TITUS
Hagiographica metaphrastica (Septembris)
Part No. 3
Previous part

Day: 3  
Saint: Ant.Nic.  
Page of edition: 69  


Ms. page: B_33v 
Line of edition: 1   თუესა სეკდენბერსა გ̂


Line of edition: 2   ღუაწლი წმიდისა მამისა ჩუენისა და მღდელმოწამისა
Line of edition: 3  
ანთიმოს ნიკომიდ[ი]ელ ეპისკოპოსისაჲ


Line of edition: 4   მამაო, გუაკურთხენ!


Paragraph: 1  
Line of edition: 5        1. ვინ არა უწყის ნიკომიდიაჲ, რაბამი სიდიდითა და შენებულებითა, რა\ბამი
Line of edition: 6     
ბრწყინვალებითა და ზღვრებითა და ვითარ ყოვლისა ბითჳნიელთა ქალა\ქებისა
Line of edition: 7     
მწუერვალ ქალაქ არს იგი. არამედ ესრეთობის მქონებელი და ამად
Line of edition: 8     
სიკეთედ განმავალი თჳსთა მორჩთაგან ვიდრე ამათ ყოველთაგან უფროჲს
Line of edition: 9     
შეიმკვების, რამეთუ ამიერ საკჳრველი ანთიმოს აზნაურთა რტოებრ აღმოჰჴდა
Line of edition: 10     
და აღყუავნა და კეთილნი ნაყოფნი გამოიხუნა. რამეთუ აწვე ზეშთა აღჴდა
Line of edition: 11     
ჩჩჳლთა ჰასაკსა და ყოველი მადლი კეთილთა ჩუეულებათაჲ მის შორის ყუა\ოდა.
Line of edition: 12     
ხოლო ყრმობად რაჲ მიიწია, ფრიადითა გულისჴმიერებითა შეიზავა; და
Line of edition: 13     
მამაკაც რაჲ იქმნა, მამაკაცებრთა კეთილთა მოიღუაწებდა ფლობითა მუცლი\სა
Line of edition: 14     
და გულისწყრომისა და ჴორცთა აღკრძალვისაჲთა, რომლითა განჰნერწყუ\ვიდა
Line of edition: 15     
ყოველსა სოფლიოსა საოცრებასა და ყოველი ჟამი მისსა ლოცვად და
Line of edition: 16     
საღმრთოთა წურთად წარეგებვოდა. ამას თანა სათნოებათა დედასა სიყუა\რულსა
Line of edition: 17     
ტკივილთმოყუარებით მოიღებდა, ხოლო განუბნეველობასა და ყოვ\ლითურთ
Line of edition: 18     
სულიერსა მზრუნველობასა ზეშთა გარდამატებით წარიმართებდა.
Line of edition: 19     
და ესოდენნი ესე კეთილნი ყოვლით კერძო სიმდაბლითა შეემკვნეს. ვინაჲ
Line of edition: 20     
მხოლოდ ხილვით ოდენ კმა-იყო მრავალთა სათნოებისმოყუარეთა სულთა
Line of edition: 21     
ლმობიერ-ყოფად და სათნოებისა აღორძინებად მომართ მოყვანებად.

Paragraph: 2  
Line of edition: 22        
2. ვინაჲთგან უკუე ესრეთ ცხონდებოდა და თჳსი სათნოებაჲ აქუნდა, ქა\დაგად
Line of edition: 23     
მრავალჴმოანად ვერდასაფარველი მაღლად მღდელობისა კიბედ აღყვა\ნებულ
Line of edition: 24     
იქმნა და საყდარსა ზედა მოხუცებულთასა აქებდა უფალსა. არა მყის
Line of edition: 25     
აღსრული მას ზედა, არცა დასაბამ ცხორებისა მყოფელი მღდელობისაჲ, არა\მედ
Line of edition: 26     
პირველ მრავალთა კიბეთა ზედა დგომითა და პატივთა ნაც\\ვალად Ms. page: B_34r  მიწყვი\თა
Line of edition: 27     
სათნოებისაჲთა და მათ ყოველთაგან წამებულებითა, ვითარმედ ზეშთა მათ
Line of edition: 28     
ყოველთასა ღირს არს, ეგრეთღა აღჴდა დიდსა პატივსა მღდელობისასა. არა
Line of edition: 29     
სდევდა პატივსა, არცა იტაცა, არამედ უფროჲსღა მისგან წევნულ იქმნა, და\ღათუ
Line of edition: 30     
ფრიად შორს მისგან უჩნდა თავი თჳსი სიდიდითა სიმდაბლისაჲთა.

