TITUS
Svan Chrestomathy
Part No. 3
Previous part

Text: 3 
Page of edition: 9 
Line of edition: 1 
3. ხვა̈̄ლმი ლეღვი აღაბ


Line of edition: 2       ხვა̈̄ლმი ლადა̈ღ ნამპარვი ჯჷმალადა̈ღ ლი ეჯ ლადა̈ღ ლიმზჷრ ხა̄რხ ჩი̄ჲა̈ ქორისგა.
Line of edition: 3    
ხვა̈̄ლმი̄ მეგემ ღვებრა ლექვა̈̄ნჩუ̄ნ ლჷგ. ხოშა გჷგიბ ლი ამის ხემზირხ,
Line of edition: 4    
ესვა̈̄ჲ ჴვა̈შ ხა̄რ. ხოლა̄მ მუჭვდი პატრონს ჴვეშა̈ჲს ამ ლადღიშდ ერს მამილვ ხორი
Line of edition: 5    
ნა̈მზურუნდ ერს -- ლჷგრა̈̄ლ. ალ ნა̈მზურუნ მოჯლა̈ი ნათორ ხა̄რხ. ხვა̈̄ლმი
Line of edition: 6    
ლადა̈ღ ქა ნა̈რბია̄ლუნღო ლემზჷრა̈რს ანყა̈̄ლიხ. ეჩქანღო ესვა̈̄ჲ ხვა̈̄ლმი̄ მამილვ
Line of edition: 7    
ედ ლჷგრა̈̄ლ ხაგა̈დ, ეჯჲა̈რს მჷმზჷრი ჟი ხა̈მზჷრი ხაბიც ხვა̈̄ლმის, ერე "მიჩა
Line of edition: 8    
მეფშვდე მა̈ზიგ ათქა̄ბვნას ამი̄ მუძღვნის, ხოლა მე̄კვა̈̄რჲე̄ლ, ჴვა̈შ მუჭვდი მა̈თლა
Line of edition: 9    
'ა̄თქა̄ბვნას ანსიპვნას აშ სგვებდ ლერსგვანთე ალ მამვლიშ ედ ლჷგრა̄ლე
Line of edition: 10    
მუძღვნი". ეჩქანღო მამილვს ჩვა̈ჲსენიხ. ეჩის ლჷგრა̈̄ლს 'აჯა̈ბხ ჩუ იდჲარა̈̄ლხ.
Line of edition: 11    
მოგდა̈̄ნს მამვილ ედ ლჷგრა̈̄ლ ლეთხუმდ ხა̄რ ლეყდი მუზვებ მა̈გ ლი ქორისგა.
Line of edition: 12    
ეჩქანღო კა̄ჟი̄ნ მჷჩხიმისგა ჴიცი კუ̄რპი̄ლა̈რს ა̈ჭიხ სამ. ეჯჲა̈რს შამფვირს ხაცვეხ
Line of edition: 13    
ქა̈̄მ ჴვილას ხა̈ჩხინეხ. ალ კუ̄რპი̄ლა̈რს მა̄რე დე̄მ იზბი მუჟჴვა̈რი̄ლა̈რს ხუღვეხ
Line of edition: 14    
ლეზობდ ლეკრე̄ნტა̄ლდ.

Line of edition: 15       
ლეღვი აღაბ ლე̄თ მა̈̄ნკვი ლეღვს ხაგემხ მა̈გ ეჩნოვშ ჩუ იდჲარა̈̄ლხ. ჯიჯვა̈რს
Line of edition: 16    
გა̈ლმოზა̈რს ნა̈ნკთ' ა̄დე̄სგიხ გელვე ლაგა̈ფია̄ქდ. ნა̈დჲარობენ ფეტვრა̈შ ჭყა̈ნი
Line of edition: 17    
ცჷრცმას იჩოხ ეჩას ხოგა̈̄ლიხ ჩი̄ თვით ფაკა̈ნს. ჟი ხებზიხ, ერხი ლჷფშირ მეზგაისგა
Line of edition: 18    
ღვაჟა̈რ ზურალა̈̄რ ცჷრცმა̈̄ ნა̄პუვა̈რს ხა̈ფშვდეხ უშხვა̄რ ჟი ხოთულვა̈ფიხ
Line of edition: 19    
ლერქვა̈რს ნიჩვა̈რს მჷჩხმა̈̄რ ცჷრცმოვშ. ეჩქანღო ეშხუ მა̄რე ჟი ღჷრი დე̄ფნი
Line of edition: 20    
ყო̄რთეჟი̄ნ, ჯიჯვა̈რს გა̈ლმოზა̈რს ქა შიდე ტუ̄ლი: "ოო გელო, ელოს
Line of edition: 21    
ა̈ჯზჷზე გელოდ. ამზავ ალა ჯა̈̄ც ზავდ ბარჯს ა̈ჯკვა̄ნე."


Line of edition: 22 
ლენჯა̈̄რNext partThis text is part of the TITUS edition of Svan Chrestomathy.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.