TITUS
Ephraem Syrus, Homilies
Part No. 3
Previous part

Edition: Imn.Krest.2  


   Manuscripts:
   A - Sin. 97
Text: Paen.1  
Page of ed.: 1  
Ms. page: A_18v 
Line of ed.: 2   თქმოჳლი წმიდისა ეფრემისი სინანოჳლისათჳს


Line of ed.: 3        
ვინ არს ესრჱთ მამაჲ მოწყალჱ, ვითარ ღმერთი, მამაჲ ჩუენი, მოწყალე
Line of ed.: 4     
არს? ანუ რომელსა მამასა უყუარან შვილნი, ვითარ ჩუენ თჳსსა მას უფალსა
Line of ed.: 5     
უყუართ, თჳსნი იგი მონანი? ყოველივე იგი კეთილ მოგუმადლა ჩუენ დაუ\კლებელად
Line of ed.: 6     
და ყოვლითავე აღგუაშჱნებს ჩუენ შუენიერებითა.

Line of ed.: 7        
განჰკურნებს წყლულებასა მას სულისა ჩუენისასა და ურჩებასა მას
Line of ed.: 8     
ჩუენსა მარადის სულგრძელ არს: Ms. page: A_19r  ჩუენ ყოველთაჲ უნებს ცხორებაჲ,
Line of ed.: 9     
ყოველთაჲ უნებს განკურნებაჲ, ყოველთაჲ უნებს მკჳდრ ყოფაჲ სასუფეველსა
Line of ed.: 10     
მისსა, არამედ უნებს, რაჲთა ჩუენითა ნებითა შეურდეთ მას და ვიქნეთ მისგან.
Line of ed.: 11     
და ყოველთა მათ სნეულებათა ძნელთა ჩუენთა იგი განჰკურნებს; და ყოველნი
Line of ed.: 12     
იგი შეურაცხად და აღვილად გარდააქცინნის ძნელნი იგი სალმობანი ჩუენნი.

Line of ed.: 13        
ესე ხოლო უნებს, რაჲთა ჩუენითა ნებითა შეურდეთ მას და განვი\კურნნეთ
Line of ed.: 14     
მისგან, რაჲთა იდიდოს სიტკბოებითა მისითა. განჰკურნებს წყლუ\ლებასა
Line of ed.: 15     
მას მედგრობისასა, რაჲთა აღაღოს პირი მისი აღსაარებად ღმრთეე\ბისა
Line of ed.: 16     
მისისათჳს; მიუტევნის ცოდვილსა ცოდვანი მისნი, რაჲთა გულს-მოდგინე
Line of ed.: 17     
იქმნეს; უძლურთაჲ აღრე ისმინის, ხოლო სულგრძელთა Ms. page: A_19v  და მდაბალთა
Line of ed.: 18     
ჰრეკიან კარსა მისსა, და ერთბამად მოსცის მათ კურნებაჲ და სასყიდელი.
Line of ed.: 19     
შემძლებელ არს განკურნებად ყოველთა მათ წყლულებათა სულთა ჩუენთასა,
Line of ed.: 20     
და გარდაგუაქცინნის ჩუენ მართლად სიტკბოებითა მისითა, არამედ ჰნებავს,
Line of ed.: 21     
რაჲთა ჩუენითა ნებითა შეურდეთ მას და ვიქნეთ მისგან.

Line of ed.: 22        
ხოლო ჩუენ აწ უდებ ვართ მოძიებად მისა და გუცონის ხადილდ სა\ხელსა
Line of ed.: 23     
მისსა. მან თავადმან მიჴსნა და დამიფარნა ჩუენ და მან განანათლნა
Line of ed.: 24     
თუალნი გულისა ჩუენისანი და მან მოგუმადლა ჩუენ ცნობაჲ მისა მიმართ და
Line of ed.: 25     
მოგუცა ჩუენ თჳსი იგი სიყუარული, რაჲთა განიცადონ სულნელებაჲ Ms. page: A_20r  მისი.
Line of ed.: 26     
ვეძიებდეთ მას დაუკლებელად. ნეტარ არს მის კაცისა, რომელმან ჸამა სიყუა\რულისგან
Line of ed.: 27     
მისისა და ჰსურის მისა მიმართ და განჰმზადა თავი თჳსი, რაჲთა
Line of ed.: 28     
აღივსოს სიყუარულითა მისითა, რამეთუ სხუაჲ სიყუარული არა სწორავს
Line of ed.: 29     
სიყუარულსა მისსა თანა.

Line of ed.: 30        
საყუარელნო, ვინ არა შეიყუაროს ესევითარი უფალი? ანუ ვინ არა
Line of ed.: 31     
თაყუანის-სცემდეს და აუვარებდეს სიტკბოებასა მისსა? რაჲ-მე სიტყუაჲ მიუ\გოთ
Line of ed.: 32     
დღესა მას საშჯელისასა, უკუეთუ უდებ ვიქმნნეთ ამას სოფელსა მისა
Line of ed.: 33     
მიმართ, და რაჲ-მე ვჰრქუათ მას, ვითარმედ: არა გუესმაა? ანუ: არა ვისწა\ვეთ?
Line of ed.: 34     
ანუ: არა ვცანთ, რაჲ იყო ყოფად, რომელიმცა არა მეყო ჩუენ კეთილი
Line of ed.: 35     
განუზომელისაგან მაღლისა Ms. page: A_20v  და კურთხეულთაგან წიადთა მამისათა? არა
Page of ed.: 2   Line of ed.: 1     
ჩუენთჳს გარდამოჴდა? უხილავი იგი არა ვიხილეთ ჩუენ? და ცეცხლმან მან
Line of ed.: 2     
უკუდავმან არა ჩუენთჳს ყურიმალსა იცაა, რაჲთა ჩუენ თავისუფალ გუყუნეს?

Line of ed.: 3        
საკჳრველებაჲ სავსჱ შიშითა და ძწოლითა! ჴელმან თიჴისამან, რომე\ლი
Line of ed.: 4     
შექმნულ იყო მიწისაჲ ქუეყანისაჲ, ყურიმალსა სცა შემოქმედსა ცისა და
Line of ed.: 5     
ქუეყანისასა, ხოლო ჩუენ, უბადრუკთა ამათ და საწყალობელთა, რომელ
Line of ed.: 6     
ვართ მიწისაგანნი და მოკუდავნი, მტუერი და ნაცარი, სიტყუაჲ ოდენ ურთი\ერთას
Line of ed.: 7     
ვერ ვიტჳრთით.

Line of ed.: 8        
ოჳკუდავი იგი არა ჩუენთჳს მოკუდაა, რაჲთა ჩუენ აღგუადგინნეს მის
Line of ed.: 9     
თანა? კრულებისაგან მტერისაჲსა არა განგუჴსნნა? Ms. page: A_21r  შეკრა იგი და მოგუცა
Line of ed.: 10     
ჩუენ დასათრგუნველად? ვხადეთ, და არა ისმინა ჩუენი? ანუ თუ ვჰრეკეთ
Line of ed.: 11     
სადამე კარსა მისსა, და არა განგჳდო ჩუენ? და-თუ-ყოვნა სმენად, რაჲთა
Line of ed.: 12     
განმრავლდენ სასყიდელნი შენნი, ამისთჳს დააყოვნა სმენად.

Line of ed.: 13        
ვისთჳს იჯმენ და მონაზონ იქმენ ამას სოფელსა, საყუარელო, უკუეთუ
Line of ed.: 14     
განსუენებასა ეძიებ ამის სოფლისასა? რამეთუ ჭირისათჳს გიწოდა შენ, და
Line of ed.: 15     
შენ განსუენებასა ეძიებ; შიშულობისათჳს იწოდე და შენ სამოსელსა კეთილსა
Line of ed.: 16     
იმოს1; წყურილისათჳს იწოდე და შენ ღჳნოსა ჰსუამ; ბრძოლისათჳს ეშმაკისა
Line of ed.: 17     
იწოდე და შენ თჳნიერ ბრძოლისა შესლვაჲ სასუფეველად გნებავს; Ms. page: A_21v  მღჳძა\რებისათჳს
Line of ed.: 18     
იწოდე და შენ ძილი გერევის; ტირილისა და გლოვისათჳს წოდე\ბულ
Line of ed.: 19     
ხარ და შენ განსცხრები და იცინი; სიყუარულისათჳს იწოდე და შენ ძმაჲ
Line of ed.: 20     
თჳსი გძულს; დამორჩილებისათჳს იწოდე და შენ წინა-აღმდგომელ ხარ; მკჳდრ
Line of ed.: 21     
სასუფეველისა გიწოდა, და შენ ქუეყანისასა იღუწი; ყუდროებისათჳს და სიმ\დაბლისათჳს
Line of ed.: 22     
წოდებულ ხარ და შენ ამპარტავან ხარ და ზუავ.

Line of ed.: 23        
და რაჲ ჰრქუა შენ დღესა მას განკითხვისასა? ესრე ჰრქუა, ვითარმედ:
Line of ed.: 24     
დავმდაბლდი შენთჳს, ანუ: გლახაკ ვიქმენ შენთჳს და შიშველ ვიქმენ შენთჳს,
Line of ed.: 25     
ანუ: მშიოდა და მწყუროდა შენთჳს და შეგიყუარე შენ ერთითა გულითა
Line of ed.: 26     
ჩემითა და მოყუასი ჩემი, ვითარცა Ms. page: A_22r  თავი თჳსი?

Line of ed.: 27        
ანუ არა უწყია, რამეთუ გულის-სიტყუანი შენნი დაწერილ არიან, და
Line of ed.: 28     
შინაგანმან გონებამან შენმან გამხილოს შენ, უკუეთუ სტყუოდი? ანუ არა
Line of ed.: 29     
უწყია, რამეთუ ყოველი დაბადებული შიშითა დიდითა და ძწოლითა წარდგეს
Line of ed.: 30     
საყდარსა მას მისსა? ათასნი იგი ათასთანი და ბევრთა ანგელოზთანი გარემოჲს
Line of ed.: 31     
მისა დგენ, და შენ განიზრახავ ტყუვილსა და გულს-გიც სიტყუაჲ, რამეთუ
Line of ed.: 32     
შენთჳს ესე ყოველი დავითმინე, და შენ არაჲ დაგეთმინოს. იხილე, ნუუკუე
Line of ed.: 33     
ორი წილი საშჯელი მიგჴადონ ბოროტთა საქმეთა შენთათჳს. არამედ აღი\ხილენ
Line of ed.: 34     
ზე და განიფრთხვე ძილისა შენისაგან და გულის-სიტყუანი შენნი
Line of ed.: 35     
შეიკრიბენ და ცან თავი შენი და იხილე, რამეთუ დღჱ მიდრეკილ აოს. და
Line of ed.: 36     
ესეცა Ms. page: A_22v  გულისხმა-ყავთ, ძმანო, რამეთუ რომელნი გუშინ ჩუენ თანა იყუნეს
Line of ed.: 37     
ძმანი ჩუენნი და იტყოდეს ჩუენ თანა, დღეს იგინი არა არიან ჩუენ თანა და
Line of ed.: 38     
მიიწოდნეს უფლისა მათისა და ჩუენისა, რაჲთა უჩუენნეს 2 კაცად-კაცადმან
Line of ed.: 39     
თჳსნი იგი საქმენი.