Line of edition: 31        
ამისსა შემდგომად განვიდა კაცთაგან მაშინდელი ეპისკოპოსი ნიკომი\დიისაჲ
Line of edition: 32     
და ეკლესიაჲ დაქურივდა მწყემსისაგან და საწყალობელად ეგლოვდა
Line of edition: 33     
ოჴრებასა და ჰგოდებდა განსაცდელსა. ვინაჲ წარჩინებულთა ნიკომიდიელთა\სა
Line of edition: 34     
და უფროჲსღა რაოდენნი ზრდილ იყვნეს ეკლესიისა, ვერთავს-დებითა
Line of edition: 35     
მჭმუნვარისა მის და მწარისა ოჴრებისა ვნებისაჲთა ანთიმოს ჴელთ-დებად
Line of edition: 36     
ეპისკოპოსობისა ზოგად თავთა შორის თჳსთა განაჩინეს და ეკლესიად მისრულ\ნი
Line of edition: 37     
მოწმედ თჳსისა განჩინებისა ღმერთსა ხადოდეს და მჴურვალედ ევედრე\ბოდეს
Line of edition: 38     
გამოცხადებად მათდა, უკუეთუ მისათუალველ ღმრთისა არსა ცნობაჲ
Line of edition: 39     
მათი და უკუეთუ აქუს ზეგარდამოჲ ბჭობაჲ მოწმედ და თანა-მეტყუელად
Line of edition: 40     
საქმისა მის.

Page of edition: 70  
Line of edition: 1        
და აჰა, ნათელი დიდი და საკჳრველი გამობრწყინდა და ჴმაჲ რაჲმე სა\ღმრთოჲ
Line of edition: 2     
ანთიმოსს წამებდა და განჩინებასა დაამტკიცებდა ბრძანებითა
Line of edition: 3     
სრულ/ყოფისაჲთა.

Line of edition: 4        
ესრეთ უკუე იგი საჭეთა ზედა ეკლესიისათა დაჯდა და ღირსი თჳსი საყდარ\მან
Line of edition: 5     
მიითუალა და სამკაული მისი ეკლესიამან შეიმოსა და მჭმუნვარებაჲ გა\ნაგდო
Line of edition: 6     
ესევითარისა, პავლეს თქუმულისაებრ, უბრალოჲსა და ესოდენ ბრძნი\სა
Line of edition: 7     
და დიდისა ზედამდგომელისა მიმთხუევითა.

Paragraph: 3  
Line of edition: 8        
3. ხოლო იგი კეთილთა მმართებელთაებრ მხოლოდ ამის მიმართ ხედვად
Line of edition: 9     
მოჰმზადებდა თუალსა, თუ ვითარ დააცხრვოს მძჳნვარე იგი ღელვაჲ უღმრთო\ებისაჲ
Line of edition: 10     
და თუ ვითარ მიასაზრნეს სულნი მის თანა მენავეთანი ნავთსაყუდე\ლად
Line of edition: 11     
ღმრთისა. უწყნიან ესენი ინდი და დომნა. Ms. page: B_34v  ინდი სადმე მან კაცმან
Line of edition: 12     
საკჳრველმან და ღირს ქებისამან თჳთ მის მეფისა და სამეუფოთა ყოველთა
Line of edition: 13     
დამტევებელმან და დომნაჲს თანა ღმრთისმსახურებისადა მიმატებულმან, რო\მელთა
Line of edition: 14     
განამდიდრეს ზოგადი მეუფე; არცა ღლჳკერი და თეოფილე უგემოვნო
Line of edition: 15     
კაცისა ამის ღმრთისმსახურებისა მოსწრაფებასა, რომლისა კმად შესაბამად
Line of edition: 16     
ქრისტესთჳს სიკუდილი მიემადლა, არცა სხუაჲ სიმრავლე ორ ბევრი ესეცა
Line of edition: 17     
მისდა ცეცხლითა აღსრულებულნი, რაოდენთა მარდონის და მიღდონის, პეტ\რეს
Line of edition: 18     
და მოთმინისა ზინონის თანა სწორებით აჩუენეს სურვილი ქრისტეს მი\მართ,
Line of edition: 19     
რამეთუ არცაღა წამებისა ღუაწლთაგან მისთა განჴუებაჲ თავს-იდვეს.

Line of edition: 20        
ესევითარი ესე მაშინ აღორძინებაჲ ღმრთისმსახურებისაჲ საკჳრველისა
Line of edition: 21     
ანთიმოჲს მიერ იქმნა რაჲ, მყის მძჳნვარე რაჲმე ზამთარი აღდგა და უმძაფრე\სი
Line of edition: 22     
გრიგალი ეკუეთა ყოველთა ქრისტეანეთა მაკუეთებელად; რამეთუ მაქსი\მიანე
Line of edition: 23     
იყო მპყრობელ, რომლისა მიერ დევნულებაჲ მძიმე დიდად აღეტყინა
Line of edition: 24     
და ყოველსა ქუეყანასა განეფინა და რომელნიმე იძიებოდეს ქრისტეანეთაგან\ნი,
Line of edition: 25     
ხოლო რომელნიმე ივლტოდეს, სხუანი მოიკლვოდეს.

Line of edition: 26        
ვინაჲ ყუავილი ესე ღმრთისმსახურებითა ანთიმოს აქაცა ცხად-ყო სათ\ნოებამან
Line of edition: 27     
და ესეცა შეისმინა ქრისტეანეთა მეძიებელთა მიმართ აწ სადმე
Line of edition: 28     
მღდელთა შორის დიდი მცირედ შემდგომად და მოწამეთაცა.

