TITUS
John Sinaites, Climax
Part No. 3
Previous part

Text: (Dan.Rait._Vit.Io.Sin.)  
Line of ed.: 9  Ⴚხოვრება წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩვენისა
Line of ed.: 10 
იოანე სინელ მამასახლისისა, მოძღვრებით განთქ\მულისა,
Line of ed.: 11 
სულთა განმანათლებელისა და ჭეშმარი\ტად
Line of ed.: 12 
სანატრელისა, რომელი ესე აღწერა Ⴃანიელ
Line of ed.: 13 
მონაზონმან რაითელმან.


Line of ed.: 14       Ⴑაყვარელნო ძმანო, ვერ შემძლებელ არს სიტყვა
Line of ed.: 15    
ჩემი თქმად, თუ რომელი იყო ქალაქი, რომელსა
Line of ed.: 16    
შინა იშვა და აღიზარდა ახოვანი ესე მხედარი Ⴖვ\თის-მსახურებისა,
Line of ed.: 17    
პირველ შესვლისა მისისა მოღ\ვაწებისა
Line of ed.: 18    
სარბიელსა, რამეთუ არა უწყი იგი ჭეშმა\რიტებით,
Line of ed.: 19    
ხოლო თუ რომელი არს, რომელსა შინა აწ
Line of ed.: 20    
იყოფის, და უკტავებისა ნეტარებითა იშვებს, ყოვლად
Line of ed.: 21    
ქებული იგი, მას ქალაქსა ყოვლადვე არა უმეცარ ვარ,
Line of ed.: 22    
რამეთუ იყოფის იგი აწ მას ქალაქსა შინა, რომელსა
Line of ed.: 23    
შინა მკვიდრ არიან იგინი, რომელთათვის ხმა მაღალი
Line of ed.: 24    
იგი ნესტვი ეკლესსიისა Ⴎავლე ქადაგებს, ვითარმედ
Line of ed.: 25    
რომელთა იგი მოქალაქეობა ცათა შინა არს.

Line of ed.: 26       
Ⴋუნ იყოფის ესე სანატრელი და იშვებს საცნაურად
Line of ed.: 27    
განუძღომელთა მათ კეთილთა შინა. და უხილავსა მას სი\კეთესა
Line of ed.: 28    
და მიუწდომელსა გონებითა განიცდის; და ღირს\ნი
Line of ed.: 29    
ოფლითა მისთა სასყიდელნი მოეფინებიან მის ზედა.
Line of ed.: 30    
და შრომათა მისთათვის პატივი მოუღებიეს ზეცისა სასუ\ფეველი,
Line of ed.: 31    
და არს და იყოს უკუნისამდე, მათთანა რომე\ლთანი
Page of ed.: 7   Line of ed.: 1    
ფეხნი დგანან სიწრფელესა შინა. ხოლო თუ ვი\თარ
Line of ed.: 2    
უნივთოთა მათ თანა შეერთო ნივთიერი ესე, მიგით\ხრა
Line of ed.: 3    
თქვენ კეთილად.

Line of ed.: 4       
Ⴈყო ათექვსმეტისა წლისა ხორციელითა ჰასაკითა, სანატ\რელი
Line of ed.: 5    
იგი, ხოლო ათასის წლის იყო გონებისა სიბრძნი\თა.
Line of ed.: 6    
რაჟამს იგი შესწირა ესრეთ თავი თვისი მსხვერპლად,
Line of ed.: 7    
ნებსით შეწირულად, დიდისა მის მღვდელ-მოძღვრისა,
Line of ed.: 8    
რომლისა მიმართ შესწირნა ხორცნი მთასა მას სინასა, ხო\ლო
Line of ed.: 9    
სული მთასა მას ზეცისასა.

Line of ed.: 10       
Ⴃა ესრეთ უცხოებისა მის მიერ, რომელი წინამძღვ\არი
Line of ed.: 11    
არს სათნოებათა, აღმოფხვრა კადნიერებისა ვნება
Line of ed.: 12    
ძირითურთ, და მოიგო სიმდაბლე შვენიერი, და წარს\დევნა
Line of ed.: 13    
კეთილად მაცდური იგი ვნება თვით რჩულობისა
Line of ed.: 14    
და ნებისა თვისისა შედგომისა; რამეთუ მოუდრიკა ქედი
Line of ed.: 15    
მოძღვარსა სულიერსა, რათა უშრომელად და უღელვე\ლად
Line of ed.: 16    
ვიდოდის ფიცხელსა მას ზღვასა შინა, ამის
Line of ed.: 17    
ცხოვ/რებისასა.

