TITUS
Hagiographica metaphrastica (Septembris)
Part No. 2
Previous part

Day: 2  
Saint: Mamm.  
Page of edition: 59  


Ms. page: B_26v 
Line of edition: 1   თუესა სეკდენბერსა ბ̂


Line of edition: 2   ღუაწლი წმიდისა და დიდებულისა ქრისტეს
Line of edition: 3  
მოწამისა მამაჲსი


Line of edition: 4   მამაო, გუაკურთხენ!


Paragraph: 1  
Line of edition: 5        1. მამას დიდსა ამას ქრისტეს მოწამესა და მრავალ განთქუმულსა მამუ\ლად
Line of edition: 6     
უკუე აქუნდა ფებლაღონიაჲ, ხოლო წარჩინებული იყო თჳთ მით კეთილ\მსახურებითაცა
Line of edition: 7     
და ნათესავითაცა, რამეთუ მამა მისსა იყო თეოდოტე, ხოლო
Line of edition: 8     
დედა როფინა, მორწმუნენი სამსახურებელითა და ბრწყინვალენი ნათესავი\თა,
Line of edition: 9     
რამეთუ ზოგად ორნივე პატრიკობითა პატივცემულთა მამათა შვილნი
Line of edition: 10     
იყვნეს, და არა ხოლო შვილთა, არამედ ყოველთავე ნათესავისა მათისაგანთა\ცა
Line of edition: 11     
მიმართ განმფენელ აზნაურებისა.

Line of edition: 12        
ესენი უკუე ვინაჲთგან მჴურვალე ტრფიალ იყვნეს ქრისტესსა, ვერცაღა\თუ
Line of edition: 13     
შინაგან პყრობად უძლეს სურვილისა მის, არამედ კადნიერ იქმნნეს ღმრთის\მსახურებისა
Line of edition: 14     
განცხადებად და მრავალნი აღადგინნეს მათ ზედა, რომელთა შე\ასმინნეს
Line of edition: 15     
იგინი ალექსანდრესსა, მაშინდელისა მის ადგილთმთავრისა ღანგრელ\თა
Line of edition: 16     
ქალაქისაჲსა; რომლისადა ბრძანებულ იყო მპყრობელთა მიერ, რაჲთა მათ\თა
Line of edition: 17     
მათ ღმერთთა იგი კერძოჲ ყოვლითა მოსწრაფებითა აღაორძინოს და დი\დად
Line of edition: 18     
აღადგინოს, ხოლო პოვნილნი ქრისტეანენი მწარეთა სატანჯველთა შეს\თხივნეს
Line of edition: 19     
და, ეგნენღა თუ პირველებრვე, თჳთ მას სიკუდილსაცა მისცნეს.

Paragraph: 2  
Line of edition: 20        
2. მაშინ ალექსანდრე წინაშე საყდართა თჳსთა წარადგინა უსაკჳრველი
Line of edition: 21     
თეოდოტე და ზორვად კერპთა აიძულებდა. ხოლო მან არცა თუ ყური მისცა
Line of edition: 22     
თქუმულთა მისთა, ვინაჲცა მთავარი ტანჯვად მზა იყო, ხოლო მშობელთა
Line of edition: 23     
მისთა პა\\ტიოსნებისაგან Ms. page: B_27r  დაყენებულ იყო, რამეთუ ვერ ეგებოდა მისგან
Line of edition: 24     
ტანჯვად შვილი პატრიკთაჲ, უკუეთუმცა არა მეფემან უბრძანა ესე. ვინაჲცა
Line of edition: 25     
კესარიად კაბადუკიისა მთავრისა ფავსტოჲსსა წარსცა იგი. ხოლო ფავსტო
Line of edition: 26     
რაოდენ უღმრთოებისათჳს მოტყინარე, ეგრეთვე ტანჯვისათჳს მძჳნვარე იყო.
Line of edition: 27     
ამისთჳს მიითუალა რაჲ თეოდოტე, მყის საპყრობილესა შეაყენა; ხოლო მე\უღლე
Line of edition: 28     
თეოდოტესი _ როფინა დაღაცათუ მუცელქუმულთა ტჳრთითა დმძი\მებულ
Line of edition: 29     
იყო, გარნა ეგრეთცა შეუდგავე ქმარსა და შემავალსა მას საპყრობი\ლედ
Line of edition: 30     
თეოდოტეს იგიცა თანა შეჰყვა, სადა-იგი ზოგად რაჲ მყოფ იყვნეს, მა\შინ
Line of edition: 31     
თეოდოტე ვითარცა მეცნიერი ჴორცთა უძლურებისაჲ და არავე უმეცარი
Line of edition: 32     
მძლავრისა მის სასტიკებისაჲ, ღმრთისა ჴელ-ჰყოფდა მილტოლვად, რომლისა
Line of edition: 33     
მიმართ ცოლითურთ სიკუდილსა ილოცვიდა უფროჲს, ვიდრეღა შემთხუევად
Line of edition: 34     
რასმე არაღირსსა გონებისა მათისასა ვერ შეძლებითა სატანჯველთა სიმძაფრი\სა
Line of edition: 35     
თავს-დებისაჲთა. ამისთჳს ევედრებოდა ღმერთსა: უფალო, _ იტყოდა, _
Page of edition: 60   Line of edition: 1     
ღმერთო ძალთაო, საყუარელისა ძისა შენისა მამაო, გაკურთხევ და გადიდებ
Line of edition: 2     
შენ, რამეთუ საპყრობილესა ყოფად დავისაჯე სახელისათჳს შენისა. არამედ
Line of edition: 3     
გევედრები შენ, უფალო, მიიღე სული ჩემი საკრველთა ამათგან, რომელმან
Line of edition: 4     
უწყი უძლურებაჲ ჩემი. ნუსადა იქადოს მტერმან ჩემმან ჩემ ზედ! ამას რაჲ
Line of edition: 5     
ილოცვიდა, რომელმან დაჰბადნა მხოლოდ გულნი ჩუენნი, აწ ნებაჲ პირველ
Line of edition: 6     
საქმეთა მიითუალა და მსწრაფლ მისცა ვედრებასა აღსასრული მყის მოწევ\ნითა
Line of edition: 7     
მის ზედა სიკუდილისაჲთა. ესრეთ თეოდოტე აღსასრულისა რაჲ განი\მგზავრა
Line of edition: 8     
მგზავრობაჲ, მკუდრად დაუტევა საპყრობილესა გუამი თჳსი.

Paragraph: 3  
Line of edition: 9        
3. ხოლო მეუღლე მისი როფინა ვერ თავს-მდებელ იქმნა ჭირთა საპყრო\ბილისათა.
Line of edition: 10     
ამისთჳს მყის უჟამოდ შვა ძე. და ვითარ შეჰგავს ფრიად უბადრუკე\ბასა
Line of edition: 11     
გარეგან შობისა მოქმედისასა, მრავალსალმობიერად მიმოგანყოფილ იყო
Line of edition: 12     
სულითა, რამეთუ მძჳნვარედ შეაწუხებდა მას სიკუდილი ქმრისაჲ და უმძჳნვა\რეს
Line of edition: 13     
მისსა იყო ზრუნვაჲ შვილისაჲ. ხოლო ზარი მთავრისაჲ ექმნებოდა მას
Line of edition: 14     
უჭირეს ჭირთა და უმაძრწუნებელეს ძრწოლათა. გარნა არცა ერთისა მათგა\ნისაგან
Line of edition: 15     
იძლია, არამედ შვილი ღმერთსა შეჰვედრა, ხოლო თჳთ გუამსა ზედა
Line of edition: 16     
ქმრისასა მჯდომარე თანად ქურივობასა ჰგოდებდა საწყალობელად და თანად
Line of edition: 17     
სიკუდილით განყოფასა მეუღლისასა შეჰრაცხდა მოუთმენელად, ვინაჲცა ცრემ\ლით
Line of edition: 18     
და სულთქუმით ეზრახებოდა ღმერთსა: რომელმან დაჰბადე კაცი და
Line of edition: 19     
გუერდისა მისისაგან შეჰქმენ დედაკაცი, სათნო-იყავ ჩემიცა მასვე გზასა ქმრი\სასა
Line of edition: 20     
წარყვანებაჲ და წუთ ჟამისა ამათ წარმდინარეობისაგან განყვანებაჲ, რაჲ\თა
Line of edition: 21     
შემიყვანო საყოფელთა შენთა, სავანეთა უხრწნელთა და სამარადისოთა.

