TITUS
Svan Prose Texts II (Lower Bal)
Part No. 2
Previous part

Text: 2 
Page of edition: 3 
Line of edition: 1 
ზნე-ჩვეულებანი
Line of edition: 2 
II. მეზრობ


Link to spto2g
Line of edition: 3       ლეჩყა̈ნ ალი ქართვა̈ნის, დოლს ჭკიდანა̈რს უშხუდ ხაშხახ.
Line of edition: 4    
ლეჩყა̈ნ სგანჩუ ჲარდვ ლი მეყვლე: ქართვა̈ნი ჩვაბე ლეჩყა̈ნ ლი,
Line of edition: 5    
დოლ ჭკიდანა̈რ -- ჟაბე ლეჩყა̈ნ. თხვიმ დოლ ლი ლეჩყა̈ნისგა.
Line of edition: 6    
ლეჩყა̈ნისგა თხუმდ მასმა ჩეყან, ლეჩყა̈ნ ეჯღა ხაშხა ჩეყნა̈რე
Line of edition: 7    
ში ჩუქან მერდა.

Link to spto2g
Line of edition: 8       
მიჲ მეზრიშ ხვა̈სვ ქა ჯემბუალ ხოჩა ძგიდხენქა.

Link to spto2g
Line of edition: 9       
მუჟღურხენ სა̈სიშისგა ჟი ხვიბნად ჟაბშხენ -- გულხენ ქა
Line of edition: 10    
ხვაზგჷრად თავრა̈რ ლა̈შხრა̈შ, მადე-ჲ [ხვიბნად] ჩვაბშხენ --
Line of edition: 11    
თავრა̈რხენ გულთეჲსგა. ამჟი ბა̈ლს ჩუბავ ლაზვრია̈რს, ვოხუშდ-უსგვა
Line of edition: 12    
კილო ნამშა̈ჲ ხასკჷდა, ეჯის ხვა̈ჭმინად ყორნიყორნ. ლაზვრი ხერასშვ
Line of edition: 13    
ნად მჷსყე. ჲესვა̈ჲს ხეხოლიდა, ეჯი ჲორი მეზგე ლა̈სვ მეჭემ
Line of edition: 14    
მალმაზონ თა̈რგლეზერ ხაშხა, ათხეჲ აშ ლჷგ, ეჯ ხა̈ტს ხვა̈ჭმინად.
Line of edition: 15    
მუჭვედჩუ ნირკან, ეჯჟი ყორხენისგა ხვეშმივდ, მადე-ჲ მალმაზონს
Line of edition: 16    
ხვარსკჷნად ვოდ დო ქა̈ნჴდენოლხ, ეჩქად ნა̈ჲ ყორჟი უშხუდ
Line of edition: 17    
ხვემზჷრდად სევხენქა. ეჩქას მეზგე სგა̈ჲნა კარვას ქა ჴიდა, ნამშა̈ჲ,
Line of edition: 18    
'ა̈თმარჯოლ ეჯის ყორთექა. ყორჟი მალმაზონ ხორკან, ეჯი
Line of edition: 19    
ჟი ხა̈მზჷრიდა კარვას ეჯ მეზგემ ნა̈შდობახენ სევხენქა.

Link to spto2g
Line of edition: 20       
ამჟი ჟი ნაზორ ნამშა̈ჲშვ ჴა̈ნ ხეკვეს ა̈ნყიდენს. ეჯის ჩუ ხვა̈ნშყად.
Line of edition: 21    
ეჩჷნქაშ ეჯი, ჭჷმნჷრა მა̈ჲ ლა̈სვ, ეჯის არა̈ყდ ჩვარა̈ყიდახ, კვეცან
Line of edition: 22    
ეჯის ლენყად ა̈დისგდახ. ლიჴვდიშია̈შ საფტინ ლადეღ ჴა̈ნს ჩვა̈ჲსენიდახ
Line of edition: 23    
ეჯ ლეთ ჟი იმარალდახ.

Link to spto2g
Line of edition: 24       
მერმა ლადეღ, ლიჴვდიში ლადეღ ამჟი ხოშა მუსობჟი ლახვთე,
Line of edition: 25    
მეზჷრთე, ვოშთხვ კილომეტერს ლეზი ლა̈სვ ქორხენ ესღვანდახ
Line of edition: 26    
ლემზირ, ჲორი ხოშა კუბა̈დ ჴანვემ, ყვიჟე გვი სამწვადშვ ჟი
Line of edition: 27    
მჷტყა̈ბ, ზედა̈შ ლა̈ხნისგიშვ. ეჯ ზედა̈შ კულა̈შ [ლა̈სვ]. კულ ჩიქი
Line of edition: 28    
ჩუ ლესლა̈ტი ლა̈სვ, ეჩქანღო ჩუ ლეფრე. ეჯის ჩუ ხვა̈ნკვშდად
Line of edition: 29    
ჲორი ლეთ-ლადეღ, ეჩქანღო ჩუ ლჷმცხანა ბოჭკათეჲსგა სგა
Line of edition: 30    
ხვაწვდად თვალთვშვ, მადე-ჲ წერქოშ, ჩუ ხვანჴურად ლა̈იდ გუნ
Line of edition: 31    
ლუნკვლად, ხვარაგუნად ჲეშდ ლადეღს.