Line of ed.: 40        
აწ ესერა განიცადენით გუშინდელნი იგი და დღენდელნი, რამეთუ გუ\შინდელნი,
Line of ed.: 41     
ვითარცა ყუავილნი დილეულისანი, წარჴდეს, და დღენდელნი,
Page of ed.: 3   Line of ed.: 1     
ვითარცა აჩრდილნი მწუხრისანი. მიჰხედე და იღუაწე თავისა შენისაჲ,
Line of ed.: 2     
თუ ღმრთისა მიმართ წარჰმატებ რასმე, რამეთუ დღენი ჩუენნი, ვითარცა
Line of ed.: 3     
მალედ-მსრბოლნი, ეგრე წარვლენ.

Line of ed.: 4        
ნეტარ არს მის კაცისა, რომელი შურებოდის დღითი-დღედ და შეჰკრებ\დეს
Line of ed.: 5     
სასყიდელსა ცხორებისათჳს საუკუნოჲსა. Ms. page: A_23r  ხოლო შენ აწ უდებ ხარ,
Line of ed.: 6     
საყუარელო, და მედგარ. ანუ რაჲსა დაითრვე ურვითა, ვითარცა ღჳნითა?
Line of ed.: 7     
ანუ რაჲსა განჰრისხნები თავით თჳსით, რამვთუ სავანჱ ერთი ყოფად არს
Line of ed.: 8     
შენი -- ამიერ სოფლით განსლვაჲ? ვითარცა ვინ ორნი მოგზაურნი გზასა ზედა
Line of ed.: 9     
რაჲ შეემთხჳნიან ურთიერთას, და მივალნ კაცად-კაცადი თჳსსა მას ვანსა,
Line of ed.: 10     
და ვითარ შემწუხრდის, და იყვნიან ერთად, ვიდრეცა მისცალდის სავანესა, და
Line of ed.: 11     
ოდეს განთენის, აღდგიან და განეშორნიან ურთიერთას, და მივალნ თითოე\ულად
Line of ed.: 12     
თჳსა ვანად, და უწყინ კაცად-კაცადმან, რაჲ ვის უცნ თჳსსა ვანსა გინა
Line of ed.: 13     
თუ სიმდიდრჱ, გინა თუ სიგლახაკჱ, გინა თუ ჭირი. ეგრეცა ჩუენ ვართ
Line of ed.: 14     
Ms. page: A_23v  ამას სოფელსა.

Line of ed.: 15        
სავანესა ერთსა ემსგავსა ესე ცხორებაჲ. მისგან განვეშორებით და მი\ვალთ
Line of ed.: 16     
თჳსსა [1] ადგილსა, და უწყის კაცად-კაცადმან ჩუენგანმან თითოეულად,
Line of ed.: 17     
რაჲ ვის წინა-გჳც კეთილი მას სოფელსა, ანუ რაჲ წინა-წარვიძღუანეთ ზეცად,
Line of ed.: 18     
რაჲ-მე ვთქუა. გინა ლოცვაჲ ცრემლითურთ, გინა მღჳძარებაჲ წმიდაჲ, ანუ
Line of ed.: 19     
ფსალმუნებაჲ ტირილით, ანუ მარხვაჲ სიმდაბლით, ანუ თუ ჯმნაჲ საქმეთაგან
Line of ed.: 20     
ამის სოფლისათა, გინა თუ სიყუარული შეუორგულებელი სრული ქრისტჱს
Line of ed.: 21     
მიმართ. თუ წარიძღუანე ესე წინა, ნუ გეშინინ, რამეთუ განსუენებად მიხუალ.
Line of ed.: 22     
უკუეთუ ესე ძლევანი არა წინა-წარიძდუანნე, სავანესა ერთ\\სა Ms. page: A_24r  ზედა
Line of ed.: 23     
სდგა.

Line of ed.: 24        
რაჲსა მოყუასსა შენსა განარისხებ, რამეთუ დილითი განშორებად ხარ
Line of ed.: 25     
მისგან? ანუ რაჲსა ამპარტავან ხარ და ზუავ? ანუ რაჲსა მწუხარე ხარ, რამე\თუ
Line of ed.: 26     
არა გინებს ტჳრთვად სავანჱ იგი ერთი? ანუ რაჲსა იღუწი სამოსლი\სათჳს
Line of ed.: 27     
და საზრდელისათჳს? რომელმან მოსცის საზრღელი პირუტყუთა, შენ
Line of ed.: 28     
არა გამოგზარდოსა? რომელი აღიდებ მას. რომელი ელი მკჳდრ ყოფასა სასუ\ფეველსა
Line of ed.: 29     
მისსა, სამოსლისათჳს ჰზრუნავა? რომელმან სოფელსა ამას თავი
Line of ed.: 30     
თჳსი მოიკუდინე, ქუეყანისასა იღუწია? რაჲსა თავსა თჳსსა აცთუნებ? ანუ
Line of ed.: 31     
რაჲსა მკურნალსა მას განარისხებ და არა გინებს ლხინებაჲ? ჟამსა მას კურნე\ბისასა
Line of ed.: 32     
წყლულებათა შენთა ჰმალავ და მკურნალსა Ms. page: A_24v  აბრალებ, რამეთუ არა
Line of ed.: 33     
განგკურნა შენ. ჟამი სინანულისაჲ მოცემულ არს შენდა, და შენ სინანული\სათჳს
Line of ed.: 34     
უდებ ხარ.

Line of ed.: 35        
და რაჲსა აბრალებ შჯულის-მდებელსა მას, რამეთუ მოავლინა შენ ზედა
Line of ed.: 36     
სიკუდილი შენსა მას უდებებასა შინა? ანუ ჰრქუა შენ სიკუდილსა. მაცადე,
Line of ed.: 37     
რაჲთა შევინანო. განიფრთხვე, საწყალო, განიფრთხვე. ვითარცა საფრჴჱ, ეგრე
Line of ed.: 38     
მოაწიოს შენ ზედა ჟამი იგი. და მაშინ განჰკრთე და დაგიკჳრდეს გონებასა
Line of ed.: 39     
შენსა და სთქუა: ვაჲ მე, ვითარ განცხრომით წარჴდეს დღენი ჩემნი, და გულის\-სიტყჳთა
Line of ed.: 40     
ბოროტითა აღვასრულენ ჟამნი ჩემნი! და არა [2] სარგებელ გეყოს
Page of ed.: 4   Line of ed.: 1     
ჟამსა მას სიკუდილისა შენისასა ესევითარი ესე სიტყუაჲ, რამეთუ არა
Line of ed.: 2     
Ms. page: A_25r  შეგინდოს ყოფად ამას სოფელსა.

Line of ed.: 3        
აწ დააყენე გონებაჲ თქმულთა ამათ და შევიდედ სასმენელთა შენთა და
Line of ed.: 4     
დაგტკბნედ უფლისანი იგი სიტყუანი. უკუეთუ გრწამს, რომელ-იგი თქუა,
Line of ed.: 5     
რამეთუ სიტყჳსათჳსცა ცუდისა მიგჴადონ საშჯელი, კმა-არს ჩუენდა სიტყუაჲ\ცა
Line of ed.: 6     
ესე, უკუეთუ ფრთხილ იყოს გონებაჲ ჩუენი. ხოლო აწ არცა წერილთა
Line of ed.: 7     
მათ გულისხმა-ვჰყოფთ არცაღა თქმულთაჲ გუესმის.

Line of ed.: 8        
ემსგავსა გონებაჲ ჩუენი სარწყულსა განტეხილსა, რომელსა წყალი შთა\ვალნ,
Line of ed.: 9     
და არა დაიპყრობნ. ვინ არს, რომელი არა ტიროდის? ანუ ვინ არა
Line of ed.: 10     
წუხდეს, და რომელი არა განჰკრთეს? რამეთუ უფალი ყოვლისა მპყრობელი
Line of ed.: 11     
თავით თჳსით და მონათა მისთაგან წინაწარმეტყუელთა Ms. page: A_25v  და მოციქულთა
Line of ed.: 12     
აწუევს და ღაღადებს. და რაჲ-მე არიან წუევანი მისგან? იტყჳს, ვითარმედ:
Line of ed.: 13     
ქორწილი ჩემი მზა არს, ზუარაკნი ჩემნი დაკლულ არიან, სიძჱ დიდებითა
Line of ed.: 14     
და შუენიერებითა ზის სასძლოსა მას და შეიმთხუევს [1] სიხარულით, რომელნი
Line of ed.: 15     
შევლენან მისა, კარი იგი დებულ არს, და მსახურნი ასწრაფებენ პირველად
Line of ed.: 16     
დაჴშვადმდე კარისა. მოაწანეთ, ნუუკუე გარეშე ვინმე დაშთეს, და არავინ
Line of ed.: 17     
იყოს, ვინმცა შეგიყვანნა თქუენ.

Line of ed.: 18        
ამისთჳს არავინ არს, რომელმანმცა გულისხმა-ყო, არავინ არს, რომე\ლიმცა
Line of ed.: 19     
იწრაფდა, არამედ უდებებამან და ღუწოლამან ამის სოფლისამან, ვი\თარცა
Line of ed.: 20     
საკრველითა, შეკრა გონებაჲ ჩუენი. Ms. page: A_26r  საღმრთოთა წიგნთა მართლ
Line of ed.: 21     
ვწერთ და მართლ აღმოვიკითხავთ, ხოლო მართლ სმენაჲ მისი არა გჳნებს,
Line of ed.: 22     
მით რამეთუ არა გუნებავს თქმული იგი აღსრულებად.

Line of ed.: 23        
ვინ-მე წარვიდა თჳნიერ საგზლისა შორსა გზასა, ვითარ-იგი ჩუენ გუ\ნებავს?
Line of ed.: 24     
რამეთუ დაგჳტევებიან საგზალნი აქა და არა გჳნებს, რაჲთამცა თანა\-გუაქუნდა
Line of ed.: 25     
საგზალი. ნეტარ არს მის კაცისა, რომელი განცხადებულად წარ\ვიდეს
Line of ed.: 26     
უფლისა და აქუნდეს მის თანა საგზალი დაუკლებელი.

Line of ed.: 27        
ესერა ათნი იგი ქალწულნი სხენან, მონანი ვაჭრობენ და მოელიან თჳსსა
Line of ed.: 28     
უფალსა, გულისხმა-ყვეს, რამეთუ მოუდებიეს მეუფებაჲ და მოვალს იგი ძა\ლითა
Line of ed.: 29     
და დიდებითა მრავლითა, რაჲთა გჳრგჳნოსან ყვნეს მონანი თჳსნი,
Line of ed.: 30     
რომელთა კეთილად განვაჭრეს Ms. page: A_26v  ვეცხლი იგი, რომელ მოიღეს მისგან მო\სრვად
Line of ed.: 31     
მტერთა მისთა, რომელთა არა უნდა მეუფებაჲ მისი მათ ზედა. და
Line of ed.: 32     
ვითარცა ძილითა ჴშირითა შეპყრობილ არიედ ბუნებანი იგი კაცთანი. და
Line of ed.: 33     
მეყსეულად იყოს ჴმაჲ დიდი და ქუხილნი შესაძრწუნებელნი და ელვანი საში\ნელნი
Line of ed.: 34     
და ძრვანი. მაშინ მოიჴსენებღეს კაცად-კაცადი თავისა [2] თჳსისა გინა
Line of ed.: 35     
კეთილსა, გინა თუ ბოროტსა. ხოლო რომელთა ბოროტი ქმნეს, იცემდენ
Line of ed.: 36     
მკერდსა მათსა, რამეთუ საწოლსა თჳსსა ზედა არა იყოს ადგილი, ვიდრე
Line of ed.: 37     
ივლტოდიან, ანუ სადა დაემალნენ, ანუ სადა შეინანონ, რაჲცა-იგი ქმნეს,
Line of ed.: 38     
რამეთუ ქუეყანაჲ იძრვოდის საფუძველითურთ, და ქუხილნი შეაშინებდენ,
Line of ed.: 39     
და ელვანი შეაძრწუნებდენ, ბნელმან დიდმან შეიპყრნეს Ms. page: A_27r  იგინი.