Line of edition: 22        
ამას რაჲ როფინა ილოცვიდა ღმრთისა მიმართ, მყის მიემთხჳა სათხოველ\სა,
Line of edition: 23     
ვითარმცა იგიცა უკუანა შეუდგა ლოცვათა, მიითუალა აღსასრული და იგი\ცა
Line of edition: 24     
წარვიდა სლვითა მით სანატრელითა ღმრთისა მიმართ წარსლვისაჲთა.

Paragraph: 4  
Line of edition: 25        
4. ხოლო ჩჩჳლი იგი ყრმაჲ მხოლოჲ მდებარე იყო საპყრობილესა შინა
Line of edition: 26     
შორის მკუდართა გუამთა ორთავე მათ მშობელთასა.

Line of edition: 27        
მაშინ საღმრთოჲ რაჲმე მადლი ჩუენებისაჲ სახითა ჭაბუკისაჲთა გამო\უჩნდა
Line of edition: 28     
დედაკაცსა ვისმე ნათესავითა და სიმდიდრითა ბრწყინვალესა და არა\რაჲთ
Line of edition: 29     
უდარესსა ამათსა მჴურვალესა ღმრთისმსახურებითა, რომელსა ამმია
Line of edition: 30     
ეწოდებოდა, და უბრძანა მას გამოთხოვად მთავრისაგან გუამები საპყრობი\ლეს
Line of edition: 31     
შესუენებულთა წმიდათაჲ და მათ თანა აღყვანებად შორის მათსა მდება\რესა
Line of edition: 32     
ჩჩჳლსა შვილ-ყოფად თჳსსა. და ფრიადისა მოსწრაფებისა ჩუენებად მის
Line of edition: 33     
ზედა. ხოლო იგი რამეთუ უშვილო იყო საკუთართა შვილთაგან და განჴსნილ
Line of edition: 34     
ქმრისა საკრველთაგან, ამისთჳს ჩუენებასავე თანა მყის სრბით მოუჴდა მთა\ვარს,
Line of edition: 35     
რომელი-იგი ადვილ მსმენელ ეპოვა სათხოველისა მისთჳს; რამეთუ
Line of edition: 36     
მადლსა საღმრთოსა მაშინ კეთილად მორწმუნე ექმნა იგი და ამმიაჲს თანა
Line of edition: 37     
მოქმედ იქმნებოდა და ანგელოზისა მიერ ბრძანებულისა მის, ვინაჲ წარიყვან\ნა
Line of edition: 38     
გუამნი წმიდათანი ამმია თანა ჩჳლითურთ. იგინი უკუე ბრწყინვალებით და
Line of edition: 39     
პატივისმოყუარებით დაჰმარხნა მტილსა თჳსსა, ხოლო ჩჩჳლსა მას მათსა
Line of edition: 40     
ზრდიდა ძედ თჳსსა და ვითარცა თჳთ მისგან შობილსა, ეგრეთ ჰფუფუნებდა
Line of edition: 41     
და განსწავლიდა, უფროჲსღა დედისაცა უმოწყალეს იყო მისთჳს.

Paragraph: 5  
Line of edition: 42        
5. და ვითარცა აღესრულებოდა წელიწადი შვილებისაჲ და ყრმაჲ იგი
Line of edition: 43     
რაოდენ უფროჲს აღორძნდებოდა, ესოდენ შემატებასა თანა ჟამისასა მარა\დის
Line of edition: 44     
აღორძინებულად აქუნდა მისსა მიმართ სიყუარული ამმიაჲსი, რომელი
Line of edition: 45     
ვითარცა თჳსთა ლმობათა ნაყოფსა ხედვიდა მას კუერთხად სიბერისად
Line of edition: 46     
უწოდდა და კეთილად ჰგონებდა ამას.

Page of edition: 61  
Line of edition: 1        
ხოლო მეორესა რაჲ წელსა მოიწეოდა ყრმაჲ იგი ჩჩჳლებრითა ენითა ამ\მიას
Line of edition: 2     
მამა უწოდდა, ხოლო მამა ჰრომთა ენისაგან Ms. page: B_27r  დედად გამოითარგ\მანების.
Line of edition: 3     
და იქმნა პირველი იგი ბრგუნვილობაჲ ყრმისაჲ საკუთარ სახელის\დება
Line of edition: 4     
თჳთ მისსა, რამეთუ მიერითგან ყოველთა მიერ მამა წოდებულ და
Line of edition: 5     
შესწავებულ იყო. ხოლო აწღა ხუთის წლის ქმნასა მისსა წერილის მასწავლელ\თა
Line of edition: 6     
მისცა იგი ამმია, ვინაჲ ფრიად სურვილითა სწავლისაჲთა მან მრავალთა
Line of edition: 7     
თანამოჰასაკეთა სძლო სწავლულებითა და ყოველი სული მისსა მოშიშ იყო
Line of edition: 8     
სიტყუათათჳს.

Paragraph: 6  
Line of edition: 9        
6. მათ ჟამთა ოდენ ავრილიანეს წილ-ხუდა სკიპტრაჲ ჰრომთა მთავრობი\საჲ,
Line of edition: 10     
რომელი-იგი არა ხოლო მამათა, არამედ დედათაცა და ყრმათა ყოველთა
Line of edition: 11     
ზორვად ეშმაკთა აიძულებდა. უფროჲსღა ვთქუა, თუ ყრმათათჳს გულს ედვა
Line of edition: 12     
ესე, რამეთუ ადვილ წარსატყუენველ ჰგონებდა მათ ვერაგი იგი სიჩჩოჲსა\თჳს
Line of edition: 13     
ჰასაკთა მათთაჲსა, ვითარმცა ადვილ სარწმუნებელ იყვნეს გარდაქცევასა
Line of edition: 14     
სარწმუნოებისასა. გარნა სხუანი იგი ყრმანი, ვითარცა ჭეშმარიტად ყრმანი
Line of edition: 15     
ნებასა თჳთმპყრობელისასა მიედევნებოდეს, ხოლო რაოდენნი მოძღურებითა
Line of edition: 16     
მამაჲს თანა მოზარდ იყვნეს, იგინი მოხუცებულებასაცა და გულისჴმის-მყო\ფელობასა
Line of edition: 17     
წმიდისა მის ყრმისასა მიმსგავსებულ Ms. page: B_27v  იქმნნეს. ამისთჳს არცაღათუ
Line of edition: 18     
სმენად თავს-იდვეს სიტყუაჲ მეფისაჲ, რამეთუ დღითი დღე ისწავებოდეს სა\კჳრველისა
Line of edition: 19     
მის სახილველისა და სასურველად შუენიერისა მამაჲსგან მხო\ლოსა
Line of edition: 20     
ჭეშმარიტსა ღმერთსა, რაჲთა იგი უწყოდინ მხოლოდ დამბადებელად
Line of edition: 21     
ყოვლისა და მისსა შესწირვიდენ მსხუერპლსა სიტყჳერსა და სულიერსა, ხო\ლო
Line of edition: 22     
უღმრთოთა მიერ პატივცემულთა და მსახურებულთა ღმერთთა გრძელ
Line of edition: 23     
სიჩქურ-ყოფად ჰგონებდენ აღსავსედ ფრიადითა სირცხჳლითა და სიცილისა
Line of edition: 24     
ღირსობითა.