Paragraph: 4  
Line of edition: 29        
4. რამეთუ იქცეოდა იგი დაბასა რასმე შინა თესვითა ღმრთისმსახურები\სა
Line of edition: 30     
თესლსა და მრავალწილად განმრავლებითა ტალანტსა სარწმუნოებისასა.

Line of edition: 31        
წარავლინნა მაქსიმიანე ცხენოსანნი ოცნი, რაჲთა შეიპყრან იგი და მოიყვა\ნონ
Line of edition: 32     
მისსა. ხოლო იგინი მიიწინეს რაჲ სიმანედ, რამეთუ ესე იყო სახელ და\ბისა,
Line of edition: 33     
მიემთხჳნეს ანთიმოსს და ვერ შეტყუებითა, ვითარმედ ესე იგი არს სა\ძიებელი,
Line of edition: 34     
თჳთ მასვე ანთიმოსს ჰკითხვიდეს ანთიმოჲსთჳს, თუ ვინ არს ანუ
Line of edition: 35     
რომელსა დაბასა იქცევის.

Line of edition: 36        
ხოლო მან ჯერეთ სტუმრად მიიყვანნა იგინი და სერი დაუგო პურისა
Line of edition: 37     
მიერ და ჴნდურისა და, რაოდენი აქუნდა ჴელი და ძალი, განუსუენა Ms. page: B_35r  მათ და
Line of edition: 38     
მერმეღა მიუთხრა თჳთ ანთიმოს ყოფაჲ, რომლისა სმენითა კნინღა განყინდეს
Line of edition: 39     
იგინი და ვერცაღა ყოვლად მიხედვაჲ ეძლო მჴცეთა მისთა, რამეთუ მოიგო\ნებდეს
Line of edition: 40     
ტაბლასა და სერსა და სტუმრობასა, გულად იღებდეს ამასცა, თუ რად
Line of edition: 41     
ანუ რაჲსათჳს მიჰყავს იგი მაქსიმიანესსა: ცხად არს, ვითარმედ ძჳრთა დასა\სრულისათჳს
Line of edition: 42     
და აღსარებულისა ტანჯვისა, რომელი უფროჲს შეაწუხებდა
Line of edition: 43     
სულთა მათთა და ანთიმოჲს მიმართ სირცხჳლითა აღავსებდა. ამას თანა და
Line of edition: 44     
რომელ მაუწყებელად კაცისა მის თჳთ მისივე აქუნდა პირი და ვითარმედ
Line of edition: 45     
თჳთ იგი არს ანთიმოს, ენით მისით ესწავა, გარნა ნეფსით დაუტევეს იგი და
Line of edition: 46     
მიწოდებად აწუევდეს, რამეთუ უწყოდეს, ვითარმედ არაჲ კეთილი შეემ\თხუეოდა
Line of edition: 47     
მაქსიმიანესსა მიყვანებითა. ხოლო ჩუენდა კმა-არს, _ ჰრქუეს, _
Page of edition: 71   Line of edition: 1     
სიტყჳს-გებად, ვითარმედ ფრიად ვიძიეთ ანთიმოს ყოველთა შორის ნიკომი\დიელთა,
Line of edition: 2     
გარნა ვერ უძლეთ პოვნად.

Line of edition: 3        
არამედ ღმრთისა მცნებათა წურთითა დიდებული ანთიმოს ჭეშმარიტსა
Line of edition: 4     
სიტყუად აწუევდა გულთა შინა ყოველთა და ასწავებდა მათ, ვითარმედ არცა\ღა
Line of edition: 5     
მხოლოდ ბაგითა ტყუვილსა თავს-იდებს მის ძლით მათგან, ამას თანა წყუ\რიელობითაცა
Line of edition: 6     
ქრისტესთჳს სიკუდილისაჲთა თანა წარჰყვა მათ მიერ და გზაჲ
Line of edition: 7     
იპყრა.

Line of edition: 8        
ხოლო ფრიად ასწავებდა ღმრთისმსახურებისათჳს და ყოფადთათჳს წარ\მოუთხრობდა.
Line of edition: 9     
და ყოველი, რაჲთა რაჲ ძნელ, გინა წინააღმდგომ იყო მათ შო\რის
Line of edition: 10     
უღმრთოებისა მიერი, წრფელ და ვაკე ყო და წმიდად მოუმზადა მათ
Line of edition: 11     
ურნატი სულთაჲ მარჯუე-ყოფად ღმრთისმსახურებისა თესლისათჳს წინა გან\ფენითა
Line of edition: 12     
მათ ზედა ლოცვითა საღმრთოთაჲთა და ეგრეთ ნათელ-სცა მათ მდი\ნარესა
Line of edition: 13     
შინა მგზავრ დამთხუეულსა. და კუალადცა წინამდებარე იპყრა გზაჲ,
Line of edition: 14     
ვიდრემდის მიიწია ქალაქად და შევიდა მძლავრებრივად დალიჭად უკუღმართ
Line of edition: 15     
შეკრული ჴელითა, რამეთუ ესრეთ უჴმდა ღმრთისმსახურებისათჳს, ვითარცა
Line of edition: 16     
ძჳრისმოქმედსა ჩუენებად მეფისა, Ms. page: B_35v  ხოლო გონებაჲ ზეცად აღეპყრა, ვინაჲ
Line of edition: 17     
შეწევნისა მოსლვასა ესვიდა მისსა.