Line of ed.: 40        
ეგრეცა მას ჟამსა შინა, ვითარცა ელვამან, მეყსეულად შეაძრწუნოს
Line of ed.: 41     
ყოველი ქუეყანაჲ. რამეთუ საყჳრსა შიშით ჰბერვიდეს ზეცით და აღადგინნეს
Page of ed.: 5   Line of ed.: 1     
მძინარენი და განაღჳძნეს, რომელნი საუკუნითგან დაძინებულ არიან; რამეთუ
Line of ed.: 2     
ცანი ძალითურთ შეიძრნენ, და ყოველი ქუეყანაჲ ვითარცა წყალი ზღჳსაჲ,
Line of ed.: 3     
შეძრწუნდეს პირისაგან დიდებისა მისისა; რამეთუ ცეცხლი საშინელი რბიო\დის
Line of ed.: 4     
წინაშე პირსა მისსა და განსწმედდეს ქუეყანასა უშჯულოებისაგან, რო\მელთა
Line of ed.: 5     
შეაგინეს იგი; და ჯოჯოხეთმან განახუნეს საუნჯენი იგი მისნი ბჭენი,
Line of ed.: 6     
სიკუდილი დაითრგუნოს, ხოლო მიწასა ვითარცა ურწმუნოსა, ესმეს ბუნები\სათჳს
Line of ed.: 7     
კაცთაჲსა ჴმაჲ იგი საყჳრისაჲ და განცოცხლდეს, რამეთუ სა\\კჳრველ Ms. page: A_27v 
Line of ed.: 8     
არს ხილვაჲ და ჭეშმარიტ.

Line of ed.: 9        
ვითარცა წამსა თუალისასა ჯოჯოხეთს შინა, ვითარცა სიმრავლჱ თევზ\თაჲ
Line of ed.: 10     
ზღუასა შინა იქცეოდიან. და ესრჱთ აურაცხელ იყოს სიმრავლჱ ძუალთა
Line of ed.: 11     
კაცთა ბუნებისაჲ, თითოეულად მიმოდარბიოდიან და ეძიებდენ თჳსთა მათ
Line of ed.: 12     
ნაწევართა. და აღდგენ ყოველნი, ღაღადებდენ და იტყოდიან. დიდებაჲ, რო\მელმან
Line of ed.: 13     
შეგუკრიბნა ჩუენ და აღგუადგინნა ჩუენ კაცთ-მოყუარებითა მისითა.
Line of ed.: 14     
მაშინ მართალნი იხარებდენ, და სრულნი იგი მონაზონნი ნუგეშინის-ცემულ
Line of ed.: 15     
იყუნენ და განისუენებდენ შრომისა მათისათჳს. მარტჳლნი გჳრგჳნოსან იქმნენ,
Line of ed.: 16     
მოციქულნი და წინაწარმეტყუელნი იდიდნენ.

Line of ed.: 17        
ნეტარ არს, რომელი ღირს იქმნეს Ms. page: A_28r  მას ჟამსა ხილვად, ვითარ-იგი
Line of ed.: 18     
დიდებითა აღიტაცნეს ღრუბლითა შემთხუევად უკუდავისა მის სიძისა. ყო\ველთა
Line of ed.: 19     
რომელთა შეიყუარეს იგი და იწრაფეს აღსრულებად ყოველთა ნებათა
Line of ed.: 20     
მისთა, ვითარცა განიდიდნა კაცად-კაცადმან ფრთენი ამას სოფელსა, ეგრეცა
Line of ed.: 21     
ფრინვიდეს მაღლად. და ვითარცა აქა განიწმიდა გული თჳსი, ეგრეცა იხი\ლლოს
Line of ed.: 22     
დიდებაჲ მისი. და ვითარცა ჰსუროდა კაცად-კაცადსა მისა მიმართ,
Line of ed.: 23     
ეგრეცა განძღეს სიყუარულითა მისითა.

Line of ed.: 24        
ოჳკჳრდეს პირველადცა შექმნულსა ადამს ჟამსა მას შინა, ვითარ-იგი
Line of ed.: 25     
ჰხედვიდეს დიდსა და საშინელსა, ვითარ მისგან მარტოჲსა და მეუღლისა
Line of ed.: 26     
მისისა ერნი ურიცხუნი და სიმრავლჱ ნათესავთაჲ იხილოს. უფროჲს უკჳრდეს
Line of ed.: 27     
Ms. page: A_28v  და აღიდებდეს შემოქმედსა ღმერთსა, ვითარ-იგი ერთისაგან ბუნებისა და
Line of ed.: 28     
ერთისა ყოფილისა დაბადებულისაგან რომელნიმე სასუფეველსა და სამოთხე\საცა
Line of ed.: 29     
შინა და რომელთამე ჯოჯოხეთს შინა დამკჳდრებულთა და თქუან: დი\დებაჲ
Line of ed.: 30     
მხოლოსა ძლიერსა ღმერთსა.

Line of ed.: 31        
საყუარელნო, მოვიჴსენე მე ჟამი იგი და შევძრწუნდი და გულისხმა-ვყავ
Line of ed.: 32     
საშინელი იგი საშჯელი და შემეშინა. და მოვიჴსენე სიხარული სამოთხისაჲ
Line of ed.: 33     
და სულთ-ვითქუემდ და ვტიროდე, ვიდრემდის ვერღარა შემძლებელ ვიყავ
Line of ed.: 34     
მერმე ტირილდ. ვითარ უდებებით და განცხრომით წარჴდეს დღენი ჩემნი,
Line of ed.: 35     
და გულის-სიტყჳთა მწინკულევანითა აღვასრულენ წელიწადნი ჩემნი. ვითარ\\\-იგი Ms. page: A_29r 
Line of ed.: 36     
მიიპარნეს, ვერ გულისხმა-ვყავ, და ვითარ-იგი წარჴდეს, ვერ ვცან.
Line of ed.: 37     
დღეთა ჩემთა მოაკლდა, და უშჯულოებანი ჩემნი განმრავლდეს.

Line of ed.: 38        
ვაჲ მე, საყუარელნო. ვითარ-მე ვყო სირცხჳლსა მის ჟამისასა, რაჟამს
Line of ed.: 39     
მომადგენ მე გარემოჲს ჩემსა მეცნიერნი ჩემნი, რომელნი მხედვიდეს მე ხატსა
Line of ed.: 40     
მას ღმრთის-მსახურებისასა და მნატრიდეს მე, ხოლო მე შინაგან სავსე ვიყავ
Line of ed.: 41     
უშჯულოებითა და არაწმიდებითა და დავივიწყე მე განმკითხველი იგი გულთა და
Page of ed.: 6   Line of ed.: 1     
თირკუმელთაჲ. ნანდჳლ ჭეშმარიტად მუნ არს სირცხჳლი, და საწყალ არს მუნ,
Line of ed.: 2     
რომელსა-იგი დაჰრცხუენეს მას ჟამსა შინა.

Line of ed.: 3        
ღმერთო, მოწყალებასა შენსა გაფუცებ შენ, ნუ დამადგინებ მე მარცხე\ნით
Line of ed.: 4     
შენსა თიკანთა მათ Ms. page: A_29v  თანა, რომელთა განგარისხეს შენ, ნუცაღა მეტყჳ
Line of ed.: 5     
მე, ვითარმედ. არა გიცი შენ, არამედ მომმადლე მე მრავლითა წყალობითა
Line of ed.: 6     
შენითა მარადის ტირილი და სინანული და დაამდაბლე გული ჩემი და გან\წმიდე
Line of ed.: 7     
იგი, რაჲთა იყოს ტაძარ მადლისა შენისა. და დათუ ცოდვილ ვარ მე
Line of ed.: 8     
და უღმრთო, არამედ კარსა შენსა ვჰრეკ; და ღათუ მცონარ ვარ მე და უდებ,
Line of ed.: 9     
არამედ გზათა შენთა ვალ.

Line of ed.: 10        
ძმანო ჩემნო საყუარელნო, ვევედრები ერთობასა თქუენსა, იწრაფეთ
Line of ed.: 11     
სათნო-ყოფად ღმრთისა, ვიდრე-ესე ჟამი არსღა. ტიროდეთ წინაშე მისსა
Line of ed.: 12     
დღე და ღამე [1] ლოცვასა შინა და გალობასა თქუენსა, რაჲთა გჳჴსნეს ჩუენ
Line of ed.: 13     
ტირილისა მისგან მოუკლებელისა და ღრჭენისა მისგან კბილთაჲსა და Ms. page: A_30r  ცე\ცხლისა
Line of ed.: 14     
მისგან გეჰენიაჲსა უშრეტისა და დაუცხრომელისა მისგან მატლისა,
Line of ed.: 15     
რაჲთა მხიარულ გუყუნეს ჩუენ სასუფეველსა მას მისსა და ცხორებასა მას
Line of ed.: 16     
საუკუნესა.

Line of ed.: 17        
ვინაჲ წარივლტოდა სალმობაჲ, წუხილი და სულ-თქუმაჲ? სადა-იგი არა
Line of ed.: 18     
საჴმარ იყუნენ ცრემლნი და სინანული ძლევადმდე, სადა-იგი არა არს შიში და
Line of ed.: 19     
ძწოლაჲ, სადა-იგი არა არს სიკუდილი და ჴრწნილებაჲ, სადა-იგი არა არს
Line of ed.: 20     
ეშმაკი და წინა-აღდგომაჲ და ბრძოლაჲ, სადა-იგი არა არს განრისხებაჲ და
Line of ed.: 21     
რისხვაჲ, სადა-იგი არა არს სიკუდილი და მტერობაჲ, არამედ ყოვლადვე სი\ხარული,
Line of ed.: 22     
განცხრომაჲ და გალობაჲ და ტაბლაჲ სავსჱ Ms. page: A_30v  საჭმლითა სული\ერითა,
Line of ed.: 23     
რომელ-იგი განუმზადა ღმერთმან მოყუარეთა მისთა. ნეტარ არს,
Line of ed.: 24     
რომელი ღირს იქმნეს მისა, ხოლო უბადო არს, რომელი დააკლდეს მისგან.

Line of ed.: 25        
გევედრები თქუენ, საყუარელნო, რაჲთა მოავლინოთ წყალობაჲ თქუენი
Line of ed.: 26     
ჩემ ზედა და მეოხ იყუნეთ ჩემთჳს და შეურდეთ სახიერსა და კაცთ-მოყუარესა
Line of ed.: 27     
მხოლოდ-შობილსა ძესა ღმრთისასა, რაჲთა ყოს წყალობაჲ მისი ჩემთჳს და
Line of ed.: 28     
მიჴსნეს მე მრავალთაგან უშჯულოებათა ჩემთა და მკჳდრ მყოს მე გარემოჲს
Line of ed.: 29     
საყოფელთა თქუენთა, ზღუდეთა მათ კურთხეულთა სამოთხისათა, რაჲთა
Line of ed.: 30     
ვიყო მე მოძმე თქუენდა სამკჳდრებელსა მისსა, რამეთუ თქუენ ხართ შვილნი
Line of ed.: 31     
საყუარელნი, ხოლო მე -- ძაღლი შეურაცხი, რაჲთა ვიზარდებოდი მე ნაბიჭე\ვისა
Line of ed.: 32     
მისგან Ms. page: A_31r  ტაბლათა თქუენთაჲსა, რაჲთა აღესრულოს წერილი იგი სახა\რებისაჲ,
Line of ed.: 33     
რომელ თქუა, რამეთუ: ძაღლნიცა იზარდებიედ ნაბიჭევისა მისგან
Line of ed.: 34     
უფალთა მათთაჲსა.