Line of ed.: 18       
Ⴃა ესრედ დაამორჩილა თავი თვისი მოძღვარსა, ვი\თარმცა
Line of ed.: 19    
უსიტყველი და ნებისაგან განშორებული სული
Line of ed.: 20    
აქვნდა.

Line of ed.: 21       
Ⴃა საკვირველი ესე იყო, ვითარმედ რომელი იგი
Line of ed.: 22    
სწავლულ იყო სიბრძნითა ფილოსოფოსობისათა, დაემო\წაფა
Line of ed.: 23    
კაცსა ლიტონსა სწავლათა შინა ხორციელთა.

Line of ed.: 24       
Ⴞოლო ზეცისასა გონებითა და სიმდაბლითა განსდევ\ნა
Line of ed.: 25    
ფილოსოფოსობისა ზვაობაჲ, Ⴃა იყო სახელი მოძღვ\რისა
Line of ed.: 26    
მისისა, რომელმან აღკვეცა იგი მარტვირი, რ̃ლი
Line of ed.: 27    
დამკვიდრებული იყო უშინაგანესსა უდაბნოსა წმიდასა
Line of ed.: 28    
მამისა Ⴀნტონისა, რომელი იგი ახლოს არს ზღვასა მეწა\მულსა.
Line of ed.: 29    
Ⴋაშინ დაესხნეს მონასტერსა ამათსა წარმართნი,
Line of ed.: 30    
რომელნი იგი იმყოფებიან მთათა მათ შინა, და მოაოხრნეს
Line of ed.: 31    
მონასტერნი და მოკლნეს ექვსნი მამათაგანნი; და ერთსა
Line of ed.: 32    
მას მოკლულთაგანსა ერქვა სახელი Ⴉონონ, და დაფარუ\ლთა
Line of ed.: 33    
მცნობელიყო, და იყო მისთანა მადლი
Line of ed.: 34    
წინასწარ-მე/ტყველებისა.

Page of ed.: 8  
Line of ed.: 1       
Ⴞოლო მამამან მარტვირი აღიხვნა გვამნი მათნი, და დამარ\ხნა
Line of ed.: 2    
ქვაბსა შინა ერთსა, და დაჰყო კარი ქვაბისა მის დიდ\დიდითა
Line of ed.: 3    
ლოდებითა, და დაგოზა კირითა, და დასწერა მას
Line of ed.: 4    
ზედა სახელები წმიდათა მათ.

Line of ed.: 5       
Ⴃა შემდგომად ორისა დღისა მივიდა ხილვად საფლა\ვისა
Line of ed.: 6    
მათისა, ნუ უკვე გამორასმე ეთხაროს მხეცთაგანსა,
Line of ed.: 7    
და ჰპოვა ზედა წერილი იგი შეუხებლად, და ნიშანი იგი
Line of ed.: 8    
სასწავლელად საფლავსა მას ზედა დაეგნეს შეუცვლებე\ლად.
Line of ed.: 9    
მაშინ განაღო და შევიდა შინაგან, რათამცა გამოი\ხვნა
Line of ed.: 10    
იგინი, და შერავიდა შინა, არა პოვნა ორნი გვამნი
Line of ed.: 11    
მათგანნი, რამეთუ მიეცვალნეს ბრძანებასა Ⴖვთისასა, ვი\ნაცა
Line of ed.: 12    
უნდა მას, გვამი ამბა Ⴉონონისი, და გვამი სხვისა ძმი\სა
Line of ed.: 13    
დიდისა. ხოლო კვალად პირველსავე სიტყასა ჩვენსა
Line of ed.: 14    
მოვიდეთ.

Line of ed.: 15       
Ⴐ̃ რაჟამს ნეტარი მამა ჩვენი იოანე მონაზონ იქმნა,
Line of ed.: 16    
იყო ათექსმეტის წლისა, და წარიყვანა იგი მამამან მა\რტვირი
Line of ed.: 17    
Ⴈოანეს თანა კურთხეულისა მის ბერისა, რომე\ლი
Line of ed.: 18    
დამკვიდრებულიყო უდაბნოს გარე კედარისასა, და
Line of ed.: 19    
მისთანა მოწაფე მისი სტეფანე.