Paragraph: 5  
Line of edition: 18        
5. მაშინ მეფემან წულილადისა ხედვისა მიერ ინება ჩუენებად ანთი\მოჲსსა
Line of edition: 19     
სიმწარე განსაცდელისაჲ, რაჲთა დასაბამითგან დაჴსნილ-ყოს იგი.
Line of edition: 20     
ამისთჳს პირველად საეროდ წინა დასხმად ბრძანნა ორღანონი სატანჯველთანი
Line of edition: 21     
და ეგრეთღა მიუწოდა მას. შენ ხარა, _ ეტყოდა, _ უკ{უ}ანა ქრისტედ სა\ხელდებულისა
Line of edition: 22     
მისსა შეცთომილი ანთიმოს, რომელი მრავალთა უგუნურთა და
Line of edition: 23     
სუბუქთა კაცთა სწორად შენსა მიიზიდავ საცთურად და ბევრეულთა გინება\თა
Line of edition: 24     
დასთხევ ღმერთთა ჩუენთა ზედა?

Line of edition: 25        
ხოლო მან სწორებით განიცინნა წინადაგებულთა ორღანოთა და მძლავ\რისა
Line of edition: 26     
სიტყუათა ზედა. არცაღამცა მოგიგე შენ, _ ჰრქუა, _ ამათდა მიმართ,
Line of edition: 27     
უწყოდე, მეფე, არა თუმცა საღმრთოჲ და სამღდელოჲ მოძღუარი პავლე
Line of edition: 28     
მარწმუნებდა მე მზა-ყოფად ჩუენდა მსწავლელი სიტყჳს მიცემისათჳს ყოვ\ლისა
Line of edition: 29     
მთხოველისა, რამეთუ აღუთქუამს ჩუენდა ღმერთსა პირი და სიბრძნე,
Line of edition: 30     
რომელსა ვერ უძლონ წინააღდგომად ყოველთა წინააღმდგომთა ჩუენთა, ვი\ნაჲ
Line of edition: 31     
მე წინაუწყებითა ფრიადისა სიზრქისა შენისაჲთა გაბრალებ კერპთა საც\თურსა,
Line of edition: 32     
ვითარ-ეგე სთქუ, ღმერთთა შენთასა. ხოლო აწ უფროჲს განცხადე\ბულად
Line of edition: 33     
ვხედავ უსწავლელობასა შენსა, რომელ ყოვლად წარპარვად ჩემდა
Line of edition: 34     
ესევდ და განყენებად ყოველთა დამბადებელისაგან, რომელმან შენცა უმად\ლოსა
Line of edition: 35     
თჳსითა პატივ-გცა ხატებითა; რამეთუ რაჲსა შეკრული წარმომადგინე
Line of edition: 36     
მე საყდართა წინაშე და სატანჯველთა ორღანონი წინა დამისხენ? ანუ ცხად
Line of edition: 37     
არს, ვითარმედ შეშინებად მათ მიერ, რაჲთა ანუ მარწმუნო, ანუ მაიძულო.
Line of edition: 38     
გარნა სხუასა ვისმე უმჴნოთაგანსა წინა დაუსხენ ესენი, რომელთა ცხორებაჲ
Line of edition: 39     
საწუთოჲ ესე არს გემოვნებაჲ და დიდ ტანჯვა შეურაცხიეს დაკლებაჲ ამათ\გან.
Line of edition: 40     
ვითარ-ესე მე თიჴისაჲცა ესე გუამი Ms. page: B_36r  ყოვლისა საპყრობილისასა უმძჳნვა\რესად
Line of edition: 41     
შემიცავს, რამეთუ არა უტევებს სულსა ჩემსა წიაღ-სლვად სასურვე\ლისა
Line of edition: 42     
მიმართ. ხოლო ქადებანი და გუემანი და ტანჯვანი ვისისა მავლობისასა
Line of edition: 43     
არა უსასურველეს ჩემდა კუალისკუალ ქონებითა სიკუდილისა შედგომილე\ბისაჲთა,
Line of edition: 44     
რომელი ჴორცთა საკრველთაგან განჴსნითა წარმგზავნის სასურველ\თა
Line of edition: 45     
მიმართ.