Line of edition: 25        
ესევითართა ამათ საქმეთა შინა ფავსტოჲს წილ დიმოკრიტოს ვინმე გა\ნიჩინა
Line of edition: 26     
მთავრად კესარიისა, კაცი ფრიად მბერველი უღმრთოებისაჲ და ფრიად
Line of edition: 27     
მოტყინარე მისსა მიმართ მოშურნეობითა, რომელი რაჟამს კესარიად შევიდა,
Line of edition: 28     
მყის მიუთხრეს მას ყოვლად ტკბილისა მამაჲსთჳს, ვითარმედ არა ხოლო თჳთ
Line of edition: 29     
იგი არა უგებს ღმერთთა, არამედ მოჰასაკეთაცა და მის თანა მოსწავლეთა ყო\ველთავე
Line of edition: 30     
თჳსად საცთურად მიიზიდავს.

Line of edition: 31        
ხოლო იყო მაშინ მამაჲს ჰასაკი მიწევნულ წელიწადსა მეათხუთმეტესა,
Line of edition: 32     
ოდეს-იგი დაჭირვებულ იქმნა სიკუდილითა კეთილისა მის მატრონაჲსითა, რა\მეთუ
Line of edition: 33     
ესე იყო ნართაულად წოდებულ ამმიაჲსდა, რომლისა მონაცვალე
Line of edition: 34     
ფლობისა და მკჳდრ სიმდიდრისა მისისა ყოვლად ქებული მამა გამოჩნდა.

Paragraph: 7  
Line of edition: 35        
7. ესმნეს უკუე მამაჲსთჳს ზემოთქუმულნი იგი შესმენანი დიმოკრიტოს
Line of edition: 36     
მთავარსა, მყის წარიდგინა იგი წინაშე დალიჭსა თჳსსა და იკითხვიდა პირვე\ლად
Line of edition: 37     
ამას, უკუეთუ ქრისტეანე არსა. და მერმე ამასცა: უკუეთუ იგი არსა ესე,
Line of edition: 38     
რომელი არცა თჳთ უგებს ღმერთთა და თანა-მოსწავლეთა თჳსთაცა ურწმუ\ნო-ჰყოფს
Line of edition: 39     
მორჩილებად თჳთმპყრობელთა ბრძანებისა.

Line of edition: 40        
ხოლო წმიდამან მოხუცებულებრი ჰასაკი იჴუმია სულისა დაწყნარებუ\ლებითა,
Line of edition: 41     
რამეთუ არცა აღშფოთნა, არცა ყოვლად მოშიშ იქმნა. მე, _ ჰრქუა, _
Line of edition: 42     
მე თჳთ თქუენსაცა მაგას მჴცოვანებასა დიდად ვაბრალებ, რამეთუ ესოდენი
Page of edition: 62   Line of edition: 1     
ზედა გაც სიზრქე საცთურთა არმურისაჲ, ვიდრეღა არცა მიხედვაჲ Ms. page: B_28r  გიძლავს
Line of edition: 2     
ბრწყინვალებათა ჭეშმარიტებისათა, არამედ დაგიტევებიეს ღმერთი ცხოველი
Line of edition: 3     
და ჭეშმარიტი და შეძინებულ ხართ უსულოთა და ყრუთა ეშმაკთადა. ვინაჲ\ცა
Line of edition: 4     
არცა თჳთ მე განვეყენები ჩემისა ქრისტესგან ოდესცა და ყოველთა, რაო\დენთაჲ
Line of edition: 5     
უძლო, მათცა მასვე წარუდგინებ.

Line of edition: 6        
ხოლო დიმოკრიტოს განცჳბრდა კადნიერებასა ზედა ყრმისასა და უნე\ბელისა
Line of edition: 7     
რაჲსმე დარწმუნებად მისსა, ვითარ-იგი თქუმულ არს, თჳთ მის პირ\ველისავე
Line of edition: 8     
ასოჲსაგან წარწირულ იქმნა. გარნა ეგრეთცა ექადოდავე ჭაბუკსა მას
Line of edition: 9     
და წინაშემდგომელთა უბრძანებდა წარყვანებად მისსა ბომონსა სერაპიონის\სა,
Line of edition: 10     
რაჲთა უნებლიეთ უგოს მას. არამედ წმიდასა მას არცა ერთი უმჴნობაჲ ანუ
Line of edition: 11     
მდედრობაჲ შეემთხჳა შინებათა მისთა მიმართ. ვინაჲცა ეტყოდა: არა ჴელ\გეწიფების
Line of edition: 12     
შენ შინებად, გინა ტანჯვად ყრმასა, ესოდენ დიდებულისა და წარ\ჩინებულისა
Line of edition: 13     
დედისაგან აღზრდილსა და ფრიადისა მიმთუალველსა ნაწილისა
Line of edition: 14     
და ღრმისა სიმდიდრისა მის მიერ, _ ამმიაჲსი დაჰრთო სახელი.

Line of edition: 15        
ესე რაჲ ესმა დიმოკრიტოსს და მუნ მდგომარეთაგან ზედამიწევნით ის\წავა
Line of edition: 16     
ნეტარისა მატრონაჲსთჳს და მამაჲსთჳს, და ცნა, ვითარმედ ვერ პირვე\ლად
Line of edition: 17     
შეჰგავს ტანჯვაჲ მისი, უკუეთუ არა აუწყოს მეფესა, ამისთჳს განთიად
Line of edition: 18     
წარსცა იგი ეგეს ქალაქსა კილიკიაჲსსა ავრილიანე მეფისსა შეკრული საკრვე\ლითა
Line of edition: 19     
რკინისაჲთა და ყოველივე მისი წერით აუწყა, ვითარ რაჲ იყო.

Paragraph: 8  
Line of edition: 20        
8. ხოლო მან წიგნი იგი მიიღო და წარიკითხა და ფრიად სივერაგით მო\უჴდა
Line of edition: 21     
ყრმასა მას, რამეთუ წინაშე პირსა თჳსსა წარიდგინა: ოდესმე ექადინ
Line of edition: 22     
და საშინელებასა თჳსსა დიდად უჩუენებნ მას, ხოლო ოდესმე უქადებნ და
Line of edition: 23     
ნიჭთა და პატივთა მოჴსენებითა ისტუმრებნ და: უკუეთუ მიხჳდეო, _
Line of edition: 24     
ჰრქუა, _ დიდისა სერაპიონისსა გებად, კეთილო შვილო, იყო ჩუენ თანა
Line of edition: 25     
პალატსა შინა, პირველად უკუე სამეუფოდ იზარდებოდი, ამას თანა უკჳრდე
Line of edition: 26     
მრავალთა და გაქებდენ შენ და მიერითგან იქმნე საშურველ და საბაძველ. Ms. page: B_28v 

Line of edition: 27        
ამას რაჲ ჰყოფდა ავრილიანე და ორთავე ამათ ზოგად შინებათა და ქა\დებათა
Line of edition: 28     
წინაუყოფდა რაჲთა ანუ თქუმითა შეაძრწუნოს და უკუანაჲსკნელსა
Line of edition: 29     
შიშსა შთააგდოს ყრმაჲ იგი, ანუ რაჲთა აღთქუმათა მიერ შეარყიოს სიმტკი\ცე
Line of edition: 30     
გონებისა წინააღმდგომისა მისისაჲ და ყოვლითურთ მოიმოგუნოს და მოდ\რიკოს
Line of edition: 31     
მიყვანებად უღმრთოებისა მიმართ.

