TITUS
Ioane Petrici, Satnoebata kibe
Part No. 2
Previous part

Chapter: II  
Line: 16  II

Line: 17 
არ-სიყუარულისათჳს სოფლისა


Strophe: 12  
Line: 18  Verse: a     *12.   მასა მიართ,   წყე, ბრძენო, გონება!
Line: 19  Verse: b        
აითგან არ   ოფელი მოიძულ,
Line: 20  Verse: c        
აწუთროს, ვითა   რ-მყოფსა, მყოფად ნუ ჰყო!
Line: 21  Verse: d        
მას ახედვ   თჳთ-მყოფსა, უფროჲს მართა.
Line: 22  Verse: e        
ოვლითურთ მიხუა   აუკუნოისა მზისა.Strophe: 9X  
Line: 23       
9. მონაზონება ესე არს, რომელმან ნება თავისა თჳსისა დაუტეოს.
Line: 24    
10. კეთილი საფუძველი არს სამთა მათ სათნოებისა სუეტთა -- უმანკოება, მარხვა
Line: 25    
და სიწმიდე.

Strophe: 11X  
Line: 26       
11. სიჭაბუკესა შინა შეკრებულნი შრომანი სიბერეთა შინა მოუძლურებულთა
Line: 27    
ზრდიან და ნუგეშინის-სცემენ.
Page of ed.: 172  
Strophe: 13  
Line: 1  Verse: a     
13.   ჭეშმარიტებით რომელმან შეიყუაროს
Line: 2  Verse: b        
უფლისა იგი მარადისი სუფევა,
Line: 3  Verse: c        
მან მოიძულოს სოფელი ყოველივე,
Line: 4  Verse: d        
თავიცა თჳსი, მონაგებთა სიმრავლე
Line: 5  Verse: e        
და უპოვარი ცხოვრება აღირჩიოს.

Strophe: 14  
Line: 6  Verse: a     
14.   არა იზრუნოს საჴმართათჳს ყოვლადვე,
Line: 7  Verse: b        
არცა მიერჩდეს გემოსა მავნებელსა,
Line: 8  Verse: c        
რომელიცა ტკბილ დღეს და ხვალე მწარე არს,
Line: 9  Verse: d        
აწვე მიმცემელ, წარმღებელცა მაშინვე,
Line: 10  Verse: e        
ხრწნად და წარმავალ მცირედ ჟამ ცხოვრებითა.

Strophe: 15  
Line: 11  Verse: a     
15.   სოფლის მოძულე მარადის ღმერთსა ჰხედავს,
Line: 12  Verse: b        
მას შეექცევის სიყუარულით, თავს ისხამს
Line: 13  Verse: c        
მოღუაწებისა შემთხუეულთა ტკივილთა
Line: 14  Verse: d        
და, ვითარ ჴორცთათ შობილი, შიშულად განვალს
Line: 15  Verse: e        
აქაჲთ ცხოვრებით ნეტარსა ცხოვრებასა.

Strophe: 16  
Line: 16  Verse: a     
16.   სოფლით განსლვისა შემდგომად არწმუნებენ
Line: 17  Verse: b        
მოწყალეთა და ლმობიერთა ეშმაკნი
Line: 18  Verse: c        
ერის-კაცთადა ნატრად, თავთა ბრალობად,
Line: 19  Verse: d        
რათა სოფლადვე მიაქცივნენ, ანუ თუ
Line: 20  Verse: e        
სასოებისა წარკუეთად მიაწივნენ.Strophe: 13-15X  
Line: 21       
13-15. რომელმან ჭეშმარიტად შეიყუაროს უფალი და რომელი ჭეშმარიტად
Line: 22    
ეძიებდეს მიმთხუევად საუკუნესა მას სასუფეველსა..., მან არღარა შეიყუაროს [სო\ფელი],
Line: 23    
არცა იზრუნოს, არცა იურვოდეს საჴმართათჳს ანუ მონაგებთა..., არამედ
Line: 24    
ყოველივე სიყუარული და ყოველივე ზრუნვა ამის ყოვლისავე განაგდოს და მოიძულოს
Line: 25    
პირველ ამის ყოვლისა თჳსნი ჴორცნი და შიშულად და უზრუნველად და სიმჴნით შეუ\დგეს
Line: 26    
ქრისტესა.