Link to spto2g
Page of edition: 4 
Line of edition: 1    
ალის ჩუ ჲერვა̈ჲ ლა̈ჲთჷრა, მა̈ზუ დო იროლ, ეჯი, ზურალ
Line of edition: 2    
ღვაჟმარე, ლა̈ლჩახენქა ლიჴვდიშითექა არა̈ყს დემეგ ჷთრა
Line of edition: 3    
დეშომა.

Link to spto2g
Line of edition: 4       
ჟი მეზჷრთეჟი, ლინთვს ხოხალდა, ეჩშელდ ოსხურდად, ხოლა
Line of edition: 5    
ლინთვისგა ხოფშირა ჲერვეშდ ღვაჟმარათეჟი, მადე-ჲ ხოხრა.

Link to spto2g
Line of edition: 6       
ჟი მეზა ჯგჷრა̈გს ლახა ჟი ხოქა̈ბიდახ, ეჩქას ჩუ მესდა ლითრეს
Line of edition: 7    
ჟი იბნახ. მეზრა̈შ თა̈რგლეზერ სბენდიკშ ლი ჰარა̈კ სოტა̈რთექა.
Line of edition: 8    
ჯვინელ ლა̈წირველი ლჷმა̈რ, სამრა̈კ იშგენ მა̈გ ხად.

Link to spto2g
Line of edition: 9       
ეჩეჩუ პაპ ლჷმზიგ, ლინთვ ზავ ჩუ ლჷმა̈რდელი ჩუ როქ ხაშდღვა
Line of edition: 10    
ჟიბ. მემზჷრა ქა ხვეჭმენიდად კჷრკა̈ნდ ლერსგვანთე ლა̈მზჷრშვ,
Line of edition: 11    
ღო სგა ღურდად, ლეტვროლს ჟი ხვატვრად, ფიშირ ნუღვანდა, ჩი
Line of edition: 12    
სგა ხვა̈ძღვნიდად კარვაშ მჷჴდემ სევხენქა ნა̈შდობახენქა. ჟი
Line of edition: 13    
ნა̈მზჷრუნღო ქა ჴვედნიდად მიჩა სგვებინთექა, უშხუდ მა̈გ ჩუ
Line of edition: 14    
ხვატულიდად მაზერთე. ლატულიჟი ხვეჰერალდად აშხვჟი,
Line of edition: 15    
ხვემზჷრიდად... ჩუქაშხენჟი ჰერს ჟი ნა̈სმინახ მეფხაჟი, მადე-ჲ თვეფს
Line of edition: 16    
ახკვანახ.

Link to spto2g
Line of edition: 17       
ლა̈ლჩაუნღო ლიჴვდიშითექა ლეჩყა̈ნისგა თვეფიშ წესდ ლიბემ
Line of edition: 18    
დემეგ ნიშიდდა, თხუმ ჩუბოვ ხვეჩმუდად. თხერე ჟეღს ყორთეჲსგა
Line of edition: 19    
სგოხშგებნოლ, ჰარა̈კ თვეფს დეშ ხვეფშვდად, დემეგ ნიშიდდა.

Link to spto2g
Line of edition: 20       
ჟიქაშხენჩუ მეჴდა ქორს სადამშვ ქა ხვეჭმენიდად, ლაყა̈ფ ნად,
Line of edition: 21    
ეჩქანღო ტაბგობ ხეჭმენიდა. ნა̈ჲ მელსკა̈რ ხვა̈სვდ, ეჯა̈რდ ხოშა
Line of edition: 22    
ქამშხენიშ მეჴედ ანღჷრდა. ჟიბ კათხთეჲსგა ხვა̈გვშად კულა̈შ
Line of edition: 23    
ზედა̈შს. ეჯი ჟი ხატყციდა ქამშხენჩუ ჴედნიდა. ხედვა̈ჲ ფოყთე
Line of edition: 24    
ა̈ნჴდენოლ, ეჩხავ ჟაბე ჩვაბე ჴევს ხოჩა ზა̈ჲს ოხღელიდად. კათხ
Line of edition: 25    
მეგმემ ლი. სგაშხენ ლა̈წირველისგა კეც კირშვ სგა ხათიქ. ესვალა
Line of edition: 26    
ჩოთკვიშა, ედო ჯვინალდ ეშთე ლჷმგოშნელიხ ზედა̈შს. ლაჴვმი
Line of edition: 27    
მისა̈ჲს ჩოთიშგდ ხოჩამდ, მურყვამი ჩოთიშგდ ხატრე ლაშხვნი
Line of edition: 28    
დოლს.

Link to spto2g
Line of edition: 29       
სკარ ვოშთხვ ლეთ-ლადეღ ლა̈სვ წეს: საფტინს, მიშლადეღ,
Line of edition: 30    
დეშდიშ თახა̈ ნებოზს ჩუ ხვერნიდა. მა̈ჲ ლიმზჷრ ქა იქვიდა, ეჯი
Line of edition: 31    
თხუმდ კარვაშ მჷჴდე ხა̈ლხღა იქვიდა. ეჯი ხა̈ლხსი აშ ხოხალდა.
Line of edition: 32    
ეჯღა ლიჴდე და̈ს ხამჭინდა კარვაშ. კათხა̈შ ლაკადჟი ნემთქვან
Line of edition: 33    
ლიმზჷრ.


(ფარნაოზ კვიციანი. მეფე ხორგუანი. ჭკიდანარი. .თოფურია. VIII.1954)Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan Prose Texts II (Lower Bal).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.