Line of ed.: 35        
ჰე, საყუარელნო ჩემნო, მოავლინეთ ჩემ ზედა ლოცვაჲ თქუენი და მოვე\დით
Line of ed.: 36     
და ვიწრაფოთ ცხორებისათჳს ჩუენისა, რამეთუ ყოველი წარმავალ არს,
Line of ed.: 37     
ვითარცა აჩრდილი. მოვიძულოთ სოფელი ესე და ყოველი, რაჲ არს მას შინა,
Line of ed.: 38     
და ზრუნვაჲ ჴორციელებისაჲ და ნუმცა გუაქუს სხუაჲ ზრუნვაჲ, გარნა ცხო\რებისათჳს
Line of ed.: 39     
ხოლო ჩუენისა, ვითარცა უფალმან ჩუენმან თქუა: რაჲ-მე სარგე\ბელ
Line of ed.: 40     
არს კაცისა, უკუეთუ ყოველი სოფელი შეიძინოს და სული თჳსი წარი\წყმიდოს?
Line of ed.: 41     
ანუ რაჲ მისცეს ნაცვალად სულისა თჳსისა წილ?

Page of ed.: 7  
Line of ed.: 1        
Ms. page: A_31v  ვაჭარნი ვართ სულიერნი, საყუარელნო, და მივემსგავსნეთ ერისა კაცთა
Line of ed.: 2     
მათ ვაჭართა. აწ გულისხმა-ვყოთ, რასა-იგი გეტყჳ, ძმანო: ჴორციელი ვაჭარი
Line of ed.: 3     
დღითი-დღედ განიზრახავნ აღნადგინებსა და ზღვასა; და თუ იზღვიის, ისწ\რაფინ
Line of ed.: 4     
და ზრუნავნ, რაჲთამცა აღიდგინა იგი. ეგრეცა შენ, საყუარელო,
Line of ed.: 5     
დღითი-დღედ მწუხრი და დილეულად კეთილად გულისხმა-ჰყოფდ, ვითარ
Line of ed.: 6     
მოივაჭრე შენი იგი სავაჭროჲ. მწუხრითი მწუხრად შევედ გულსა შენსა და
Line of ed.: 7     
თქუ: ვიზღვიე-მეა ვაჭრობასა მას ჩემსა? ანუ გან-მე რას ზედა-ვარისხე ძმაჲ
Line of ed.: 8     
ჩემი? ანუ ძჳრი ვისი-მე ვთქუ? ანუ სიტყუაჲ-მეა ვთქუ ცუდი? ანუ გან-მე-ვცხრე\ბოდე
Line of ed.: 9     
Ms. page: A_32r  და განვარისხე ღმერთი? ანუ პირი ჩემი გალობდა და გონებაჲ
Line of ed.: 10     
ჩემი ზრუნვიდა ამის სოფლისასა? ანუ მო-მე-იწია ჩემ ზედა გულის-თქუმაჲ იგი
Line of ed.: 11     
ჴორციელებისაჲ, და შევიწყნარე იგი? ანუ ვიძლიე-მეა ღუწოლითა ამის ქუე\ყანისაჲთა?
Line of ed.: 12     
უკუეთუ ამის ყოვლისგან იზღვიე, იწრაფე, რაჲთა აღიდგინო.

Line of ed.: 13        
სულთ-ითქუემდ და ტიროდე, რაჲთა არა ეგრევე მსგავსად იზღვიო. და
Line of ed.: 14     
ვითარ განთენეს, და მერმე განიზრახე და თქუ: ვითარ-მე წარჴდა ღამჱ ესე?
Line of ed.: 15     
აღ-მე-რაჲ-ვიდგინეა ამას შინა ვაჭრობისა ამის ჩემისაგან? ანუ მღჳძარე-მე
Line of ed.: 16     
იყოა გონებაჲ ჩემი ჴორცთა ჩემთა თანა? ანუ ცრემლოოდეს თუალნი ჩემნი?
Line of ed.: 17     
ანუ შე-მე-პყრობილ ვიყავ ძილითა მოდრეკასა Ms. page: A_32v  მუჴლთასა? ანუ მო-მე-იწია
Line of ed.: 18     
ჩემ ზედა გულის-სიტყუაჲ ბოროტი, და მე ტკბილად ვიწურთიდ მათ?

Line of ed.: 19        
ოჳკუეთუ იძლიე ამისგან, იწრაფე კურნებად. დასდევ საცოჲ პირსა შენსა,
Line of ed.: 20     
რაჲთა არა ეგრევე სახედ მერმე გევნოს. უკუეთუ ჰზრუნვიდე ესრჱთ, აღი\დგინო
Line of ed.: 21     
შენი იგი სავაჭროჲ და ღმერთსა თჳსსა სათნო-ეყო და თავსა თჳსსა
Line of ed.: 22     
საჴმარ ექმნე. აწ ეკრძალე თავსა შენსა, ნუუკუე სიცონილსა და უდებებასა
Line of ed.: 23     
მისცე თავი თჳსი, რამეთუ თავი წარწყმედისაჲ არს ძლევაჲ იგი
Line of ed.: 24     
სიცონი/ლისაჲ.

Line of ed.: 25        
მიემსგავსე შენ ფუტკარსა და იხილე საკჳრველი იგი საიდუმლოჲ მისი,
Line of ed.: 26     
ვითარ-იგი განბნეულთა ყუავილთაგან ქუეყანისათა შეჰკრებნ თავით თჳსით
Line of ed.: 27     
საქმითა Ms. page: A_33r  თჳსითა. ამის მცირისაგან გულისხმა-ყავ: უკუეთუ შეკრბენ ყო\ველნი
Line of ed.: 28     
ბრძენნი ქუეყანისანი და მწიგნობარნი ყოვლისა სოფლისანი, ვერსადა
Line of ed.: 29     
შეუძლონ გამოთქუმად სიბრძნისა მისისა, ვითარ-იგი ყუავილთაგან აღაშჱნნის
Line of ed.: 30     
ბუდენი და დაჰფლნის მას შინა შვილნი თჳსნი და განაცოცხლნის იგინი და
Line of ed.: 31     
ამისა შემდგომად ჴმა-უყვის მათ, ვითარცა ერის-თავმან, და ვითარ ესმის
Line of ed.: 32     
ჴმაჲ იგი, ერთბამად გამოთრინდიან შვილნი იგი მისნი, მიერითგან იქმედ და
Line of ed.: 33     
აღავსნიან საფლავნი იგი მათნი ჭამადითა ტკბილითა. და ვითარ ყოველთა
Line of ed.: 34     
ბრძენთა იხილიან, აღიდებედ ყოველთა შემოქმედსა ღმერთსა და განიკჳრვიან,
Line of ed.: 35     
რომლისაგან მცირისა Ms. page: A_33v  და შეურაცხისაგან დიდი სიტკბოებაჲ გამოვალს.

Line of ed.: 36        
ეგრეცა შენ, საყუარელო, იქმენ, ვითარცა ფუტკარი იგი,.და საღმრთო\თაგან
Line of ed.: 37     
წიგნთა შეიკრიბე თავისა შენისა სიმდიდრჱ და საფასჱ გამოუპარველი
Line of ed.: 38     
და წინა-წარიძღუანე ზეცად, რაჲთა შეგიწყნარონ კარავსა მას წმიდათასა.
Line of ed.: 39     
ნუ უდებ იქმნები წუთთა [1] ამათ ჟამთა, რაჲთა არა ინანდე მუნ უკუნისამდე
Line of ed.: 40     
ჟამთა. ანუ უფლისაჲ არა გასმიეს, ვითარ-იგი თქუა: სოფელსა ამას ჭირი
Page of ed.: 8   Line of ed.: 1     
გაქუს. და მერმე კუალად სხუასა იტყჳს: მოთმინებითა თქუენითა მოიპოვნეთ
Line of ed.: 2     
სულნი თქუენნი. უკუეთუ შენ შენითა სიმედგრითა და უდებებითა [1] ჭირი ამის
Line of ed.: 3     
სოფლისაჲ მოიძულო და ივლტოდი მოთმინებისაგან და ჴორცთასა ამას
Line of ed.: 4     
Ms. page: A_34r  გული-გითქუმიდეს, რაჲსა უღელსა მას ქრისტჱსსა [2] კეთილსა და საჴმარსა
Line of ed.: 5     
შენითა სიმედგრითა ბოროტად იტყჳ, ვითარმედ ფიცხელ და მძიმე არს და
Line of ed.: 6     
ვერ შესაძლებელ არს იგი ტჳრთვად? შენ თავი თჳსი მიეც წარსაწყმედელად,
Line of ed.: 7     
ვინ შეგიწყალოს შენ? რამეთუ თავსა თჳსსა მოიკლავ, ვინ შეგეწიოს შენ მუნ?
Line of ed.: 8     
რამეთუ მოიდე შენ ჭური იგი ქრისტჱსი, რომლითა გიღირდა შენ მტერსა
Line of ed.: 9     
მას ბრძოლაჲ თჳთ გულსა თჳსსა განიწონე მახჳლი იგი მისი. უკუეთუ
Line of ed.: 10     
ამით სასოებითა იქადი, ამაო არს სასოებაჲ შენი და ცუდად არს მოლოდებაჲ
Line of ed.: 11     
ეგე შენი.

Line of ed.: 12        
რაჲსა პირი შენი ილოცავს ღმრთისა მიმართ? და რაჲ არს, რომელსა\-იგი
Line of ed.: 13     
ითხოვ მისგან? ამის სოფლისა განსუენებასა ითხოვ წუთთა [3] ამათ ჟამ\თასა
Line of ed.: 14     
და არა საუ\\კუნესა Ms. page: A_34v  მას. უმჯობჱს არიან შენსა მეძავნი და მპა\რავნი,
Line of ed.: 15     
რამეთუ იგინიცა ილოცვენვე, რაჲთა ცხონდენ, და შენ ფრიად
Line of ed.: 16     
გნა/ტრიან.

Line of ed.: 17        
და შენ ტყუვილით სცხონდებია კეთილსა მას ცხორებასა? რამეთუ მოი\ძულე
Line of ed.: 18     
ნათელი და შეიყუარე ბნელი, ზეცისაჲ იგი ხასუფეველი განაგდე და
Line of ed.: 19     
ქუეყანისაჲ ამის წუთ ჟამთაჲსა გსურის. შეგეშინაა, საწყალო, რამეთუ სახი\ერმან
Line of ed.: 20     
ღმერთმან და კაცთ-მოყუარემან და-მე რაჲ-გაკლოსა ნაშრომისა შენი\საჲ?
Line of ed.: 21     
და შრომისა ამის შენისათჳს ძალი მადლმან მან მისმან მოგცეს, გული
Line of ed.: 22     
შენი მან მოდრიკოს და სასყიდელი მან მოგცეს. ესე ყოველი მისგან, და შენ
Line of ed.: 23     
ამპარტავანობ; სასყიდელსა მუშაკისასა ეძიებს, რომელთა დააკლეს, და ცრემლ\თა
Line of ed.: 24     
შენთა სასყიდელი და-მემცა \\- Ms. page: A_35r  რაჲ-გაკლოა? ნუ იყოფინ!

