TITUS
Old Georgian Hagiographical Texts, vol. VI
Part No. 3
Previous part

Text: 1_Ketev.  
Page of ed.: 12  
Line of ed.: 1   [ Page of ms.: 6r  ] შესხმა და მოთხრობა ღუაწლთა და ვნებათა წმიდისა დიდისა
Line of ed.: 2  
მოწამისა დედოფლისა ქეთავანისთა, ქმნილი ანტონისგან
Line of ed.: 3  
არხიეპისკოპოსისა ყოვლისა ზემოჲსა საქართუელოჲსა,
Line of ed.: 4  
დავითიან-ბაგრატოვანისა


Line of ed.: 5   ეს ქრისტეს სძალი, იასპ მჭჳრუალი ლაღი,
Line of ed.: 6  
არ ნათელ მცხრალი, არ ყუავილ ფერით მზრალი.
Line of ed.: 7  
აქუს საღმრთო ალი, ვითა ცხოველი წყალი,
Line of ed.: 8  
გული უძს სალი, მით დაჰსცა მძლავრი მწყრალი.
Line of ed.: 9  
ამას იქმს ქალი, ბუნებით ჭირთა მკრთალი.


Line of ed.: 10   სიტყუა პირუელი


Line of ed.: 11        ვიძლიე მე ჰსჯულისაგან ბუნებითისა და ძლეულებასა ჩემსა
Line of ed.: 12     
აღვიარებ. ძლეულება ვიდრემე ესე ჩემი და განჴსნა ენისა ჩემისა,
Line of ed.: 13     
ვითარმედ განიჴსნების ენაჲ ჩემი და საკრუელნი დუმილისანი
Line of ed.: 14     
იჴსნებიან მით, რომელ ზედა მომადგების მე ჰსჯული ბუნებითი
Line of ed.: 15     
დუმილისა მრჩობლითა ჯაჭჳთა შეკრულსა და ნათელი განცხადე\ბისა
Line of ed.: 16     
გამომიბრწყინდების, მჰცემს გუერდსა ჰსჯული იგი ბუნები\თი,
Line of ed.: 17     
განმაღჳძებს და დუმილისა ჯაჭუნი დამცჳვდებიან და შეუდ\გები
Line of ed.: 18     
ბუნებასა, "ვითარცა პეტრე ანგელოსსა მას" და პირველსა
Line of ed.: 19     
საჴმილავსა დროსა სიტყუათა დინებისასა და მეორეს განვვლი
Line of ed.: 20     
და ბჭეთადმი რკინისათა მივიწევი უზესთაესთადმი გულისხმის-ყო\ფისა
Line of ed.: 21     
ჩემისა ბჭეთა და მჰრწამს, რათა განმეღოს მე იგი.

Line of ed.: 22        
განღჳძებასა წადნოვისა მიმართ ანუ გარემიქცევისა შეუდგე\ბის
Line of ed.: 23     
შეკრულება პრაკტიკაჲსამებრ ფილოსოფიისა. ხოლო განვი\ღჳძები
Line of ed.: 24     
ამისდა, ვითარმედ "პატივ-ეც მამასა შენსა და დედასა
Line of ed.: 25     
შენსა", რომლისათჳს შემკრავს მე მცნებაჲ მორჩილებად და
Line of ed.: 26     
ქმნად [ Page of ms.: 6v  ] განღჳძებისა ამისდა, ვითარმედ ესე კეთილდღეობასა შე\აერთებს
Line of ed.: 27     
კეთილდღეობითა და განუცდელითა წარდინებითა ცხოვ\რებისათა.
Line of ed.: 28     
ვინა შეკრულ ვარ ამით, მაშასადამე, მოქმედებაჲ შევა\ერთო,
Line of ed.: 29     
მიღირს განღჳძებასა და უფროსრე თანა-მაძს.

Line of ed.: 30        
მოვედინ ჩემდა ტრფიალებითი იგი სული, რათა მჳროჲ იგი
Line of ed.: 31     
ყუავილთაგან მრავალთა შესაბამ-სიტყუათასა უქმნა ნელსაცხებელ
Line of ed.: 32     
შეხებად სულსა მას, რომელიც ტრფიალებითარე დიდითა მრა\ვალთა
Line of ed.: 33     
ცეცხლმენაბერწყლეთა რკინათა ვერ მგრძნობი "ჰსჯდა
Page of ed.: 13   Line of ed.: 1     
ფერჴთა თანა იესოსთა და ისმენდა (და იქმოდა) სიტყუათა
Line of ed.: 2     
მის/თა".

Line of ed.: 3        
მოვედინ ჩემდა წყალი იგი ცხოველი მყოფი, კადნიერად
Line of ed.: 4     
ვჰსთქუა წინაპარისა მის მშობელისა ჩემისა და მრჩობლშთამოება\თა
Line of ed.: 5     
მშობელობით და წინაპართა პაპათა ასულობით ჩემდა საქადუ\ლობისა
Line of ed.: 6     
მიზეზისა დაშორისებული და ვითარ-იგი ჰხადოდა მას
Line of ed.: 7     
მისულად მამისად, ეგსახედ მხადოდინ მისულად სიტყუებითა მშო\ბელისა
Line of ed.: 8     
ამისა ჩემისად.

Line of ed.: 9        
მოვედინ სული სიბრძნისა მკჳდრი ბრძნისა ამის შორის მემ\ჳროჲსა,
Line of ed.: 10     
რათა მოქმედებითა კეთილთა საშუალთა კეთილგონიერე\ბისა
Line of ed.: 11     
ჴმევითა შევაერთებდემცა კეთილთადმი დასასრულთა შეს\ხმად
Line of ed.: 12     
მისდა და გალობად და ძნობად ყოვლად დიდებულთამი ღუ\აწლთა
Line of ed.: 13     
მისთად.

Line of ed.: 14        
კუალად მოვედინ ჩემდა "სული იგი გულისჴმისყოფითი, მეც\ნიერებითი
Line of ed.: 15     
და ღმრთისმსახურებითი და ში\\შისა [ Page of ms.: 7r  ] ღმრთისა", რათა
Line of ed.: 16     
განყოფითად და სავსედ წარმოდგინებითა ვნებათა მისთა და მოსა\გებელთათა
Line of ed.: 17     
საღმრთოჲსა ძლით სიყუარულისა განათლებულითა
Line of ed.: 18     
ცხოვრებითა გონებისათა ვჰსთქმიდე წინამდებარისადმი საგალო\ბოჲსა
Line of ed.: 19     
მით, რომელ მისდამი გალობა და ქება არს ღმრთისმსახუ\რება,
Line of ed.: 20     
თუ სადამე შიშითა ღმრთისათა წარმართებულ არს.

Line of ed.: 21        
არ შესაბამ არს მისდა თქმანი ჩემნი, რათა ამათ მიერ იქებო\დენმცა
Line of ed.: 22     
და მოითხრობოდენ ანგელთადცა საკჳრუელებად მოსულად
Line of ed.: 23     
მაიძულებელნი ღუაწლნი მისნი. მაგრა ვინაჲთგან მშობელთად სა\ყუარელ
Line of ed.: 24     
ჩჩჳლთა ბრგჳლებანი, ეგსახედ იყავნ მისდა სიტყუანი ჩემნი.

Line of ed.: 25        
არარაჲმე არს საცნაურთაგანი გრძნობათთა მიერ მცნობელო\ბათა
Line of ed.: 26     
ანუ გულისჴმის-ყოფით მიწთომადთა, რათა არა კეთილწე\სიერ
Line of ed.: 27     
აქუნდამცა მდგმოობაჲ.

Line of ed.: 28        
ვითარ-იგი ძრუანი ვარსკულავთანი ცთომით სივრცისა არაერ\თისა
Line of ed.: 29     
მდგმოობისა შორის ერთმანეთისად მექონნი და რომელნიმე
Line of ed.: 30     
ესრეთ, ვითარმედ ერთისა და მისვე სივრცისა, რომლისა გამო უძ\რავობა
Line of ed.: 31     
სახელ-იდუა ძრუადთა მათ.

Line of ed.: 32        
ვითარ-იგი სარტყელთა, ესე იგი სიმრგულეთა ანუ ატმოსფე\რათა
Line of ed.: 33     
ცთომილთასა ერთისა მეორისაგან ქუემოესობით და სხუა\ფერ
Line of ed.: 34     
დაწყობილება ერთისაგან უკუე მიღება ნათლისა და მით გა\ნათლება
Line of ed.: 35     
და მნათობ ზედწოდება.

Line of ed.: 36        
ვითარ-იგი ღერძისადმი თჳსისა შემოვლითა მზისათა \\ [ Page of ms.: 7v  ] მზიურ\ნი
Page of ed.: 14   Line of ed.: 1     
იგი ათორნი თთუენი და მთოვარისა ღერძისადმი თჳსისა მომ\გურგუალებითა
Line of ed.: 2     
ათორნივე, მაგრა რაოდენითამე დღეებითა ნაკლ\ნი
Line of ed.: 3     
მზიურთაგან, ამით ოთხ-დროება წელიწდეულნი ნაყოფთა
Line of ed.: 4     
აღორძინებად და აღუსებად და მოკლებად.

Line of ed.: 5        
ვითარ ასონი, რომელნიმე ნოტია და მჴურვალ და რომელნიმე
Line of ed.: 6     
მჴურუალ და ჴმელ და რომელნიმე ჴმელ და გრილ და რომელნიმე
Line of ed.: 7     
გრილ და ნოტია, კეთილწესიერ მოკიდულნი და ერთმანერთისადმი
Line of ed.: 8     
ზავებულნი შესაწევნელად ვითარებისა მათ გამოთა სხეულთა და
Line of ed.: 9     
ბალღამთასა.

Line of ed.: 10        
კუალად თჳთ მისვე მთოვარისა სიზრქე და სიბნელე, მოკლება
Line of ed.: 11     
და აღუსება მზის მიქცევისა გამო და დაახლებისა "მდგომარეობა
Line of ed.: 12     
უძრუელი ქუეყანისა" "წყალთა შეკრება ერთსა შინა შესაკრე\ბელსა"
Line of ed.: 13     
"არა გარდაჴდომად საზღუარსა თჳსსა" და ყოველნი
Line of ed.: 14     
მდგმოობანი ესეგუარნი. კუალად სჳნტაქსნი ყოვლადსა შინა შე\წყობილნი
Line of ed.: 15     
კეთილწესიერ, ეგსახედ წესიერვე სიტყუანი ყოვლადსა
Line of ed.: 16     
შინა და ყოველთა სირათა შინაგანნი, კეთილწესიერ დაზავებანი
Line of ed.: 17     
და ყოველთა დროსა შინა თჳსსა განცხადებაჲ თჳსებათა არსებით\თა
Line of ed.: 18     
და ანუ დაკუეთებითთა მებრუე ჩუენისაცა დუმილისა და თქმი\სა
Line of ed.: 19     
და სიტყუათა წყებისა სათანადო იყო და სათანადო არსცა
Line of ed.: 20     
წე/სიერება.

Line of ed.: 21        
მრავალნი ვიდრემე იძულებულნი პირუელ ჩემსა სურვილი\საგან
Line of ed.: 22     
და რათა არა დავიწყებითა დაიფა\\რამცა [ Page of ms.: 8r  ] თქმადი ესე სამ\ღუდელო
Line of ed.: 23     
საიდუმლო, განღჳძებულ იქმნეს თქმად და მოთხრობად
Line of ed.: 24     
სხუადასხუათა ფერითა ფრასთა გუარითა, ვითარმედ რომელთამე
Line of ed.: 25     
დოღმატისტორიად და რომელთამე ისტორიად და რომელთამე პი\იტიკად
Line of ed.: 26     
ჰქმნეს და სტიხოლოღიად, რომელთა შორის დოღმატის\ტორიადრე
Line of ed.: 27     
მექმი არს მამათმთავარი ჩუენი ბესარიონ, მწყემსი
Line of ed.: 28     
ყოვლისა ზემოჲსა საქართუელოჲსა.

Line of ed.: 29        
მივიცილე ნებსით დაკუეთება ესე მით, რომელ პირველად
Line of ed.: 30     
უჯერეს არს წმიდათა წმიდანი შემასხმელ, მეორედ ბრძენთად
Line of ed.: 31     
ბრძენნი, მესამედ მრავალთა ღირსებითითარე განათლებითა გო\ნებისათა
Line of ed.: 32     
ადინნეს ამისთჳს სიტყუანი და საგონებელ აღმიჩნდის,
Line of ed.: 33     
ვითარმედ კმა იყო ყოვლითურთ.

Line of ed.: 34        
აწ უკუე დაკუეთებაჲ ნებსით მიცილებული და დუმილი და
Line of ed.: 35     
შეჴშუა გონებასავე შინა წყუდეული ვაწინაუკმე, ვითარმედ ნუ\სადა
Line of ed.: 36     
სიცონილი ყოსმცა ჩემდა ესე, რამეთუ ვინაჲთგან საღმრთო\ჲთა
Line of ed.: 37     
განგებითა იწარმოეს მშობელთა ჩემთა ძირისაგან ზეთისხი\სა
Page of ed.: 15   Line of ed.: 1     
მის "წარსადინელსა წყალთასა მდგომარისა, რომლისა ნაყოფი
Line of ed.: 2     
დროსა შინა და ფურცელნი მისნი არა დაჰსცჳვეს" და ზედმეჰა\ზრობითი
Line of ed.: 3     
მადლი ჩემდა, დაღათუ უღირსად და რომელთამე სიტ\ყუათა
Line of ed.: 4     
შევეხე წერად, ვინა წარმოებს აქა კიდურმდგმოებრი, ვი\თარმედ
Line of ed.: 5     
მეთანამდება თქმად და ძნობად და გალობად სახარულე\ვანისად
Line of ed.: 6     
ყოვლად ბრწყინუალისა ღუაწლისა მისისა.

