TITUS
Gurgani, Vis u Ramin (translit.)
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Page of edition: 7 
gftr ՚ndr st՚yš mḥmd mṣṭwfy ՙ՚lyh ՚lsl՚m


Strophe: 1  
Verse: a     knwn gwym ṯn՚h՚y pymbr
Verse: b     
kh swy yzd՚nst rhbr

Strophe: 2  
Verse: a     
čw gmr՚hy z gyty sr br ՚{՚}wrd
Verse: b     
šb by d՚nšy s՚yh bgstrd

Strophe: 3  
Verse: a     
by՚md dyw w d՚m kfr bnh՚d
Verse: b     
hmh gyty bd՚n d՚m ՚ndr ՚ft՚d

Strophe: 4  
Verse: a     
z ġmry hr ksy čwn g՚w w xr bwd
Verse: b     
hmh čšmy w gwšy kwr w kr bwd

Strophe: 5  
Verse: a     
yky n՚qws dr dst w člyp՚
Verse: b     
yky ՚{՚}tš prst w znd w ՚st՚

Strophe: 6  
Verse: a     
yky bt xd՚y xwyš krdh
Verse: b     
yky xwršyd w mh sǧdh brdh

Strophe: 7  
Verse: a     
grfth hr yky r՚h ngwns՚r
Verse: b     
kh ՚{՚}n rh bh dwzx bwdh hnǧ՚r

Strophe: 8  
Verse: a     
bh fṣl xwyš yzd՚n rḥmt ՚{՚}wrd
Verse: b     
z rḥmt nwr dr gyty bgstrd

Strophe: 9  
Verse: a     
br ՚{՚}md ՚{՚}ft՚b r՚st gwy՚n
Verse: b     
xǧsth rhnm՚y r՚h ǧwy՚n

Strophe: 10  
Verse: a     
čr՚ġ dyn ՚bw՚lq՚sm mḥmd
Verse: b     
rswl x՚tm w y՚syn w ՚ḥmd

Strophe: 11  
Verse: a     
bh p՚ky syd frznd ՚{՚}dm
Verse: b     
bh nyky rhnm՚y xlq ՙ՚lm

Strophe: 12  
Verse: a     
xd՚ ՚z ՚{՚}frynš ՚{՚}frydš
Verse: b     
z p՚k՚n w gzyn՚n br gzydš

Strophe: 13  
Verse: a     
nbwt bdw d՚dh dw brh՚n
Verse: b     
yky frq՚n w dygr tyġ br՚n

Strophe: 14  
Verse: a     
sxn gwy՚n ՚z ՚n xyrh bm՚ndnd
Verse: b     
hnr ǧwy՚n bdyn ǧ՚n brfš՚ndnd

Strophe: 15  
Verse: a     
kǧ՚ dr ՙṣr ՚w mrdm kh bwdnd
Verse: b     
fṣ՚ḥt šǧ՚ՙt my nmwdnd

Page of edition: 8 
Strophe: 16  
Verse: a     
bǧw dr šՙrh՚ gft՚r ՚yš՚n
Verse: b     
bbyn dr n՚mh՚ krd՚r ՚yš՚n

Strophe: 17  
Verse: a     
sxn š՚n dr fṣ՚ḥt ՚{՚}bd՚rst
Verse: b     
hnrš՚n dr šǧ՚ՙt byšm՚rst

Strophe: 18  
Verse: a     
čn՚n qwmy bd՚n krd՚r w gft՚r
Verse: b     
zb՚n š՚n dr nṯ՚r w tyġ xwnb՚r

Strophe: 19  
Verse: a     
čw bšnydnd frq՚n ՚z pymbr
Verse: b     
bdydndš bh ǧng bdr w xybr

Strophe: 20  
Verse: a     
bd՚nstnd k՚n hr dw xd՚yyst
Verse: b     
pḏyrftnš ǧ՚n rwšn՚yyst

Strophe: 21  
Verse: a     
sr՚n n՚k՚m sr br xṭ nh՚dnd
Verse: b     
dw՚l ՚z bnd gyty br gš՚dnd

Strophe: 22  
Verse: a     
z čng dyw bd gwhr brstnd
Verse: b     
bt՚n mkh dr hm škstnd

Strophe: 23  
Verse: a     
bh nwr dyn z dwdh gšt ẓlmt
Verse: b     
wz ՚br ḥq frw b՚ryd rḥmt