Line of ed.: 20       
Ⴃა ვითარ იხილნა იგინი ბერმან, აღსდგა და წყალი
Line of ed.: 21    
შთაასხა ფილსა მცირესა, და დაბანნა ფერხნი მოწაფისანი
Line of ed.: 22    
და ამბორს უყო ხელთა მისთა, და არა დაჰბანნა ფერხნი
Line of ed.: 23    
მოძღვრისა მისისანი; ხოლო სტეფანე მოწაფე ბერისა დაბ\რკოლდა
Line of ed.: 24    
გულსა შინა თვისსა, რაჟამს იხილა ესე.

Line of ed.: 25       
Ⴃა ვითარცა წარვიდა ამბა მარტვირი, და მოწაფე მი\სი,
Line of ed.: 26    
სცნა ბერმან მამამან Ⴈოანე, რამეთუ დაფარულთა მც\ნობელი
Line of ed.: 27    
იყო, ვითარმედ მოწაფე გულსა შინა თვისსა და\ბრკოლებულ
Line of ed.: 28    
არს; და რქვა მას ბერმან: რასათვის დაბრ\კოლებულ
Line of ed.: 29    
ხარ შვილო, ჭეშმარიტად გეტყვი, ვითარმედ,
Line of ed.: 30    
არა უწყი ყრმა ესე, გარნა მამასახლისად მთისა სინისა, და
Line of ed.: 31    
ფერხნი მამასახლისისანი დამიბანიან; და შემდგომად ორმე\ოცდა
Line of ed.: 32    
სამისა წლისა მამასახლის იქმნა ყრმა იგი მთასა სინა\სა,
Line of ed.: 33    
ვითარცა წინასწარ-მეტყველა მისთვის ბერმან. და არა
Line of ed.: 34    
ხოლო თუ ამან ბერმან ოდენ წინასწარ-მეტყველა მისთ\ვის,
Page of ed.: 9   Line of ed.: 1    
არამედ ევსტრატიცა მარტოდ მყოფმან, რომელი იგი
Line of ed.: 2    
არავე გამოვიდის გარე დღიდგან, რომელსა შინა აკურთ\ხა
Line of ed.: 3    
იგი მონაზონად მამამან ანასტასი მამასახლისმან სინისამან.
Line of ed.: 4    
ამან იხილა გარდამომავალი მთით წმიდით მოძღვრი\სა
Line of ed.: 5    
მისისა თანა, და მოუწოდა ბერმან მამასა ამბა მარტვი\რის
Line of ed.: 6    
და ყრმასაცა და რქვა ბერსა: მითხარ მე მამაო,
Line of ed.: 7    
ვინ არ ყრმა ესე, ანუ ვინ არს რომელმან აღკვეცა ესე.
Line of ed.: 8    
რქვა მას მამამან მარტვირი, მონა შენი არს მამაო, და მო\წაფე
Line of ed.: 9    
ჩემი. რქვა მას წმიდამან მამამან ევსტრატი: ნეტარ
Line of ed.: 10    
ხარ შენ მამაო მარტვირი, და ვინმე მივიდეს და უთხრას
Line of ed.: 11    
მამასა ანასტასის სინელ მამასახლისსა, ვ̃დ მამასახლისი
Line of ed.: 12    
მთისა სინისა აღიკვეცა დღეს. და ჭეშმარიტად ვითარცა
Line of ed.: 13    
წინასწარმეტყველეს წმიდათა მამათა ნეტარსა მამისა ჩვე\ნისა
Line of ed.: 14    
კურთხეულისა იოანესთვის, ეგრეთცა იყო სრული
Line of ed.: 15    
და ღირსი მისთვის, და ყოველთავე სახითა თვითო ფერი\თა
Line of ed.: 16    
კეთილთა სათნოებათაგან სრული იყო, ამისთვისცა
Line of ed.: 17    
მამანი მთისა სინისანი მეორედ მოსედ უწოდდეს.