Line of ed.: 7        
წინა-მედების გუამი მდედრი ესე სახის-განყოფით [ Page of ms.: 8v  ] წუალებუ\ლი,
Line of ed.: 8     
ცხოველ, გულისჴმიერ, მნებებელ და ქუეშე წუალებელ ქალ
Line of ed.: 9     
ცხოველ, ვითარმედ გარემონი მისნი მაუწყებენ "არღარა არს თჳთ
Line of ed.: 10     
ცხოველ, არამედ ცხოველ არს მის შორის ქრისტე". გულის\ჴმიერ
Line of ed.: 11     
წარმოუდგენიეს სამყაროსა შინა გონებისასა არსთა აგებუ\ლებითნი
Line of ed.: 12     
არსებანი საჭირონი ბრწყინუალედ, ესე იგი ყოვლისაგან
Line of ed.: 13     
ბიწიერებისა ბრალთასა მიცილებულ და სავსედ ზედმიწევნილსა
Line of ed.: 14     
მათდა, და სისტემისადცა მათისა განუნათლებიეს. გონებაჲ
Line of ed.: 15     
სცნობს დატევნისაებრ, ვითარმედ: ერთი არს ნათელ-შემოქმედ
Line of ed.: 16     
ყოველთა, რომლისადმი ხედუა გონებისა საწყურ და ლმობა ხე\დუათა
Line of ed.: 17     
დაცხრომისა. ერთი არს სამობასა შინა აღსარებულ და სა\მოთა
Line of ed.: 18     
ერთობასა შინა თაყუანისცემულ. ერთი არს, რომლისაგან თა\ნაჰსწორნი
Line of ed.: 19     
და თან უჟამ-უდრო-უწელიწდონი, რომელსა ერთ-ღუ\თაებად
Line of ed.: 20     
ვიცნობთ კეთილმსახურებით, ესე იგი მამა და სიტყუა და
Line of ed.: 21     
სული. პირუელი იგი, ვითარ გონება ესრეთ მცნობელ თავისა თჳსისა,
Line of ed.: 22     
ვითარმედ არს არსება განუსაზღურებელ, ესე იგი არცა წყებადიღა
Line of ed.: 23     
და არცაღა დასრულებადი და ესე ცნობაჲ დგების და ჰგებს თავსა
Line of ed.: 24     
შორის თჳსსა და წყაროჲსა თჳსისა გონებისა შორის, რომელ არს
Line of ed.: 25     
სიტყუა. და ესე მოკლედ თქმა არს ღვთისმთავრობითი გუარი
Line of ed.: 26     
შო/ბისა.

Line of ed.: 27        
გონება იგი არს კუალად წყარო ცხოვლობისა და თჳთ ცხოველ
Line of ed.: 28     
და სიტყუა ცხოველ, მაგრა საჭიროდ ჰსდევს მხოლოდ გონებასა და
Line of ed.: 29     
არა სიტყუა\\სა [ Page of ms.: 9r  ] მიზეზ ყოფაჲ ცხოვლობისა. და ესე არს სული
Line of ed.: 30     
ყოვლად წმიდა მხოლოჲსა მამისაგან გამოსრულ და არა ძისაგან.

Line of ed.: 31        
კუალად ჰსცნობს, ვითარმედ ერთი სამობისაგანი, რომელა
Line of ed.: 32     
სიტყუა, არს ღმერთ, ვითარცა მამა, და არს კაც, ვითარცა ჩუენ.
Line of ed.: 33     
და ორთა შესმენილთა ექუემდებარების იგივე და ერთი სიტყუა.
Line of ed.: 34     
ორნი იგი შესმენილნი -- ერთი განუსაზღურებელ, უკუდავ, მიუწ\თომელ,
Line of ed.: 35     
გარეშეუწერელ, შეუხებელ, ხოლო მეორე იგი მოკუდავ,
Page of ed.: 16   Line of ed.: 1     
მისაწთომელ, გარეშესაწერელ, შესახებელ. ესრეთ უკუე გულის\ხმიერ
Line of ed.: 2     
და გონიერ თქმადი წინამდებარე ჩემი.

Line of ed.: 3        
ხოლო მნებებელ, ვითარმედ მადლით ღმერთქმნილსა აქუს
Line of ed.: 4     
კეთილისა მიმართ მიდრეკილებისა წადილი, ესე იგი თჳთ კეთი\ლისა
Line of ed.: 5     
მიმართ მიდრეკილებაჲ, ამით ანგელოსებრ წმიდა და უმ\ტკიცე
Line of ed.: 6     
ადამატინისა და უბრწყინუალეს ყოველთა გრძნობათ ქუე\შეთა
Line of ed.: 7     
ნათელთა.

Line of ed.: 8        
მამული უკუე იყო თქმადისა წმიდისა ნაწილი რომელიმე სა\ქართუელოჲსა,
Line of ed.: 9     
ესე იგი ქართლი. ხოლო მშობელნი მეფეთაგან და\ვითიან-ბაგრატოვანთა,
Line of ed.: 10     
და მამაჲ იზედწოდებოდა აშოთან, ძისწუ\ლი
Line of ed.: 11     
კოსტანტინესი, ქართუელთა მეფისა კეთილმსახურისა კეთილ\მსახურივე.
Line of ed.: 12     
და სახელი წმიდისა ქეთავან.

Line of ed.: 13        
ასული ესე დავითისი, განბანილი ღმერთმყოფელითა საბანე\ლითა,
Line of ed.: 14     
ჰსწავლული სარწმუნოებითითა ჰსჯულდებულებითა,
Line of ed.: 15     
ჰსწავლული სამღუდელოჲთა წერილითა და სათნოებათა მომგები,
Line of ed.: 16     
ქალ\\წული [ Page of ms.: 9v  ] მორცხჳ, ბრძენი კეთილგონიერებისა ჴმევითა,
Line of ed.: 17     
ქალი ნარნარი და მჴნე, კეთილთა მოქმედებათადმი ყრმაა შუენიერი და
Line of ed.: 18     
უშუენიერესი მიმადლებულებითა მიეთხოვა ძესა კეთილმსახური\სა
Line of ed.: 19     
კახთა მეფისა ალექსანდრე მესამისასა დავითს, დავითიან-ბაგრა\ტოვანსა,
Line of ed.: 20     
ჭაბუკსა შუენიერსა კეთილმსახურებითა და მორფნაკუ\ეთობითა
Line of ed.: 21     
და სიმჴნითა. აღასრულეს უკუე მეფეთა ქორწილი შე\საბამ
Line of ed.: 22     
უმაღლესობისა დიდგუარობისა წესითა ქრისტეანეთათა. და
Line of ed.: 23     
დედა შვილთა იქმნა, რომელთაგანი არს ძე თეიმურაზ პირუელი,
Line of ed.: 24     
გჳრგჳნი კეთილმსახურებისა, გოდოლი შეუძრუელი სიმჴნისა და
Line of ed.: 25     
ციხე უბრძოლუელი მამაცობისა, წალკოტი მოკრძალული მართლ\მადიდებლობისა,
Line of ed.: 26     
რომელმანცა "გამოიწერა ქრისტე თჳს შორის",
Line of ed.: 27     
დამცემი სპარსთა სპათა ურიცხუობისა, სიბრძნისმოყუარებითა
Line of ed.: 28     
ჩინებული და რიტორ-პიიტიკოსობითა ყოვლად ქებული.

Line of ed.: 29        
ხოლო ვითარცა არს ჭაბუკთად უკრძალუელობისა დაკუეთე\ბისა
Line of ed.: 30     
ჩუეულებაჲ, დაეკუეთაცა დავითს, ძესა მეფისასა, ქმარსა
Line of ed.: 31     
ამის წმიდისასა, უკრძალუელობაჲ და მით გარდასლუა ჰსჯულისა,
Line of ed.: 32     
რომელიცა თქმად არა მნებავს, მაგრა ჭეშმარიტებითი მათქმევს
Line of ed.: 33     
იძულებაჲ. იტყჳან, ვითარმედ ზედმჰაზრუელმან გიორგი, ძმამან
Line of ed.: 34     
მისმან მრწემმან, ბოროტის-ყოფად, რომელიცა მამასა უფროს
Line of ed.: 35     
უყუარდაო, ვიდრე დავითღა, აწყინა რაჲმე ძჳრის-ჩუენებაჲ და\ვითს,
Line of ed.: 36     
რომლისათჳს დავით მიუღო მეფობაჲ მამასა.

Line of ed.: 37        
[ Page of ms.: 10r  ] არა ჰყოვნა უკუე მჰსჯავრმან საღმრთომან და დავით გან\ბერტყილი
Page of ed.: 17   Line of ed.: 1     
მიწითთა ჴორცთაგან წარვიდა სოფლად საუკუნოდ.
Line of ed.: 2        
უწყებულქმნილმან უღმრთომან პირუელმან შაჰ-აბას სპარს\თა
Line of ed.: 3     
მეფემან, ვითარმედ მომკუდარ არს ჭაბუკი მეფე კახთა დავით
Line of ed.: 4     
და დაშთომილ არს მემკჳდრედ მხოლოდ გიორგი ოდენ, რამეთუ
Line of ed.: 5     
დროსა მას მოხუცებულ იყო მეფეჲ ალექსანდრე, უბრძანა კოსტან\ტინეს,
Line of ed.: 6     
ძესა მეფისა ალექსანდრესსა, მახმედიანქმნილსა (რომელი\ცა
Line of ed.: 7     
მისცა მამამან თჳსმან წინდად დროსა სიყრმისასა შაჰ-თამას
Line of ed.: 8     
პირველსა), ვითარმედ: წარვედ კახეთად და მოჰკალ მამაჲ იგი
Line of ed.: 9     
შენი მოხუცებული და ძმაჲ შენი გიორგი და მმეფობმან კახეთსა
Line of ed.: 10     
ზედა მახმედიან ჰყუენ მკჳდრნი კახეთისანი.

Line of ed.: 11        
ეჰა, განზრახჳსა ამის ბრძანებითისა სიბოროტე, სავსე უღმრ\თოებითა
Line of ed.: 12     
და ურმრთოთაცა შორის დამცუელთა სჳნიდისისა
Line of ed.: 13     
ჰსჯულთათა ყოვლად საკჳრუელ და მოგონებადცა ზარისსაჴდელ.
Line of ed.: 14     
, მოკლუასა სჳნიდისისასა, , უმაგალითოსა ბრძანებასა მჰსაჯუ\ლისა
Line of ed.: 15     
მეფისასა.

Line of ed.: 16        
აქუნდა უკუე ყოვლად უკეთურსა შაჰ-აბასს ძჳრი არამცირე\დი
Line of ed.: 17     
ქართლისა და კახეთისა სამეფოთა და მეფეთა ზედა მიზეზითა
Line of ed.: 18     
ლუარსაბ პირველისათა, რომელმანცა არა ჰმსახურა პაპასა მისსა
Line of ed.: 19     
შაჰ-თამასს პირველსა და არცა აუფლა დაპყრობად ქართლისა. და
Line of ed.: 20     
კუალად მიზეზი, ვითარმედ ირაკლი, ძე მეფისა ალექსანდრესი,
Line of ed.: 21     
გულმწყ\\რალი [ Page of ms.: 10v  ] სახლისა მიმართ თჳსისა წარვიდა კოსტანტინუპო\ლიდ,
Line of ed.: 22     
რომლისათჳს ენება უღმრთოსა შაჰ-აბასს, რათა ჰპოვოსმცა
Line of ed.: 23     
დროჲ მარჯუეჲ ძჳრის ჴსენებად ქართლსა და კახეთსა ზედა.

Line of ed.: 24        
მჰსმენელმან მეფისაგან ბოროტმან კოსტანტინე წარმოსულა
Line of ed.: 25     
ჰყო ისპაანით კახეთად და აუწყა მოსულაჲ თჳსი მამასა თჳსსა, მე\ფესა
Line of ed.: 26     
ალექსანდრეს. მაშინ მეფე მხიარულქმნილი ძითურთ თჳსით
Line of ed.: 27     
გიორგით წარსრული წინა-მიეგება კოსტანტინეს და შეიყარნენ ბა\ზარს,
Line of ed.: 28     
რომელი იყო მაშინ ქალაქი ენისელს შინა, მხიარულქმნილ\ნი
Line of ed.: 29     
ბუნებითითარე და მარტივითა სიხარულითა მეფე და გიორგი,
Line of ed.: 30     
ხოლო ზაკულითა და მკულელობითა უკეთური იგი. მაშინ ნა\დიმნი
Line of ed.: 31     
და ნადირობანი სიხარულნი და ღმრთისადმი მადლობანი მე\ფისაგან
Line of ed.: 32     
და გიორგისა, ხოლო უკეთურისა მისგანცა, მაგრა ზაკჳდა
Line of ed.: 33     
ორგულებით. წარმოეგზავნა უკუე შაჰ-აბასს მეფისად და გიორგი\სად
Line of ed.: 34     
ნიჭნი მრავალნი და შესამოსელნი ძჳრფასნი, რომელითა მო\სილნი
Line of ed.: 35     
და ნიჭებულნი იხარებდეს.