Line of edition: 32        
გარნა ამათ მიერ უფროჲს აღლესა გულსმოდგინებაჲ ჭაბუკისაჲ, რომელ\მან
Line of edition: 33     
მიუგო: ნუ იყოფინ ჩემდა, მეფე, თქუენ მიერ პატივცემულისა ამის ძეგ\ლებისაჲ
Line of edition: 34     
ნუცა სიტყჳსა რაჲსმე, ნუცა პატივისა ღირს-ყოფაჲ, რომელნი-ეგე
Line of edition: 35     
ყრუ არიან და უსულო და შემასმენელ თქუენდა ფრიადისათჳს სიზრქისა და
Line of edition: 36     
უგრძნობელობით. ვინაჲთგან ყოვლად თჳთ დასაბამით თავს-გიც ესევითარ\თა
Line of edition: 37     
პატივისცემისა და მთავარ-ყოფისაჲ. ამისთჳსცა დასცხერ შინებათაგან
Line of edition: 38     
შენდა ფრიად საშინელად საგონებელთა და კუალად ქადაგებისაგანცა დიდ\დიდთა
Line of edition: 39     
რათმე ნიჭთაჲსა, რამეთუ გუტანჯნე თუ, ქველისმოქმედ გუექმნები.
Line of edition: 40     
ხოლო ქველისმოქმედ თუ იქმნე და მაჭირვებ ჩუენ უმეტესთა, ვინაჲცა ჩემ\და
Line of edition: 41     
ქრისტესთჳს სიკუდილი ყოვლისავე პატივისა და შესაძინელისა უპატიოს\ნეს
Line of edition: 42     
არს.

Line of edition: 43        
ამას ზედა განძჳნდა ავრილიანე ყრმისა მისთჳს და უბრძანა არგნებითა
Line of edition: 44     
გუემად გუამი მისი. ვინაჲცა იგუემებოდა უკუე გულისჴმის-ყოფითა მჴცოვა\ნისა
Page of edition: 63   Line of edition: 1     
ყრმისაჲ ჩჩჳლი იგი და აწღა შუენიერებითა აღყუავებული გუამი. ხოლო
Line of edition: 2     
მას ვითარ თუმცა სიზმრივ შეემთხუეოდა, ესრეთ შეერაცხა.

Paragraph: 9  
Line of edition: 3        
9. და ვინაჲთგან მრავალ ჟამ განაგრძვეს ტანჯვისა იგი ჟამი, კუალადცა
Line of edition: 4     
მეფემან ლიქნად ჴელ-ყო და ყოვლითავე სახითა მომდოვრებად ყრმისა ღონე\ჰყოფდა,
Line of edition: 5     
რამეთუ: უგე, _ ჰრქუა, _ უგე მხოლოდ ბაგითა ოდენ და მყის
Line of edition: 6     
ყოვლისავე ტანჯვისაგან განტევებულ იქმნე.

Line of edition: 7        
არაოდეს მე, _ მამა მიუგებდა, _ მეფე, არცა ბაგითა, არცა გულითა
Line of edition: 8     
უვარ-ვყო მხოლოჲ ჭეშმარიტი მეუფე ქრისტე, დაღაცათუ ფრიად უმძიმესი
Line of edition: 9     
რაჲმე აწინდელთა ამათსა Ms. page: B_29r  მოიპოო ტანჯვაჲ. არამედ თჳთ შენდაცა ფრიად
Line of edition: 10     
მადლიერვე ვიყო, რამეთუ გუემათა ამათ მიერ უფროჲს შემასაკუთრებ სა\სურველსა
Line of edition: 11     
ჩემსა და მტარვალთათჳს ვილოცავ ოდენ, რაჲთა ჴელნი მათნი არა
Line of edition: 12     
დაშურენ, რომელნი-იგი, ვითარ-ესე ვხედავ, დიდთა კეთილთა მომატყუებელ
Line of edition: 13     
ქმნილ არიან ჩემდა და უფროჲსთა მომატყუებენ და განმამჴნობენ.

Line of edition: 14        
ხოლო ავრილიანე ვინაჲთგან იხილა ყრმისაჲ ყოვლად არცა ერთი რაჲ
Line of edition: 15     
ზრუნვაჲ წყლულებათათჳს, უბრძანა ყოვლად განშიშულებულთა მათ ჴორც\თაჲ
Line of edition: 16     
ლამპრებითა ცეცხლისაჲთა შეწუვაჲ, რაჲთა მცირედ-მცირედ განდნობითა
Line of edition: 17     
ჴორცთაჲთა მრავალჟამეულ იქმნენ ტანჯვანი მისნი და უმძჳნვარეს აგრძნობ\დეს
Line of edition: 18     
ტკივილთა. და ვითარცა ესეცა საქმით იქმნა და მოწამისათა მათ ჴორცთა
Line of edition: 19     
მიუპყრნეს ლამპარნი, მყის ცეცხლმან შეიკდიმა წმიდისაგან და მჴედართა მათ
Line of edition: 20     
მიმართ მიინქრეოდა უსასტიკესად. ვინაჲცა მოწამე უტკივარ იყო ლამპართა\გან,
Line of edition: 21     
რომელნი-იგი მდევარისა მის სულსა უფროჲს შესწუვიდეს, რამეთუ რაო\დენ
Line of edition: 22     
ამას ყოვლად არა შეეხებოდეს, ეგოდენ მისსა მას სიბორგილისა ალსა
Line of edition: 23     
უფროჲს აღმატყინებელ ექმნებოდეს. ამისთჳსცა მერმეცა ბრძანა ქვითა ცე\მაჲ
Line of edition: 24     
მოწამისაჲ, ხოლო იგი ვითარ თუმცა ვარდითა დაიფარვოდა, ეგრეთ მხია\რული
Line of edition: 25     
მომლოდე იყო სასოებათა საუკუნეთა.

Paragraph: 10  
Line of edition: 26        
10. მიერითგან უღონო იქმნა ავრილიანე ყოვლით კერძო და ვერღარას
Line of edition: 27     
სხუასა სახესა სატანჯველსა მოგონებად შემძლებელ იყო, რომლითამცა მო\დრიკა
Line of edition: 28     
გული მამაჲსი. ამისთჳსცა შანთი ბრპენისაჲ ბრძანა დამოკიდებად ქედ\სა
Line of edition: 29     
მისსა და ეგრეთ შთაგდებად შორის უფსკრულთა ზღჳსათა, რაჲთა მუნ
Line of edition: 30     
მიყვანებით სიღრმესა დაანთქან მოწამე. და ბრძანებულმან სიტყჳთ აღსასრუ\ლი
Line of edition: 31     
მიიღო საქმით. არამედ ღმერთი არცა აქა დაგივიწყებდა შენ. მამა! ამის\თჳსცა
Line of edition: 32     
Ms. page: B_29v  ანგელოზთა მისთა უბრძანა დაცვაჲ შენი, რამეთუ ვიდრეღა ამას ჰყოფ\დეს,
Line of edition: 33     
მყის ანგელოზმან ხატითა კაცისაჲთა გარე მოდგომილმან შეშინებულ\ყვნა
Line of edition: 34     
მჴედარნი იგი მიმყვანებელნი მისნი და ლტოლვით წარიოტნა. ხოლო მო\წამესა
Line of edition: 35     
უბრძანა წარსლვაჲ კესარიისა მთად, რაჲთა იყოფებოდის მას ზედა.