Line of ed.: 18       
Ⴞოლო ვითარცა იქმნა ნეტარი ესე ათვრამეტის წლის
Line of ed.: 19    
მიავლინა მეუფისა ზეცათასა მოძღვარი და მასწავლელი
Line of ed.: 20    
მისი, ვითარცა მეოხი და მვედრებელი, ხოლო თვით გან\ვიდა
Line of ed.: 21    
ბრძოლად უდაბნოსა და ვითარცა რა საჭურველნი
Line of ed.: 22    
ხელთა თვისთა, აქვნდეს ლოცვანი თვისნი, და ესრეთ შე\ვიდა
Line of ed.: 23    
ღვაწლსა დაყუდებისასა განშორებულათ მონასტრი\საგან
Line of ed.: 24    
დიდისა, ვითარ ხუთ მილიონ; და აღაშენა საყოფე\ლი
Line of ed.: 25    
თვისი, ადგილსა რომელსა ეწოდების თულის, და მუნ
Line of ed.: 26    
დაყო ორმეოცი წელი, თვინიერ ყოვლისავე სულმოკლე\ბისა;
Line of ed.: 27    
და მძაფრითა მით სიყვარულითა Ⴖვთისათა, ვითარ\ცა
Line of ed.: 28    
ცეცხლითა აღეტყინებოდა მარადის. არამედ ვინმე
Line of ed.: 29    
შეუძლოს სიტყვით გამოცხადებად ღვაწლთა მათ, რომელ\თა
Line of ed.: 30    
იგი მუნ აღასრულებდა, ანუ ვინ გამოსთქვნეს საქმენი
Line of ed.: 31    
მისნი, რომლისა სათნოებანი ყოველნი, კაცთაგან დაფა\რულათ
Line of ed.: 32    
აღესრულებოდეს. Ⴐამეთუ საჭამადი მისი იყო
Line of ed.: 33    
ესე ვითარი, რომლისა თვინიერ შეუძლებელ არს ყოფა,
Line of ed.: 34    
და იგიცა მცირედ, და ფრიად ნაკლულევანებითა მით მძ\ლავრსა
Page of ed.: 10   Line of ed.: 1    
მას მუცელსა მოაყმობდა და აღვირ ასხმიდა. და
Line of ed.: 2    
უდაბნოს ყოფითა და უხილავობითა პირისათა ალი სახმი\ლისა
Line of ed.: 3    
მის ვნებათასა სრულიად დაშრიტა, ვიდრემდის სრ\ულიად
Line of ed.: 4    
ავლად და მტვერად გარდააქცია იგი.

Line of ed.: 5       
Ⴞოლო კერპთ მსახურებასა, რომელ არს ვერცხლის
Line of ed.: 6    
და ოქროს სიყვარული, სასოებითა Ⴖვთისათა, და უპო\ვარებისა
Line of ed.: 7    
სათნოებითა ახოვნად მძლე ექმნა. და დახსნი\ლობა
Line of ed.: 8    
სულისა საწერტელითა ხსენებისა სიკვდილისათა,
Line of ed.: 9    
უჩინო ყო. ხოლო სიყვარული ნათესავთა, გინათუ სხვა\თა
Line of ed.: 10    
სოფლისა საქმეთა, უნივთოთა მათ და საუკუნეთა კე\თილთა
Line of ed.: 11    
ხსენებითა და ხსნა და წარსდევნა.

Line of ed.: 12       
Ⴞოლო მძლავრება გულის-წყრომისა, პირველივე მო\კლულიყო
Line of ed.: 13    
მის მიერ მახვილითა მით მორჩილებისათა. და
Line of ed.: 14    
დაყუდებისა და დუმილისა სიმრავლითა, მაჩვენებლობი\სა
Line of ed.: 15    
და ზვაობისა ბადენი განხეთქნა. ვინ გამოსთქვას ღირ\სად
Line of ed.: 16    
მისისა მის სიმდაბლისა საზომი, ანუ სრულისა მის
Line of ed.: 17    
სიწმიდისა მისისა სიმაღლე რომელი დაიწყო მორჩილე\ბისა
Line of ed.: 18    
ბესელიელ, ხოლო აღასრულა ზეცისა იერუსალი\მისა
Line of ed.: 19    
ႳჃფალმან მოსვლითა თვისითა, რომლისა თვინიერ
Line of ed.: 20    
არა დაეცემის ეშმაკი და მრავალ ღონენი იგი ძალნი მისნი.