Line of ed.: 36        
დღესა უკუე ერთსა ეტყოდა კოსტანტინე მეფესა და გიორგის,
Line of ed.: 37     
ვითარმედ: "მაქუს რამე ხუაშიადად ბრძანებული სიტყუაჲ შაჰ\აბასისგან
Line of ed.: 38     
თქუენდამი და უმჯობეს არს, რათა განავლინნეთ სხუანი
Line of ed.: 39     
და ისმინნეთ თქუენ ოდენ". განავლინნეს უკუე გარე ყოველნი მუნ
Page of ed.: 18   Line of ed.: 1     
მყოფნი სახლსა შინა კოსტანტინეს თანა მსხდომარეთა მეფემან და
Line of ed.: 2     
გიორგი. განაღა დაშ\\თენ [ Page of ms.: 11r  ] ორნი ოდენ, აბელ ენდრონიკაშვილი,
Line of ed.: 3     
ყორჩიბაში (მამა ადამ სულთნისა), ცნობილი მეფისაგან ერთგუ\ლობასა
Line of ed.: 4     
თჳსსა ზედა უმწუერუალესსა და ძმა აბელისი, ეპისკოპოსი
Line of ed.: 5     
რუსთუელი. ჰყუეს უკუე უკეთურსა კოსტანტინეს მჴედარნი ბი\რებულნი
Line of ed.: 6     
ესრეთ, ვითარმედ: "ოდეს გამოვიდოდენ კაცნი სახლისა\გან,
Line of ed.: 7     
სადაცა მსხდომარე ვიყუნეთ, შემოვედით უკუე და მახჳლითა
Line of ed.: 8     
განგმირენით და დაჰკაფენით მამაჲ და ძმაჲ ჩემი". მაშინ ბირებულ\ნი
Line of ed.: 9     
იგი მჴედარნი მხილუელნი საწოლისაგან ანუ კარვისა სამე\ფოჲსა
Line of ed.: 10     
გამოსრულთანი შერბიოდეს მსწრაფლ და ანაზდადრე მოს\წყჳდნეს
Line of ed.: 11     
ბრძანებისაებრ უკეთურისა მის მეფეცა და გიორგი და
Line of ed.: 12     
მათ თანა აბელ და რუსთუელი.

Line of ed.: 13        
, საცჳფრო ესე სმენა, ვითარმედ ერთმან უკუე ადგილმან ვი\თარმე
Line of ed.: 14     
შეიწყნარა სისხლი იგი ყოვლად მართალთა მათ, დათხეული
Line of ed.: 15     
ძისაგან და ძმისა, სისხლი მეფისა და მამისა, მოხუცებულისა და
Line of ed.: 16     
მართლისა, სისხლი იგი ყოვლად უბოროტო, ყოვლისაგან ძჳრისა
Line of ed.: 17     
და მიზეზისა თავისუფალი. , ძმის მოძულება ესე უმაგალითო და
Line of ed.: 18     
უმიზეზო. კაინს უკუე აქუნდა მიზეზად პირმშოჲსა მის ძმის
Line of ed.: 19     
მკულელობისა მიზეზი ბოროტი: არა მითუალუა მსხუერპლთა მის\თა
Line of ed.: 20     
ღმრთისაგან, ვითარცა აბელისთა. ხოლო ძმათა იოსებისთა უფ\როს
Line of ed.: 21     
მათსა სიყუარული იოსების იაკობისგან, მამისა მათისა, განა\ღა
Line of ed.: 22     
უკეთურსა ამას აქუნდა მიზეზი მკულელობისა მამისა მიმართ
Line of ed.: 23     
და ძმისა: შეყუარებაჲ მათგან უმწუერუალესი.

Line of ed.: 24        
[ Page of ms.: 11v  ] სხეულნი იგი წმიდანი მართალთანი აღკიდნა აქლემთა ზედა
Line of ed.: 25     
და წარგზავნნა დაფლუად ალავერდს, რომელნიცა დაჰფლნნა წმი\დამან
Line of ed.: 26     
ქეთავან დიდითარე და შესაბამითა პატივითა.

Line of ed.: 27        
ხოლო რაჲმეღა სათქმელ არს უწყებად და თხრობად უკეთუ\რისა
Line of ed.: 28     
მის ძუელთა შორის მჰსგავსი ოდენ "აბიმელიქისი იგავი იგი
Line of ed.: 29     
უბოროტესისა სიბოროტისა და მაგალითი უუსჯულოესისა მკუ\ლელობისა".
Line of ed.: 30     
ყოველთავე უკუე ბოროტთა გამომხატუელი თჳს
Line of ed.: 31     
შორის ურიდად იქმოდა, ვითარ-იგი იტყჳან მომთხრობელნი.

Line of ed.: 32        
უქუემოეს ეშმაკთა თანა მდგომარემან კოსტანტინე მოიგონა
Line of ed.: 33     
სხუაჲცა უსჯულოებაჲ, პოვნილი იროდისგან მკულელი სიტყჳსა
Line of ed.: 34     
ღმრთისა წინამორბედისა, ვითარმედ აწჳა წმიდასა ქეთავანს, ძმის
Line of ed.: 35     
ცოლსა თჳსსა, ცოლად თჳსად მოყუანებაჲ და წარმგზავნილმან
Page of ed.: 19   Line of ed.: 1     
მოციქულთამან შეჰსთუალნა მისდა სიტყუანი ყოვლად უღმრთო\ჲსაებრ
Line of ed.: 2     
ნებისა თჳსისა შეერთებისანი.

Line of ed.: 3        
, თავო ბოროტო და მესისხლეო, ვითარ სადამე იკადრე ესე\გუარისა
Line of ed.: 4     
უსჯულოებისა განზრახუად მისდა, რომლისად "გარემო
Line of ed.: 5     
ანგელოსნი უფლისანი" მდგომარეობენ მცუელად, რომლისა მისა\წოლელსა
Line of ed.: 6     
ვერ სადამე შეეხებიან ბიწნი ვნებათანი, სადა მდება\რეობასა
Line of ed.: 7     
მოქმედებს გუამი ყოვლად წმიდისა სამებისა
Line of ed.: 8     
სამკჳდრე/ბელი.

Line of ed.: 9        
ესე უკუე საცნაურ ყოველთად, ვითარმედ წმიდათა უმეტეს
Line of ed.: 10     
ეკჳრუებინ საკჳრუელებანი უსჯულონი და [ Page of ms.: 12r  ] უმეტეს ესევითარსა
Line of ed.: 11     
წმიდასა, რომელი ყოველთა თანმედროეთა თჳსთა აღემატა შინა\გნითითა
Line of ed.: 12     
შუენიერებითა, ხედჳთ და საქმით. ამან უკუე ხატებაჲ
Line of ed.: 13     
წმიდა ჰყო დაცჳთა შეუმწიკულებელად და განჰსწმიდა უზესთაეს
Line of ed.: 14     
ძალისა. ამან უკუე მოიგო აზნაურებაჲ მაღალი და ყოვლად თავი\სუფალი,
Line of ed.: 15     
ესე იგი ღმრთისმსახურებაჲ და კეთილმეცნიერებითა გა\ნაშუენა.
Line of ed.: 16     
მეცნიერებასა უკუე ვიტყჳ ცნობასა ესეგუარისა კმაჲსა
Line of ed.: 17     
მიზეზისასა, თუ რაჲსათჳს შევიქმნენით და სადა თანა-გუაძს
Line of ed.: 18     
მისუ/ლად.

Line of ed.: 19        
თქმულსა მას ბოროტის-მოპოვნებასა ზედა განაკჳრუა უკე\თურმან
Line of ed.: 20     
მან წმიდა იგი, ვითარმედ რომელმანცა დაიცუა ქურიო\ბაჲ
Line of ed.: 21     
ფანოელითისამებრ, ესე უსჯულოჲსა მისგან საწოლად ირო\დიაჲსა
Line of ed.: 22     
მიიწუეოდა და, რომელმანცა დაუწინდა თავი უკუდავსა
Line of ed.: 23     
სიძესა, უუსჯულოესისა შეერთებისად იიძულებოდა.

Line of ed.: 24        
მოციქულთა მათ, მიკჳრს, ვითარმედ ვითარ არა ჰკდემოდა
Line of ed.: 25     
სიწმიდით მოკრძალულისა მისგან გუამისა, ანუ მეფობითმან
Line of ed.: 26     
მძლავრებამან ნუსადა შეაშინნა, ვითარმედ ცრემლთა დათხევად
Line of ed.: 27     
და სირცხჳლითა წიწნეულებად მოიყუანებდაყე საკჳრუელებაჲ
Line of ed.: 28     
უღმრთოებისა, მაგრა შისისაგან განლიგებულნი მოაჴსენებდეს
Line of ed.: 29     
წმიდასა.

Line of ed.: 30        
განკჳრუებულმან უკუე წმიდამან ქალმან კეთილმოთაკილე\მან,
Line of ed.: 31     
მომზრახობენ, ვითარმედ მკულელობაჲ მამისა და ძმის აყუედ\რა
Line of ed.: 32     
მას და არა კმაყოფაჲ უსჯულოებათა ურთიერთას პირისპირ
Line of ed.: 33     
მდგომარეთა, თუ რომელი უუსჯულოეს იყო მეორისაგან,
Line of ed.: 34     
ძნელ\\საცნობელ [ Page of ms.: 12v  ] იყო და მის ზედა განზრახჳსა ბოროტისა განუ\მარტა
Line of ed.: 35     
უღმრთოებაჲ.

Line of ed.: 36        
ქალმან ბრძენმან და წმიდათა განჰსჯათა მექონმან მოისიბრ\ძნა
Page of ed.: 20   Line of ed.: 1     
მოწოდებაჲ მთავართა კახეთისათა და ევედრა, რათა შეწევნაჲ
Line of ed.: 2     
ჰყონმცა არა მიშუებად მისდა ნებისაებრ თჳსისა უკეთური იგი
Line of ed.: 3     
და მოაგონებდაცა მკულელობასა მამისა და ძმისასა ბოროტისა
Line of ed.: 4     
მისგან და აღწყუედასა მათ შორის მეფობითისა მემკჳდრეობისასა.
Line of ed.: 5     
კახთა უკუე მჰსმენელთა არწმუნეს წმიდა იგი, ვითარმედ: "გარ\და
Line of ed.: 6     
მეფობისა შენისა არა ვისსამე დავემორჩილნეთ ბრძანებასა"
Line of ed.: 7     
და ესე ფიცითარე დიდითა დაამტკიცეს და აღჭურვილნი მოკ\ლუად
Line of ed.: 8     
უკეთურისასა მის წარვიდეს.

Line of ed.: 9        
შეკრებულნი უკუე კახნი ყოველნი წარვიდეს ბრძოლად კოს\ტანტინეს
Line of ed.: 10     
ზედა, ვითარცა მესისხლისა მეფისა მათისა და მბრძოლი\სა
Line of ed.: 11     
მათისა და ზედამიუჴდეს მყოფსა ბაზარსავე შინა. და ზედამის\რულთა,
Line of ed.: 12     
ანუ ატაკითა ბრძოლებრითა და ანუ წაქელვითა და ზე\და-გარდავლითა
Line of ed.: 13     
ანაზდითა მოკლეს უკეთური იგი და მხიარულნი
Line of ed.: 14     
მოიქცეს დედოფლისად.

Line of ed.: 15        
მჰსმენელმან წმიდამან ქეთავან "ჴელითა მტკიცითა და მკლა\ვითა
Line of ed.: 16     
მაღლითა" ჰჴსნისა თჳსისა და სამეფოჲსამან შესაბამნი
Line of ed.: 17     
ღმრთისმსახურებისა თჳსისანი შეჰსწირნა ცრემლით მადლობანი
Line of ed.: 18     
ღმრთისადმი და მის თანა ჰგალობდეს პირველნი იგი დანი მისნი.
Line of ed.: 19     
"უგალობდით უფალსა, რამეთუ დიდებით დიდებულ არს. ცხენები
Line of ed.: 20     
და მჴედრები შთაჰსხია ზღუასა, შემწე და მჰჴ\\სნელ [ Page of ms.: 13r  ] და მფარუელ
Line of ed.: 21     
მეყავნ ჩუენ. ესე არს ღმერთი ჩუენი და ვადიდო ესე ღმერთი მა\მისა
Line of ed.: 22     
ჩემისა და აღუამაღლო. ესე უფალი არს, რომელმან შემუსრნა
Line of ed.: 23     
მბრძოლნი, უფალი არს სახელი მისი". "იწყეს ამაღლება მთა\ვართა
Line of ed.: 24     
ისრაილისათა გულსმოდგინებითა ერისათა, აკურთხევდით
Line of ed.: 25     
უფალსა. ისმინეთ მეფეთა და ყურად-იღეთ მთავართა, რამეთუ
Line of ed.: 26     
უფალსა ვაქებდე და უგალობდე ღმრთსა ისრაილისსა". "კურ\თხეულ
Line of ed.: 27     
ხარ შენ, უფალო ღმერთო მამათა ჩუენთაო, რომელმან შე\ურაცხ-ყვენ
Line of ed.: 28     
დღეინდელსა ამას დღესა მტერი ერისა შენისანი ჴე\ლითა
Line of ed.: 29     
ქალისათა" "აცხოვნა უფალმან ერთ თჳსი და გჳჴსნნა
Line of ed.: 30     
ჩუენ უფალმან ყოველთა ამათ ბოროტთაგან და ჰქმნა ღმერთმან
Line of ed.: 31     
ნიშები და სასწაულები დიდი, რომელი არა იქმნა წარმართთა
Line of ed.: 32     
შორის".

Line of ed.: 33        
მწყალობელმან გულითა ნიადაგ არცა აქა დაივიწყა მადლი
Line of ed.: 34     
ჩუეულებად და თჳს შორისებული ტკბილსახელმან ქეთავან, არა\მედ,
Line of ed.: 35     
ოდეს მოიცალა ცრემლით დამლტობელმან ქუეყანისამან
Page of ed.: 21   Line of ed.: 1     
მადლობისაგან ღმრთისადმი და მიმლოცუელმან თჳსთა ძლევაშე\მოსილთად
Line of ed.: 2     
სპათადმი, ძაღლთა მიგდებადი იგი მძორი დაყროლე\ბული
Line of ed.: 3     
კოსტანტინესი პატივად თჳსებისა თჳსისა და გუარმაღლობი\სა
Line of ed.: 4     
მის უკეთურისა დაფლუად უბრძანა.

