TITUS
Svan Chrestomathy
Part No. 2
Previous part

Text: 2 
Page of edition: 8 
Line of edition: 19 
2. ლამპრობ


Line of edition: 20       ლამპრობ ლი თებურვა̈ლისგა სვიმნობ ლე̄თ, ეჯ ლე̄თიშდ ქორისგა ეზერ ხა̈ნუნღო
Line of edition: 21    
ჟი ლჷმა̄რე ხა̄რ ჩი̄ ლამპრა̈რ. ჩუ იბვრ', ე̄ჩქას აშხვ ხოშა̄მ ლამპა̈რს მეზგახა̈ნქა
Line of edition: 22    
მა̈გ 'ა̈̄ჲე̄სგი საყდრი ჰა̈ზვთექა ეჩეჩუ̄ნ აშხვ ა̈გის ჟი ხატყცი მუსვისგა,
Line of edition: 23    
მე̄რმა̈̄ლი ამჟი̄ნ იჩომხ ძღჷდ ლემესგ ი̄შვი ალამა̈გ ლამპა̈რხა̈ნქა, ეჩი̄ზუმ ჩუ
Line of edition: 24    
'ე̄რე ჟიქა̄ნქა და̈̄რ მოშ ა̈სკნე. ეჩჷნქა ხოხვრა̄მ ლამპრა̈რს თვითო̄ლაჟი̄ნ ლჷდ
Line of edition: 25    
გარვი̄ საფლავა̈რჟი̄ნ ხოსვემხ. ეჯ ლე̄თ აშხვ ალა̈გდ ეშ დღამე საყდრი ჰა̈ზვ. მახა
Line of edition: 26    
ლჷდგა̈რი ფუსდ ერხი ჰარა̈ყსი ჴიდე ლჷდგა̈რი საფლა̈ვთეჟი̄ნ ლეფა̄ნად ეჩეჩუ̄ნ
Line of edition: 27    
'ა̄თვნა̈̄ლი. ამჟი̄ნ ლა̈სვ ჩი ზავ ლამპრობ. ლამპა̈რდ ლამპრობჟი̄ნ ლამპა̈რის
Line of edition: 28    
ჟაჴვა̈რ გარ ხუღვე ჩი̄. იშგან და̈̄რ იჩომ ეჯღ', ე̄რე ჟაჴვა̈რ ესერ ქრისდე̄ ნა̈მზურ ლი.
Line of edition: 29    
ალ ჟაჴვრა̈ ლიმზჷრი ამჟი̄ნ ლჷმა̈̄რლი: ქრისდე ღე̄რბათ ესღვიჭნინახ ვირჲა̈ჲა̈რ
Line of edition: 30    
ჩუ ლირმი ხა̈კვდახ. სგვებინ ქრისდ' ე̄სღრ' ე̄სნა̈რ ლა̈ჭმუშ ვეშგიმ ვირჲა̈ჲა̈რ
Line of edition: 31    
ესღვიჭხ. ქრისდე სგ'ო̄თჩა̈დ აშხვ ზურა̄ლთე̄სგა ჩუ ლიპჟუნე ხაშგვმინ, ანჴა̈დ
Line of edition: 32    
ესნა̈რ ალ ზურა̄ლ, ჩვეინ ჩუქვა̄ნთე̄სგა სგ'ა̄დგენე ქრისდე, ჯა ჟიქა̄ნ ლახსგურდა
Line of edition: 33    
ლილთე ლა̈ჲბინე. ვირჲა̈ჲა̈რ ამჟი̄ნ 'ა̈̄თქადხ. ამხა̈ნქა 'ა̄ნჴა̈დ ვირჲა̈ჲა̈რ ქა̄დ
Line of edition: 34    
ხეწა̈დხ. ლა̈ჲბინე̄დ ლი̄ზი ლაპა̈ჟდ ერხვ ჩუქვა̄ნთე̄სგ' ა̄ჩა̈დ. ერხვდ აშხლა̈რ მა̈გ
Line of edition: 35    
ჟიბავ ა̈დრიწვ. ეჩქას ქრისდედ ალა̄ჲ ჩვადჭათვნე ხა̈̄ქვ: "ბიქვღ' ე̄სერ ბუქურდ
Line of edition: 36    
მიჩა ბალე ჩიგარუ აფჷრღჷ̄ნე!" ღვეშგიმპილს ჟაჴვა̈რ ჩუქვა̄ნთ , ა̄ჩა̈დ. ამნე̄მ აშხ
Line of edition: 37    
ალ მა̈გ ჩვა̈ნნიკვ ქრისდე ჩვადლაფრე. ეჩქას ქრისდედ ჩვადმა̈ზრე ჟაჴვა̈რ
Line of edition: 38    
ხა̈̄ქვ: "ნამზურუნდ ესერუ ხაყა ქვინიშდ ამსვა̄ლდა̈შდ ლამარგუ ლი ღე̄რთა̈შდ
Line of edition: 39    
ნა̈მზურუნდუ ხაყა ლიმპა̈რის".


Line of edition: 40 
ლენჯა̈̄რNext partThis text is part of the TITUS edition of Svan Chrestomathy.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.