Line of ed.: 25        
რომელმან-იგი თქუა: ეძიებდით და ჰპოოთ, ირეკდით, და განგედოს
Line of ed.: 26     
თქუენ, ტყუვილ-მე არსა ესე სიტყუაჲ? ნუ იყოფინ! საყუარელო, ვინ შეი\შურვა
Line of ed.: 27     
შენთჳს, ანუ ვინ გეშურებოდა? ანუ ეშმაკმან-მე კეთილის-მოძულემან?
Line of ed.: 28     
მისი წრაფაჲ არსვე ესე, რაჲთა არავინ კაცთაგანი ცხონდეს. მოდეგ გონებასა
Line of ed.: 29     
შენსა და ნუ მოიძულებ სულსა შენსა. აღიხილენ თუალნი გულისა შენისანი
Line of ed.: 30     
და იხილენ შენთანანი იგი, ვითარ იღუწიან და ვითარ-იგი ისწრაფიან და
Line of ed.: 31     
სანთელნი ჴელთა მათთა უპყრიან და მზად დგანან, და პირი მათი აქებს და
Line of ed.: 32     
ადიდებს უკუდავსა მას სიძესა თუალნი მათნი განიცდიან სიკეთესა მას მისსა,
Line of ed.: 33     
და სული მათი იშუებს Ms. page: A_35v  და იხარებს. განიცადე და იხილე, რამეთუ მოახ\ლებულ
Line of ed.: 34     
არს და არა ყოვნის, რამეთუ მოვალს ხარებად, რომელნი მოე\ლიან
Line of ed.: 35     
მას.

Line of ed.: 36        
მყის ჴმაჲ იყოს და თქუან: ესერა სიძჱ მოვალს, და შენთანანი იგი მო\ვიდოდიან
Line of ed.: 37     
სიხარულით და აქუნდენ მათ სანთელნი ბრწყინვალენი და სამო\სელი
Line of ed.: 38     
ემოსოს ბრწყინვალჱ, ესმეს ჴმაჲ იგი და ეტყოდის მათ: მოვედით,
Line of ed.: 39     
კურთხეულნო მამისა ჩემისანო და დაიმკჳდრეთ განმზადებული იგი თქუენი
Line of ed.: 40     
სამკჳდრებელი სოფლის დაბადებითგანი. ვითარ იყოს ჴმაჲ იგი, ჰრქუა მათ:
Page of ed.: 9   Line of ed.: 1     
ძმანო, მომმადლეთ მე მცირედ ზეთი, რამეთუ აჰა ესერა დაშრტების სანთე\ლი
Line of ed.: 2     
ჩემი. მოგიგონ შენ და გრქუან: ნუუკუე ვერ კმა-გუეყოს ჩუენ და შენ,
Line of ed.: 3     
არამედ მივედ სავაჭროდ და იყიდე. Ms. page: A_36r  მაშინ მიხჳდოდი მწუხარჱ და ჭირ\ვეული,
Line of ed.: 4     
და ვითარ არასადა იპოოს სასყიდლად, რამეთუ ყოველი ქუეყანაჲ
Line of ed.: 5     
ძწოდის, ვითარცა წყალი ზღჳსაჲ, დიდებისაგან მისისა, მაშინღა ტირი\ლითა
Line of ed.: 6     
და გოდებითა სთქუა: მივიდე და ურეკო, ვინ უწყის. თუ განმიღონ
Line of ed.: 7     
მე. ვითარ მიხჳდე და ჰრეკდე, და არავინ იყოს, რომელმანმცა მოგიგო
Line of ed.: 8     
შენ, და მერმე დაჰყონო მცირედ ჟამ და ჰრეკდე. მოგიგოს შენ შინაგან
Line of ed.: 9     
და გრქუას. მართლიად გეტყჳ შენ, არა გიცი, ვინ ხარ, განმეშორე ჩემ\გან,
Line of ed.: 10     
მოქმედო უშჯულოებისაო. და ვითარ სდგე მუნ, მოიწიოს სასმენელთა
Line of ed.: 11     
შენთა ჴმაჲ სიხარულისაჲ და განცხრომისაჲ, და იცნობდე ჴმასა კაცად-კაცა\დისა
Line of ed.: 12     
მოყუსისა შენისასა და მაშინ სულთ-ითქუმიდე: ვაჲ მე უბადოსა, ვითარ
Line of ed.: 13     
დავაკლდი ესოდენსა ამას დიდებასა და განვეშორე მოყუასთა ჩემთა! Ms. page: A_36v  ყო\ველთა
Line of ed.: 14     
ჟამთა ცხორებისა ჩემისათა მათ თანა ვიყავ და აწ განვეშორე მათ\გან.
Line of ed.: 15     
უწყი, რამეთუ სამართლად მევნო: იგინი იმარხვიდეს, და მე ვჭამდ; იგინი
Line of ed.: 16     
გალობდეს, და მე განვცხრებოდე; მათ დაიმდაბლნეს თავნი მათნი, და მე
Line of ed.: 17     
ამპარტავანობდ; მათ შეურაცხ-ყვნეს თავნი მათნი, და მე კეთილად ვიმოსე\ბოდე.
Line of ed.: 18     
ამისთჳს აწ იგინი იხარებენ, და მე ვტირ.

Line of ed.: 19        
აწ განიფრთხვე, საწყალო, მცირედ და გულისხმა-ყავ მიუწდომელი
Line of ed.: 20     
მისი კაცთ-მოყუარებაჲ და ნუ უდებ იქმნები ცხორებისათჳს შენისა, ეძიებდ
Line of ed.: 21     
მას. და გექმნეს შენ აღრე ცხორება; ჰხადოდე, და იყოს შენდა შემწე; მიეც
Line of ed.: 22     
მას, რაჲთა ასი წილი მოიღო. უკუეთუ უსულოჲ იგი ქარტაჲ Ms. page: A_37r  წერილითა
Line of ed.: 23     
მით ღაღადებს მიცემად თანა-ნადებსა, ვითარ არა უფროჲს ღმერთმან მისცეს
Line of ed.: 24     
მადლი, რომელნი ეძიებენ მას? ქარტაჲ იგი წერილითა მით აღადგინებს
Line of ed.: 25     
აღნადგინებსა, და მადლი იგი ღმრთისაჲ განამრავლებს სასყიდელსა ქრისტჱს
Line of ed.: 26     
მიმართ ვედრებითა მით თქუენითა.

Line of ed.: 27        
ნუ უდებ იქმნები, ნუცა გეუფლებინ შენ ღუწოლაჲ ამის სოფლისაჲ,
Line of ed.: 28     
ნუცადა სასოებასა თავისა თჳსისასა წარჰკუეთ, რამეთუ ღმერთი მისითა მო\წყალებითა
Line of ed.: 29     
შეიწყნარებს და სასო ექმნების ყოველთა. რომელნი ერთითა
Line of ed.: 30     
გულითა ეძიებენ მას. შეურდებოდე მას და დაუკლებელად სულთ-ითქუემდ და
Line of ed.: 31     
ტიროდე და არქუ მას. უფალო და მაცხოვარო ჩუენო, რად დამაგდებ მე,
Line of ed.: 32     
შემიწყალე, რამეთუ შენ მხოლოჲ კაცთ-მოყუარე ხარ, და მაცხოვნე ცოდვილი,
Line of ed.: 33     
Ms. page: A_37v  რამეთუ შენ მხოლოჲ შეუცოდებელ ხარ, გამომიყვანე მე მწჳრისაგან ცოდ\ვათა
Line of ed.: 34     
ჩემთაჲსა, რაჲთა არა დავითქა უკუნისამდე, მიჴსენ მე პირისაგან მტე\რისა
Line of ed.: 35     
ჩემისა. რამეთუ ესერა, ვითარცა მჴეცი. განრისხებულ არს და, ვითარცა
Line of ed.: 36     
ლომი, იმუღრობს და უნებს შთათქმაჲ ჩემი. აღადგინე ძალი შენი და მოვედ
Line of ed.: 37     
მაცხოვრად ჩემდა, გამოაბრწყინენ 1 ელვანი შენნი და განაბნიენ ძალნი მისნი.

Line of ed.: 38        
შეშინდინ და დაბრკოლდინ პირისაგან შენისა, რამეთუ უძლურ არს და
Line of ed.: 39     
ძალი არა უც დადგომად წინაშე შენსა, არცა წინაშე პირსა მოყუარეთა
Line of ed.: 40     
შენთასა, რამეთუ ჰხედვენ სასწაულსა მადლისა შენისასა და შეძრწუნდიან

Page of ed.: 10  
Line of ed.: 1        
და სირცხჳლეულნი განეშორნიან მისგან. და აწ, უფალო, მაცხოვნე მე, რამე\თუ
Line of ed.: 2     
შენ შეგევედრე.

Line of ed.: 3        
ოჳკუეთუ ესრე შეურდე მას და Ms. page: A_38r  ჰხადოდი ერთითა გულითა შენითა,
Line of ed.: 4     
მუნქუესვე [1], ვითარცა მამამან სახიერმან და მოწყალემან, მოავლინოს მადლი
Line of ed.: 5     
მისი შემწედ შენდა და ყოველი ნებაჲ შენი მან აღასრულოს. ჰე, საყუარელო
Line of ed.: 6     
ჩემო, შეურდი მას და ნუ უზრუნველ ხარ ცხორებისათჳს შენისა, ჰხადოდე
Line of ed.: 7     
მას და ნუ უდებ ხარ. ნუ მხედავ მე, უდებსა ამას. ჩემდა კმა-არს სირცხჳლი
Line of ed.: 8     
პირისა ჩემისაჲ, რამეთუ ვიტყჳ და არა ვჰყოფ; არამედ იქმენ შენ მობაძავ
Line of ed.: 9     
სრულთა მათ სულიერთა მამათა და კანონსა მათსა შეუდეგ.

Line of ed.: 10        
ნუცაღა უფროჲს დაწესებულისა მის აღიმაღლებ, ნუუკუე ვერ შეუძლო
Line of ed.: 11     
აღსრულებად; ნუცა ფრიად დააკლებ და შეურაცხ-ჰყოფ, რაჲთა არა ნაკლუ\ლევან
Line of ed.: 12     
იპოო, Ms. page: A_38v  და რაჲთა განმრავლდეს სასყიდელი შენი. ნუჰზრდი ფრიად
Line of ed.: 13     
ჴორცთა შენთა, რაჲთა არა გბრძოდიან, ნუცა შეაჩუევ მათ გულის-თქუმასა
Line of ed.: 14     
ჴორცთასა, რაჲთა არა იყოს ტჳრთ სულისა შენისა, და შთაიყვანონ იგი
Line of ed.: 15     
ქუესკნელთა თანა ქუეყანისათა. უკუეთუმისცე თავი თჳსი აღსრულებად
Line of ed.: 16     
გულის-თქუმათა მათ მისთა, დაუტევის გზაჲ წრფელი და უგზოსა ვალნ.
Line of ed.: 17     
ყოველნი გულის-სიტყუანი საძაგელნი აღვილად დააჯერნის და არღარა იღუწინ
Line of ed.: 18     
სულისა თჳსისათჳს და უფროჲს წესიერებისა მის შეურაცხ-ყუნის იგინი, და
Line of ed.: 19     
ესრჱთცა იყოს ტჳრთ სულისა შენისა, რამეთუ ეუფლოს მას უდებებაჲ, და
Line of ed.: 20     
Ms. page: A_39r  შეიპყრას იგი ურვამან, და იქმნეს იგი გულ-მწყრალ და მცონარ გალო\ბასა
Line of ed.: 21     
შინა და ლოცვასა და ურჩ მორჩილობასა, კეთილ საზომით და სასწო\რით.
Line of ed.: 22     
კეთილად იპყარ თავი შენი.

