TITUS
Visramiani
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Line of edition: 12  [ამბავი ვისის შობისა და ხუზისტანს აღზრდისა]


Line of edition: 13       საწუთროისა საქმე და მუხთლობა დაუთუალავია; საწუთრო ასრე
Line of edition: 14    
ნასკუთა შეჰკრავს, რომელ ათასი ცნობა და გონება იყოს, ვეღარ
Line of edition: 15    
გაჴსნის. აგრე გამიჯნურდა შაჰი მოაბად, რომელ უშობელსა
Line of edition: 16    
შეირთვიდა. ცნობამან ესე ხუაშიადი მისისა გულისაგან [არ]
Line of edition: 17    
გამოაცხადა, რომელ დედისაგან მისი ფათერაკი იშობებოდა.

Line of edition: 18       
რა ორთავე დაასკუნეს, საფიცი წიგნი და სიმტკიცე მზახობისათუის
Line of edition: 19    
მისცეს, საწუთრომან დაიწყო მისებურად ხლათვა და საკუირველებასა
Line of edition: 20    
ზედა საკუირველებისა მომატება.

Line of edition: 21       
მათსა პაემანსა ზედა გარდაიარა მრავალი წელიწადი და ყოველსა
Line of edition: 22    
კაცსა დაავიწყდა მათი ამბავი, დაძუელდა მათი საქმე, აღარავის
Line of edition: 23    
მოეგონებოდა. ამაზედა მოესმა შაჰი მოაბადს დაორსულება
Line of edition: 24    
მეოცდაათესა წელსა შაჰროსი მის ძუირფასითა მარგალიტითა. რა
Line of edition: 25    
ცხრა თუე გარდავიდა, მისგან გამოვიდა ელვარე მთუარე. არ მუცელი
Line of edition: 26    
იყო, გარნა აღმოსავლეთი იყო, და მისგან გამოვიდა მნათობი
Line of edition: 27    
მზე. ესეთი ასული შობა შაჰრომან, რომელ მისითა შობითა ბნელი
Line of edition: 28    
ღამე ნათლად შეიქმნა. გარდაიჴადეს ძეობა და დაარქუეს მას
Line of edition: 29    
მნათობსა სახელი ვის. და მაშინვე მიაბარეს კაი გუარიანს
Line of edition: 30    
გამდელსა გასაზრდელად.

Line of edition: 31       
ესუა მოაბად ჴელმწიფესა ძმა, სახელად რამინ, ვისისავე ჟამთა
Line of edition: 32    
შიგან დაბადებული. უყუარდა მოაბად მეფესა შვილად და წაღმართად
Line of edition: 33    
მას ჰხედვიდა. და საზრდელად ხუზისტანსავე გამოგზავნა ჰაერისა
Line of edition: 34    
და ქუეყანისა სიკეთისათუის. ვისი და იგი ერთსა ქუეყანასა
Line of edition: 35    
შიგან იზრდებოდეს, ვითა ერთსა ბაღსა შიგან ორნი ყუავილნი --
Line of edition: 36    
ადრაგუნი და ნასრანი.
Page of edition: 38   Line of edition: 1       
ვინ იცოდა, თუ ამათი საქმე სად მიაწევს.! რა არს ესე, ანუ
Line of edition: 2    
ჟამი წინა, ანუ რას მიუდებს!? ვინ მოისმინნეს ესე ამბავნი, ცნეს
Line of edition: 3    
სოფლისა ამის აუგნი, უხანობა და მუხთლობა, რომელ არცა ჭირსა,
Line of edition: 4    
არცა ლხინსა არავის გაუსრულებს. მისი ჭირი და ლხინი წამერთ
Line of edition: 5    
არის. ცოტასა ყმასა ჰგავს, სხუითა გაიცინებს და მოგუცემს რასმე;
Line of edition: 6    
ატირდების, და რაცა მოეცეს, ჴელთავე მოგთხოვს. ვის-რამინს
Line of edition: 7    
ყუედრება არ უნდა, მით რომელ ღმრთისა განგებისა გზა სიბრძნითა
Line of edition: 8    
არ შეიკრვის.

Line of edition: 9       
ესე რამინ იზრდებოდა და, რა მოიწიფა, ამას იტყოდეს: არა
Line of edition: 10    
არს პირსა ქუეყანისასა რამინისებრიო. ქება გაგაგონო, რომელ
Line of edition: 11    
ენა-გონება კეთილ-მთქუმელი უკლებობათა თანა ცოტა რამე
Line of edition: 12    
გამოვაჩინო: სახე უმსგავსოდ ტურფა ჰქონდა ყოვლისა თანა
Line of edition: 13    
საჴამსოდ; პირად მზესა ჰგუანდა, თუალ-წარბ შავი, თმანი -- მდიდარნი
Line of edition: 14    
და გრუზნი, შავნი წუერნი -- მერცხლის ბოლო; ტანად საზომიერი,
Line of edition: 15    
ერთი მისებრი არცა მხატვართაგან დაისახოდა: ძალად და გულად
Line of edition: 16    
ვითა ლომი, სიფიცხედ ვეფხისაგანცა უფიცხესი; ცხენოსანი, მონადირე,
Line of edition: 17    
მონავარდე, მოჭადრაკე, მხიარული, საწადისი, ძალისა კმისა. ყუელასი
Line of edition: 18    
უებროდ მცოდნელი იყო; მშუილდსა მისსა ვერვინ მოჰზიდვიდა,
Line of edition: 19    
შუბთა და ასპარეზთა მისებრ ვერავინ იმღერდის, ესრე რომელ
Line of edition: 20    
ჭურეტასა მისსა შეექციან; მის გუერდით მომღერალნი და მსუმელნი
Line of edition: 21    
არად გამოჩნდიან; ამას ყუელასა ზედა წყალ-ჯავარი, თუ სთქუა,
Line of edition: 22    
იმასა აქუს ყოვლისა სოფლისაო. არცა ვინ მათ ჟამთა შიგა მისი
Line of edition: 23    
შემბმელი კაცი იპოვებოდა. მისისა მნახველისა ჯალაბი ესეთი
Line of edition: 24    
შეიქმნის, რომელ იგი მიდამო ვე.ლი და ფოლორცნი ვეღარ იტევდიან
Line of edition: 25    
და ყუელა ჴელ-აპყრობით მისსა მზეგრძელობასა ღმრთისაგან
Line of edition: 26    
ითხოვდიან. რა რამინის ესეთი მოწიფება ესმა შაჰი მოაბადს,
Line of edition: 27    
ვითა მართალი იყო, ეგრე გაეხარნეს, ღმერთსა მადლი მისცა და
Line of edition: 28    
გლახათა ზედა დია გასცა. გამოგზავნა საპატიონი დიდებულნი
Line of edition: 29    
ხუზისტანს და წაიყვანეს შაჰი მოაბადის ძმა რამინ, და მას
Line of edition: 30    
წინაშე მარავს მივიდეს.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Visramiani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 1.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.