Line of ed.: 5        
ამას შინა საჭიროდ სათანადო ექმნა განგებაჲ მეფობისა კახ\თასა
Line of ed.: 6     
მით, რომელ არღარავინ იყო მეფეთაგანი თჳნიერ ძისა მისისა
Line of ed.: 7     
მცირისა და იგი იყოფებოდა სპარსეთს უღმრთოჲსა შაჰ-აბასის
Line of ed.: 8     
თანა, მეფისა სპარსთასა.

Line of ed.: 9        
შუენის უკუე სიმდიდრე მეფეთად, მაგრა ქეთა\\ვანისდა [ Page of ms.: 13v  ] ერთი
Line of ed.: 10     
იყო სიმდიდრე წარუპარუელ და დაულევნელ სიბრძნისა კეთილ\გონიერად
Line of ed.: 11     
ჴმევითა, რამეთუ სადაცა უხრწნელად გებასა მოელოდა
Line of ed.: 12     
შრომით შეკრებულთა უნჯთასა, მუნ დაჰკრძალა, "სადა-იგი მპა\რავი
Line of ed.: 13     
არა მიეხებინ, არცა მღილმან განჰრყუნის". დაგლახაკნე\ბოდა
Line of ed.: 14     
თჳთ და განამდიდრებდა გლახაკთა. ხოლო ქრისტე დაგლახა\კებულსა
Line of ed.: 15     
მისთჳს განამდიდრებდა კეთილთაგან თჳსთა, რაოდენ კმა
Line of ed.: 16     
ეყო. აქუნდა უკუე უმეტეს ყუავილოვნებაჲ ნათესავობითი, რო\მელთა
Line of ed.: 17     
ესოდენ პატივჰსცემდა, რაოდენ ჯერ იყო "სიტყჳსაებრ წი\ნასწარმეტყუელისა.
Line of ed.: 18     
მაგრა საჴმარისა მათისა აღუსებაჲ და განგე\ბაჲ
Line of ed.: 19     
სახლისა და მეფობისა არა თუ შეერაცხა მას საჭიროთარე საჴ\მართა
Line of ed.: 20     
მოგებად, არამედ აღსრულებად მცენებისა". ხოლო
Line of ed.: 21     
უხუებით ქმნაჲ ქუელის საქმისა მტკიცედ უწყოდა მან სიმტკიცედ
Line of ed.: 22     
პატივისა დასრულებად ნუგეშინისცემისა.

Line of ed.: 23        
ზედ ვამრჩობლო კუალად, ვითარმედ კეთილგონიერად იჴ\მევდა
Line of ed.: 24     
სიბრძნესა, ორადრე ნაწილად გამყოფი ყოველთა დროთა:
Line of ed.: 25     
ერთისა, ვიდრემე წარმგები განგებისათჳს სახლისა და მეფობისა
Line of ed.: 26     
და მეორისა -- სათნოებათა მოგებისათჳს. ხოლო დაღათუ ძნელ
Line of ed.: 27     
არს ორთავე ამათ შეერთებაჲ, ესე იგი განგებისა მის თქმულისა და
Line of ed.: 28     
სათნოებათა წარმართებისა, მაგრა ესე ორთავე სრულებითა ყო\ველთა
Line of ed.: 29     
მძლე; თჳთოეულისა სრულებით დაცჳსათჳს ამან მხოლომან
Line of ed.: 30     
თანმედროეთა თჳსთა შორის ჰყო ზავი ორთა მათ შორის წინააღმ\დგომთა,
Line of ed.: 31     
ვითარმედ მეფობისა და სახლი\\სა [ Page of ms.: 14r  ] კეთილგანგებითა ესო\დენ
Line of ed.: 32     
აღავსნა საზომნი და წესნი "სოლომონის მიერ წესებულნი დე\დათა
Line of ed.: 33     
განმჴნობისათჳს", ვიდრემდის ყოვლად შეუძლო იყო მო\გონებადცა,
Line of ed.: 34     
ვითარმედ ოდესღა ჰსცალოდამცა ღმრთისმსახურე\ბად.
Line of ed.: 35     
და კუალად ესოდენ შემჰსჭუალულ იყო ღმრთისდა და სა\ღმრთოთა
Page of ed.: 22   Line of ed.: 1     
იქმოდა, ვიდრემდის არღა მოსალოდებელ იყო მოგონე\ბად,
Line of ed.: 2     
ვითარმედ სადა მოიცალოსმცა განგებად მეფობისა და სახლი\სა
Line of ed.: 3     
თჳსისა, არამედ ესე ერთსა ერთითა შეამკობდა.

Line of ed.: 4        
ვინ-მე უკუე ესრეთ უნივთოდ მლოცუელ სხუა ვითარ ესე, რო\მელმანცა
Line of ed.: 5     
მოიღო ძლევაჲ ჴორცთა ზედა და უდიდესი ვჰსთქუა,
Line of ed.: 6     
ბუნებასა ზედა? ვინ-მე სადამე ესრეთ შემოიკრიბა ერთბაშად თხო\ვაჲ
Line of ed.: 7     
მეცნიერ და კეთილად და აღსრულებისა უიჭუელი სასოებაჲ?
Line of ed.: 8     
ვისმე სადამე ჰკდემოდა ესთა ჴელისაგან და პირისა მღუდელთა\სა?
Line of ed.: 9     
ვინ-მე სადამე უფროს შეამკუნა და განამდიდრნა წმიდანი ეკ\ლესიანი?
Line of ed.: 10     
ვინ-მე უფროს პატივ-ჰსცა ყოველსა სახესა სიბრძნისმო\ყუარებისასა?
Line of ed.: 11     
ვინ-მე უფროს განლინა ჴორცნი მარხჳთა და მღჳძა\რებითა,
Line of ed.: 12     
ანუ ვინ სადამე უმეტეს დაითმინნა ტანჯუანი უძლურთად\მი
Line of ed.: 13     
ჴორცთა შეხებულნი, ანუ უფროს დაუთმო განსაცდელთა?

Line of ed.: 14        
ვინ-მე ესრეთ შეასაკუთრა თავი თჳსი ლოცუათა და ფსალმუ\ნებათა
Line of ed.: 15     
ღამისა და დღისათა? ვინმე ესრეთ განჰსწმიდა და მოკრძალ\ნა
Line of ed.: 16     
ჴორცნი სიწმიდითა, დაღათუ დაეყენა ქალწულებისაგან საკრუ\ელითა
Line of ed.: 17     
ბუნებისათა განგებითა საღმრთოჲთა ამისთჳს, რათა ნაყო\ფი
Line of ed.: 18     
მისი ჰმეფობდესმცა და ეს საქადულ იყოს ერისა ყოველთად?

Line of ed.: 19        
[ Page of ms.: 14v  ] ვინ ესრეთ აჩუენა ზედმდგომელობაჲ ქურივთა და ობოლ\თად?
Line of ed.: 20     
ვინ უდიდეს შეამკო სამეფოჲ თჳსი, ვითარ ამან სისხლითა
Line of ed.: 21     
თჳსითა?

Line of ed.: 22        
ამას შინა დიდსულმან და ყოვლისა სიბრძნით განგებისა პი\რად-პირადისა
Line of ed.: 23     
ყოვლის მფერებმან ქეთავან მოისიბრძნა განზრა\ხუაჲ
Line of ed.: 24     
და წარუგზავნა ძღუენი მეფესა შაჰ-აბას და მიუწერაო, ვი\თარმედ:
Line of ed.: 25     
"მეფეო, მომეც ძეჲ ჩემი თეიმურაზ, რამეთუ საჴმარ არს
Line of ed.: 26     
მეფობისა შენისა მკჳდრი განგებად მეფობისა, რომელიცა დამორ\ჩილებულ
Line of ed.: 27     
არს შენდა, თუ არა სამეფო ესე განუდგეს ნებასა მე\ფობისა
Line of ed.: 28     
შენისასა და ერჩდეს სულთანსა საბერძეთისა და
Line of ed.: 29     
აღმოსავ/ლეთისასა".

Line of ed.: 30        
მჰსმენელმან დედოფლისა წმიდისა შეთულილთამან მეფემან
Line of ed.: 31     
სპარსთამან მყის ნიჭითა დიდითა და საბოძურითა წარმოგზავნა
Line of ed.: 32     
თეიმურაზ, ძეჲ მისი. ხოლო იტყჳს უკუე არჩილ მეფე იმერთა შაი\რულთა
Line of ed.: 33     
ისტორიათა შინა თეიმურაზ პირველისათა, ვითარმედ
Line of ed.: 34     
იყოო მაშინ თეიმურაზ წლისა ათსამეტისა. მომზრახობენ სხუანი,
Line of ed.: 35     
ვითარმედ ათექუსმეტისა, განაღა ყოვლად სარწმუნო არს ესე, ვი\თარმედ
Line of ed.: 36     
ქრისტეანედ აღზარდა იგი შაჰ-აბას ზაკჳთ რომლისათჳსმე
Line of ed.: 37     
საჴმარისა მისისა.

Line of ed.: 38        
ჰსწერს ვახუშტი აღწერათა შინა კახეთისათა: "მჰსმენელმან
Line of ed.: 39     
შაჰ-აბას კახეთს შინა ქმნილისა მის ბრძოლისა და სიკუდილისა
Page of ed.: 23   Line of ed.: 1     
კონსტანტინესმან იგულისსიტყუა, ვითარმედ: ნუსადა განუდგენ
Line of ed.: 2     
კახნი და ნუუკუე დაიპყრასმცა მეფემან ქართუელთამან კახეთი.
Line of ed.: 3     
წარგზავნა ჰყო ამისთჳს თეიმურაზისა კახეთად ნიჭითა დიდითა
Line of ed.: 4     
ზაკჳთრე".

Line of ed.: 5        
[ Page of ms.: 15r  ] მისრული იხილა რა ძეჲ თჳსი წმიდამან, განიხარა ბუნებითი\თა
Line of ed.: 6     
თჳსებითა და მის თანა ყოველმან სამეფომან მისმან.

Line of ed.: 7        
ხოლო მეტყუელმან შჳლისად იტყჳან: "შვილო, ან თავისუ\ფალ
Line of ed.: 8     
ვიქმნები შფოთთაგან განგებითთა და რაჲცა გეხმარების,
Line of ed.: 9     
არა დავიცონებ შეწევნასა შენდა, ვიდრემდისცა გამოცდილ იქმნე
Line of ed.: 10     
და განვისუენებ ამიერითგან მოცლილი ჴორციელთაგან და სოფ\ლიოთა
Line of ed.: 11     
საქმეთა და ზრუნუა ვჰყო სულიერთათჳს ამიერითგან
Line of ed.: 12     
საქ/მეთა".

Line of ed.: 13        
ფრიადი უკუე დაწყნარებულება იყო მაშინ საქართუელოჲსა,
Line of ed.: 14     
ვითარმედ სიკუდილითგან შაჰ-თამას პირველისა, რომელი იყო პა\პა
Line of ed.: 15     
შაჰ-აბას პირველისა, არღარასადამე იყო სპარსთაგან ოჴრება
Line of ed.: 16     
ქართუელთა. ხოლო ოჴრებამან ქუეყანათა ჩუენთამან და მიზეზ\მან
Line of ed.: 17     
წმიდისა ღუაწლისამან ესთა ძრუად იწყო.

Line of ed.: 18        
ოდეს-იგი მოვიდა თეიმურაზ პირუელი სპარსეთით და გჳრ\გჳნოსან
Line of ed.: 19     
იქმნა იგი მეფედ, ჰსწერენ, ვითარმედ იცხოო თეიმურაზ
Line of ed.: 20     
მეფედ ქისიყს, ეკკლესიასა შინა წმიდისა მოციქულთა ჰსწორისა
Line of ed.: 21     
ნინასსა და რომელნიმე, ვითარმედ თჳთ მცხეთას დიდსა ეკკლე\სიასა
Line of ed.: 22     
შინა ზაქარიას მიერ კათოლიკოსისა. ემზახლა იგი მაშინდელ\სა
Line of ed.: 23     
გურიისა მთავარსა და მოიყუანა ცოლად ასული გურიელისა
Line of ed.: 24     
ანნაჲ, რომლისაგან ჰშუნა ძენი ლეონ და ალექსანდრეჲ და ასული
Line of ed.: 25     
თინათინ. მოკუდა დედოფალი ანნა და აწვია და წარიყუანა მეფეჲ
Line of ed.: 26     
თეიმურაზ შაჰ-აბას ისპაანად და სიყუარულითა და პატივითა ის\ტუმ\\რა
Line of ed.: 27     
[ Page of ms.: 15v  ] და მიზეზითა მზაკუარითა აზრახა, ვითარმედ რათა შეირ\თოს
Line of ed.: 28     
ცოლად ასული ქართუელთა მეფისა გიორგისა, ძისა სიმეონ
Line of ed.: 29     
დიდისა, და დაჲ ლუარსაბ მეორისა. უწყოდა მზაკუარმან მან, ვი\თარმედ
Line of ed.: 30     
უხუედრ იყო ცოლად, ვითამე ეკკლესიებრითა ჰსჯული\თა
Line of ed.: 31     
და არა ერჩის მეფე. ჰსწადოდა, რათა ჰპოვოს მიზეზი ლმობისა,
Line of ed.: 32     
რაჲცაღა "მუცლად-ეღო ყოვლად ბოროტსა მას და ჰშუას ქუეყა\ნათა
Line of ed.: 33     
ჩუენთათჳს და მეფეთა ზედა ბოროტის ყოფაჲ".