Page of edition: 72  
Paragraph: 6  
Line of edition: 1        
6. ესე რაჲ წარმოთქუნა დიდმან მღდელთმთავრობითა და უმეტესმან
Line of edition: 2     
მოწამებითა ანთიმოს, მეფე: გრძელ არიან, _ ეტყოდა, _ მოზრახვანი ეგე,
Line of edition: 3     
გარნა იხილნე ამისსა შემდგომნიცა! და თავისა მიმართ თჳსისა იჩურჩნიდა. და
Line of edition: 4     
ბრძანა ქვითა ცემაჲ ქედსა მისსა. ხოლო მას შეერაცხა იგი დასაბამად ქრის\ტესთჳს
Line of edition: 5     
ღუაწლთა და მიზეზ გჳრგჳნთა მოღებისა, ვინაჲ სიმშჳდით მიითუალ\ვიდა
Line of edition: 6     
შემთხუეულთა მისდა წყლულებათა და უსატკივარესთა ეძიებდა, რამე\თუ
Line of edition: 7     
უბრწყინვალესთაცა მოელოდდა ღუაწლის შემდგომთა. თანად სადმე ბას\რობით
Line of edition: 8     
რეცა ეკიცხევდა მძლავრსა, თანად ვიდრემე სიბორგილისა ალითა უმე\ტეს
Line of edition: 9     
აღატყინებდა სულსა მისსა და ვითარცა უსატკივარესთა ტანჯვათათჳს
Line of edition: 10     
უფროჲს და უმეტეს აღმაზრზენელი: "ღმერთნი, - იტყოდა, _ რომელთა ცაჲ
Line of edition: 11     
და ქუეყანაჲ არა შექმნნეს, წარწყმდენ".

Line of edition: 12        
რომელი-ესე საშუალ მაქსიმიანეს გულისა განეწონებოდა, რომელმან
Line of edition: 13     
სამშჭუალებითა რკინისაჲთა განჴურვებულითა განუჴურიტნა კოჭნი მოწამი\სანი.
Line of edition: 14     
ხოლო მას ფრიად სიტკბოებად შეერაცხა ტანჯვაჲ იგი, ვითარცა მიმ\თხუეულსა
Line of edition: 15     
მათდა, რომელთათჳს-იგი სუროდა ქრისტესთჳს, კნინღადა მადლო\ბასა
Line of edition: 16     
აღუვარებდა მაქსიმიანეს ტანჯვათათჳს, რამეთუ ესრეთ წყურიელ იყო
Line of edition: 17     
ანთიმოს მომადლებად ქრისტესსა.

Line of edition: 18        
ხოლო მაქსიმიანე ფრიადითა ფლობითა ჴელმწიფებდა ტანჯვათა ზედა და
Line of edition: 19     
მოწამისა სიმჴნესა საგუემელთა სიმძაფრითა ძლევად ძლევისმოყუარებით კე\ცის
Line of edition: 20     
ნატეხთა ბრძანა დაფენაჲ Ms. page: B_36v  მიწასა ზედა და ეგრეთ მათ ზედა შიშულივ
Line of edition: 21     
განრთხმაჲ მოწამისაჲ და მძაფრიად ცემაჲ კუერთხებითა, რაჲთა მრჩობლ გა\ნეწონოს
Line of edition: 22     
სალმობაჲ სულსა მისსა ზედა კერძო წყლულებითა არგანთაჲთა და
Line of edition: 23     
ქუეშე კერძო განწონითა მახჳლთაჲთა.

Line of edition: 24        
ხოლო იგი არცა აქა განიწირვოდა ძლევისაგან, არამედ ამათ სიტყუათა
Line of edition: 25     
ჴმობდა: გმადლობ შენ, მეუფეო მფლობელო საუკუნეთაო, რამეთუ გარე შე\მარტყ
Line of edition: 26     
მე ძალი მაღლით და მტერნი ჩემნი დასცენ ზურგით და მოძულენი
Line of edition: 27     
ჩემნი მოსრენ და "შეაბრკოლენ ყოველნი აღდგომილნი ჩემ ზედა ჩემ ქუეშე".

Paragraph: 7  
Line of edition: 28        
7. გარნა მაქსიმიანე კუალად სხუად მიიცვალა და რვალისა ჴამლნი გან\ჴურვებულნი
Line of edition: 29     
ბრძანნა შესხმად მოწამისა, რომელი-ესე იქმნა რაჲ ბრძანებუ\ლისაებრ
Line of edition: 30     
და ნეტართა მათ ფერჴთა ფრიად სატკივარნი და სალმობით მოუთ\მენელნი
Line of edition: 31     
ცანდალნი შეასხნეს, საღმრთოჲ რაჲმე მადლი ზეგარდამო მოიწია
Line of edition: 32     
ახოვანსა მას ზედა და ჴმაჲ მიერ გარდამო უფროჲსად განმაძლიერებელი მისი
Line of edition: 33     
ესმა მაუწყებელად ძლევისა და აღმთქუმელად ღუაწლის შემდგომთა. და ვი\თარ
Line of edition: 34     
თუმცა ყოვლად არავის ჴელი შეეხო გჳრგჳნშემოსილისადა, რამეთუ ჴმა\მან
Line of edition: 35     
მან უმხიარულესად შეცვალა სული მისი და უჰაეროვნესად შეუცვალა სახე
Line of edition: 36     
პირისაჲ, ვინაჲ სახარულევანი რაჲმე ღიმილი ბაგეთა მისთა ზედა იქცეოდა
Line of edition: 37     
შინაგან გულისა მყუდროებასა მომასწავებელად.

