TITUS
Visramiani
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Line of edition: 29  ამბავი ვისისა და რამინისა და უხუცესისა ძმისა მისისა
Line of edition: 30 
შაჰი მოაბადისი


Line of edition: 31       იყო დიდი და მაღალი ჴელმწითე ადრაბადაგანისა და ყოველთა
Line of edition: 32    
თემთა და ქუეყანათა მპყრობელი და დიდთა საჭურჭლეთა პატრონი,
Line of edition: 33    
ჰქონდა ხორასანი, თურქისტანი, ერაყი, ადრაბადაგანი, ქოისტანი,
Line of edition: 34    
ხუარაზმი; ჴმელთა და ზღუათა პატრონი იყო და ყოველსა
Line of edition: 35    
სპარსეთსა ზედა მორჭმული. და მრავალნი ჴელმწიფენი ჰყვეს
Page of edition: 35   Line of edition: 1    
სუიანნი და შეუფრობელნი და მას ჟამსა შიგან მისი სიტყუისა უმორჩილო
Line of edition: 2    
არვინ იყო. და ცეცხლისა მსახური იყო თუით მეფე და საჴელმწიფო
Line of edition: 3    
სრული. ესე ჴელმწიფე ქრისტეს მოსლვასა წინათ იყო
Line of edition: 4    
და სახელი მისი შაჰი მოაბად. ესუა ძმა ერთი, ერქუა სახელად ზარდი,
Line of edition: 5    
და ვაზირი იყო შაჰი მოაბადისი.

Line of edition: 6       
ვითა წესია სპარსთა, შექმნეს ვაზირობა დიდი და ეგზომ დიდი
Line of edition: 7    
ნავროზი გარდაიჴადიან, რომელ კაცთა გონებისაგან არ მიიწთომვის.

Line of edition: 8       
ჩუენ ზოგი რამე ვაჴსენნეთ მათისა ბაირამ-ნავროზობისა ზარი. მას
Line of edition: 9    
დღესა მოვიდეს მეფენი, რომელნი მისსა მბრძანებლობასა ქუეშე
Line of edition: 10    
იყვნეს, და დიდებულნი დედა-წულითურთ მათითა სიხარულად და
Line of edition: 11    
სამსახურად: შირაზელნი, ასპაანელნი, ერაყით, ჯორჯანით, გელანით,
Line of edition: 12    
არდაველით და ბარდაველითა; შაფურ გელანელი და თუით
Line of edition: 13    
ზარდი, ძმა-ვაზირი შაჰი მოაბადისი, ყოვლისა ქუეყანისა დიდებულნი
Line of edition: 14    
დედაობითა მივიდეს შაჰი მოაბადისასა ხორასანს, მარავს
Line of edition: 15    
ქალაქსა. გამოვიდეს და უბრძანეს თავის-თავისთა ფარეშთა მას
Line of edition: 16    
ველსა დადგმა კარავთა და ოთაღთა. მოკაზმეს მინდორი ამის ყოვლისა
Line of edition: 17    
სიკეთისა გონება მიუმხუდომარე. გამოვიდეს მინდორად, შემოივლნეს
Line of edition: 18    
სარა-ფარდანი, შეკაზმნეს ფარეშთა და სხუათა მსახურთა
Line of edition: 19    
წალკოტნი და აავსნეს საქონლითა და საჭურჭლითა. დააშურეს
Line of edition: 20    
სპილონი და აქლემნი საჭურჭლეთა ზიდვითა. ვითა თუით მისსა
Line of edition: 21    
ჴელმწიფობასა ჰხუდებოდა, ეგეთნი გაემართნეს.