Line of ed.: 34        
ეტყოდა უკუე შაჰ-აბას თეიმურაზს ესრეთ, ვითარმედ: "ვი\ნაჲთგან
Line of ed.: 35     
ვითა ძე საყუარელი მივი აღზრდილებისა ძლით და ერთ\გულებისა
Line of ed.: 36     
შენისა, ვჰსთხოვე უკუე დაჲ თჳსი ლუარსაბს, მეფესა
Page of ed.: 24   Line of ed.: 1     
ქართუელთასა, ცოლად და მეორე დაჲ მისი მომიციეს შენდა ცო\ლად
Line of ed.: 2     
და მრჩობლობაჲ ვჰქმნათ სიყუარულისა და ერთობისა შენ
Line of ed.: 3     
და მე".

Line of ed.: 4        
მიუგო თეიმურაზ: "შეუძლებელ არსო, მეფეო, ესე, რამეთუ
Line of ed.: 5     
არა შემინდობს მე ეკკლესიაჲ ქმნად ამისა". და იგი უმეტეს განა\ძლიერებდა
Line of ed.: 6     
ბრძანებითარე მძლავრებითა თქმითა. ხოლო მხილუ\ელმან
Line of ed.: 7     
თეიმურაზ, ვითარმედ უკეთუ არა დაემორჩილების, მრა\ვალთა
Line of ed.: 8     
იქმნების მიზეზ ბოროტთა ურჩებაჲ იგი: ეკკლესიათა დარ\ღუევისა
Line of ed.: 9     
და ქრისტეს მოსახელისა ერისა აღწყუედისა და ტყუენ\ვისა
Line of ed.: 10     
იქმნების მიზეზ და ვითამე დაღათუ უჯერო იყო, არამედ
Line of ed.: 11     
მინდობითა ღმრთისათა ჰქმნა უჯეროებაჲ ესე და მოიყუანა ცო\ლად
Line of ed.: 12     
ასული ქართუელთა მეფისა ხუარაშან და შაჰ-აბას წარიყუანა
Line of ed.: 13     
ცოლად დაჲ მისი [ Page of ms.: 16r  ] უმრწემესი ელენე.

Line of ed.: 14        
ამათ დროთა შინა მეფობდა ქართუელთა ზედა ლუარსაბ მე\ორე,
Line of ed.: 15     
ჭაბუკი იყო ყოვლად ბრწყინუალე, რომელიცა მარტჳლები\თა
Line of ed.: 16     
შემდგომად გჳრგჳნოსან იქმნა. მაშინ განდგომილნი რომელთა\მე
Line of ed.: 17     
მიერ მიზეზთა მეფისაგან ლუარსაბისა სააკაჲსძე გიორგი და
Line of ed.: 18     
ნუგზარ წარვიდეს შაჰ-აბასისად. ხოლო შაჰ-აბას ძჳრი იგი, რომე\ლი
Line of ed.: 19     
აქუნდა დაფარულ გულსა თჳსსა მეფეთა ზედა ჩუენთა, რომე\ლიცა
Line of ed.: 20     
ადრითგან დაემარხა, მიიღო მიზეზი, ვითარმედ რომელი\ცა
Line of ed.: 21     
დაჲ ვჰსთხოვე ლუარსაბს, იგი წამართუა მე თეიმურაზ, და
Line of ed.: 22     
მძჳნუარედ მბორგალი შემკრებელ სპათა იქმნა და წარმოვიდა სა\ქართუელოსა
Line of ed.: 23     
ზედა და თანა წარმოიყუანნა ნუგზარცა და სააკაჲს\ძე
Line of ed.: 24     
გიორგი, ორგულნი მემკჳდრისა მეფისა თჳსისა და მამულისანი.

Line of ed.: 25        
მოსრულმან შაჰ-აბას ალვანიად ქალაქსა, ზედწოდებულსა
Line of ed.: 26     
განძად, ჰკითხა გიორგის სააკაჲსძეს (რომელსა უყოფდა წყალობა\სა
Line of ed.: 27     
და პატივსა ეტიკობისათჳს საქართუელოჲსა და კახეთის აოჴრე\ბისა),
Line of ed.: 28     
ვითარმედ თქუენ შორის კაცსა ცოლ-წაგურილსა რაჲმე
Line of ed.: 29     
თანა-აძს?"

Line of ed.: 30        
იტყჳს არაქილ ვინმე სომეხი ისტორიკოსი, ვითარმედ მიუგო
Line of ed.: 31     
გიორგი სააკაჲსძემან შაჰ-აბასს: "ეგევითარი კაცი წამგურელსა
Line of ed.: 32     
ცოლისასა აღუოჴრებს მამულსა, თუ სადამე ძალ-უძს მორევნაჲ
Line of ed.: 33     
და წარმოჰსტყუენავს ყოველსავე მისსა და მოჰკლავსცა". ხოლო
Line of ed.: 34     
ჰრქუა ესენი გიორგი ამისთჳს, იცოდა, ვითარმედ თეიმურაზისთჳს
Line of ed.: 35     
ჰკითხავს იგი, კახთა მეფისა. მი\\უგო [ Page of ms.: 16v  ] შაჰ-აბას: "მე ვარო, რომელსა
Line of ed.: 36     
წამგუარა ცოლი თეიმურაზ".

Page of ed.: 25  
Line of ed.: 1        
ჰსწერენ, ვითარმედ "მხილუელთა წინამდებარისა ამის განსა\ცდელისა
Line of ed.: 2     
დიდისათა კახთა არა თანაჰსწორი აჩუენეს ერთგულებ\რი
Line of ed.: 3     
განზრახუაჲ თეიმურაზს და რომელნიმე ბრძოლასა და რომელ\ნიმე
Line of ed.: 4     
ლტოლუასა აზრახებდეს. ხოლო შემდგომად ყოველთა ვედ\რებით
Line of ed.: 5     
ითხოვეს მეფისაგან თეიმურაზისა, რათა დედოფალი ქეთა\ვან
Line of ed.: 6     
ძითურთ მეფისათ ალექსანდრეჲთ წარვიდეს შაჰ-აბასისად,
Line of ed.: 7     
ნუუკუე დაჰსცხრეს მძლავრი იგი ძჳრთაგან. მაშინ ცრემლით გა\ნუცხადა
Line of ed.: 8     
მეფემან დედასა ჰაზრი ესე. მჰსმენელმან ბრძენმან მან
Line of ed.: 9     
და მჴნემან დედაკაცმან თჳნიერ ყოვლისა სულმოკლებისა მიუგო:
Line of ed.: 10     
"შვილო, მეცნიერ ხარ შენცა, თუ რაოდენგზის კახეთისათჳს
Line of ed.: 11     
არარაჲმეჲსა მგამებელსა თავისა ჩემისასა ჭირნი თავს-მიდვიეს,
Line of ed.: 12     
მაგრა უსარგებლო არს აწ წარსლუაჲ ჩემი, ვითარმედ შაჰ-აბასს
Line of ed.: 13     
რაიცა უზრახავს ჩუენთჳს ძჳრი, ვერ დააყენოს მისგან წარსლუა\მან
Line of ed.: 14     
ჩემმან". ჰსწერენ კუალად: "აღუტევესო კახთა ყოველთა ჴმაჲ
Line of ed.: 15     
წინაშე დედოფლისა ტირილისა და ეტყოდეს: "წარუედ, , დედო\ფალო,
Line of ed.: 16     
წარუედ და გჳჴსნენ ჩუენ", -- ესენი გრიგორი ხუცეს-მო\ნაზონისა
Line of ed.: 17     
წერილითგან მოვიღე.

Line of ed.: 18        
ხოლო არაქილ სომეხი ისტორიკოსი ჰსწერს, ვითარმედ: "მი\ავლინაო
Line of ed.: 19     
მეფემან შაჰ-აბას მოციქულნი თეიმურაზისად და ითხოვა
Line of ed.: 20     
წინდი. და წარუგზავნა თეიმურაზ ერთი ძეთა თჳსთაგანი. ჰსთხოვა
Line of ed.: 21     
კუალად წინდი და წარუგზავნა მეორეჲცა. შეჰსძინაო კუალად ყე\ენმან
Line of ed.: 22     
და ჰსთხოვა წინდი და წარჰგზავნა დედაჲ თჳსი".

Line of ed.: 23        
[ Page of ms.: 17r  ] ჰსწერს ამისთჳს არჩილ მეფე იმერთა შაირსიტყუაობითთა
Line of ed.: 24     
ისტორიათა შინა თეიმურაზ პირველისათა: გულისმსიტყუელმან
Line of ed.: 25     
მეფემან თეიმურაზ და დაჰრწმუნებულმანცა, ვითარმედ თუ სადა\მე
Line of ed.: 26     
წარუავლენ დედასა ჩემსა დედოფალსა ქეთავანს ვედრებად
Line of ed.: 27     
შაჰ-აბასის მიმართ, ისმენს ვედრებასა მისა და არღარა აღაოჴრებს
Line of ed.: 28     
სამეფოსა ჩემსა, წარავლინა დედაჲ თჳსი მცირით ძით თჳსით
Line of ed.: 29     
ალექსანდრეჲთ. და ვითარ მიიწივნესო ყაენისად, პატივ-ჰსცა დე\დოფალსა
Line of ed.: 30     
შაჰ-აბას ზაკჳთ და ეტყოდა: "არა ვარ მე ძიძა, რათა
Line of ed.: 31     
ვზრდიდემცა მე ყრმასა ამას, არამედ თუ სადამე ჰნებავს უმჯობე\სი
Line of ed.: 32     
თეიმურაზს, წარმომიგზავნოს მე უხუცესი ძეჲ თჳსი და ვითარ\ცა
Line of ed.: 33     
ჰშუენის დიდგუარობასა მისსა, ეგრეთ აღუზარდო იგი". მიუწე\რაო
Line of ed.: 34     
ესე ყოველი დედოფალმან ქეთავან ძესა თჳსსა და აზრახა
Line of ed.: 35     
იდუმალ, რათა არა წარმოგზავნოსმცა ყრმაჲ იგი, და არცა ენება
Line of ed.: 36     
მეფესა თეიმურაზს, მაგრა თავადთა კახეთისათა, თუ ჰსთქუა,
Line of ed.: 37     
თჳნიერ ნებისა მამისა წარჰგზავნეს იგი, დაღათუ სიტყჳთავე მე\ფისა
Line of ed.: 38     
თეიმურაზისათა. და შემდგომად თჳთ მეფესაცა თეიმურაზს
Line of ed.: 39     
აწვიაო მისულად მისდა, დაღათუ ვიეთმე კახთაცა აზრახეს, მაგრა
Page of ed.: 26   Line of ed.: 1     
ყოვლითურთ მიჰრიდა მეფემან". მაგრა უსარწმუნოეს მიჩნს
Line of ed.: 2     
თქმულნი ესე არჩილ იმერთა მეფისანი მით, რომელ დროსა მეფი\სა
Line of ed.: 3     
არჩილის კახთა ზედა მეფობისასა მრავალნი იყუნეს თუალით
Line of ed.: 4     
მხილუელ კახნი, რომელნიცა დროსა წმიდისა მის [ Page of ms.: 17v  ] ქეთავანის ღუ\აწლისასა
Line of ed.: 5     
იყუნეს რომელნიმე ყრმა და რომელნიმე ჭაბუკ და ყო\ველივე
Line of ed.: 6     
ამისთჳს თანმედროეთა მაჴსოვართაგან უწერიეს.

Line of ed.: 7        
არა უწყი მართალი, თუ რომლითა მიზეზითა ანუ ოდეს წაარ\თუა
Line of ed.: 8     
თეიმურაზს შაჰ-აბასმან ასულიცა თინათინ, მაგრა ესე ჭეშ\მარიტი
Line of ed.: 9     
უწყი, ვითარმედ წარიყუანა ქალი იგი და ჰყუა ცოლად.
Line of ed.: 10     
და შემდგომად მისცა ვალსა ლორისტანისსა, რომელიცა მგონიეს,
Line of ed.: 11     
ვითარმედ აჴსოვდა იგი მცირედრე დედასა ჩემსა, სიქურიესა შინა
Line of ed.: 12     
მისსა მოხუცებული ფრიად.

Line of ed.: 13        
ვინმე უკუე აღრაცხნეს განსაცდელნი მაშინდელნი კახეთისა\ნი,
Line of ed.: 14     
ანუ სახლისა მეფეთასანი, ანუ მოოჴრებანი და განრყუნანი
Line of ed.: 15     
წმიდათა ეკკლესიათა და მონასტერთანი, ანუ გარდასახლებანი
Line of ed.: 16     
კნინღა ყოველთა სოფელთა კახეთისათა, და სიკუდილი და კლდე\თა
Line of ed.: 17     
და ჴურელთა შინა ქუეყანისათა დაფარულთა სიყმილი, ანუ
Line of ed.: 18     
მახვილი, ანუ ტყუეობაჲ, რომელიცა წინაძღომითა და ეტიკობი\თა
Line of ed.: 19     
გიორგი სააკაჲსძისათა მოიწია კახეთსა ზედა, რამეთუ ესრეთ
Line of ed.: 20     
ჰსწერს არაქილ სომეხი: "მაშინ შეგინებანი ქალწულთანი, სიკუ\დილნი
Line of ed.: 21     
მოხუცებულთანი, ვითარ ვერშემძლეთა ტყუეობისა და
Line of ed.: 22     
გარდასახლვისათა, მაშინ სიკუდილი მერბძოლთა ჭაბუკთა არ\მტევებელთა
Line of ed.: 23     
თჳსდა ტყუეობად და გარდასახლუად, მაშინ სიკუდი\ლი
Line of ed.: 24     
მღუდელთა და დიაკონთა და თჳთ ეპისკოპოსთაცა და მოწესე\თა
Line of ed.: 25     
და ტყუებაჲ მათი და აღსპოლუა მძჳნუარე ჩჩჳლთა და ცეცხ\ლითა
Line of ed.: 26     
და დათხრითა [ Page of ms.: 18r  ] აღსპოლუა ყოვლად შუენიერისა მის ქალა\ქისა
Line of ed.: 27     
გრემისა და ყოველთა ქალაქთა და სოფელთა კახეთისათა".