Line of edition: 38        
ამისითა ხედვითა მაქსიმიანე განცჳბრდებოდა, ვითარ შეჰგვანდაცა და
Line of edition: 39     
რაჲმცა არა, გარნა ეგრეცა ჰბასრობდავე საქმესა მას და გრძნებად უწოდდა და
Line of edition: 40     
მიზეზსა იკითხვიდა. ხოლო მართალმან: ტკბილ ჩემდა, _ ჰრქუა, _ წინა შე\სავალ
Line of edition: 41     
არიან აქანი, მეფე, და უტყუველ აღთქუმა ყოფადთა, რამეთუ არა
Line of edition: 42     
გრძელად ვამხილო შენთა ცუდმბერველობათა და რომელთა-იგი ღმრთად სა\ხელ-სდებ,
Line of edition: 43     
{უ}უძლუ\\რეს Ms. page: B_37r  უფროჲს ყოვლისა კაცობრივისა ძალისასა ვაჩუენნე
Line of edition: 44     
იგინიცა, ვიდრემდის შეინანო შენ ჩემდა მომართი განმცდელობაჲ და რომელ
Line of edition: 45     
არა ყოვლად მსწრაფლ მცვალებ ჩუენ აქაჲსა ამის ცხორებისაგან არა დამთხუე\ვითად
Line of edition: 46     
ზღვევად საჯო.

Page of edition: 73  
Paragraph: 8  
Line of edition: 1        
8. ამით მკუეთრ აღძრულმან მაქსიმიანე ბრძანა ურმის თუალსა ზედა
Line of edition: 2     
დაკრვაჲ მოწამისაჲ და მის მიერ ზედაჲსზედა ქცევაჲ და ლამპრებითა ცეცხ\ლისაჲთა
Line of edition: 3     
განლევაჲ და განდნობაჲ ჴორცთა მისთაჲ.

Line of edition: 4        
ვინაჲცა ბრძანებული მაქსიმიანესი საქმე იქმნა და მტარვალნი ჴელთ ქო\ნებითა
Line of edition: 5     
ლამპართაჲთა მოადგეს მოწამესა განრთხმულსა ურმის თვალსა ზედა,
Line of edition: 6     
ცეცხლმბერველობდეს, ცეცხლმხედველობდეს, ცეცხლი მოაქუნდა ფრიად
Line of edition: 7     
უფროჲს ჴელთა ქონებულისა მის ცეცხლისასა, უმჴურვალესად მოტყინარეთა
Line of edition: 8     
სულითა მის ზედა, მხოლოდ ალ-ყოფდა მოწამისა არა მგონებელნი. და ვი\თარცა
Line of edition: 9     
მახლობელად ურმისა მიიწინეს, ეჰა საკჳრველსაღა შენსა, ქრისტე, კა\ცისა
Line of edition: 10     
მის ზედა ძლიერებასა, რამეთუ იგი დადგა ძრვისაგან, ხოლო იგინი ქუე\ყანად
Line of edition: 11     
დაეცნეს და ჴელთ ქონებულნი ლამპარნი დასცჳვეს. ხოლო ჴელნი მათ\ნი
Line of edition: 12     
უქმ იქმნნეს და უდებებდეს ოჴრებით, ვითარცა ძალისა რაჲსგანმე
Line of edition: 13     
დასუ/ლებულნი.

Line of edition: 14        
ამათ ზედა რისხვაჲ ეწია მეფესა და ბოროტ უწოდა მტარვალთა და აბრა\ლებდა
Line of edition: 15     
უგულებელსყოფასა მისისა ბრძანებისასა და უდებებასა ჴელთა-ში\ნაჲსა
Line of edition: 16     
ზრუნვისასა და: ვითარ თქუენ, _ ეტყოდა, _ ესოდენად კადრებად მო\ხუედით,
Line of edition: 17     
რომელ უდებებამან წარგტყუენნა თქუენ და ესე უპატიოსნეს დაიდე\ვით
Line of edition: 18     
ჩუენისა ბრძანებისასა ვიდრე კერძო სრულიად დატევებადმდე ბრძანე\ბულისა
Line of edition: 19     
და მიწოლად ქუეყანასა ზედა, რაჲთა თავნი თჳსნი რაჲთმე მოიმადლ\ნეთ
Line of edition: 20     
და მაშურალობასა მისისა ტკივილთა განუსუენოთ.