Line of ed.: 23        
მჴედარი სარბიელსა შინა არასადა იხილეა? ანუ მერმე კუალად ნავი უფსკ\რულთა
Line of ed.: 24     
შინა არასადა იხილეა? უკუეთუ სარბიელსა შინა ცხენთა უწესოდ
Line of ed.: 25     
არბევედ, მუნქუესვე მოისრნიან, და თუ მერმე კუალად მომედგრდის და
Line of ed.: 26     
უზრუნველ იქმნის, ზედა-მჯდომელი იგი გარდააგდის ქუეყანად და ითრიის.
Line of ed.: 27     
მერმე კუალად ნავი უფსკრულთა შინა, უფროჲსთუ წესიერებისა მის [2]
Line of ed.: 28     
ტჳრთი ძენ, ღელვათაგან დაითქის, და თუ ცალიერ არნ თჳნიერ ტჳრთისა,
Line of ed.: 29     
Ms. page: A_39v  ქართაგან აღრე გარდაიქცის. ეგრეცა მსგავს არს სულსა და ჴორცსა:
Line of ed.: 30     
უკუეთუ უფროჲს წესიერებისა მის დაუმძიმდის, ვითარცა-იგი პირველად
Line of ed.: 31     
ვთქუ, მრავალსა ჭირსა შეცჳვენ. ამისთჳს კეთილ არს, რაჲცა ვინ იწყოს
Line of ed.: 32     
ღმრთისა მიმართ, იგიცა აღასრულენ, რაჲთა ღმრთისაცა სათნო-იყოს და
Line of ed.: 33     
მოყუსისაცა [3].

Line of ed.: 34        
კურთხეულნი იგი სამწყსონი ქრისტჱსნი თქუენ ხართ და ნათელნი
Line of ed.: 35     
სოფლისანი და მარილნი ქუეყანისანი; და სუეტნი იგი ცისანი თქუენ ხართ,
Line of ed.: 36     
სრულნი იგი მონაზონნი, რომელ-ეგე ხართ ანგელოზნი ქუეყანისანი, რომელთა
Line of ed.: 37     
შეიყუარეთ ცხორებაჲ იგი ანგელოზთაჲ, რამეთუ ჴორცნი გმოსიან კაცთანი
Line of ed.: 38     
და საქმესა ანგელოზთასა [4] აღასრულებთ. Ms. page: A_40r  შრომაჲ თქუენი მონაზონები\საჲ
Line of ed.: 39     
წუთ ჟამ არს და უკუმოგებაჲ და ქებაჲ მისი უკუნისამდე ჰგიეს. მაშურა\ლობაჲ
Line of ed.: 40     
მონაზონებისა თქუენისაჲ მცირე არს, ხოლო უკუმოგებაჲ თქუენი
Line of ed.: 41     
დაუსრულებელ არს.

Page of ed.: 11  
Line of ed.: 1        
რავდენ თქუენ გულს-მოდგინედ ჰმონაზონებთ და სათნოებასა ღმრთისა
Line of ed.: 2     
მიმართ სიყუარულით მოიპოვებთ, მბრძოლი იგი თქუენი ეშმაკი განრისხნების
Line of ed.: 3     
და ბორგის და მრავალთა საფრჴეთა განჰმზადებს თქუენთჳს, რაჲთამცა ვინმე
Line of ed.: 4     
საფრჴესა შეაგდო და დააბრკოლა თქუენგანი. ეკრძალენით თავთა თჳსთა,
Line of ed.: 5     
საყუარელნო ჩემნო, საფრჴისა მისგან ეშმაკისაჲსა, რამეთუ თჳნიერ ღუაწლისა
Line of ed.: 6     
და ბრძოლისა არავინ გჳრგჳნოსან იქმნის, არცაღა მადლმან ღმრთისამან და\-ვინ
Line of ed.: 7     
-აგდის, უკუეთუ ვინმე გულს-\\მოდგინედ Ms. page: A_40v  ჰბრძავნ ეშმაკსა.

Line of ed.: 8        
ოჳკუეთუ ვინმე თავი თჳსი მოიმედგროს და სცონოდის აღებად პირისა
Line of ed.: 9     
მისისა და ხადიდ მადლსა მას, რაჲთა მოვიდეს მადლი იგი შემწედ მისა,
Line of ed.: 10     
ნუ აბრალებნ მადლსა მას, რამეთუ არა შემწე ექმნა მას. ვითარმცა ვის ესხნეს
Line of ed.: 11     
ცოცხალნი ჴელნი და ფერჴნი და წინა-ედვა მას ჭამადი მრავალიდა სცონო\დამცა,
Line of ed.: 12     
რაჲთა მიყოს ჴელი მისი პირსა და მოიღოს ჭამადისა მისგანი და
Line of ed.: 13     
განიძღოს თავი თჳსი, ეგრეცა მონაზონი, რომელი გამოცდილ იყოს კეთილთა
Line of ed.: 14     
მათ ჭამადთა მადლისა ღმრთისათა და უდებ იყოს, რაჲთამცა ჰხადოდა და
Line of ed.: 15     
აღივსო ჭამადითა სიტკბოებისა მისისაჲთა. ვინ შეიწყალოს იგი, რომელსა
Line of ed.: 16     
ასხენ ჴელნი ცოცხალნი? ანუ ამსახურნეს-მე ვინ ამას სხუანი ჴელნი, Ms. page: A_41r  რაჲ\თამცა
Line of ed.: 17     
მოიღო ჭამადისა მისგანი, რომელი წინა-უც?

Line of ed.: 18        
ანუ ვითარ-მე შეიწყალოს მონაზონი, რომელი ზრუნვიდეს საქმეთა
Line of ed.: 19     
ქუეყანისათა და უდებ იყოს ცხორებისათჳს სულისა თჳსისა? რამეთუ ემსგავ\სების
Line of ed.: 20     
მონაზონი ახოვანსა მას, რომელი შევალნ წყობასა და შეიჭურნის
Line of ed.: 21     
ჴორცნი იგი თჳსნი ყოვლად, რომელი ძლევადმდე მის წყობისა ფრთხილ არნ
Line of ed.: 22     
და ეკრძალებინ და იღუწინ, ნუუკუე მყის დაესხნენ მას მტერნი. უკუეთუ
Line of ed.: 23     
მისცის თავი თჳსი მედგრობასა და უდებებასა, ეგევითარი აღვილად
Line of ed.: 24     
მო/იკლის.

Line of ed.: 25        
ეგრე სახედცა მონაზონი, უკუეთუ მისცის თავი [!] თჳსი სიმედგრესა და
Line of ed.: 26     
უდებებასა, აღვილად დაეცეს იგი მბრძოლისა მისგან ეშმაკისაჲსა, რამეთუ
Line of ed.: 27     
შთაუგდის [1] გულსა მისსა Ms. page: A_41v  გულიხ-სიტყუანი საძაგელნი და შეგინებულნი,
Line of ed.: 28     
და მან კეთილად შეიწყნარნის იგინი. მაღლობაჲ და ცუდად მზუაობრებაჲ,
Line of ed.: 29     
შური და ძჳრის-სიტყუაჲ, ნაყროვანებაჲ და ძილი უძღები, და ყოვლისა
Line of ed.: 30     
ამის შემდგომად სასოებაჲ თავისა თჳსისაჲ წარჰკუეთის.

Line of ed.: 31        
ოჳკუეთუ მღჳძარე არნ [2], მარადის მადლსა მას ღმრთისასა ჰხადინ, და
Line of ed.: 32     
შეეწევინ მას მარადის და ასწავებნ მას იგი, ვითარ სათნო-ეყოს ღმერთსა,
Line of ed.: 33     
და მადლი იგი იქმნის მისა მაქებელ და ქება. ვითარცა ვინ ჰხედავნ სარკესა,
Line of ed.: 34     
რამეთუ ერთი არნ, რომელი ჰხედავნ შინაგან და გარეშე. ეგრეცა მადლმან
Line of ed.: 35     
სადაცა პოვის განყენებაჲ, მუნცა დაიმკჳდრის და იყოფინ და იქმნის, ვითარცა
Line of ed.: 36     
ვთქუ, მაქებელ და ქება. ვერცა თჳნიერ შეწევნისა მისისა Ms. page: A_42r  შეუძლის გულმან,
Line of ed.: 37     
რაჲთა კმა-ეყოს თავსა თჳსსა, რამეთუ მადლმან მან თჳსი იგი სიტკბოებაჲ
Line of ed.: 38     
აჭამის მას და ღჳნისა მისისაჲ ასჳს მას.

Line of ed.: 39        
რაჲ-მე ვთქუა? ტირილსა მისსა მოსცის მას ცრემლი და სიტკბოებაჲ
Line of ed.: 40     
ღჳნისა მისისაჲ, მოჰმადლის მას სიმდაბლჱ; არამედ ძალითაცა მისითა ფსალ\მუნებნ
Line of ed.: 41     
იგი მისა მიმართ. თჳნიერ ხილვისა პირისა მისისა სარკჱ უჴმარ
Page of ed.: 12   Line of ed.: 1     
არნ, ხოლო ოდეს მიიღის, შემძლებელ არნ შემკობად თავისა თჳსისა. ეგრეცა
Line of ed.: 2     
კაცი თჳნიერად მადლისა გლახაკ და მთხოველ არს.

Line of ed.: 3        
ოჳკუეთუ ღირს იქმნეს მადლისა მოღებად, შეწევნითა მისითა განიგნეს
Line of ed.: 4     
გზანი ღმრთისა მიმართ. უკუეთუ ვინმე კუალად წარდევნოს მადლი იგი,
Line of ed.: 5     
იპოოს იგი ოჴერ, და დაიმკჳდრონ მის თანა გულის-სიტყუათა შეგინებულთა
Line of ed.: 6     
და საძაგელთა, Ms. page: A_42v  ვითარცა მღამობმან [1] ოჴერსა და ვითარცა ბუვმან
Line of ed.: 7     
ნა/ტამლებსა.

Line of ed.: 8        
კაცისაჲ არს, რაჲთა ჰხადოდის მადლსა მას, და მადლისაჲ არს, რაჲთა
Line of ed.: 9     
მოვიდეს შემწედ მისა, რამეთუ თჳნიერ მადლისა ვერ შემძლებელ არს გონე\ბაჲ
Line of ed.: 10     
განათლებად და ხილვად მრავალ-ფერთა მათ სახეთა საუკუნეთა. და თუ
Line of ed.: 11     
ვინმე არა განიწმიდოს გული, არცა მოვიდეს მადლი კაცისა ზედა, და თუ
Line of ed.: 12     
ვინმე განახლდა მადლისა მისგან და განაგნა სათნოებანი კეთილნი და თა\ვისა
Line of ed.: 13     
თჳსისად შეირაცხოს განგებაჲ სათნოებისაჲ, ეგევითარი იგი აცთუნებს
Line of ed.: 14     
თავსა თჳსსა და არა უწყის თჳსი იგი უძლურებაჲ; ესევითარი იგი ეშურობს
Line of ed.: 15     
თავსა თჳსსა და წარდევნა მადლი იგი მისგან.