Line of edition: 36        
მიიწია რაჲ წმიდაჲ იგი მთად და ყოველნი ჟამნი ორმეოცთა დღეთანი
Line of edition: 37     
ყოვლად უზმობით თანა-წარვლნა, სხუაჲ ახალ მოსე იქმნა და ახალი აღთქუ\მაჲ
Line of edition: 38     
ჴელთ-ედვა მას, არა მაშინღა მიმღებელი პირველ დაწყებისაჲ, არამედ
Line of edition: 39     
ოდესმე განფენილი სოფლის კიდეთა. და რასა-იგი მაშინ მოქენე იყო მოსე.
Line of edition: 40     
ესე აწ აღმოივსო მოწამემან. რამეთუ მოსეს ზეცით მოეცნეს ფიცარნი, ხოლო
Line of edition: 41     
მოწამისა მომართ ჴმაჲ კუერთხისა თანა ზეცით მოიწია და მიიღო რაჲ კუერ\თხი,
Page of edition: 64   Line of edition: 1     
ვითარ-იგი ჴმაჲ აუწყებდა, მით განაპო ქუეყანაჲ, ვითარ პირველ მოსე
Line of edition: 2     
ზღუაჲ, და მიიღო მიერ სახარებაჲ, აწღა წიაღთაგან ქუეყანისათა მიცემულ
Line of edition: 3     
მისდა.

Paragraph: 11  
Line of edition: 4        
11. მიერითგან რაჲღა შეჰგავს თქუმად, რამეთუ არღარა მოსე იყო ჩუენ\და
Line of edition: 5     
მოწამე, არამედ სხვა პავლე იქმნებოდა ქადაგ სახარებისა, რამეთუ ტაძარი
Line of edition: 6     
რაჲმე აღიშენა, რომელსა შინა მიიღო ჩუეულებაჲ ლოცვად. და ვინაჲთგან
Line of edition: 7     
პავლესებრვე ჴელთსაქმეცა უჴმდა მას, ამისთჳს საღმრთომან მადლმან შე\მოუკრიბნა
Line of edition: 8     
მას ყოველნივე ცხოველნი ველისანი, რომელთა ნეზუებისა სძესა
Line of edition: 9     
წუელნ (ცხად არს, ვითარმედ მათსა ოდენ, რომელნი კაცთა საჭმლად ბრძა\ნებულ
Line of edition: 10     
იყვნეს) და მიერ შეიქმნ ყველსა, რომლისაგანი მცირედი დაიუნჯის
Line of edition: 11     
თჳსად დატევებითა, ხოლო სხუაჲ იგი მოქენეთა საზრდელისათა განუყვის კე\სარიად
Line of edition: 12     
შთამავალობითა.

Line of edition: 13        
მაშინ ალექსანდრე ვინმე სხუამან და არა თუ პირველ სიტყჳსა მიერ
Line of edition: 14     
საცნაურ ქმნილმან მიიღო საჩინოებაჲ მის ჟამისა მის კაბადუკიელთა მთავ\რობისაჲ,
Line of edition: 15     
კაცმან მძჳნვარემან უფროჲს, ვიდრე Ms. page: B_30r  სხუა სახემან. რომელი ძლე\ვის-მოყუარეობდა,
Line of edition: 16     
რაჲთა არცა ერთისა ვისგან ძლეულ იყოს უღმრთოებითა.
Line of edition: 17     
ხოლო ვინაჲთგან ფრიად და მრავალ იყო განთქუმულებაჲ მამაჲსი, ისწავა
Line of edition: 18     
მისთჳს ყოველივე და ჰუნოვანნი ვინმე ძიებად კაცისა მის წარავლინნა, რაჲთა
Line of edition: 19     
პოვონ რაჲ, მოიყვანონ იგი ვიდრე მისდამდე.

Line of edition: 20        
წინამცნობელ უკუე იქმნა მოწამე ზედა-მოსლვისა მათისა და წარვიდა
Line of edition: 21     
წინა მიგებებად მათდა. ხოლო იგინი შეიმთხჳნეს რაჲ მითურთ ურთიერთას,
Line of edition: 22     
არღა უწყოდეს, ვითარმედ ესე იგი არს; ჰკითხვიდეს მასვე აწ სადა ანუ ვიდ\რე
Line of edition: 23     
ყოფასა მამაჲსსა. ხოლო მან: ჯერეთ, _ მიუგო, _ გიჴმს თქუენ განსუენე\ბაჲ.
Line of edition: 24     
ამისთჳს, მეგობარნო, შთამოვედით ცხენებისაგან, რაჲთა სერობისა მი\მართ
Line of edition: 25     
მივდრკეთ. და ამისსა შემდგომად მე გიჩუენო თქუენ მამა.

Line of edition: 26        
ესრეთ იგინი ისტუმრებოდეს მხიარულებით პურისა და ყველისა შეხე\ბითა,
Line of edition: 27     
რამეთუ ამით ისტუმრნა იგინი კეთილმან მან მასპინძელმან.

Paragraph: 12  
Line of edition: 28        
12. და ვიდრეღა იგი ამას შინა იყვნეს, ჩუეულებისაებრ მორბიოდეს მო\წამისა
Line of edition: 29     
ნეზუები იგი ცხოველთაჲ, რაჲთა თჳთოეულმან მათმან თჳსი სძე მო\წუელად
Line of edition: 30     
სცეს. რომელნი-იგი იხილნეს რაჲ მჴედართა მათ, შიშმან და ძრწო\ლამან
Line of edition: 31     
შეიპყრნა და დაუტევეს სერობაჲ იგი და მიივლტოდეს მოწამისა. ხოლო
Line of edition: 32     
მან განკურნა მოშიშებაჲ მათი და ამცნო სიმჴნით და გულქველად-ყოფაჲ. ამის\სა
Line of edition: 33     
შემდგომად ინება ზრუნვისაგანცა ჴსნაჲ სულთა მათთაჲ. და იგი არსო, _
Line of edition: 34     
ჰრქუა, _ მათ მიერ საძიებელი მამაჲ, ჭეშმარიტად იგი არს და ნუღარას მიერ
Line of edition: 35     
კერძო ეძიებთ.

Line of edition: 36        
ესრეთ წარგზავნნა იგინი და აღუთქუა მსწრაფლ შედგომაჲ თჳსი, ვინაჲ\ცა
Line of edition: 37     
წარვიდეს მჴედარნი იგი, რამეთუ ირწმუნეს ესევითარისა მის კაცისაჲ, არ\ცა
Line of edition: 38     
ერთისა რაჲს ტყუვილისა იჭუნეულობითა მისდა. ხოლო წმიდამან წამის\ყოფით
Line of edition: 39     
მიუწოდა თჳსსა ერთსა მის მათისა ლომთაგანსა და უბრძანა მას, რაჲ\თა
Line of edition: 40     
რაჟამს შევიდეს წმიდაჲ ესე Ms. page: B_30v  სტადიონად, სრბით მიიწიოს მუნ ლომიცა იგი
Line of edition: 41     
და ბოროტად განბძარნეს ყრმანი მეკერპეთა და ჰურიათანი, რაოდენნი ბო\როტითა
Page of edition: 65   Line of edition: 1     
და მაგინებელითა ენითა ჰგმობდენ სახელსა მხოლოდშობილისასა სი\ბოროტითა
Line of edition: 2     
სიტყჳთა მათთაჲთა.