Line of edition: 21        
ჰხედავ, მძლავრო, რომელ ვერღაცა თავთა ზე აღებაჲ უძლავს, ვერცა Ms. page: B_37v 
Line of edition: 22     
ჴელთა ჴუმევაჲ? გარნა უმეცრებდა სადმე ამაოჲ იგი, ვითარმედ საღმრთომან
Line of edition: 23     
ძალმან დაშრიტა ძალობაჲ მათი და არა უდებებამან. ვინაჲცა არცა ესრეთ
Line of edition: 24     
მიუგეს: მეფე, არცა ჩუენ მცონარ ვართ ბრძანებათა მიმართ, არა ესრეთ
Line of edition: 25     
აღვბორგენით, არცა უდებად მოვედით, არცა ფრიადისა შრომისაგან დაშუ\რეს
Line of edition: 26     
ჴელნი ჩუენნი, არამედ საშინელმან რამანმე ხილვამან ესრეთ დამსხნა
Line of edition: 27     
ჩუენ ქუეყანად დაკუეთებითა. და აჰა, დაიჴსნნეს მარჯუენენი ჩუენნი და ყოვ\ლად
Line of edition: 28     
უძლურ მოკლებულ ვართ. სამნი კაცნი სპეტაკნი ხილვითა, სპეტაკნი სა\მოსლითა,
Line of edition: 29     
საშინელნი სახითა გამომიჩნდეს ჩუენ, მწარედ და მძჳნვარედ გუ\ხედვიდეს
Line of edition: 30     
და მყის ცეცხლსა ჩუენ მიერ ჴელთ ქონებულისა ლამპრებისათა
Line of edition: 31     
ჩუენ ზედა ჰბერვიდეს. ამისსა შემდგომად უბრძანეს მირიდებაჲ ანთიმოჲსგან
Line of edition: 32     
და უწოდდეს მას მონად ღმრთისაჲ და ესრეთ დაკუეთებით დამსხნეს ჩუენ,
Line of edition: 33     
ვითარ-ესე გუხედავ.

Line of edition: 34        
ხოლო ესენი რაჲ ესრეთ მეტყუელებდეს ურთიერთას.

Paragraph: 9  
Line of edition: 35        
9. ურემი იგი დადგა ძრვისაგან და ყოვლად მყუდროებდა, ვიდრემდის
Line of edition: 36     
მოწამე უმჴურვალესთა მადლობათა შესწირვიდა ღმრთისა და მიერ უმრავ\ლესსა
Line of edition: 37     
სიტკბოებასა მოიღებდა.

Line of edition: 38        
გარნა მაქსიმიანეს უნდა, რაჲთა მტარვალთა უგუნურებისა და არათუ
Line of edition: 39     
მოწამისა ღმრთისა მიმართ კადნიერებისად აჩუენოს საქმე იგი. ამისთჳს შთა\მოიყვანა
Line of edition: 40     
იგი ურმის თუალითა, და უკუეთუ არა უგოს, მახჳლითა სიკუდილსა
Line of edition: 41     
აქადებდა მას. ხოლო მან უმეტესისა მადლობისა მიზეზ-იდგა შინებაჲ იგი და
Line of edition: 42     
მწყობრისა ორ ბევრთა მოწამეთაჲსა მიწევნად ყოვლითა გულითა ღმერთსა
Line of edition: 43     
ევედრებოდა, რაჲთა ეყოს მას შემკულებით თქუმად: აჰა, მე და ყრმანი, რო\მელ
Line of edition: 44     
მომცნა მე ღმერთმან!

Line of edition: 45        
ხოლო მეფე ვინაჲთგან ხედვიდა უფროჲსღა აღსასრულისათჳს ლოცვასა
Line of edition: 46     
მისსა: უწყო, _ ჰრქუა, _ ქრისტეანეთაჲ ფრიად დიდებისმბორგელობაჲ და
Line of edition: 47     
პატივისმოყუარებაჲ, რაჲთა რასაცა რასმე სახელსა მიემთ\\ხჳნეთ Ms. page: B_38r  წინა ყოფილი\სა
Page of edition: 74   Line of edition: 1     
მიერ თქუენგან კადნიერებისა, გსურის უკუანაჲსკნელიცა ყოველთა ძჳრთაჲ
Line of edition: 2     
მძლავრ სიკუდილი, გარნა ვერ განიხარო, გეტყჳ, ამის ძლით, არამედ მე შენ
Line of edition: 3     
პირველად მრავალთა ტანჯვათა შეგთხიო და ეგრეთღა აწინდელისაგან და\გაკლო
Line of edition: 4     
ნათლისა არაღირსი ეგე ესოდენსა გემოვნებასა ესოდენისა საჴმრისა\სა.
Line of edition: 5     
და მოწამემან: რამეთუ ვერცა სხუებრ, _ ეტყოდა, _ მომიმზადნე მე მრა\ვალნი
Line of edition: 6     
და უბრწყინვალესნი ღუაწლისა შემდგომნი.

Paragraph: 10  
Line of edition: 7        
10. რაჲღა ამის შემდგომ! გარნა რკინებითა და ჯაჭუებითა შეკრეს იგი და
Line of edition: 8     
ძჳრისმოქმედთა საპყრობილედ მიიყვანეს, სადა-იგი მუნცა ჩუეულებითთა მის\თა
Line of edition: 9     
ჰყოფდა ვედრებათა ღმრთისა მიმართ. და მყის განიჴსნა თანად ჯაჭუთა და
Line of edition: 10     
საკრველთაგანცა, არცაღა თჳთ იგი მყვანებელნი მისნი შემკრველნი უზიაროდ
Line of edition: 11     
მიუშუნა საკჳრველებამან, არამედ იგინიცა პირაღმართ ქუეყანასა აქუნდეს
Line of edition: 12     
განცჳბრებულნი საკჳრველითა მით ხილვითა, რამეთუ ზენაჲთ საღმრთოჲ მად\ლი
Line of edition: 13     
გარდამოვლო მოწამესა ზედა განმტევებელი მისგან ნათელთა ბრწყინვალე\თაჲ,
Line of edition: 14     
რომელმან მიმყვანებელნი-იგი მისნი მტარვალნი რკინისა საკრველები\თურთ
Line of edition: 15     
ქუეყანად დაყარნა, რამეთუ ვერცაღა წამ ერთ იტყოდეს თავს-დებასა
Line of edition: 16     
მისსა.