Strophe: 24  
Verse: a     
bšd kyš bt ՚{՚}md dyn yzd՚n
Verse: b     
zmyn kfr bstd tyġ ՚ym՚n

Strophe: 25  
Verse: a     
sp՚s w škr ՚yzd čwn gz՚rym
Verse: b     
mgr ǧ՚n bh škr ՚w sp՚rym

Page of edition: 9 
Strophe: 26  
Verse: a     
bdyn dyn hm՚ywn k՚w bh d՚d
Verse: b     
bdyn rhbr kh bhr frst՚d

Strophe: 27  
Verse: a     
rswl ՚{՚}md rs՚lth՚ rs՚nyd
Verse: b     
ǧh՚ny z xšm ՚w rh՚nyd

Strophe: 28  
Verse: a     
čh bxš՚yndh w mšfq xd՚yyst
Verse: b     
čh nykw k՚r w čh rḥmt nm՚yyst

Strophe: 29  
Verse: a     
kh br byč՚rgy bbxšwd
Verse: b     
rswly d՚d w r՚h nyk bnmwd

Strophe: 30  
Verse: a     
pḏyrftym wy bh xd՚yy
Verse: b     
rswlš bh ṣdq w rhnm՚yy

Strophe: 31  
Verse: a     
nh wy dygry ՚nb՚r gyrym
Verse: b     
nh ǧz gft՚r ՚w čyzy pḏyrym

Strophe: 32  
Verse: a     
bh dnyy w bh ՙqby rwy ՚wst
Verse: b     
bǧz ՚wm՚n nd՚rd hyč ks dwst

Strophe: 33  
Verse: a     
՚gr šmšyr b՚rd br sr
Verse: b     
ǧzyn dyny nb՚yd dr xwr

Strophe: 34  
Verse: a     
ngh d՚rym dyn rwḥ d՚rym
Verse: b     
bh yzd՚n rwḥ w dyn hm sp՚rym

Strophe: 35  
Verse: a     
xd՚y՚ ՚{՚}nčh br bwd krdym
Verse: b     
tn w ǧ՚n bh frm՚nt sprdym

Strophe: 36  
Verse: a     
z pyġmbr pḏyrftym dynt
Verse: b     
byfzwdym škr w ՚{՚}frynt

Strophe: 37  
Verse: a     
w lykn ՚yn tn tw sršty
Verse: b     
qṣ՚y xwyš br tw nwšty

Strophe: 38  
Verse: a     
gr՚ydwn kz tn g՚h g՚hy
Verse: b     
pdyd ՚{՚}yd xṭ՚yy y՚gn՚hy

Strophe: 39  
Verse: a     
mzn krd՚r br sr
Verse: b     
mkn p՚d՚š dr xwr

Strophe: 40  
Verse: a     
kh byč՚rg՚n tw xd՚yym
Verse: b     
hmydwn z ՚mt՚n mṣṭf՚yym

Strophe: 41  
Verse: a     
՚r čh gn՚h by šm՚rym
Verse: b     
bh fṣl w rḥmt ՚mydw՚rym

Strophe: 42  
Verse: a     
tr՚ ḥw՚nym w š՚yd gr bxw՚nym
Verse: b     
kh rh ǧz bh dr g՚ht nd՚nym

Strophe: 43  
Verse: a     
krym՚n mr ṣՙyf՚n nr՚nnd
Verse: b     
bḥ՚ṣh čwn bh z՚ryš՚n bxw՚nnd

Strophe: 44  
Verse: a     
krymy tw bxw՚n bh dr g՚h
Verse: b     
čw xw՚nymt bh z՚ry g՚h w byg՚h

Strophe: 45  
Verse: a     
ṣՙyf՚nym š՚yd gr bxw՚ny
Verse: b     
gnhk՚rym š՚yd gr nr՚ny

Strophe: 46  
Verse: a     
z tw nšgft fṣl w brdb՚ry
Verse: b     
čn՚n kz ǧf՚ w zštk՚ry

Page of edition: 10 
Strophe: 47  
Verse: a     
tr՚ ՚ḥs՚n w rḥmt bykr՚nst
Verse: b     
šfyՙ hmydwn mhrb՚nst

Strophe: 48  
Verse: a     
čw pyš rḥmt ՚{՚}yd mḥmd
Verse: b     
՚myd z fṣlt ky šwd rd

Next partThis text is part of the TITUS edition of Gurgani, Vis u Ramin (translit.).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.