TITUS
Svan Prose Texts I (Upper Bal)
Part No. 3
Previous part

Text: 3 
Page of edition: 2 
Line of edition: 27 
3. იმჟი ახწინე̄ნახ თათრა̈ლს კა̄ლა̈რ


Line of edition: 28       თათრობ ლა̈სუ̂, შომუ̂ა̈̄ჲ ცჴუ̂ემა̈დ (\\ ცჷჴუ̂ემა̈დ) ხუღუ̂ა̈̄ნხ ლა̈შია̄ლდ.
Line of edition: 29    
ეჩქა ლალხორა̈ გელუ̂ა̄ნა̈ გეზალ ჯა̈რს არდა, ლა̈შია̄ლს ხონჴერდა
Line of edition: 30    
შუ̂ანა̈რს. ჩუ̂ადგა̈რხ თათრა̈ლდ ეჯა. ეჩის თა̈უ̂ირ მუ ხორდა, მეჩი
Line of edition: 31    
მა̄რე. გეზლა̈ დაგრა ჩუ̂ა̈დკუ̂იჰ. შომუ̂ა̈̄ჲ თათრა̈ლ ანღჷრდახ (კა̄ლქა
Line of edition: 32    
იეტიხდახ) ეჩქა გელუ̂ა̄ნდ ხე̄ქუ̂ მიჩა ხეხუ̂ს, მეჩი მა̄რემ: "ჲაღო, ' ე̄სერ

Line of edition: 33       
დეშ იწუ̂ე̄ნე ჩუ დეშ ესერ ხომწუ̂ინე: ლა̈სგიდ ესერ მა̄მ ხა̄რ,
Page of edition: 3  Line of edition: 1    
ჯა ესერ 'ა̈ნბუ̄ცი ჴემა̈დს ეჯნემ ესერ ქა̄უ̂ ოთმეწუ̂ნე ხოჩა̄მდ".
Line of edition: 2    
ახფიშუ̂დხ ჴემა̈დ, გუ̂ამა̈რისგა ხაჴიდ თათრი მახუ̂შის ჩუ̂ანკუ̂ა̈რ ჰუ̈ლხა̈ნჩუ.

Line of edition: 3       
ამეჩუ ლიშია̈̄ლ ლჷმა̈̄რ, ეჩქა ხა̈ლხ, სოფელ მა̈გ, ჟი̄ბ ლჷმა̈რდ ლა̈გურკამჷყ;
Line of edition: 4    
ჴემადშუ̂ ხა̈შია̄ლახ თათრა̈ლს. თათრა̈ლს ჴემდა̈რ ხოჩა
Line of edition: 5    
ხაღუ̂ე̄ნახ, მარე თათრა̈ლ იმუ̂ა̈̄ჲ ცხუუ̂ა̈რს ხა̈ფშუ̂დინახ ეჩხა̈ნისგა, ეჩას
Line of edition: 6    
კა̄ლა̈რ ქა ხაჭკუ̂რინახ ეჩქა თათრალე ჴემდარეშდ მა̄მა ხაყე̄ნახ ეჯ
Line of edition: 7    
ცხუუ̂ა̈რს ეჯნოშ 'ახწინე̄ნახ თათრა̈ლს. ფე̄დიათე ლახ ლჷმჴა̈დუ̈ნხ,
Line of edition: 8    
ეჩქა გურნა̈ლს ხატყცინახ შდულუ̂ა̈რხა̈ნქა 'ახწინე̄ნახ თათრა̈ლს.
Line of edition: 9    
დეშ ოთჴაცახ ჩუ: ჴე̄ საყდა̈რს, ბარბალხა̈ნქა, ჩოთტუფუ̄რახ
Line of edition: 10    
ჲერუ ჯუ̂ა̈რ, სერ ეჩჷნქა დე̄სამა მოშ ოთჲახ თათრა̈ლს.

Line of edition: 11       
ნათთარუ̂ ჲურინ ლი შუ̂ა̈ნ, მარე ჟი დეშ ხა̈წნე̄ნახ შუ̂ანა̈რს, ჩიგარ
Line of edition: 12    
ხოლა გუჟი ხა̄რახ ლი̄ზა̈̄ლ.

Line of edition: 13          
(კალა)Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan Prose Texts I (Upper Bal).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.