Line of edition: 3        
ესე რაჲ ამცნო მჴეცსა მას, შთამოვიდა მთით და მიეწია მჴედართა მათ
Line of edition: 4     
წინაშე ბჭეთა ქალაქისათა მდგომარეთა და მიმლოდეთა მისთა. ხოლო მათ
Line of edition: 5     
წარიყვანეს იგი და ალექსანდრესსა მიიყვანეს, რომელმან-იგი მყის მოაგება:
Line of edition: 6     
შენ ხარა, _ ჰრქუა, _ განთქუმული გრძნებასა ზედა მამა? ხოლო მოწამე
Line of edition: 7     
გულისჴმის-ყოფით: მე ვარ, _ მიუგებდა, _ მამა, მონაჲ ქრისტესი, რომელი\-იგი
Line of edition: 8     
მისსა მიმართ მორწმუნეთა და ნებისა მისისა მყოფთა აცხოვნებს, ხოლო
Line of edition: 9     
მოგუთა და გრძნეულთა და კერპთმსახურთა ცეცხლსა საუკუნესა მისცემს.
Line of edition: 10     
გარნა რაჲ არს საჴმარ, რომლისათჳს მომიყვანე მე? რამეთუ არა მაქუსო, _
Line of edition: 11     
მთავარი ეტყოდა, _ თანა-განმხილველი შემეცნებაჲ, თუ რომელთა ანუ რა\ბამთა
Line of edition: 12     
გრძნებათა ჴუმევითა მოამდოვრებ უბრძოლელსა მას და მოუდრეკელსა
Line of edition: 13     
მძჳნვარებასა მჴეცთასა, ვიდრემდის თანამეინაჴე შენდა ჰყოფ და მათ თანა
Line of edition: 14     
იქცევი. მხოლოდ ესე ოდენ გაკლს, რაჲთა ვითარცა სიტყჳერთა უბრძანებდე
Line of edition: 15     
მათ.

Line of edition: 16        
ხოლო მოწამე მიუგებდა: ამისთჳს, _ ჰრქუა, _ რამეთუ რომელი ღმერთ\სა
Line of edition: 17     
ჩემსა ჰმონებდეს, მხოლოსა ცხოველსა და ჭეშმარიტსა ღმერთსა, არაოდეს
Line of edition: 18     
არცა თუ მცირედ სადმე კერპთმსახურთა გინა მწამლველთაგანისა ვისმე ზია\რებასა
Line of edition: 19     
თავს-იდებს, ვინაჲცა თქუენისა მაგის არვისგანთაჲ უფროჲს შესატყჳს
Line of edition: 20     
არს პირუტყუთა თანა ქცევაჲ, რომელნი-იგი არა, ვითარ-ეგე შენ ჰგონებ, ჩემ\მიერითა
Line of edition: 21     
რაჲთმე გრძნებითა შეკრულ არიან და ამისთჳს სახლეულ ჩემდა
Line of edition: 22     
ქმნილ, რომელმან არღაცა ესე უწყი, თუ რაჲ არს სახელი გრძნებისაჲ, არა\მედ
Line of edition: 23     
დაღაცათუ ცნობისა და სიტყჳერისა გრძნობისაგან დაკლებულ არიან.
Line of edition: 24     
გარნა ეგრეთცა უწ\\ყიანვე Ms. page: B_31r  შეკდიმებაჲ ჩემისა მეუფისაგან და პატივით პყრო\ბად
Line of edition: 25     
მსახურთა მისთა განსწავლულ არიან. ხოლო თქუენ ფრიად უფროჲს უპი\რუტყუეს
Line of edition: 26     
ხართ მათსა, რამეთუ მათი იგი ზოგადისა მეუფისა მიმართ პატივი
Line of edition: 27     
სახედ წინა გიც და არცა ეგრეთ გულისჴმა-ჰყოფთ.

Paragraph: 13  
Line of edition: 28        
13. მაშინ მთავარმან, ვინაჲთგან ამათ მიმართ არცა ერთი რაჲ აქუნდა
Line of edition: 29     
სიტყჳს-საგებელი, ამისთჳს განცხადებით იძულებად ჴულ-ყო. რაჲსა ესოდენ
Line of edition: 30     
სისულელედ და კადნიერებად მოხუედ, _ ჰრქუა, _ ვიდრემდის ზედა-აღმდგომ
Line of edition: 31     
იქმენ სამეუფოთა განწესებათა და ურცხჳნოებით მაგინებელ თჳთ ჩუენდაცა.
Line of edition: 32     
არამედ სატანჯველთა სადმე უეჭუელად განგსწავლონ შენ უნებლიეთ მოშიშ\ყოფად.
Line of edition: 33     
და მყის ბრძანა დაკიდებაჲ მისი და მძაფრიად ხუეტაჲ. ხოლო იგი
Line of edition: 34     
ესრეთ რაჲ მწარედ იხუეტებოდა, ვითარცა არცა ერთისა რაჲ ტკივილთა
Line of edition: 35     
გრძნობისა მიმღებელი, ესრეთ მყოფ იყო. რამეთუ არცა მტარვალთა მდედრ
Line of edition: 36     
მიხედვიდა, არცა ტანჯვათა მიმართ დაჴსნილ იქმნებოდა, არცა რას იტყოდა
Line of edition: 37     
სიმდაბლით და უმჴნოებით, არამედ ყოვლითურთ მართლ ზეცად მიხედვიდა
Line of edition: 38     
და ზეგარდამოსა მოელოდა ნუგეშინის-ცემასა. და ვიდრეღა იგი მთავარი
Line of edition: 39     
ტანჯვათა განაგრძობდა სასტიკებით და ძლიერად ზედა დართვითა და უფი\ცხესადრე
Line of edition: 40     
ხუეტითა მოწამისაჲთა, ჴმაჲ რაჲმე საღმრთოჲ ზეცით მოიწია, რო\მელი
Line of edition: 41     
წმიდასა მას ფრიად რაჲმე აღუსუბუქებდა ტკივილთა, ვიდრემდის გან\კურნა
Line of edition: 42     
ნაგუემთაგან და ზეშთა-ყო იგი ყოველთა ტანჯვათასა. ესე ძმაჲ მრა\ვალთა
Line of edition: 43     
ესმა მორწმუნეთაგანთა და უფროჲს განმტკიცებულ იქმნნეს ღმრთის\-მსახურებასა
Page of edition: 66   Line of edition: 1     
ზედა. ხოლო ალექსანდრე ხედვიდა რაჲ სიმჴნესა მამაჲსსა, რა\მეთუ
Line of edition: 2     
ფრცხილები სახუეტელთაჲ არარად შეერაცხა, არამედ უფროჲსღა თჳთ
Line of edition: 3     
იწერტებოდა სიბორგილითა. ამისთჳს გარდამოჰჴსნა იგი მიერ და საჴუმილი
Line of edition: 4     
ცეცხლისაჲ აღატყინა, რაჲთა მას შინა შთააგდოს მოღუაწე ჭეშმარიტებისაჲ.
Line of edition: 5     
და ვიდრე იგი აღატყინებდეს, ვინაჲთ\\გან Ms. page: B_31v  ჯერეთ სხუათა ზრუნვათაგან უცალო
Line of edition: 6     
იყო მთავარი იგი, ამისთჳს ჯეროვან ჰგონა საპყრობილეს შეწყუდევაჲ მოწა\მისაჲ,
Line of edition: 7     
რამეთუ სასოებაჲ რაჲმე აზმნობდა მას, ვითარმედ უკუეთუ ჟამი მიეცეს
Line of edition: 8     
მოწამესა თავსა თჳსსა მოგებად და ზედამიწევნითრე განზრახვად, ნუუკუედა
Line of edition: 9     
უმდოვრეს იქმნეს მეორისაგან კითხვისა და არამცირედ შეიცვალოს პირველი\საგან
Line of edition: 10     
ცნობისა. გამოცდილებითა პირველ გარდასრულთა ტანჯვათაჲთა და ში\შითა
Line of edition: 11     
წინამდებარისა მის და აწღა ქადებულისა მისდა საჴუმილისაჲთა.