Line of ed.: 16        
ოჳკუეთუ ვინმე განაგოს სათ\\ნოებაჲ Ms. page: A_43r  ღმრთისა მიმართ და გულის\ხმა
Line of ed.: 17     
ყოს შეწევნაჲ იგი მადლისაჲ და ცნას, რამეთუ ძალითა მისითა განძლი\ერდა,
Line of ed.: 18     
ეგევითარმან მან განაგო სათნოებაჲ ღმრთისა მიმართ, აღიდენ ღმერთი
Line of ed.: 19     
და თქუნ. დიდებაჲ კაცთ-მოყუარებასა შენსა, უფალო, რამეთუ მე, არა\ღირსი
Line of ed.: 20     
ესე, ღირს მყავ მადლსა შენსა და, ვითარცა გინდა, განაგე სათნოე\ბაჲ
Line of ed.: 21     
შენი ჩემ თანა, უფალო. ესევითარმან მან ცნა უძლურებაჲ თავისა თჳსი\საჲ
Line of ed.: 22     
და იწრაფა, რაჲთა იყოს ტაძარ წმიდა, და მზა ყო თავი თჳსი მადლისა
Line of ed.: 23     
მიმართ, და იქმნა მადლი იგი მისა მღდელ და შესაწირავ, შემწირველ და
Line of ed.: 24     
მსხუერპლ შეწირულ, ჭამად სულიერების, რომელნი ჭამენ მისგან, და მეუფე
Line of ed.: 25     
და სასუფეველ, აღშჱნებულ და მაშჱნებელ, ქალაქ და ზღუდე შეუძრველ.

Line of ed.: 26        
იცევდ თავსა თჳსსა Ms. page: A_43v  ყოვლისაგან ბოროტისა, ვიდრემდის წარიყვანონ
Line of ed.: 27     
ამიერ სოფლით საუკუნესა მას განსასუენებელსა. აწ მოყავ ყური შენი, საყუა\რელო,
Line of ed.: 28     
და გექმნე შენ თანა-მზრახვალ. უკუეთუ გული-გითქუამს შენ, ძმაო
Line of ed.: 29     
ჩემო, საუკუნესა მას ცხორებასა შესლვად და თუ გსურის სანატრელსა მას
Line of ed.: 30     
უფლისასა შესლვად, მითხარ მე, ძმაო, რაჲსა იბან პირსა შენსა წყლითა,
Line of ed.: 31     
რაჲთა მოყუასსა შენსა სათნო-ეყო, უკუეთუ არღა შეურაცხ-გიყოფიან ვნებანი
Line of ed.: 32     
ჴორცთანი, არამედ მასღა დამონებულ ხარ? უკუეთუ გინებს პირისა შენისა
Line of ed.: 33     
დაბანაჲ, დაიბანე იგი ცრემლითა და გამოირცხ მწინკული იგი ტირილითა,
Line of ed.: 34     
რაჲთა ბრწყინვიდეს დიდებითა წინაშე ღმრთისა და წინაშე წმიდათა ანგე\ლოზთა
Line of ed.: 35     
მისთა, Ms. page: A_44r  რამეთუ პირი ცრემლითა დაბანილი კეთილ არს და დაუ\ჭნომელ.
Line of ed.: 36     
უკუეთუ სთქუა: მრცხუენის მე მწინკულიხათჳს პირისა ჩემისა, მწინ\კული
Line of ed.: 37     
იგი პირისა შენისაჲ და ფერჴთაჲ გულითა წმიდითა უბრწყინვალჱს
Line of ed.: 38     
მზისა ბრწყინვიდეს შორის ანგელოზთა ღმრთისათა.

Line of ed.: 39        
ანუ რაჲსა იცინი და განსცხრები? არა ტირილი და გლოვაჲ გიბრძანა
Line of ed.: 40     
შენ უფალმან? ხოლო შენ ესე დაუტევე და სიცილსა შინა ხარ. და ესე მით,
Page of ed.: 13   Line of ed.: 1     
რამეთუ არა გსურის სანატრელისა მისისა, არცა გეშინის საშჯელისა მისისა.
Line of ed.: 2     
ხოლო აწ რომელი გამოიცადის, შემძლებელ არნ უცებთა სწავლად, და რო\მელი
Line of ed.: 3     
ჴელთა ავაზაკთასა შევარდის, განაკრძალნის მოგზაურნი. რამეთუ ჟამად\-ჟამად
Line of ed.: 4     
გამოვიცადე, ამისთჳს ვიტყჳ და ჩემითა ამით უდებებითა წუთ [1] ერთ
Line of ed.: 5     
ჟამ განვეკრძალე, Ms. page: A_44v  არამედ ჩემმან მანვე სიმედგრემან და მცონარებამან
Line of ed.: 6     
მასვე ზედა მიმაწია.

Line of ed.: 7        
ამისთჳს, საყუარელნო ჩემნო, მნებავს, რაჲთა თანა-მზრახვალ გეყო
Line of ed.: 8     
თქუენ, სამწყსონო რჩეულნო ქრისტჱსნო. ნუმცა ვნებათა ამათთჳს ჴორც\თაჲსა
Line of ed.: 9     
და ცხორებისა ამის სოფლისაჲსა [2] ნაკლულევან ვიქმნებით საუკუნოჲსა
Line of ed.: 10     
მისგან დიდებისა და ნუმცა გამოვარდებით სასძლოჲსა მისგან, რომელი
Line of ed.: 11     
სავსე არს სიხარულითა და მხიარულებითა.

Line of ed.: 12        
შრომაჲ მონაზონებისა თქუენისაჲ ვითარცა ძილი არს. ხოლო უკუმო\გებაჲ
Line of ed.: 13     
შრომისა მისთჳს და განსუენებაჲ გამოუთქუმელ არს და დაუსრულებელ.
Line of ed.: 14     
ეკრძალე თავსა შენსა, ნუუკუე იპოო გამოვრდომილ ორთავე ამათგან, Ms. page: A_45r 
Line of ed.: 15     
და საშჯელი მიგჴადონ ორთავე ამათთჳს. ამისთჳს ისწრაფე და მოიპოვე
Line of ed.: 16     
სრული სათნოებაჲ ღმრთისა მიმართ, შემკული ყოვლითავე, ვითარცა-იგი
Line of ed.: 17     
უყუარს უფალსა. უკუეთუ იგი მოიპოო, არასადა ღმერთი განარისხო, არცაღა
Line of ed.: 18     
მოყუასსა შენსა ბოროტი უყო; რამეთუ სახელ-ედების მონაზონებასა ამას
Line of ed.: 19     
სათნოება, და აქუს თავით თჳსით სიკეთჱ მრავალ-ფერთა მათ
Line of ed.: 20     
სათნოე/ბათაჲ.

Line of ed.: 21        
ვითარცა გჳრგჳნი სამეუფოჲ თჳნიერ ანთრაკთა მათ პატიოსანთა და
Line of ed.: 22     
მარგალიტთა მათ რჩეულთასა არა ბრწყინავნ, ეგრეცა მონაზონებაჲ ესე
Line of ed.: 23     
თჳნიერ საქმეთა კეთილთა, სათნოებაჲ ღმრთისა მიმართ არა აქუს. ნანდჳლ
Line of ed.: 24     
ჭეშმარიტად მსგავს არს სათნოებაჲ ესე Ms. page: A_45v  სამეუფოსა მას გჳრგჳნსა. ვითარ\ცა
Line of ed.: 25     
გჳრგჳნსა მას თუ აკლნ ერთი ანთრაკთაგანი. გინა მარგალიტი, იგი თავსა
Line of ed.: 26     
მეფისასა არა ბრწყინავნ, ეგრეცა მონაზონსა უკუეთუ აკლდეს ერთი კეთილისა
Line of ed.: 27     
საქმჱ, სრულ სათნოება არა სახელ-ედების.

Line of ed.: 28        
მერმე კუალად ემსგავსების მონაზონებაჲ მრავალთა პატიოსანთა საჭ\მელთა
Line of ed.: 29     
და შეზავებულთა ყოვლითავე რჩეულად, და თუ არნ ნაკლულევან მა\რილითა,
Line of ed.: 30     
უჴმარ არნ. ვითარცა პატიოსანნი იგი საჭმელნი თჳნიერ მარილისა
Line of ed.: 31     
არა საჭმელ არიედ, ეგრეცა მონაზონებაჲ ესე თჳნიერ ყოვლისა კეთილისა
Line of ed.: 32     
საქმითა შემკულ იყოს და აკლდეს სიყუარული ღმრთისაჲ და მოყუსისაჲ,
Line of ed.: 33     
ყოვლადვე საძაგელ და სა\\ძულელ Ms. page: A_46r  იპოოს.

Line of ed.: 34        
და მერმე კუალად მსგავს არს მონაზონებაჲ ესე წიგნის-ტყავსა კეთილ\სა,
Line of ed.: 35     
რომელსა-იგი დაწერილ არიედ სიტყუანი ღმრთისანი, და თუ აკლნ მას
Line of ed.: 36     
ერთი ასოთაგანი, გინა თუ სიტყუაჲ ერთი, უჴმარ არნ წიგნი იგი. ეგრეცა
Line of ed.: 37     
მონაზონებაჲ ესე: უკუეთუ აკლდეს ერთი მცნებათაგანი ღმრთისათაჲ, უჴმარ
Line of ed.: 38     
იპოოს წინაშე ღმრთისა.

Line of ed.: 39        
მერმე კუალად მსგავს არს მონაზონებაჲ ესე ძლიერსა და დიდსა მფრინ\ველსა
Line of ed.: 40     
ორბსა, რომელ-იგი ფრინავნ სიმაღლესა ცათასა და ოდეს იხილის
Page of ed.: 14   Line of ed.: 1     
საჭმელი მახესა შინა, დაიწყვნის ფრთენი თჳსნი და ძლიერებითა გარდამოჴდის
Line of ed.: 2     
საჭმელსა მას ზედა და უნებნ, რაჲთამცა გამოიტაცა მახისა მისგან, და შეუ\პყრის
Line of ed.: 3     
წუერი ფრჩხილისაჲ მახითა მით მცირითა Ms. page: A_46v  და შეურაცხითა და
Line of ed.: 4     
ყოველი იგი ძლიერებაჲ მისი დამდაბლდის, რამეთუ ყოველნი ჴორცნი მისნი
Line of ed.: 5     
გარეშე არიედ მახისა მისგან, და ყოველი ძალი მისი შეპყრობილ არნ ფრჩხი\ლითა
Line of ed.: 6     
მით.

Line of ed.: 7        
ეგრეცა მონაზონებაჲ ესე, უკუეთუ შეიკრას ამის სოფლისა ზრუნვასა,
Line of ed.: 8     
ყოვლადვე შეკრულ არს ერთბამად, ჴორცნი მისნი ყოვლად სრულებისა მისი\სანი
Line of ed.: 9     
თჳნიერ კრულებისა არიედ, ხოლო ყოველი ძალი მისი მას შინა დამ\დაბლებულ
Line of ed.: 10     
არს. და ვითარცა ორბმან მან ვერ შეუძლის აფრენად სიმაღლესა
Line of ed.: 11     
მას აერთასა, ეგრეცა მონაზონებაჲ ესე თუ არა გამოთავისუფლდეს საქმე\თაგან
Line of ed.: 12     
ქუეყანისათა, არასადა სრულ სათნო-იყოს თჳსისა უფლისა.

