ECLING
Text collection: SPT 
Svan Prose Texts
Book: I 
I: Upper Bal Dialect


Svan Original Texts

as published in
Svanuri ṗrozauli ṭeksṭebi,
I: Balszemouri ḳilo.
Ṭeksṭebi šeḳribes A. Šaniʒem da V. Topuriam
(Masalebi kartvelur enata šesc̣avlisatvis, I) /
Svanskie prozaičeskie teksty,
I: Verxnebal'skoe narečie.
Teksty sobrali A. Šanidze i V. Topuria /
(Materialy dlja izučenija kartvel'skix jazykov, I) /
Textes svanes prosaïques,
I: Dialecte du Haut-Bal.
Textes recueillies par A. Chanidzé et V. Topouria
(Matériaux pour l'étude des langues kartvéliennes, I),
Tbilisi 1939

entered by J. Gippert and M. Tandashvili,
Frankfurt a/M, 1995-1999;
corrected and proofread by Iza Chantladze, Rusudan Ioseliani and Ketevan Margiani,
Tbilisi 1999-2000;
ECLING version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 13.6.2000 / 21.8.2002

Text: 1 
Page of edition: 1 
Line of edition: 1 
1. თათრიანობ ჯუ̂ინელ მურყუ̂მა̈ლ


Line of edition: 2       ჯუ̂ინელ დრეუ̂ს ესნა̈რ თათრა̈ლ მე̄უ̂არ ლჷმჴა̈დუ̈ნხ შუ̂ა̈ნთე ერუ̂ა̈̄ჲ
Line of edition: 3    
წინა̄ღმდეგობს ხა̈ბნინა ლიცუ̂ა̈̄ლს ხა̈ჩუ̂მინა, ეჯჲა̈რს ჩი̄ ხოლა̄მ
Line of edition: 4    
გარ ხა̈ჩუ̂მინახ თათრა̈ლ. ამკა̈ლიბ თათრალე ლიჴედს შუ̂ა̈ნთე მუშუ̂ა̈ნ
Line of edition: 5    
მა̄რე̄მი ხოლე̄მი ლიყრინეს თათრიანობს ხუ̂აყლედ შუ̂ანა̈რ.

Line of edition: 6       
აშხუ̂ ჩიქქა ა̈მჴედხ თათრა̈ლ ხუ̂ა̈ჲ მა̄რე ოთჷრმახ მუშუ̂ა̈ნ. ეშხუ
Line of edition: 7    
მა̄რე, მჷლხირ, სგა ლოხცუ̂ი̄რახ მურყუ̂ამთე. მა̄დ ა̈მჴედ ქა მურყუ̂ამხა̈ნქა
Line of edition: 8    
ხაცუ̂ა̄ლა ეჩხა̈ნქა თათრა̈ლს. თათრა̈ლ ა̈მჴედე̄ლიხ მურყუ̂ამდ
Line of edition: 9    
ჩუქუ̂ა̄ნისგა ლაღუმ ლოხდახ, ეჯღა ერე "ჟ' ესერ ა̈ნუნჴუ̂ი მურყუ̂ამ
Line of edition: 10    
მა̄რე ესერ ჩუ ა̈დდაგრი". [ალ] მა̄რა მურყუ̂ამს ეშხუ ხაბნა̈̄ გუ̂ა̈რე
Line of edition: 11    
ხაღუ̂ე̄ნა; ჩუ ოთფი̄ტა გუ̂ა̈რად ნე̄სგაჩუ, ჩოთქუ̂იჭა ეჩლექუ̂ა ჭჷშხა̈რ
Line of edition: 12    
ტა̈ნ ლა̈ღლიაშა̈რმჷყ, ტოტა̈რ ჟიბოუ̂ ლოხცუ̂ი̄რა მეფტან მეპო̈̄რი
Line of edition: 13    
გუ̂ა̈რდ ქა̄ლპო̈̄რლი მურყუ̂ამხა̈ნქა ეზა̈რ ჯო̈̄დიად ა̈მპერე̄ლი. ამჩუ
Line of edition: 14    
ჩუ̂ათჩედა თათრა̈ლს, ' ა̈მჩედ ჩხე̄ლა̈შდ. ჩხე̄ლა̈შ აჯაღ ლჷმა̈რდხ თათრა̈ლ
Line of edition: 15    
ლოხთჷრა მა̄რა, ერე ხა̈დურდ ჩუ დეშ ხა̈ჩდა̈ნუ̂ნა სგა ლახჩჷ̄და
Line of edition: 16    
თათრა̈ლს, მუგუ̂დაჲ მინე ა̈რთქუ̂ილ ლა̈სუ̂. თათრა̈ლს აჯაღ ხონჴერხ
Line of edition: 17    
შუ̂ანა̈რ, ლახრა̈ლ იშგნა̈̄გხა̈ნ ნა̈ჴიდუ̂ მა̄რა̈̄ლ.