Line of ed.: 21       
Ⴑადა დავაწესო ჩვენსა ამას გვირგვინისა თხზვასა ში\ნა
Line of ed.: 22    
ცრემლთა მისთა წყარო, და საქმე რომელი არა მრა\ვალთა
Line of ed.: 23    
თანა არს, რომლისა დაფარული სენაკი აქამომდე
Line of ed.: 24    
ჰგიეს, ქვაბი მცირე ადგილსა შინა კლდოვანსა, რომელი
Line of ed.: 25    
შორავს სენაკს მისსა მცირედ, რომელ ოდენ ხმა არა ის\მოდა.
Line of ed.: 26    
ხოლო მახლობელ იყო იგი ცათა გოდებათა მისთა
Line of ed.: 27    
ხმა მაღლობითა, და აღვიდოდა ლოცვა მისი სასმენელად
Line of ed.: 28    
Ⴞვთისა ႳჃმხურვალეს იყვნეს ცრემლნი მისნი მათსა, რო\მელნი
Line of ed.: 29    
მახვილითა დაიჭრებოდინ; ანუ ცეცხლითა შეიწ\ვოდინ;
Line of ed.: 30    
ანუ თვალთა ვინმე აღმიხდიდეს. ხოლო ძილსა
Line of ed.: 31    
ესრეთ იხმევდა რაოდენ გონებასა ფრიადისაგან მღვიძა\რებისა
Line of ed.: 32    
არა ევნოს, და უწინარეს ძილისა ფრიად ილოცის,
Line of ed.: 33    
და სწერენ წიგნებსა, რამეთუ ესე აქვნდა ხელთ-საქმარად
Line of ed.: 34    
და დამხსნელად მოწყინებისა.

Page of ed.: 11  
Line of ed.: 1       
Ⴞოლო სრბა მისი ყ̃ლივე იყო ლოცვა მაღალი და
Line of ed.: 2    
Ⴖვთისა მიმართ ტრფიალება უზომო, რამეთუ ღამე და
Line of ed.: 3    
დღე სიწმიდითა მით ქალწულებისათა განწმედილსა სარ\კესა
Line of ed.: 4    
სულსა შინა თვისსა ხედვიდა მას და არა განძღებო\და
Line of ed.: 5    
შთახედვითა მისითა, რომლისა თვისცა შური აღიღო
Line of ed.: 6    
ძმამან ვინმე სახელით მოსე, და ევედრა რათამცა იქმნა
Line of ed.: 7    
მოწაფე მისა, მსახურებათაცა, რათა ისწაოს მისგან ჭეშმა\რიტი
Line of ed.: 8    
იგი საღთონი სიბრძნენი; და აღძრნა მრავალნი მე\ოხებად
Line of ed.: 9    
მისა მიმართ, რათა აღუსრულოს თხოვა თვისი.

Line of ed.: 10       
Ⴋაშინ შეიწყნარა იგი Ⴖმერთ-შემოსილმან მან ვედ\რებისა
Line of ed.: 11    
მისისათვის, და ასწავებდა მას ყოველსა კეთილსა.
Line of ed.: 12    
და დღესა ერთსა უბრძანა ნეტარმან მან ძმასა მოსეს, რათა
Line of ed.: 13    
მოუქმას ქვეყანა მცირე ბოსტნად სამხლედ; ხოლო იგი
Line of ed.: 14    
წარვიდა ადგილსა მას რომელი უბრძანა და აღასრულებ\და
Line of ed.: 15    
სიტყვასა მისსა.

Line of ed.: 16       
Ⴞოლო ვითარცა იყო შუადღე ოდენ და განძლიერდა
Line of ed.: 17    
სიცხე, შევიდა მოსე დიდსა ლოდსა ქვეშე და მიიძინა. ხო\ლო
Line of ed.: 18    
უფალსა, რომელსა არავისი ნებავს შეწუხება მონა\თა
Line of ed.: 19    
მისთაგანისა, ისწრაფა შეწევნად მისა; რამეთუ იყო რა
Line of ed.: 20    
ნეტარი იოანეს სენაკსა შინა თვისსა და ილოცვიდა, და
Line of ed.: 21    
მიერულა ძილითა, და იხილა ვითარცა კაცი ვინმე მღვ\დელი
Line of ed.: 22    
შვენიერი, რომელი განაღვიძებდა მას და ეტყოდა
Line of ed.: 23    
და აყვედრებდა ძილისა მისთვის: ჲი, იოანე ვითარ შენ
Line of ed.: 24    
უზრუნველად გძინავს; ხოლო მოწაფე შენი მოსე, ჭირსა
Line of ed.: 25    
შინა არს; და მეყვსეულად განიღვიძა, და ილოცვიდა
Line of ed.: 26    
მოწაფისა მისთვის, ხოლო ჟამსა მწუხრისასა მორავიდა
Line of ed.: 27    
იგი ჰკითხავდა მას ნეტარი იგი, ვითარმედ ნუ უკვე ჭი\რი
Line of ed.: 28    
რაიმე მოიწია შენზედა შვილო.