Line of edition: 12        
და ვითარცა საპყრობილესა შინაგან თჳსსა შეწყნარებულად აქუნდა წმი\დაჲ
Line of edition: 13     
იგი, პოვნა მას შინა პირველ შეყენებულნი ორმეოცნი კაცნი ქრისტეანე\ნი,
Line of edition: 14     
რომელნი-იგი განუტევნა საკრველთაგან და კარები საპყრობილისაჲ თანა
Line of edition: 15     
მოქლონებითურთ მხოლოდ ლოცვითა შეარყინა და ყოველნივე ბჭენი მისნი
Line of edition: 16     
განახუნა და უშრომელი განსლვაჲ მიჰმადლა მათ ყოველთა, ხოლო თჳთ მარ\ტოჲ
Line of edition: 17     
დაშთა საპყრობილესა შინა ანგელოზისა მოსლვითა წდობილი წინა მდე\ბარეთა
Line of edition: 18     
ღუაწლთა მიმართ.

Paragraph: 14  
Line of edition: 19        
14. და ვიდრე ესე ყოველი იქმნებოდა, საჴუმილი იგი განგრძობილად
Line of edition: 20     
გზებით უფროჲს ეტყინებოდა. მაშინღა მთავარმან უგულებელს-ყვნა სხუანი
Line of edition: 21     
ყოველნი საქმენი და კუალადცა წარიდგინა მოწამე წინაშე საყდართა თჳსთა.
Line of edition: 22     
ეტყოდა და ჰრქუა: აწღა სადმე უეჭუელად ჩუენსა ამას ესოდენსა საჭიროთა
Line of edition: 23     
საქმეთა მიმართ უცალოებასა და მათდა მიმართ შექცეულობასა მოემადლოს
Line of edition: 24     
შენდა უმჯობესისა რაისმე განზრახვაჲ თავისა შენისათჳს ყოვლად შენანებითა
Line of edition: 25     
მოაქამდისა უჯეროებისაჲთა. და ესე თუ არა ჰხედავა საჴუმილსა, რაოდენ
Line of edition: 26     
აღტყინებულ არს, გარნა ეგრეთცა მე არარას ვიტყჳ, ვიდრემდის პირუტყული
Line of edition: 27     
ეგე წინაგანწყობაჲ შენი თჳთ შენ განგამზადებდეს ფრიად რაჲმე სულთქუმად
Line of edition: 28     
თავისა შენისათჳს.

Line of edition: 29        
ხოლო მჴნემან მან: და პირველადცა, _ ჰრქუა, _ აჰა ეგერა, პირველად\ცა,
Line of edition: 30     
მთავარო, ჩემი ესე ნებაჲ განცხადებულად წარმომიდგინებიეს შენდა.
Line of edition: 31     
რაჲსაღა მათვე კუალად Ms. page: B_32r  საქმრად თავსა შენსა მიჰმადლებ? გიწყიეს თუ
Line of edition: 32     
დაჰრთე აღსასრულიცა, ნუ გცონის შენ მიერ ქადებულთა მიმართ. ხოლო მთა\ვარმან
Line of edition: 33     
მან მყის საჴუმილსა შთააგდო მოწამე. არამედ რომელმან-იგი ოდესმე
Line of edition: 34     
ასურასტანელთა ყრმათა საჴუმილი შეაცურია ღმერთმან, იგივე აქაცა წარ\მოუდგა
Line of edition: 35     
მიმჴდელად ცეცხლისასა მას მოქმედებასა, ვინაჲცა მოწამე, ვითარცა
Line of edition: 36     
ველსა ზედა მრავალ ყუავილცუაროვანსა, ესრეთ იქცეოდა ალსა მას შინა.
Line of edition: 37     
ამას თანა ყოველსა მასცა ჟამსა საჴუმილსა შინა ყოვნებისასა ჟამად საღმრთოჲ\სა
Line of edition: 38     
გალობისა წარაგებდა.

Line of edition: 39        
სამ დღე უკუე აქუნდა იგი საჴუმილსა, ვიდრემდე ალი ნაკუერცხალ და
Line of edition: 40     
ნაკუერცხალი ავლ იქმნა. მაშინღა უბრძანა მთავარმან მტარვალთა, რაჲთა
Line of edition: 41     
უკუეთუ რაჲმე დაშთომილ იყოს მას შინა ძუალთაგანი მოწამისათაჲ, გამო\იღონ
Line of edition: 42     
იგი მიერ. ხოლო იგინი მიიწინეს რაჲ საჴუმილად, ესმა მას შინა განცხა\დებული
Page of edition: 67   Line of edition: 1     
ჴმაჲ ღმრთის მაქებელი და რაოდენ ეძლო, სრბით მოიქცეს და ზეშ\თა
Line of edition: 2     
ბუნებისა იგი საქმე მიუთხრეს მთავარსა. რომელმან-იგი: ვფუცავ, _
Line of edition: 3     
თქუა, _ სერაპიონს და სხუათა ღმერთთა ყოველთა, განცხადებული გრძნე\ბაჲ
Line of edition: 4     
არს ესე. ამას და სხუასა მრავალსა მოზრახვიდა ჭეშმარიტებისათჳს, რა\მეთუ
Line of edition: 5     
ესოდენ დიდ და მძჳნვარე იყო ცნობა-ვნებულებაჲ და განხრწნილებაჲ
Line of edition: 6     
საცნობელთა მისთაჲ. ხოლო სიმრავლისა მისგანთა, რაოდენთა ოდენ ეძლო
Line of edition: 7     
კნინოდენი მიხედვაჲ ჭეშმარიტებისაჲ, იხილეს რაჲ ვითარ არცა თუ კუალი
Line of edition: 8     
რაჲმე, გინა მცირე შეფარილებაჲ ცეცხლისა მიერი მოაქუნდა მოწამესა თავსა
Line of edition: 9     
შორის თჳსსა, ღმერთსა მისსა აქებდეს და მის მხოლოჲსა საკჳრველებასა ამას
Line of edition: 10     
აღსწერდეს.

Paragraph: 15  
Line of edition: 11        
15. გარნა ყოვლად უგუნური იგი მთავარი ვინაჲთგან ხედვიდა მოწამესა
Line of edition: 12     
საჴუმილისაგან კუალად წინაშე საყდართა მისთა მრთელად და უნაკლულოდ
Line of edition: 13     
წარმოდგომილსა, რომელ არცაღა თმასა მისსა შეხებულ იყო ცეცხლი იგი,
Line of edition: 14     
გრძელთა სიჩქურთა დასთხევდა მის ზედა და მოგუ-ყოფასა შეახებდა მას და
Line of edition: 15     
უწოდდა მწამლველ და ეშმაკეულ Ms. page: B_32v  და სხუათა ესევითართა სახელთა. ხოლო
Line of edition: 16     
წმიდამან მან არცა სიტყვის-გებასა ღირს-ყო იგი.