Line of edition: 18       
ალ მა̄რა ხო̄ქუ̂ა აშხუ̂ მჷლხირდ, ერე "სგაუ̂ ესერ ა̈ხჩჷ̄დხ ალჲა̈რს
Line of edition: 19    
ხანჯრალშუ̂ ჟიუ̂ ესერ ანხუ̂იტხ" [მარე] ეჩას დეშ ოთბა̈დუ̂ა ჯა გარ
Line of edition: 20    
სგა̄ხჩჷ̄და თათრა̈ლს ხანჯარშუ̂ უ̂ოხუ̂იშდ ჩოთდაგრა. ეჩუნღო ღალ
Line of edition: 21    
ჯაჲ ჩოთდაგრახ.

Line of edition: 22       
ეჯ მურყუ̂ამ-ე́, ხედუ̂ა̈̄ჲსგა სგა ლა̈ხსა̈დ მა̄რე თათრა̈ლდ ლაღუმ
Line of edition: 23    
ოხდეხ, ლა̈დი̄ ჩუ ლჷგ ლახრი ლექუ̂ა̈̄ პილს, შუკუნ ჟიბოუ̂, სარაგ
Line of edition: 24    
ჟიქა̄ნ, ნე̄სგაჩუ ჩუ მეყუ̂ლე ლი.

Line of edition: 25       
თათრიანობ და̈̄ს ხაშყიდ (\\ და̈̄ს ხამგჷნა) ათხე, მარე ალა [ეშ] ჩუ
Line of edition: 26    
ხასმა ჩი̄ მინე-მინე ხოშა̈̄ლხა̈ნქა, ერე ჯუ̂ინალდ შუ̂ა̈ნს მე̄უ̂არ მაყალ
Line of edition: 27    
ხა̄რა თათრალეშ. ამი̄ მჷმტკიცა̈̄უ̂ი ხუ̂ა̈ჲ ა̈რი შუ̂ა̈ნისგა, ამბაუ̂შუ̂ი ხუ̂ა̈ჲ
Line of edition: 28    
ა̈რი ჯუ̂ინელ ნამსა̈დშუ̂ი̄. ჯუ̂ინელ ნამსა̈დშუ̂ ა̈რი ეჯა, ერე ხუ̂ა̈ჲ
Line of edition: 29    
მურყუ̂ამ ლჷგ ჩია̈̄გ, კოჯა̈რჟი იშგნა̈̄გ ლაბჷგ ა̈გის, მარე მურყუ̂მა̈ლ
Line of edition: 30    
ჰა̈დუ̈რ ძუ̂ირდ გარ ლჷგხ: ჲერხი მერღუ̂ე ჲერხი ური̄ღუ̂ა ლი. ლახრი
Line of edition: 31    
ფე̄დიას ლჷგხ ამკა̈ლიბ მურყუ̂მა̈ლ ჲერუ.

Line of edition: 32       
ეშხუ ლჷგ ჴე̄რში კოჯჟი. ალ კოჯ ძღჷდ კჷ̄ლთხი ლი; ჩუქუ̂ა̄ნჟი
Line of edition: 33    
ხა̈დურდ მა̄მ ლი ლა̄ზ. ლახ ლა̈ხსგიდნი, ქა შა̄ლ ჯალფარა კოჯ,
Line of edition: 34    
ეჯჟი კჷ̄ლთხი ლი. ჟიქა̄ნჩუ ძღჷდ ჯუ̂ე̄დიანეშ ლახ ა̈ხჭემნი, ჩუ ა̈ნჴდენი
Page of edition: 2  Line of edition: 1    
უმუ̂ა̄ლაჟი. მურყუ̂ამისგა ათხეი ჩუ ა̈რი ეშხუ ჯუ̂ინელ ბანდრი̄ლ.
Line of edition: 2    
ბანდა̈რ ჩუ ლჷკჷრტჷნე ლი. ჲერხი ყჷლეხ, ერე "ლჷკჷრტჷნე ესერ
Line of edition: 3    
ცხუ̂იარე ნა̈ყირ ლი." მურყუ̂ამს ლესგა̈რხა̈ნ სგა ხა̈ჩხინახ ცხუ̂ია̈რ. ეჯა
Line of edition: 4    
ჰა̈დურდ ჰა̈დუ̈რ ლი. ლჷყა̄რჷნქა დე̄სამა ხაკლი.

Line of edition: 5       
მე̄რმე მურყუ̂ამ ლჷგ ჩხე̄ლა̈შ ჟიქა̄ნ ლაბგ' ა̈̄გის, კჷ̄ლთხი ა̈დგილჟი.
Line of edition: 6    
ალა ისგთეჩუ ჩუ მერღუ̂ე ლი.

Line of edition: 7       
მესმე აჯაღ ჟა̄მშუ̂ი ფე̄დიას [ლჷგ], კოჯისგა. ამე, სგა̈̄ნჩუ, დე̄სა მიჩდა,
Line of edition: 8    
ქა̄მენჩუ გარ მიწუ̂ა: ჩუ მერღუ̂ე ლი, კოტო̄ლ გარ ცუ̂ირ.

Line of edition: 9          
(მულახი)Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan Prose Texts I (Upper Bal).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.