Line of ed.: 28        
ესე ყოველი მოიწია რა წმიდასა ზედა, თავს-იდუა ვითარ
Line of ed.: 29     
დიდსულმან იობ ანუ ტობია. გარნა ვჰგონებ, ვითარმედ ყოველთა\გან
Line of ed.: 30     
უმწარეს შეჰსჭირდა ეკკლესიათათჳს, ვიდრეღა თჳსთათჳს.

Line of ed.: 31        
წარვიდა მლტოლუარე მეფე თეიმურაზ იმერეთად და მეფეცა
Line of ed.: 32     
ლუარსაბ ივლტოდა მუნ. ხოლო ქართლისათჳს რაჲცა სათანადო
Line of ed.: 33     
იყოს თქმად, მოვიჴსენოთ ლუარსაბ წმიდისა ბრწყინუალეთა ღუ\აწლთა
Line of ed.: 34     
მოთხრობათა შინა, თუ სადამე ენებოს ცხოველსმყოფელსა
Line of ed.: 35     
სულსა.

Line of ed.: 36        
იტყჳან ამისთჳს მომთხრობელნი ყოველნი ჩუენნიცა და სო\მეხი
Line of ed.: 37     
იგი არაქილ ენითა სომხურითა და ლათინთაგანცა მომ\თხრობელნი
Page of ed.: 27   Line of ed.: 1     
იტალიანებრითა ენითა დაბეჭდილთა შინა წერილთა,
Line of ed.: 2     
ვითარმედ შემდგომად ჴელთ-გდებისა მეორისაცა ძისა თეიმურა\ზისა
Line of ed.: 3     
წმიდა იგი დედოფალი ყრმებითურთ წარგზავნა შაჰ-აბას პა\ტიმრად
Line of ed.: 4     
შირაზად და უბრძანა მთავარსა მუნებურსა სიმკაცრით
Line of ed.: 5     
ცუაჲ მათი.

Line of ed.: 6        
ხოლო შემდგომად წლისა ხუთისა მისტაცნა წმიდასა მას
Line of ed.: 7     
ყრმანიცა იგი და მოიყუანნა ისპაანად და მუნ დაკუეთითა საჭუ\რის-ჰყუნა
Line of ed.: 8     
წელსა ჩქიჱ (1618 წ.), რომელთაგანი სახელით ალექ\სანდრე,
Line of ed.: 9     
მომზრახობენ, ვითარმედ მოკუდა იგი დაკუეთასა შინა,
Line of ed.: 10     
გარნა ლეონ ესოდენ სიბერედ მიიწია, ვითარმედ აჴსოვდა იგი
Line of ed.: 11     
ცოცხალი დედასა ჩემსა.

Line of ed.: 12        
[ Page of ms.: 18v  ] მაშინ განსაცდელთა სიძნელენი წმიდისად და წმიდა მოთმი\ნეჲ
Line of ed.: 13     
განსაცდელთად დაიმრჩობლებოდენ განსაცდელნი წმიდისად
Line of ed.: 14     
და წმიდა გჳრგჳნოსან იქმნებოდა სასოებითა უფლისად, "რამეთუ
Line of ed.: 15     
ჭირნი მოთმინებასა შეუქმიდა, ხოლო მოთმინება -- გამოცდილე\ბასა,
Line of ed.: 16     
ხოლო გამოცდილება -- სასოებასა და არა ჰრცხუენა სასო\ებისაგან"
Line of ed.: 17     
მოსავსა.

Line of ed.: 18        
"არა მოკლენი იყუნეს მაშინ ჭირნი ამის მართლისანი და
Line of ed.: 19     
ყოველთაგან იჴსნა უფალმან" სასოებისა მიმადლებითა. აჴსოვდა
Line of ed.: 20     
თქმული (ეკკლესიასტეს შინა ისუ ზირაქისსა), ვითარმედ "უკე\თუ
Line of ed.: 21     
მიეახლო უფლისა ღმრთისა მონებად, განუმზადე სული შენი
Line of ed.: 22     
განსაცდელსა შინა" და "უკეთუ კეთილსა იქმოდეთ და გევნე\ბოდესთ
Line of ed.: 23     
და მოითმენდეთ, ესე არს მადლი ღვთისაგან". და ეს\რეთ
Line of ed.: 24     
ქეთავან არასადა "მეწიწნეულე სიცრუვით, არამედ მართალი
Line of ed.: 25     
სარწმუნოებით ცხოვნდებოდა", სხუა იობ იქმნა განსაცდელ\თა
Line of ed.: 26     
შინა და სხუა ტობია სიბრმეთა შინა, ვითარმედ მოაკლდენ ორ\ნივე
Line of ed.: 27     
ნათელნი ხედვისანი, ესე იგი ორნივე იგი ყოვლად შუენიერნი
Line of ed.: 28     
ყრმანი თჳსნი.

Line of ed.: 29        
მომზრახობენ მოძღუარნი წმიდანი, ვითარმედ მოიწევიან გან\საცდელნი
Line of ed.: 30     
კაცთა ზედა პატიჟად განჩინებითა საღმრთოჲთა ანუ
Line of ed.: 31     
ცოდჳსათჳს, რათა განისწავლნენ სხუანი არა ქმნად ეგევითართა
Line of ed.: 32     
წინააღმდგომთა ღმრთისათა, ანუ რათა იწუართნენ მით და გან\მწმედელ
Line of ed.: 33     
ექმნას ცოდუათაგან პატიჟი იგი და ანუ სრულთა ზედა,
Line of ed.: 34     
რათა უსრულეს იქმნენ განსაცდელითა მით, რამეთუ იტყჳს, "ვი\თარცა
Line of ed.: 35     
ოქრო ბრძმედსა შინა გამოჰსცადნა იგინი".

Page of ed.: 28  
Line of ed.: 1        
[ Page of ms.: 19r  ] სხუადასხუა ღაღადისთა სმენითა განცდილმან წმიდამან
Line of ed.: 2     
ტყუემან პატიმარმან ათ წელ და ყოველნი, რაჲვეცა აქუნდა, ჴელ\თა
Line of ed.: 3     
მტერთა მისთად მიცემულმან განჩინებითა ღმრთისათა, რათა
Line of ed.: 4     
უსრულეს იქმნეს მჰსგავსად იობისა, გარნა "ვერ მიახლებულ\მან"
Line of ed.: 5     
ჯერეთღა მტრისა მიერ სულისა მისისად, შემდგომად
Line of ed.: 6     
ათისა წლისა მიიღო ჴელმწიფებაჲ მტერმან სულსაცა მისსა ზედა
Line of ed.: 7     
ყოვლად უბიწოსა, რათა მარხჳთა დაწულილებულთაგან და მღჳძა\რებითა
Line of ed.: 8     
უსუსურთა და ჴმელსა ზედა წოლითა განდრესილთა ჴორ\ცთაგან
Line of ed.: 9     
წარჰჴდესმცა.

Line of ed.: 10        
ამისთჳს უკუე ჰსწერენ სხუანი სხუადასხუაგუარ, გარნა ერ\თისა
Line of ed.: 11     
მიმართ ჰაზრისა აღუალს ყოველი იგი მიზეზი წინამდებარისა
Line of ed.: 12     
საქმისა, ვითარმედ ანუ უარ-ჰყოს ქრისტე და ერჩდეს ჰსჯულის\დებასა
Line of ed.: 13     
მახმედისსა და ანუ მოკუდეს მწარითა სიკუდილითა. ესე
Line of ed.: 14     
უკუე იყო ბრძანებაჲ მეფისა შაჰ-აბასისა.

Line of ed.: 15        
"ჩემდა დიდად სადიდებელ იყუნეს მეგობარნი შენნი, ღმერ\თო".
Line of ed.: 16     
"მეგობარი არს კაცი ესევითარი, რომელიცა გუყუარობს
Line of ed.: 17     
ჩუენ, ანუ რომელიცა იგრძნობს კეთილდღეობისაგან ჩუენისა ნუ\გეშინისცემასა
Line of ed.: 18     
თავისა თჳსისასა".

Line of ed.: 19        
გარნა ესე ჰყუარობდა ღმერთსა, რამეთუ დაჰსდუა სული თჳსი
Line of ed.: 20     
მისთჳს, ვითარმედ მეტყუელი გვიბრძანებს უფალი: "უფროსი
Line of ed.: 21     
ამისა სიყუარული არავის აქუს, რათა სული თჳსი დაჰსდუას მე\გობართა
Line of ed.: 22     
თჳსთათჳს", ვინა ქეთავან მეგობარი არს ღმრთისა.

Line of ed.: 23        
არათუ კეთილდღეობისაგან კაცობრივისა, არამედ დიდებისა\გან
Line of ed.: 24     
უფლისა, რომლითა სავსე არს ყოველი ქუეყანა, იგრძობდა
Line of ed.: 25     
გულისჴმისყოფითითა ზედმიწევნილებითა ნუგეშინისცემასა თა\ვისა
Line of ed.: 26     
თჳსისასა, [ Page of ms.: 19v  ] ვითარმედ "საწუთრო ესე მცირე ჭირი ჩუენი გარ\დამატებულსა
Line of ed.: 27     
და გარდარეულსა დიდსა დიდებასა საუკუნესა შე\იქმს
Line of ed.: 28     
ჩუენთჳს" და დაიდუა გულსა თჳსსა, ვითარმედ "ვერავინ
Line of ed.: 29     
განმაშორნეს ჩუენ სიყუარულსა მას ქრისტესსა: ჭირმან ანუ იწ\როებამან,
Line of ed.: 30     
დევნამან ანუ სიყმილმან, შიშლოებამან, ანუ ურუამან,
Line of ed.: 31     
ანუ მახჳლმან". რამეთუ იტყოდა წმიდა იგი სული მისი:
Line of ed.: 32     
"მრწამს მე, ვითარმედ არცა სიკუდილმან, არცა ცხოვრებამან,
Line of ed.: 33     
არცა ანგელოსთა, არცა მთავრობათა, არცა ძალთა, არცა ამან სო\ფელმან,
Line of ed.: 34     
არცა მან სოფელმან, არცა სიმაღლეთა, არცა სიღრმეთა,
Line of ed.: 35     
არცა სხუამან დაბადებულმან შემიძლოს ჩუენ განშორებად სიყუა\რულსა
Page of ed.: 29   Line of ed.: 1     
ღმრთისასა, რომელ არს ქრისტე იესუს მიერ, უფლისა
Line of ed.: 2     
ჩუე/ნისა".

Line of ed.: 3        
კუალად იტყოდა სიძისა მიმართ წმიდა იგი სული მისი: "შენ
Line of ed.: 4     
გესვიდეს მამანი ჩუენნი, გესვიდეს შენ და იჴსნენ იგინი, შენდამი
Line of ed.: 5     
ღაღადებდეს და ცხონდეს. შენ გესვიდეს, და არა ჰრცხუე\ნა".
Line of ed.: 6     
"შენთჳს მოვჰსწყდებით ჩუენ მარადღე, შევირაცხენით
Line of ed.: 7     
ჩუენ, ვითარცა ცხოვარნი კლუადნი. განიღჳძე, რად გძინავს, უფა\ლო?
Line of ed.: 8     
აღჰსდეგ და ნუ განმაგდებ ჩუენ სრულიად".

Line of ed.: 9        
ესეგუართაგან საქმეთა მისთა ვიცით, ვითარმედ მეგობარ
Line of ed.: 10     
ღმრთისა არს წმიდა ქეთევან და ამისთჳს ჩემდა ფრიად სადიდე\ბელ
Line of ed.: 11     
არს, და თქუენდაცა, მსმენელნო, ვითარცა საზოგადო ერთნა\თესავი
Line of ed.: 12     
ჩუენი მებრ არსებისა, მებრ ჭეშმარიტებითისა ცნობისა,
Line of ed.: 13     
მებრ თანმოქალაქობისა და მეზობლობისა, მებრ მონებისა
Line of ed.: 14     
და უფლებისა, მებრ ჴორციელისაცა [ Page of ms.: 20r  ] ნათესავობისა და უგანთჳსებუ\ლეს
Line of ed.: 15     
მებრ მშობელობისა და შვილებისა.

Line of ed.: 16        
განვადიდოთ "მადიდებელი მისი" რომელმანცა დიდები\სათჳს
Line of ed.: 17     
თჳსისა ადიდა იგი, ვითარმედ (ადიდა) ამან ასოთა თჳსთა და
Line of ed.: 18     
გულთა მიერ მომწუართა და ცეცხლითა განლეულთა და მან
Line of ed.: 19     
აღთქმისა მის აღსრულებითა, ვითარმედ "სადაცა მე ვიყო, მუნცა
Line of ed.: 20     
მსახური ჩემი იყოს". ამან განგლეჯითა ურთიერთას მუსკულ\თა
Line of ed.: 21     
კერძოთათა და მან "სამოსლითა სპეტაკითა განრცხილითა სის\ხლითა
Line of ed.: 22     
თჳსითა" და ფინიკითა და საყდარსა შინა თჳსსა ნიადაგ
Line of ed.: 23     
მსახურებითა და დამკჳდრებითა მის თანა.

Line of ed.: 24        
შეუქმნათ გჳრგჳნი ყუავილედი სიტყუათა და, თუ სადამე
Line of ed.: 25     
ვიხილოთ ყოვლად შუენიერი იგი თავი მისი ბართა მიერ განცეცხ\ლებულთა
Line of ed.: 26     
და საჯთა დაფარული, აღვიღოთ იგინი და დავჰსდუათ
Line of ed.: 27     
მის ზედა გჳრგჳნი ყუავილთა და ვჰგალობდეთ მის თანა ჩუენცა
Line of ed.: 28     
"გალობასა ახალსა".