Line of ed.: 13        
და თუ ვინ არს, რომელსა არა ჰქონან Ms. page: A_47r  ცრემლნი, მოვედინ და
Line of ed.: 14     
ტიროდენ. და რომელსა არა ჰქონან ტირილნი, განიცადენ და სულთ-ითქუ\ემდინ
Line of ed.: 15     
და ისწავენ ჭეშმარიტად, რომელთა განაგეს სათნოებაჲ ესე. რამეთუ
Line of ed.: 16     
ვიდრე ცადმდე მიიწია განგებულებაჲ იგი მათი, და ვითარ შევიდეს ბჭეთა
Line of ed.: 17     
ცათასა, დაბრკოლდეს და ვერ შევიდეს, ვიდრე სასუფეველადმდე მიიწია გან\გებულებაჲ.
Line of ed.: 18     
და ვერ შეუძლეს მუნ შესლვად.

Line of ed.: 19        
აწ რაჲ-მე ვთქუა, საყუარელნო ჩემნო? განაგეს რომელთამე, ვითარცა\-იგი
Line of ed.: 20     
პირველად ვთქუ, სათნოებაჲ [!] ესე და შეიმკვნეს მისგან და შექმნეს იგი,
Line of ed.: 21     
ვითარცა გჳრგჳნი სამეუფოჲ, და ერთისათჳს მცირისა და შეურაცხისა საქმისა
Line of ed.: 22     
ეგოდენი იგი დიდი სათნოებაჲ არად Ms. page: A_47v  შეირაცხა, რამეთუ შეკრულ იყო
Line of ed.: 23     
გონებაჲ მათი ზრუნვასა ქუეყანისა საქმესა, და კრულებითა ამით ვერ შეუ\ძლო
Line of ed.: 24     
სათნოებამან ცად შესლვად.

Line of ed.: 25        
იხილე, საყუარელო ჩემო, და ნუ თავსა შენსა შეიკრავ და მისცემ მტერსა
Line of ed.: 26     
მას და ნუცა საკჳრველსა მას სათნოებასა დაარღუევ. რომელ-იგი დიდითა
Line of ed.: 27     
შრომითა მოიპოვე, ნუცა დააბრკოლებ მას ბჭეთა ცათასა შესლვად და ნუცა
Line of ed.: 28     
წარადგინებ მას სირცხჳლეულსა წინაშე სიძისა მის წმიდისა, ნუცაღა შეჰკრავ
Line of ed.: 29     
მას თმითა ერთითა. ნუ შეიპყრობინ გონებაჲ შენი საქმითა ქუეყანისაჲთა,
Line of ed.: 30     
არამედ ეც მას განცხადებულებაჲ და ჴმაჲ მაღალი, რაჲთა მხიარულებით
Line of ed.: 31     
შევიდეს სიძისა მის და Ms. page: A_48r  ჴმითა მაღლითა მოჰჴადნეს სასყიდელნი იგი
Line of ed.: 32     
თჳსნი.

Line of ed.: 33        
საკჳრველი, ძმანო, რამეთუ ლომი იგი დიდი და ძლიერი თმითა ერ\თითა
Line of ed.: 34     
შეიპყრის და დამდაბლდის. რამეთუ ლომსა ემსგავსა სათნოებაჲ ესე
Line of ed.: 35     
შემკული ყოვლითავე საქმითა კეთილითა და სრულითა, რამეთუ ზრუნვაჲ
Line of ed.: 36     
ქუეყანისაჲ შეჰკრავს. ვითარცა თმითა ერთითა, და დაამდაბლებს. ამისთჳს
Line of ed.: 37     
მღჳძარე იყვენით, საყუარელნო, და განიფრთხვეთ, ვითარცა ძილისაგან. გან\ყარენ
Line of ed.: 38     
ჴელნი შენნი და განხეთქე შეურაცხი იგი თმაჲ, რაჲთა არა გეცინო\დიან,
Line of ed.: 39     
ვითარცა ძლიერსა მას სამსონს, რომელმან-იგი ღაწჳთა მით ვირისაჲთა
Line of ed.: 40     
მცირედსა ჟამსა ათასეული მოსრა და შჳდკეცი იგი ჭაპანი, ვითარცა თმაჲ
Line of ed.: 41     
ერთი, განხეთქა და თავი თჳსი გამოათავისუფლა კრულებისაგან, Ms. page: A_48v  მტერნი
Line of ed.: 42     
მოსრნა და ძლევაჲ მისი ღმრთისა შეწირა, და ვედრებითა მისითა ღაწუმან
Page of ed.: 15   Line of ed.: 1     
წყაროჲ გამოადინა. რომელმან-იგი ესოდენნი დიდ-დიდნი საქმენი [1] ქმნნა,
Line of ed.: 2     
თავი თჳსი შეკრა და მტერთა მისცა. დაყჳნვითა მით თმისა მისისაჲთა დამ\დაბლდა
Line of ed.: 3     
საშინელი იგი, და საკჳრველი ძალი მისი შეკრა.

Line of ed.: 4        
ეგრეცა შენ აწ ეკრძალე თავსა შენსა, ნუუკუე საკჳრველი იგი სათნოე\ბაჲ
Line of ed.: 5     
მცირითა მით ზრუნვითა ქუეყანისაჲთა შეჰკრა და დაამდაბლო, არამედ
Line of ed.: 6     
გამოათავისუფლე იგი საქმეთა მაჭირებელთა მისთა და შეამკვე იგი და წინა\-წარიძღუანე
Line of ed.: 7     
იგი ზეცად. ეგრე თავისუფალ ყავ იგი, ვითარცა მეყურწუმემან,
Line of ed.: 8     
რომელი შთაჴდის სიღრმესა მას წყალთასა და ეძიებნ მარგალიტსა და ოდეს
Line of ed.: 9     
პოვის, მუნქუესვე აღმოჴდის იგი სიღრ\\მისა Ms. page: A_49r  მისგან წყალთაჲსა, რამეთუ
Line of ed.: 10     
ყოველნი ჴორცნი მისნი შიშუველ არიედ წყალთა მათთჳს, წყალნი იგი ადგი\ლობანს
Line of ed.: 11     
დგანედ, ხოლო იგი დიდითა სიმდიდრითა გამოჴღის ჴმელად.

Line of ed.: 12        
ეგრე სახედცა შენიწრაფე გამოთავისუფლებად საქმეთაგან ქუეყანისათა
Line of ed.: 13     
და შეამკვე სათნოებაჲ იგი სრულიად, შეიმოსე იგი. ვითარცა სამოსელი, და
Line of ed.: 14     
მღჳძარე იყავ დღე [2] და ღამე, რაჲთა არა განგძარცოს, რამეთუ სათნოებაჲ
Line of ed.: 15     
ესე მონაზონებისაჲ, რომელსა ვიტყჳთ, რომელი შემკულ არნ ყოვლითავე კეთი\ლისა
Line of ed.: 16     
საქმითა, ვერ შემძლებელ არიან მისა ვნებად საქმენი ქუეყანისანი,
Line of ed.: 17     
რამეთუ ჭირი მოთმინებასა შეიქმს. სიგლახაკჱ და მორცხჳნებაჲ ქუეყანა არს
Line of ed.: 18     
მისა და იქმს, რამეთუ მისგან გამოიღის ნაყოფი სიმართლისაჲ. სნეულებაჲ
Line of ed.: 19     
ვერ Ms. page: A_49v  შემძლებელ არს მისა ვნებად, რამეთუ მისგან ძალი შეიმოსის და
Line of ed.: 20     
სიქადული ღმრთისა მიმართ.

Line of ed.: 21        
მერმე კუალად განსაცდელთა ვერ შეუძლიან ბრძოლად მას, რამეთუ
Line of ed.: 22     
მისგან მოიპოვის ქებაჲ და დიდებაჲ საუკუნოჲ. დევნათა ვერ შეაძრწუნიან
Line of ed.: 23     
იგი, რამეთუ მისგან იქმნ გჳრგჳნსა სრულსა და შუენიერსა და ღმრთისა დი\დებულისა
Line of ed.: 24     
სიხარულით შესწირავნ. შიშულობამან არა შეუძლის მას, რაჲთამცა
Line of ed.: 25     
უდებ იქმნა, რამეთუ მისგან იქმნ სამოსელსა დიდებისასა. სიყმილმან ვერ
Line of ed.: 26     
შეუძლის მას, ვითარმცა სულმოკლე იქმნა, რამეთუ მისგან ტაბლაჲ სულიერი
Line of ed.: 27     
განემზადებინ მას და სიხარული სამოთხისაჲ. ვერცა სიგლახაკემან შეუძლის
Line of ed.: 28     
მას ცთუნებად, რაჲთა მდიდრად გარდააქციოს, რამეთუ მისგან Ms. page: A_50r  დაი\მკჳდრის
Line of ed.: 29     
ნეტარებაჲ იგი ქრისტჱსი.

Line of ed.: 30        
მღჳძარებაჲ და ტირილი გჳრგჳნოსან იქმს მას და სრულ ჰყოფს მას
Line of ed.: 31     
და წყარო სიწმიდის არს მისა. სიმდაბლჱ და ყუდროებაჲ საფარველ არიან
Line of ed.: 32     
აღშჱნებულისა მის მისისა. სიკუდილმან ვერ შეუძლის მას მოკუდინებად, და
Line of ed.: 33     
ვერცა საფლავი შემძლებელ არს მისა შეყენებად, და ვერცა აერთა დააბრკო\ლიან
Line of ed.: 34     
იგი. თჳთ ცანიცა ვერ შემძლებელ არიან ბჭეთა მათთა დაჴშვად წინაშე
Line of ed.: 35     
გამოუთქუმელისა მის სათნოჲსა სულისა, არამედ ოდეს იხილიან იგი, სიხარუ\ლით
Line of ed.: 36     
განეხუნიან მას ბჭენი იგი ცათანი. ბევრნი იგი ბევრთა ანგელოზთანი
Line of ed.: 37     
და ანგელოზთ-მთავარნი ვერ შემძლებელ არიან შერისხვად მისა, არამედ სი\ხარულით
Line of ed.: 38     
პირსა მათსა შეიმთხჳიან [3] იგი Ms. page: A_50v  და ჴელითა მათითა შეიყვანიან
Line of ed.: 39     
იგი წინაშე დიდებასა მას პირისა ღმრთისასა.

Page of ed.: 16  
Line of ed.: 1        
იხარებს მისა მიმართ მამაჲ, რამეთუ შეიყუარა იგი და მისა გარეშე
Line of ed.: 2     
სხუასა არა თაყუანის-სცა. იხარებედ მის ზედა ცანი ძალითურთ მათით და
Line of ed.: 3     
ერთბამად შეურდებიედ და აღიდებედ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, რამე\თუ
Line of ed.: 4     
იხილიან იგი შუენიერი მსგავსად ანგელოზთა შემკული ყოვლითავე კეთი\ლითა
Line of ed.: 5     
სიმართლისა საქმითა. იხარებნ მისთჳს სამოთხჱ იგი ფუფუნებისაჲ,
Line of ed.: 6     
რამეთუ ხუდა [1] იგი ნაწილად.

Line of ed.: 7        
დიდებაჲ და დიდად შუენიერებაჲ მხოლოსა სახიერსა და კაცთ-მოყუა\რესა
Line of ed.: 8     
ღმერთსა, რომელმან მოგუცა ჩუენ სასუფეველი მისი მადლითა მით
Line of ed.: 9     
მისითა, რამეთუ მისი არს დიდებაჲ და პატივი Ms. page: A_51r  და კაცთ-მოყუარებაჲ
Line of ed.: 10     
უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Ephraem Syrus, Homilies.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 26.11.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.