Line of edition: 17        
ხოლო მოწამემან აღადგინნა. დაიპყართ გზაჲ, _ ჰრქუა, ვიდრემდის მიიწი\ნეს
Line of edition: 18     
საპყრობილედ, სადა-იგი ვითარცა სერობად შევიდა მხიარულებით და მო\ნათა
Line of edition: 19     
წინა დაუგო პური სარწმუნოებისაჲ. და ესენი რაჲ ისტუმრნა დიდად და
Line of edition: 20     
მიუთხრა მათ ღმრთისმსახურებაჲ, ყოვლად საკუთარ და შვილ ქრისტესსა ყვნა
Line of edition: 21     
ნათლის-ღებითა.

Line of edition: 22        
ესე რაჲ ისწავა მაქსიმიანე თჳსთა ჴელისქუეშეთაგან შეშინებულმან, ნუ\სადა
Line of edition: 23     
სხუანიცა მრავალნი დააჭირვნეს, მან კუალადცა წარმოიდგინა მოღუაწე
Line of edition: 24     
წინაშე თჳსსა და კუალადცა ჰლოცვიდა ზორვად ღმერთთა თჳსთა, ვინაჲ სა\ღუაწად
Line of edition: 25     
საქმისა მღდელობასა უქადებდა მას. Ms. page: B_38v 

Paragraph: 11  
Line of edition: 26        
11. ხოლო მან კადნიერებით: არამედ მე მღდელ ვარ, _ პრქუა, _ პირ\ველ
Line of edition: 27     
სიტყუათაცა შენთა და მღდელ პირველისა და კეთილისა მწყემსისა და
Line of edition: 28     
მწყემსმთავრისა ქრისტესსა, რომელმან არა ხოლო ჩემნი ჴორცნი მიიხუნა და
Line of edition: 29     
ჩემდამდე გარდამოჴდა ჩემთჳს, და ესე ღმერთი იყო უნივთოჲ და მიუწუდო\მელი,
Line of edition: 30     
არამედ თავიცა თჳსი დაკლა ცხოვართათჳს, იგემა რაჲ ჯუარი და სიკუ\დილი,
Line of edition: 31     
და სამ დღე აღდგა და კუალად ზეცად აღვიდა, თანა აღტანებითა ჩემ
Line of edition: 32     
ურჩებისა ძლით მიერ გარდამოვრდომილისაჲთა. ამისსა მღდელ ვარ მე და
Line of edition: 33     
ამისსა მსხუერპლად მიგურაჲ თავისაჲ წინა აღმირჩევიეს. ხოლო თქუენნი და
Line of edition: 34     
თქუენთა, ვითარ-ეგე იტყჳთ, ღმერთნი ღამისა არიან ღირს და ყურეთა გდე\ბულ
Line of edition: 35     
წარწყმედისა და განსაცდელისათჳს უფროჲს, ვიდრეღა გინებულ.

Paragraph: 12  
Line of edition: 36        
12. ამით ზეშთა აღდუღნა გულისწყრომითა მაქსიმიანე და ბრძანა სი\კუდიდ
Line of edition: 37     
განყვანებაჲ მჴნისა ანთიმოჲსი. ვინაჲ მოიყვანებოდა რაჲ მოწამე სი\კუდიდ,
Line of edition: 38     
აღმატებულად აქუნდა სიხარული თჳსი ყოფადთა სასოებითა. და
Line of edition: 39     
მიიწია ადგიდ, სადა-იგი სიკუდილით ცხორებად წიაღსლვაჲ ეგულებოდა, იძია
Line of edition: 40     
ჟამი ლოცვად და მიიღო და დასასრულისა რაჲ ლოცვითა ეზრახა ღმერთსა,
Line of edition: 41     
ნეტარ იგი თავი წარეკუეთა სამსა სეკდენბერისა თჳსა. ხოლო მიმწუხრი მოიწი\ნეს
Line of edition: 42     
ვინმე მორწმუნეთაგანნი და პატიოსანი გუამი მისი აღიღეს და ღირსებით
Line of edition: 43     
ბრწყინვალედ წარგრაგნილი მასვე აღსასრულისა ადგილსა ყოვლად შუენიერე\ბით
Line of edition: 44     
დადვეს და ადიდებდეს მამასა და ძესა და თანა სულსა, ერთსა ღმერთეება\სა
Line of edition: 45     
და მეუფებასა, რომელსა შუენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანის\ცემაჲ
Line of edition: 46     
საუკუნეთა უკუნისამდე, ამინ!Next partThis text is part of the TITUS edition of Hagiographica metaphrastica (Septembris).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.