Line of ed.: 29        
შაირსიტყუაობით მომთხრობი ყოვლად ბრწყინუალისა ვნები\სა
Line of ed.: 30     
მისისა კეთილმსახური ძე მისი თეიმურაზ პირველი ჰსწერს შე\თულით
Line of ed.: 31     
ბრძანებასა მთავრისა მიმართ შირაზისსა შაჰ-აბასისგან,
Line of ed.: 32     
ანუ იქმნას დედა თეიმურაზისი მახმედიან და ანუ მძჳნუარითა მო\ყუდეს
Line of ed.: 33     
უკუე შენგან სიკუდილითა. მჰსმენელმან მთავარმან მან,
Line of ed.: 34     
იძულებულმან წმიდისა მის კეთილთაგან ქცევათა მოწლეობად,
Line of ed.: 35     
რომელიცა ბრძანებადმდე უღმრთოჲსა მის მეფისა ნუგეშინისცემ\და
Line of ed.: 36     
პატიმრობასა მისსა, [ Page of ms.: 20v  ] დაჰფარა მწუხარემან ბრძანებაჲ იგი ვიდ\რე
Page of ed.: 30   Line of ed.: 1     
მესამედ დღედმდე და სრულიად დაფარვისა ვერ კადნიერმან
Line of ed.: 2     
"შეჰსთუალაო", ბრძანებს მეფობაჲ მისი, "რათა დაუტევო ქრის\ტეჲ
Line of ed.: 3     
და მოხვიდე ჰსჯულსა მახმედისსა", და მრავალნი ლიქნისაცა
Line of ed.: 4     
და ვედრებისა სიტყუანი შესაბამნი მისდამი მოწლეობისა მისისა\ნი.
Line of ed.: 5     
და კუალად ევედრებოდა მთავარი იგი, რათა პატიოსნებასა მის\სა
Line of ed.: 6     
არა შეახოს მძჳნუარენი და საშინელნი სატკივარნი.

Line of ed.: 7        
სხუანი უკუე მომზრახობენ სხუაფერ: მთავრისა მისგან წუე\ვასა
Line of ed.: 8     
წმიდისად უღმრთოებისა მათსა აღსარებისასა. და არაქილცა
Line of ed.: 9     
სომეხი სხუაფერ და ლათინთა მეისტორიენი სხუაგუარ, ვითარმედ
Line of ed.: 10     
აწვიაო შაჰ-აბას ცოლად მოყუანებად წმიდაჲ იგი და ყოფად დე\დოფლად
Line of ed.: 11     
სპარსეთისა და სახლისა თჳსისა და ესრეთ უარისყოფად
Line of ed.: 12     
კეთილმსახურებისა, მაგრა მე ძისა მისისა, მეფისა თეიმურაზ პი\რუელისა
Line of ed.: 13     
მოთხრობილთაგან ვჰსთქუა.

Line of ed.: 14        
მჰსმენელი ამათი წმიდა იგი მადლობითარე ღმრთისად და
Line of ed.: 15     
გამომსახუელი ცხოველსმყოფელისა ჯუარისა ეტყოდა და გულ\სავსე
Line of ed.: 16     
ჰყოფდა, ვითარმედ: "არარაჲმეჲთა სახითა შესაძლებელ
Line of ed.: 17     
არს მათგან შეცუალებაჲ ჩემისა კეთილმსახურებისა, რომელსაცა
Line of ed.: 18     
შევჰსწირავ ღმრთისადმი ჩემისა", არამედ ითხოვა დაცადებაჲ
Line of ed.: 19     
მცირედ.

Line of ed.: 20        
აქუნდა უკუე წმიდასა ამას განთჳსებითრე სახლი სალოცუე\ლი,
Line of ed.: 21     
რომელსა შინა შესრულმან მოიდრიკნა მუჴლნი და ცრემლით
Line of ed.: 22     
იტყოდა:

Line of ed.: 23        
[ Page of ms.: 21r  ] "შენ, ღმერთსა სამებასა, ერთარსსა და თანაარსსა, გიცნობ
Line of ed.: 24     
უცნაურსა და უხილავსა, ვერ შემძლებელი თქმად საკჳრუელება\თა
Line of ed.: 25     
შენთა. შენ ბრძანებითა შენითა შეჰსძრავ მთათა და შეარყევ
Line of ed.: 26     
საფუძველთა ქუეყნიერთა, შენდამი გალობენ მღაღადებლნი ინდ\ნი,
Line of ed.: 27     
ელინნი, ებრაელნი, ჰრომნი და სხუანი ენისამებრ მათისა სიტ\ყჳთითა,
Line of ed.: 28     
ორღანითა და სამუსითა ძალებითა. გევედრები, მეუ\ფეო
Line of ed.: 29     
უფალო, შიშნეული მძლავრთაგან მცუელთა ჰაერისათა, მო\მივლინე
Line of ed.: 30     
მე ანგელოსი მცუელი სულისა ჩემისა და მიითუალე სუ\ლი
Line of ed.: 31     
ჩემი და განმიღე კარი სასძლოჲსა შენისა და აღმრაცხე მე
Line of ed.: 32     
გუნდსა თანა მოწამეთა შენთასა. არა არს რიცხჳ ცოდუათა ჩემთა
Line of ed.: 33     
და არცა ვისამე შენდამი მორწმუნეთაგანსა უცოდავს ჩემებრ და
Line of ed.: 34     
ვინაჲთგან ღირს შენდა აღსარებაჲ მონანულთა, აღგიარებ ცოდუა\თა
Line of ed.: 35     
ჩემთა, ვითარმედ არარაჲმე არს დაფარულ თუალთაგან შენთა.
Line of ed.: 36     
გადიდებ აღსარებისა მიერ შენისა, შენ განკურნენ წყლულებანი
Line of ed.: 37     
ჩემნი. მოიხილე, უფალო, მიჴსენ და მილხინე დროსა მას განხმისა
Line of ed.: 38     
წერილისა გულთასა. მიეც ძესა ჩემსა, მეფესა თეიმურაზს, ძლე\ვაჲ
Line of ed.: 39     
და რომელნი ჰყოფდენ ჰჴსენებასა ჩემსა, მიანიჭე საუკუნოჲ
Page of ed.: 31   Line of ed.: 1     
სუფევაჲ. მჰრწამს ჭეშმარიტად, ყოვლად წმიდაო ქალწულო, უბი\წოჲ
Line of ed.: 2     
შობაჲ შენი და შენ, ქალწულ პირველ და შემდგომად შობისა,
Line of ed.: 3     
შემიწყალე მორწმუნეჲ განგებულებათა ძისა შენისათა". ესე ყო\ველი
Line of ed.: 4     
ვედრებული წმიდისაგან, აღმომიღიეს კეთი\\ლმსახურისა [ Page of ms.: 21v  ] მე\ფისა,
Line of ed.: 5     
ძისა მისისა, თქმულთაგან.

Line of ed.: 6        
იტყჳს კუალად მეფე: "დაცხრომილმან ლოცვისაგან წმიდამან
Line of ed.: 7     
მიიღო უხრწნელი და პატიოსანი ჴორცი და სისხლი უკუდავისა სი\ტყჳსა
Line of ed.: 8     
და იტყოდა: "მეუფეო ქრისტე, სიტყუაო ღმრთისაო, არა
Line of ed.: 9     
ჰშუენოდა მჴევლისა შენისად უარისყოფაჲ შენი. ნუ მიმცემ ეშ\მაკსა
Line of ed.: 10     
მჴევალსა შენსა". და ესერა თქუა, გამოიწერა თჳს ზედა ჯუ\არი
Line of ed.: 11     
წმიდა და გამოვიდა და დაჯდა უშიშად, ვითა ლომი და ბრძა\ნა
Line of ed.: 12     
მოწოდებად მტარუალნი.

Line of ed.: 13        
ჩუეულება არს მოწამეთა ქრისტეს ღმრთისათა, ვითარმედ
Line of ed.: 14     
ტანჯუად ქრისტესთჳს განჰსცემენ ნებსით თავთა თჳსთა სხუადა\სხუაგუარ,
Line of ed.: 15     
ვითარ დიდმან მოწამემან თეოდორე სტრატილატმან
Line of ed.: 16     
მოუწოდა მეფესა ლიკინიოსს მიზეზისა მიმწერმან მისდა მეფისა
Line of ed.: 17     
მისგან საჭიროდ საგონებელთამან და ერჩდა მეფე და მოვიდა ევ\ხაიტად.
Line of ed.: 18     
და სხუანი სხუაგუარ ესთავე იქმოდეს. ხოლო ამან წმი\დამან
Line of ed.: 19     
შემდგომად ლოცვისა მის ყოვლად უნივთოჲსა შეწირვისა,
Line of ed.: 20     
მოუწოდა მტარუალნი ჯერეთ მჭურუელმანღა თავისა თჳსისამან
Line of ed.: 21     
ლოცჳთა და სარწმუნოებითა უფლისადმი ტანჯუათა დათმენად
Line of ed.: 22     
მდგომარემან სიხარულით, მსხუერპლმან მან უბიწომან ყოვლად
Line of ed.: 23     
დასაწუელმან შეწირუად ზეციერისა საკურთხეველისად.

Line of ed.: 24        
მოვიდეს უკუე მტარუალნი იგი დედოფლისად, თანამომქონნი
Line of ed.: 25     
მრავლნაკუეთთა რკინათანი, აღატყინეს ცეცხლი და შთაჰსხნეს
Line of ed.: 26     
მას შინა რკინანი განჴურუებად. იტყჳს არაქილ მაშინ ცრემლ\\თა\ცა
Line of ed.: 27     
[ Page of ms.: 22r  ] დათხევასა მთავრისაგან შირაზელისა.

Line of ed.: 28        
იტყჳს მეფე, ძე მისი: მხილუელთა საშინელთა მათ და ყოვ\ლად
Line of ed.: 29     
საზარელთა წმიდისა სატანჯუელთა რკინათა და ცეცხლისა\თა,
Line of ed.: 30     
მჴევალთა მათ საწყალობელთა, ორთაგან ცხოვრებათა დაკლე\ბულთა,
Line of ed.: 31     
იწყეს გოდებად, თმათა მოფხურად და ღაწუთა დახოკად;
Line of ed.: 32     
და სახელთაცა მჴევალთასა წოდებით აჴსენებს მეფე, რომელთაცა
Line of ed.: 33     
ვედრებით უბრძანა წმიდამან, რათა იგინიცა ეზიარნენ ვნებათა
Line of ed.: 34     
მისთა და ერთად წარვიდენმცა სასძლოსა ზეციერსა. გარნა ამათ
Line of ed.: 35     
წინაშე წმიდისა მის შიშნეულთა მწარედ მტარუალთა მძლავრე\ბითა
Line of ed.: 36     
უარ-ჰყუეს ქრისტე და აწუევდეს წმიდასაცა, რათა შეიწყა\ლოსმცა
Page of ed.: 32   Line of ed.: 1     
ყოვლად შუენიერი თავი თჳსი და არა მიიღოს მწარენი
Line of ed.: 2     
იგი მძჳნუარებანი ტანჯუათანი.

Line of ed.: 3        
ხოლო ხუდა დროჲ ხუცესსა გიორგის მოწოდებისა და მოუწოდეს
Line of ed.: 4     
მტარვალთა და სატანჯუელთაგან მძრწოლარემან უარჰყო მანცა
Line of ed.: 5     
ქრისტეჲ. ჴმა უყო წმიდამან ხუცესსა მას საწყალობელსა, იტყჳს
Line of ed.: 6     
მეფე: "რაჲსამე ჰსძრწი, იმერელო, ეგრეთ? აჰა, დრო ჩემ თანა
Line of ed.: 7     
ჰსრბისა. მრავალთა დაუთმეს ესევითართა სატანჯუელთა, ვინმე
Line of ed.: 8     
არს, რომელიცა ქუეყანასა ზედა დაჰშთამცა საუკუნოდ? უმჯობეს
Line of ed.: 9     
არს სრბა ესე ჩემი ყოველთა განსუენებათა. არა გაჴსოვსა, რაჲ
Line of ed.: 10     
უკუე უყუეს ძესა ღმრთისასა, ვითარ-იგი ყოვლად წმიდანი ჴელ\ნი
Line of ed.: 11     
და ფერჴნი მისნი ძელსა ზედა დაჰმსჭუალნეს მუსმართა მიერ?
Line of ed.: 12     
დავითმინოთ უკუე ძჳრნი, რათა ვეზიარნეთ ვნებათა ქრისტესთა".
Line of ed.: 13     
მაშინ ყოველნი იძლივნეს თანადმსახურნი და მჴევალნი წმიდისა\ნი\\და
Line of ed.: 14     
[ Page of ms.: 22v  ] თჳთ საწყალობელიცა იგი ხუცესი; ესრეთ მოუთხრობს მე\ფე
Line of ed.: 15     
თეიმურაზ.

Line of ed.: 16        
აქა ვიდრემე ყოველნი ვნებანი წმიდისანი მოთხრობილთაგან
Line of ed.: 17     
სხუათასა, მეფისა, ძისა მისისა, თქმულნი უსარწმუნეს მიჩნს ამად,
Line of ed.: 18     
რომელ ყოველთა დიდნი და საზარონი აღწერნეს ტანჯუანი და
Line of ed.: 19     
ითქუა მეფისაგან არა მეტი რაჲმე, რათა მითმცა უდიდესი დიდე\ბაჲ
Line of ed.: 20     
სოფლად მოუგოს დედასა თჳსსა, ესეგუარი არარაჲმე არს.