Line of ed.: 29       
Ⴞოლო მან ჰრქვა მას ვითარმედ ლოდსა დიდსა ეგუ\ლებოდა
Line of ed.: 30    
დაცემად ჩემზედა მამაო, რამეთუ ქვეშე მისსა
Line of ed.: 31    
მეძინა, არამედ ხმა შენი მესმა, ვითარმცა მიხმობდი და
Line of ed.: 32    
ესრეთ გამოვედ ადგილისა მისგან სრბით, და ვითარცა
Line of ed.: 33    
გამოვედ მეყვსეულად დაეცა დიდი ლოდი იგი. ხოლო
Line of ed.: 34    
მდაბალმან გონებითა არა უთხრა მას ხილვა იგი, არამედ
Page of ed.: 12   Line of ed.: 1    
ფარულად გალობითა სულიერითა უგალობდა და ადი\დებდა
Line of ed.: 2    
სახიერსა ღმერთსა.

Line of ed.: 3       
Ⴞოლო იყო ნეტარი იგი სახე კეთილისა და მკურნალ
Line of ed.: 4    
სულიერთა წყლულებათა, ამისთვისცა მოვიდა ოდესმე
Line of ed.: 5    
წმიდისა მის მიმართ მონაზონი ვინმე სახელით ისაკ, რო\მელი
Line of ed.: 6    
იმძლავრებოდა იგი ბრძოლათაგან ხორცთასა, და
Line of ed.: 7    
სულ მოკლე ქმნილ-იყო იგი ბრძოლად მათდა.

Line of ed.: 8       
Ⴃა მოუხდა Ⴖ̃თ შემოსილსა მას და გამოუცხადებდა
Line of ed.: 9    
იგი ბრძოლათა მათ ტირილითა და ცრემლითა; ხოლო
Line of ed.: 10    
სარწმუნოება მისი დაუკვირდა ნეტარსა მას და რქვა: დავ\სდგეთ
Line of ed.: 11    
ორნივე ლოცვად საყვარელო, და ვითარცა აღას\რულეს
Line of ed.: 12    
ლოცვა და მოიდრიკნა მუხლნი ისაკმან, მაშინ
Line of ed.: 13    
აღასრულა Ⴖმერთმან, ნება მოშიშისა მისისა, სიტყვისაებრ
Line of ed.: 14    
დავითისა. და გველი იგი ილტვოდა ლოცვითა განდევნი\ლი,
Line of ed.: 15    
ხოლო სნეული იგი ხედვიდა თავსა თვისსა განკურ\ნებულად
Line of ed.: 16    
და მადლობდა Ⴖმერთსა მადიდებელსა მადიდე\ბულთა
Line of ed.: 17    
მისთასა, და თაყვანსცემდა მკურნალსა მას ნეტარსა.

Line of ed.: 18       
Ⴞოლო ვიეთნიმე კაცნი შეპყრობილნი შურითა, მრა\ვალ-მეტყველად
Line of ed.: 19    
უწოდდეს მას და მზვაობრად, რომელ\ნიცა
Line of ed.: 20    
საქმით განსწავლნა, რათა დაარწმუნოს ვითარმედ
Line of ed.: 21    
ყოველივე ძალ უძს განმაძლიერებელისა მისისა Ⴕრის\ტეს
Line of ed.: 22    
მიერ და დადუმნა სწავლისაგან წელიწად ერთ, რამე\თუ
Line of ed.: 23    
ყოველნივე მისა მივიდოდინ, ვითარცა მკურნალისა
Line of ed.: 24    
მიმართ და განათლდებოდეს.

Line of ed.: 25       
Ⴞოლო მაშინ დადუმნა ვიდრემდის თვით მაბრალო\ბელნი
Line of ed.: 26    
იგი მვედრებელ იყვნეს მისდა, და იტყოდეს, ვი\თარმედ
Line of ed.: 27    
წყაროს სარგებელთა სულისათა აღმომდინარე,
Line of ed.: 28    
დაყოფილ-არს და წარწყმდების მრავალთა ცხოვრება. და
Line of ed.: 29    
ესრეთ მრავალთა მიერ იძულებათა დაემორჩილა კვალად,
Line of ed.: 30    
და იყო ვითარცა პირველ ასწავებდა და განანათლებდა
Line of ed.: 31    
ყოველთა.

