TITUS
Svan Prose Texts I (Upper Bal)
Part No. 2
Previous part

Text: 2 
Page of edition: 2 
Line of edition: 10 
2. თათრარე ლიჴედ შუ̂ა̈ნთე


Line of edition: 11       აშხუ̂ჟი̄ნ თათრა̈რ ა̈მჴედე̄ლიხ შუ̂ა̈ნთე ლაჴუ̂მა̈რ ლატფუ̄რათე.
Line of edition: 12    
ჭუბე̄რთე სგა̈̄მჴედხ. ეჩეჩუ̄ნ ესხუ̂იე̄ნახ შუ̂ანა̈რ ხუ̂ა̈ჲ ოხხუ̂ი̄ტახ: ეჯჲარე
Line of edition: 13    
ზისხუ̂შ გიმ ჩუ̂ალწჷრნე̄ლი. ათხე̄ჲ ლიხ აშხუ̂ ა̈გის ბაჩა̈რ ლჷწრანე. ეჯ
Line of edition: 14    
ა̈დგილს თურქუ̂რე ნა̈ხუ̂იტს ხაყლეხ. ეჩხა̈ნ ლეჟა ლეჟ ა̈̄მჴედხ ლახმჷლდდ
Line of edition: 15    
ხუ̂ა̈ჲ ლაჴუ̂ა̈მ ოთტუფუ̄რახ.

Line of edition: 16       
ლახმჷლდს ესნა̈რ მჷმჟა̈̄ლ თა̈თაუ̂ ბუტიშ' ა̈̄რი, ხეწა̈დ თათრა̈რს,
Line of edition: 17    
ანჴა̈დ ლეჟა მჷლახთე სოფელ ჩუ̂ადბა̈ჟნე. მჷლახდ ლეჟ' ა̄ნჴა̈დხ
Line of edition: 18    
თათრა̈რ უღუ̂ირ ზაგა̈რ ჩუ̂ა̈დსადგუ̂მა̈̄ნხ. ა̈ხცხა̈პხ ესნა̈რ ქა მჷლხა̈რ
Line of edition: 19    
ხუ̂ა̈ჲ ანხუ̂იტხ, მინე მათხუ̂მი ხუ̂ანთქარ ჩუ̂ადგა̈რხ. ეჩი̄ ფაყუ̂ ათხე̄ჲ
Line of edition: 20    
ჩუ̂ა̈რი ჭო̄ლში ბარბალისგა. ფაყუ̂ ძღჷდ ლი, წუ̂ი̄მიშ.
Line of edition: 21    
ალ ლა̈შია̄ლჟი̄ნ ესნა̈რ ლა̈ხჴუ̂ა̈სგ თა̈თაუ̂ ბუტიშა ეშხუ ძაძრა
Line of edition: 22    
ხატა̈რ 'ოხკიდ თათრა̈რს. ეჩე̄სგა ლჷმა̈რდ აშირ უსგუ̂აჲეშდ უსგუ̂ა
Line of edition: 23    
ხა̈ტ. ეჯჲა̈რ მჷჟა̄ლუ̂ა̈ მაცხუ̂ა̈̄რთე ადჲე ათხე̄ჲ ჩუ̂ა̈რიხ.
Line of edition: 24    
მჷლხა̈რდ ესნა̈რ თათრა̈რ ქა̄დრა̈კლეხ ხუ̂ა̈ჲ 'ანხუ̂იტხ. ეჩქას
Line of edition: 25    
ლიშია̈̄ლ ცხუ̂ი-ცჷჴემადშუ̂ ლჷმა̈̄რ.

Line of edition: 26          
(ლენჯერი)Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan Prose Texts I (Upper Bal).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.