Line of ed.: 21        
დროსა შეპყრობად ჴელთა შეხებისასა, იტყჳს მეფე, მიხედ\ნაო
Line of ed.: 22     
მტარუალთად და ჰრქუა: "ვინაჲთგან შობილნი ხართ თქუენცა
Line of ed.: 23     
დედათანი, მიმაცილეთ განშიშულებაჲ სააუგო".

Line of ed.: 24        
იტყჳს მეფე შეპყრობასა ტარიგისა მის წმიდისასა: ესგუარ
Line of ed.: 25     
განჭიმეს მძაფრიადრე ჴელნი და მაჯანი გლახაკთა გამომზრდელ\ნი,
Line of ed.: 26     
ჴელნი მარად უბრალონი და წმიდად აღპყრობილნი ღმრთი\სადმი,
Line of ed.: 27     
დაგლიჯნეს მარწუხთა მიერ ძუძუნი და დაჰსდუეს წყლუ\ლთა
Line of ed.: 28     
მათ ზედა საჯნი, მუსმარნი იყუნეს მრავალნი ქუეშე წმიდისა
Line of ed.: 29     
და მათ ზედა განრთხმულ იყო და ზედათცა დაჰყარნეს იგინივე
Line of ed.: 30     
მრავალნი. მაშინ ჴორცნი იგი წმიდანი მრჩობლითა ივნებდეს
Line of ed.: 31     
ტკივილითა, რკინანი იგი თავით თჳსით სატანჯუელ იყუნეს და
Line of ed.: 32     
ცეცხლებრ ჰსწვდეს საშინელ, რამეთუ ნაბერწყალთა სროლამდე
Line of ed.: 33     
განჴურუებულ იყუნეს. მაშინ იპებოდიან ჴორცნი მუსმართაგან
Line of ed.: 34     
და, რაზომცა განამწუეტ იყუნეს, ეგრეთ ჴორცთა შინა
Line of ed.: 35     
განვლი/დიან.

Line of ed.: 36        
[ Page of ms.: 23r  ] იტყჳს მეფე: "ჴორცნი დაჰსცჳნესო, რომელნი აქუნდეს, და
Line of ed.: 37     
მათ წილ დაჰსხდეს მუსმარნი და ბრძჳლნი. განავლნეს მკერდით
Line of ed.: 38     
ზურგადმდე შამფურნი. მაშინ ტკივილნი სასტიკებდეს, გრძნობანი
Line of ed.: 39     
ტკივილთანი საშინელ იყუნეს, გჳრგჳნი "მეფობა შუენიერებისა და
Page of ed.: 33   Line of ed.: 1     
შარავანდედი სიკეთისა განიმზადებოდა მიცემად ჴელისაგან უფ\ლისა".
Line of ed.: 2     
შაჰ-აბას მძჳნუარებდა, სახიერი ქრისტე დატკბებოდა,
Line of ed.: 3     
ტანჯუანი ძნიადობდეს, მოსაგებელი ძვირფასობდა. იტყჳს ნიკო\ლაოსცა
Line of ed.: 4     
ეპისკოპოსი მროელი სტიხოლოღოსობით, ვითარმედ:
Line of ed.: 5     
ჯაჭჳცა მოარტყეს. იტყჳს მეფე, ბარნი უკუე შემოჰსდუესო შუბლ\სა
Line of ed.: 6     
და აღმა ახეთქასა იტყჳს თხემისასა, სადა-იგი ჰქმნა ღმერთ\მან
Line of ed.: 7     
თჳსად საკურთხეველი, სადა შეიწირვოდეს გამოხატუანი და
Line of ed.: 8     
წმიდანი მიდმოებანი გულისსიტყუათანი, ესრეთ "აღვიდა რტო
Line of ed.: 9     
კუამლისა აღმოსრული უდაბნოთაგან", სული იგი მისი ყოვ\ლად
Line of ed.: 10     
განწმედილი სასძლოსა ზეცისასა "ეკკლესიასა მას პირმშო\თასა
Line of ed.: 11     
ღმრთისა და მჰსაჯულისა ყოველთასა და სულებისა მარ\თალთა
Line of ed.: 12     
აღსრულებულთასა".

Line of ed.: 13        
გარდა მეფისა ყოველნი თანად-მომზრახობენ მომთხრობელნი,
Line of ed.: 14     
ვითარმედ ქუაბი რუალისა დაჰსდვეს განჴურუებული თავსა
Line of ed.: 15     
ზედა.

Line of ed.: 16        
ესრეთ უკუე მისასრულებადმი შეაერთა, საშუალნი კეთილნი
Line of ed.: 17     
კეთილისა სურვილით დასასრულისად "გულმეთქუემან ჴორცთაგან
Line of ed.: 18     
განსულისა და ქრისტეს თანა მისულისამან".

Line of ed.: 19        
"მოიღუაწა ღუაწლი კეთილი, აღასრულა ჰსრ\\ბაჲ [ Page of ms.: v  ] სარწმუნო\ებაჲ,
Line of ed.: 20     
დაიმარხა სამოციქულოჲ, მიიღო გჳრგჳნი სიმართლი\სა",
Line of ed.: 21     
ჰსრბიდა ასპარეზსა შინა სხუათა თანა და ერთმან მი\იღო
Line of ed.: 22     
ნიჭი ამას უკუე სხუათა თანა ტყუეთა თჳსთა ქრისტეანეთა.

Line of ed.: 23        
ყოველნი ზოგად მომზრახობენ მეისტორიენი ნათლისა საღმრ\თოჲსა
Line of ed.: 24     
გარდამოსლუასა სხეულსა ზედა მოწამისასა. იტყჳან ლა\თინნი
Line of ed.: 25     
იტალიანებრითა ენითა დაბეჭდულსა ისტორიასა შინა:
Line of ed.: 26     
"სხეული წმიდისა დაწურვილი მჳროდ ჴორცთა უფლისათა სა\ცხებელად
Line of ed.: 27     
შთააგდესო მწჳრეთა შინა ადგილთა ქალაქისა ჴორცთა
Line of ed.: 28     
საჭიროთასა და გარდამოსულითა მრავალჯერ მის ზედა ნათლისა
Line of ed.: 29     
სუეტისათა ჰპოვეს მორწმუნეთა ქრისტეს ღმრთისა მიმართ, და\ღათუ
Line of ed.: 30     
მწუალებელთა".

Line of ed.: 31        
არაქილ სომეხი იტყჳს: "და ოდეს იგი მოკლეს, განაგდეს გა\რე
Line of ed.: 32     
პატიოსანი გუამი მისი საჭმელად ძაღლთა და მჴეცთა, გარნა
Line of ed.: 33     
ღმერთმან დიდებულ ჰყო იგი ზეციერითა სასწაულითა". ხოლო
Line of ed.: 34     
დაიფლა წმიდა იგი დაფარვით მასვე ქალაქსა შინა და წელიწდისა
Line of ed.: 35     
სრულყოფამდე მარტჳლობისა მისისა დაჰყო წმიდამან მან სხეულ\მან
Page of ed.: 34   Line of ed.: 1     
საფლავსა შინა. ხოლო მოქცევასა წელიწდისასა განაღეს საფ\ლავი
Line of ed.: 2     
და ვერღარა ჰპოვნეს ნაწილნი წმიდისანი. იტყჳს უკუე მე\ფე:
Line of ed.: 3     
"მიართუესო ლათინთა შაჰ-აბასს ათორმეტი ათასი თუმანი და
Line of ed.: 4     
ითხოვეს ესრეთ მოფარდვით ნაწილნი წმიდისანი, მაგრა არა ის\მინა
Line of ed.: 5     
მათი. ხოლო ჰსცნეს რა ვერ შოვნა ნიმროზელთა უკუე მწიგ\ნობართა,
Line of ed.: 6     
ჰსძებნეს იდუმალდა ჰპოვნეს დაფარუ\\ლნი [ Page of ms.: 24r  ] და წარიხუ\ნეს
Line of ed.: 7     
და უქმნეს ლუსკუმაჲ და მრავალთა სულნელთა უკმევდიან და
Line of ed.: 8     
იგინი ჰკურნებდეს მრავალთა სნეულთა".

Line of ed.: 9        
იტყჳს მეფე სრულ-ყოფისა წმიდისა დედისა თჳსისა, ყოვ\ლად
Line of ed.: 10     
უძლეველისა, სრბისასა თთუესა სეკდემბერსა ათსამეტსა. ვა\ხუშტი
Line of ed.: 11     
იტყჳს აღწერათა შინა კახეთისათა წელსა განჴორციელე\ბითგან
Line of ed.: 12     
სიტყჳსა ღმრთისა ჩქკდ (1624 წ.).

Line of ed.: 13        
ოდეს-იგი აღვიდა წინაშე საყდართა ყოვლად წმიდისა სამები\სათა
Line of ed.: 14     
წმიდა იგი დედოფალი და მოწამე სარწმუნო ქრისტესა,
Line of ed.: 15     
თთუესა მეშჳდესა მიიღო სკიპტრაჲ ქართლისა მეფემან
Line of ed.: 16     
თეი/მურაზ.

Line of ed.: 17        
ხოლო ნაწილთათჳს წმიდისათა მომზრახობენ ესრეთ ყოველ\ნი
Line of ed.: 18     
მომთხრობელნი ჩუენნი, სომეხნი და ლათინთანი, ვითარმედ
Line of ed.: 19     
ლათინთა მონაზონთა, მშოვნელთა წმიდისა ნაწილთათა, ნახევარი
Line of ed.: 20     
ვიდრემე მოართუეს მეფესა თეიმურაზს თავითურთ, რომელიცა
Line of ed.: 21     
მეფემან კეთილმსახურებისაებრ, ვითარცა მოწამესა, დღესასწაუ\ლობითა
Line of ed.: 22     
დიდითა პატივ-ჰსცა საკმეველთა მიერ და სუნნელთა კმე\ვითა
Line of ed.: 23     
მიმგებებელმან ყოვლითურთ სამღუდელოჲთ კრებულით
Line of ed.: 24     
ქართლისა და კახეთისათ და ძეობისაებრ სიყუარულით, ვითა ჰშუ\ენოდა
Line of ed.: 25     
დედასა, დედოფალსა და მეფასა, და დაჰსხნა წმიდანი იგი
Line of ed.: 26     
ნაწილნი ეკკლესიასა მთავარმოწამისა გიორგისსა ალავერდს, იტ\ყჳან
Line of ed.: 27     
ქუეშე საღმრთოჲსა ტრაპეზისასა.

Line of ed.: 28        
ამისნი უკუე ისტორიანი, ვჰგონებ, ვითარმედ პირუელად აღ\წერა
Line of ed.: 29     
ვინმე თანმედროემან წმიდისამან, და თჳთ [ Page of ms.: 24v  ] კეთილმსახურმან
Line of ed.: 30     
ძემან მისმან მეფემან თეიმურაზ პირუელმან შაირსიტყუაობით,
Line of ed.: 31     
და მესამემან არჩილ იმერთა მეფემან, მამის ბიძამან ჩემმან, მო\იჴსენა
Line of ed.: 32     
შაირსიტყუაობათა შინა თეიმურაზ პირველისა საქმეთა
Line of ed.: 33     
ისტორიისათა, კუალად გრიგორი ხუცესმონაზონმან გარეჰსჯას
Line of ed.: 34     
ღირსის დოდოს მონასტრისამან, ნეტარმან ბესარიონ მამათმთა\ვარმან
Line of ed.: 35     
ჩუენმან, ვახუშტი, ნათესავმან ჩემმან, აღწერათა შინა
Line of ed.: 36     
კახეთისათა.

Line of ed.: 37        
მრავალგზის ვედრებით მაწჳა მე ქმნად ისტორიაჲ ყოვლად
Line of ed.: 38     
დიდებულთა ღუაწლთა წმიდისა დედოფლისა ქეთავანისთა დე\დისდამან
Line of ed.: 39     
ჩემმან, მეფისა ირაკლი პირუელისა ასულმან, ღირსმან
Page of ed.: 35   Line of ed.: 1     
ენკრატისმან მაკრინა, მაგრა ნიადაგ ურჩ ვექმენ მეტყუელი: "კმა
Line of ed.: 2     
არს ესოდენთაგან ღირსთა და რომელთამე მაღალთა და უსიტყჳე\რესთა
Line of ed.: 3     
მოთხრობაჲ ღუაწლთა წმიდისათა".

Line of ed.: 4        
ხოლო მიზეზი აწ ჴელყოფისა ჩემგან ზემორე განმიცხადებიეს.
Line of ed.: 5     
და აწ განვიღჳძები ქმნითა ამისითა კუალად შესხმად და მო\თხრობად
Line of ed.: 6     
ღუაწლთა წმიდისაცა დიდისა მოწამისა ლუარსაბ მეო\რისთა,
Line of ed.: 7     
თუ სადამე უნდეს ცხოველსმყოფელსა სულსა. ხოლო
Line of ed.: 8     
თქუენ, სარწმუნოებით მჰსმენელთა და მკითხუელთადმი "მადლი
Line of ed.: 9     
და მშჳდობაჲ ღმრთისა მიერ მამისა და უფლისა ჩუენისა იესუ
Line of ed.: 10     
ქრისტესა, რომელმან მისცა თავი თჳსი ცოდუათა ჩუენთათჳს, რა\თა
Line of ed.: 11     
განმარინნეს ჩუენ სოფლისა ამის ბოროტისაგან ნებითა ღმრთი\სა
Line of ed.: 12     
და მამისა ჩუენისათა, რომლისა არს დიდებაჲ უკუნითი უკუ\ნისამდე,
Line of ed.: 13     
ამინ".Next partThis text is part of the TITUS edition of Old Georgian Hagiographical Texts, vol. VI.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 18.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.