Line of ed.: 32       
Ⴃა ესრეთ ხედვიდეს რა ყოველნი სათნოებათა მისთა
Line of ed.: 33    
სიმრავლესა, და მოძღვრებისა მისისა სიღრმესა. და შემ\დგომათ
Page of ed.: 13   Line of ed.: 1    
ორმეოცისა წლისა დაყუდებისა მისისა, ვითარცა
Line of ed.: 2    
ახლად გამოჩინებული მოსე, იძულებითა დიდითა წინამ\ძღვრობასა
Line of ed.: 3    
ძმათასა აღიყვანეს მონაზონთა მათ სინისათა,
Line of ed.: 4    
და ბრწყინვალე იგი სანთელი სასანთლესა მას ზედა წი\ნამძღვრობისასა
Line of ed.: 5    
აღამაღლეს. Ⴃა არა სცდეს რომელთაცა
Line of ed.: 6    
მეორედ მოსედ სახელ სდევს მას, რამეთუ იგიცა შევიდა
Line of ed.: 7    
მთად უხილავსა მას ნისლსა და მოიღო Ⴖვთივ-წერილი
Line of ed.: 8    
სჯულის-დება და სიტყვითა Ⴖვთისათა აღაღო პირი და
Line of ed.: 9    
მიიღო სული, და აღმოსთქვა სიტყვა კეთილი, და უფ\როსღა
Line of ed.: 10    
სიტყვანი კეთილისა მის საუნჯისაგან გულისა მისისა.

Line of ed.: 11       
Ⴃა ესრეთ აღასრულა წ̃ა იგი ცხოვრება მისი წინამ\ძღვრობასა
Line of ed.: 12    
შ̃ა ჭეშმარიტთა მათ ისრაიტელთასა, რ̃ლ
Line of ed.: 13    
არიან მონაზონნი, და მიიცვალა Ⴖვთისა სასუფეველსა
Line of ed.: 14    
ცათასა. და ერთითა ოდენ არა იქმნა მზგავს მოსესსა რომელ
Line of ed.: 15    
არა მოიწია მის ზ̃ა ვერ შესლვა ზეცისა იერუსალიმსა,
Line of ed.: 16    
ვ̃რ იგი მოსე ქვეყანისა იერუსალიმსა ვერ შევიდა, ა̃დ მიი\წია
Line of ed.: 17    
ესე ზეცისა მას იერუსალიმსა დიდსა მასვე მოსესთ̃ა.
Line of ed.: 18    
Ⴃა მოწამე არიან სათნოებათა მისთა მრავალნი, რ̃ლნი
Line of ed.: 19    
სცხონდეს საღმრთოთა მათ სიტყვათა მისთა მ̃რ და ცხო\ვნდებიან,
Line of ed.: 20    
და რ̃ლთა უხილავს იგი და იცნობენ. მოწამე
Line of ed.: 21    
არს მამა დავით განშორებული სიბრძნეთა და ცხოვრება\სა
Line of ed.: 22    
მის ნეტარისასა, მ̃წამე არს კ̃დ ნეტარი იოანე ჩ̃ნ
Line of ed.: 23    
რაითელთა მწყემსი, რ̃იცა ევედრა Ⴖმერთ-შემოსილსა მას,
Line of ed.: 24    
რ̃ა დაგვიწერნეს სწავლანი მონაზონებისანი, და გარდამოხ\და
Line of ed.: 25    
ახალი იგი Ⴖვთის მხილველი ჩ̃და მიმართ გონებითა
Line of ed.: 26    
მთით სინით, და გვიჩვენა ჩ̃ნ მანცა ღვთივ წერილნი იგი
Line of ed.: 27    
ფიცარნი, რ̃ლთა შ̃ა წერილიყო გარეთ სწავლანი საქმი\სანი
Line of ed.: 28    
და შინაგან სწავლანი ხედვისანი, სადიდებლად ღ̃ისა.
Line of ed.: 29    
რ̃ისა არს დიდება, აწდა მარადის და უკ̃ი უ̃ე. ამინ.Next partThis text is part of the TITUS edition of John Sinaites, Climax.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.