Strophe: 16X  
Line: 27       
16. ეშმაკნი შემდგომად გამოსლვისა ჩუენისა სოფლით დაგუარწმუნებენ მოწყა\ლეთა
Line: 28    
და ლმობიერთა ერისაგანთა ნატრად და თავთა ჩუენთა ბრალობად..., რათა სიმ\დაბლითა
Line: 29    
მით ამაოჲთა და არა-ჭეშმარიტითა ანუ სოფლადვე მიგუაქცინენ ანუ, დაღა\ცათუ
Line: 30    
მონაზონებასა შინა ვიყვნეთ, სასოწარკუეთილებას შთაგუყარნეს...
Page of ed.: 173  
Strophe: 17  
Line: 1  Verse: a     
*17.   შეჰკრავს სოფელი და იმონებს სრულიად
Line: 2  Verse: b        
უგუნურებით მოყუარეთა მისთადა;
Line: 3  Verse: c        
ხოლო რომელსა სულითნი აღეხილნენ
Line: 4  Verse: d        
თუალნი, გონებით თანა-შემწენი მისნი,
Line: 5  Verse: e        
იგი -- ამისგან ქმნილთა ზესთა ყოვლითურთ.

Strophe: 18  
Line: 6  Verse: a     
*18.   სოფლად განსლვა და მსოფლიოთ თანა ქცევა
Line: 7  Verse: b        
ყოვლად უცხო არს მონაზონთა წესისა,
Line: 8  Verse: c        
რამეთუ მუნვე მიქცევად აიძულებს
Line: 9  Verse: d        
წარმავალისა სოფლისა ჩუეულება.
Line: 10  Verse: e        
ამად შეიტკბე უდაბნო, მოღუაწეო!

Strophe: 19  
Line: 11  Verse: a     
19.   რომელთა ჰნებავს სურვილით მოსწრაფება,
Line: 12  Verse: b        
ჭაბუკისა მის ისმინოს, რაჲ ჰრქუა ქრისტე,
Line: 13  Verse: c        
თუ ვითარ ძნელ არს მსოფლიოთა საქმეთა
Line: 14  Verse: d        
შემსჭუალულთაგან სულისა გზათა ძებნა
Line: 15  Verse: e        
და ორთა ერთგან მონება წინა-მეწყუთა.

Strophe: 20  
Line: 16  Verse: a     
*20.   უკუეთუ არა მოიძულნე ყოველნი,
Line: 17  Verse: b        
თჳსნიცა შენნი, მონაგებნი სრულიად,
Line: 18  Verse: c        
ვერ ძალ-გიც ქრისტეს მცნებათა აღსრულებად,
Line: 19  Verse: d        
ვინაჲთგან შენსა სხუათათჳს გამცნებს იგი
Line: 20  Verse: e        
და მეორისა მიპყრობასა გარწმუნებს.

Strophe: 21  
Line: 21  Verse: a     
*21.   არარაი არს სოფელსა შინა მტკიცე,
Line: 22  Verse: b        
ყოველივე მსწრაფლ წარმავალ არს სრულიად:
Line: 23  Verse: c        
არცა სიმდიდრე, არცა სიგლახაკე და
Line: 24  Verse: d        
არცა დიდება! -- აჩრდილი და სიზმარი.
Line: 25  Verse: e        
მოიძულე შენ ყოველი, მონაზონო!Strophe: 19X  
Line: 26       
19. ვისმინოთ, რასა ეტყჳს უფალი ჭაბუკსა მას, რომელი ეტყოდა ყოველთა ცნე\ბათა
Line: 27    
დამარხვასა, ვითარმედ: "ერთიღა გაკლს, რათა განყიდო ყოველი მონაგები შენი
Line: 28    
და მისცე გლახაკთა, და გლახაკ იქმენ და მიიღებდე სხუათაგან ქველის საქმესა".
Line: 29    
შდრ.: მათე 19, 20-21.
Page of ed.: 174  
Next partThis text is part of the TITUS edition of Ioane Petrici, Satnoebata kibe.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 3.11.2016. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.