Line of edition: 17        
მაშინ მთავარი იგი სტადიონად შთაიყვანებდა მოწამესა, რაჲთა მას შინა
Line of edition: 18     
ვითარ ჰგონებდა, სერ მჴეცთა ყოს იგი. ხოლო იგი ღიმილით შეუდგა, ვინაჲცა
Line of edition: 19     
მიტევებულ იქმნნეს წმიდისა მის ზედა ვეფხი და დათჳ კაცისმჭამელი, რო\მელთაგანი
Line of edition: 20     
დათჳ კრძალულებით თაყუანის-სცემდა და წინაშე ფერჴთა მისთა
Line of edition: 21     
მგორვალეობდა, სთქუმცა, ვითარმედ თჳთ მას ხედავს, ეგრეთ კუალთა მისთა
Line of edition: 22     
მჴურვალედ ამბორს-უყოფდა; ხოლო ვეფხი სუბუქად და სიმშჳდით შეუ\წუხებელად
Line of edition: 23     
მჴართა მისთამდე აღიმღერებდა, ენითა წარჰჴოცდა ოფლსა და
Line of edition: 24     
ჰლოშნიდა მას, ვითარმცა მლიქნელ იყო მისსა და მძიმედ აღუჩნდებოდეს
Line of edition: 25     
ჭირნი იგი, რომელ თავს-ესხნეს მოწამესა. და მთავრისა მიერ მიტევებულნი
Line of edition: 26     
იგი მჴეცნი ესრეთ ჰმსახურებდეს ჩემსა ამას გჳრგჳნოსანსა, გარნა არცაღა მის
Line of edition: 27     
მიერ ბრძანების მიმღებელი იგი ლომი ეგრეთ, რომელი-იგი მას აღეჭურა
Line of edition: 28     
უღმრთოთა ზედა, ვითარ-იგი პირველ თქუმულმან სიტყუამან განაცხადა. არა\მედ
Line of edition: 29     
იგიცა სრბით გარდამოვიდოდა მთით ღრჭენითა კბილთაჲთა და ბრდღუენი\თა
Line of edition: 30     
გულისწყრომისაჲთა, ვიდრემდის ზედა-მოსლვითა თჳსითა აღაშფოთა თეატ\როჲ
Line of edition: 31     
იგი და ნაწილ-ნაწილად დაჭრა და მრავალნი მათგანნი ბრჭალითა და
Line of edition: 32     
კბილითა განბძარნა, რომლისათჳსცა ბევრეულმან ერმან ურწმუნოთამან გუ\ლისჴმა-ყვეს
Line of edition: 33     
საღმრთოჲ იგი ძალი მოწამისაჲ და ადიდებდეს ღმერთსა მისსა
Line of edition: 34     
მხოლოსა.

Line of edition: 35        
ესე ყოველნი და ქვისაცა მოლბობად კმა-იყვნეს, ხოლო მთავარი იგი
Line of edition: 36     
უმეტესად განფიცხნა და კუალად ლომი მიუტევა წმიდისა მის ზედა. გარნა
Line of edition: 37     
რაოდენ პირველმან მან განაძჳნა თეატროჲ უღმრთოჲსა მის და ბოროტად
Line of edition: 38     
მსახურისაჲ და უმწარეს-ყო ცხორებაჲ მათი უფროჲს ყოვლისა სიკუდილისა.
Line of edition: 39     
ესოდენ მეორე ესე სიმშჳდით, და ჴელის დაჩუევით მოუჴდა მოწამესა, რეცა
Line of edition: 40     
საგონებელად მრავალთა მიერ, ვითარმედ ნუგეშინის-საცემე\\ლად Ms. page: B_33r  და არა თუ
Line of edition: 41     
სატანჯველად მოყვანებულ არს იგი მთავრისა მიერ.

Page of edition: 68  
Paragraph: 16  
Line of edition: 1        
16. ვინაჲცა ყოვლით კერძო რაჲ წარიწირა სასოებაჲ, ურცხჳნომან მან
Line of edition: 2     
მთავარმან უბრძანა ვისმე მის ქუეშეთაგანსა ჴელითა ძლიერსა, რაჲთა სამპირი
Line of edition: 3     
ფუცხჳ რკინისაჲ განაწონოს ნაწლევთა წმიდისათა. ხოლო მან ორითავე ჴე\ლითა
Line of edition: 4     
განავლო იგი მოწამესა, ვიდრემდის მისგან გარდამომდინარით სისხლი\თურთ
Line of edition: 5     
ეტჳრთნეს მოწამესა ნაწლევნი თჳსნი, რომელთა სისხლთა ნეკტარი
Line of edition: 6     
დედაკაცმან ვინმე მოწამეთმოყუარემან შეიპყრა ტაკუკთა შინა მალიადითა
Line of edition: 7     
მისლვითა მისსა მიმართ და წმიდაჲ იგი ესრეთ ტჳრთვითა ნაწლევთაჲთა მხია\რულებით
Line of edition: 8     
გამოვიდა სტადიონისა მისგან, რამეთუ ფრიადსა თავისუფლებასა
Line of edition: 9     
მისცემდეს მას მტარვალნი იგი მოლოდებითა მყის აღსასრულისაჲთა.

Line of edition: 10        
ესრეთ გამოვიდა ქალაქით მოხარული და განშუენებული ტჳრთითა მით,
Line of edition: 11     
რამეთუ წადიერებით მოაქუნდეს ჴელითა შინაგანნი ნაწლევნი ბუნებითისა
Line of edition: 12     
ქმნულებისანი, ვინაჲთგან შეიწირა მსხუერპლად დამბადებელისა და კეთილ\ცნობაობით
Line of edition: 13     
უკუნ-ეცა მომცემელსა! და ვითარცა წარვლო ორი სტადიონი,
Line of edition: 14     
კმა-უჩნდა ესეოდენი თავსდებად ტკივილთა მისთაჲ ღუაწლის დამდებელსა
Line of edition: 15     
მისსა ქრისტესა. ამისთჳს მიუძღუა მას ქუაბსა რასმე, რომელსა შინა მიწო\ლილმან
Line of edition: 16     
იხილნა გჳრგჳნნი იგი საუკუნენი და ჴმაჲ ზეგარდამო მოიწია, რომე\ლი
Line of edition: 17     
მიუწოდდა მოღუაწესა საყოფელთა მიმართ მკჳდრ წარუვალთა. და რაო\დენი
Line of edition: 18     
რაჲ შეუდგს ღუაწლთა მოსაგებელად და ესრეთ მერმეთა მათ სა\შუებელთა
Line of edition: 19     
და ბრწყინვალებათა, შეიწყნარეს, რომელთა მიმართ მიიცვალა
Line of edition: 20     
მეორესა დღესა თჳსა სეკდემბერისასა, რომელთა მიმთხუევა მეყავნ ჩუენცა
Line of edition: 21     
მადლითა და კაცთმოყუარებითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესითა, რომ\ლისა
Line of edition: 22     
თანა მამასა თანა სულით წმიდითურთ დიდებაჲ და სიმტკიცე და პატივი
Line of edition: 23     
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!Next partThis text is part of the TITUS edition of Hagiographica metaphrastica (Septembris).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.