Line of edition: 22       
უჴმნა ჴელმწიფენი და დიდებულნი მისნი; ვინცა ქუე-სხდომასა
Line of edition: 23    
ღირს იყვნეს, ქუე დასხნეს, და სხუანი რომელნი იყვნეს --
Line of edition: 24    
ზეადგნეს თავისა ჴელის მქონებელნი. დედოფალნი და ხათუნნი
Line of edition: 25    
აწუვივნეს, საპატიოდ დასხნეს. მოასხნეს მრავალფერნი და კარგნი
Line of edition: 26    
მუტრიბნი, ცალკერძ და ცალკერძ იმღერდიან, ვარდისა მიჯნურნი
Line of edition: 27    
ვარდსა ზედან დასჭიკჭიკებდიან და მუტრიბთა შეუჴმობდიან. დასხდეს
Line of edition: 28    
მზისა და მთუარისა მსგავსნი ჴელმწიფეთა ცოლნი და ხათუნნი.
Line of edition: 29    
და ჰქონდა დედათა ორი. ლალისა მსგავსი, ფერი, შუენიერი: ერთი
Line of edition: 30    
-- პირისა და ერთი -- ღუინისა. დააკუმივეს ალვა, მუშკი და ამბარი
Line of edition: 31    
და მათ სურნელთა ეგზომ დიდი კუამლი შეიქმნა. ვითა ღრუბელი,
Line of edition: 32    
და ფერი, ვითა მათ ხათუნთა თმა. დავლა და ბედი, ლარი და
Line of edition: 33    
საჭურჭლე მათი მთისაგან უმძიმესი იყო, და შეჭირვება -- ბზისაგან
Line of edition: 34    
უსუბუქე. და ყოვლისა ქუეყანისა დედანი ჭურეტად მოვიდეს,
Line of edition: 35    
მათადღა სძლისა ჭურეტად. ახალ სძლისაგანცა უკეკლუცენიცა იყვნეს,
Line of edition: 36    
მათისა შოვნისათუისცა მრავალი სისხლი დაღურილ იყო. იყო:
Line of edition: 37    
შაჰრო მაჰდუხტ ადრაბადაგანელი, აბანოშ მაჰფაიქარ გურგანელი.
Line of edition: 38    
ნასლაქით დეჰისტანელი, დინარგეს და ზარინგეს; მთის-ძირელნი
Page of edition: 36   Line of edition: 1    
შირინი და გურგესი: ასპაანელნი ორნი მზისებრნი კეკლუცნი:
Line of edition: 2    
აბანოზი და აბანოედ -- ორნი კეკლუცნი ქალნი მწიგნობართა
Line of edition: 3    
ასულნი; ჯულაბი და იასამან -- ვაზირისა ასულნი; შაქარლაბ ნოშ ერაყელი;
Line of edition: 4    
იყო: ნაზი, ადრაგუნი და გულგუნოი შირაზელნი;
Line of edition: 5    
საინამ და საიბალა -- შაჰი მოაბადის ცოლნი. იყვნეს: ჩინელნი,
Line of edition: 6    
თურქნი, ბარბარელნი, ბერძენნი, აზნაურისა ასულნი. ამა დედოფალთა
Line of edition: 7    
[თანა] ხათუნ-ხუარაზმი იყო. ყუელა ერთმანერთისაგან უკეკლუცე იყო.
Line of edition: 8    
მათი ქება არავისგან მიიწთომვის, პირად და ტანად ყოვლითურთ
Line of edition: 9    
სრულნი და უკლებნი იყვნეს და ყუელა სხდა შაჰი მოაბადის წინაშე.

Line of edition: 10       
იყო ჴელმწიფე შაჰი მოაბად დედათა მოყუარული, უჭურეტდა,
Line of edition: 11    
იხარებდა და გასცემდა, და მუტრიბთა ამღერებდა; ზოგთა ასპარეზთა
Line of edition: 12    
აცემინებდა, ზოგთა შუბთა ამღერებდა და კეკლუცთა ქალთა
Line of edition: 13    
შუშპართა აქნევდა.

Line of edition: 14       
კუირასა ერთსა გაიხარნა დიდითა სიხარულითა. რაცა მის სუმისა
Line of edition: 15    
და სიხარულისა მეჯლიშში თუალი, მარგალიტი და საჭურჭლე
Line of edition: 16    
იყო, ყუელა გასცა. აავსო დიდი და პატარა, არავინ დარჩა იქი უშოვარი.
Line of edition: 17    
ამაზედა პირშუენვარემან შაჰრომ მოცინარის პირითა ზმა უთხრა
Line of edition: 18    
შაჰი მოაბადს. რა ესე ესმა შაჰროსაგან შაჰი მოაბადს, ეგრე
Line of edition: 19    
არქუა:

Line of edition: 20       
"ჰე ვარდო, მოცინარედ მოუბარო! მიწყითმცა მხიარულად
Line of edition: 21    
გნახე! რათგან სიბერისა ჟამსა ასეთი გულისა წამღებელი ხარ.
Line of edition: 22    
ნეტარ სიყრმისა ჟამსა ვითარი ყოფილ ხარ? რათგან ვარდისაებრ
Line of edition: 23    
ნახევარდამჭნარი ესეთი ხარ, წინას მნახველთა შენთა სიცოცხლე
Line of edition: 24    
ანუ გონება ვით ჰქონებია! აწ რათგან გული დამიბნელე და უიმედო
Line of edition: 25    
მყავ, ბარე შენისა გუარისაგან ნუ კიდეგან-მიქმ; ასული შენი შემრთე,
Line of edition: 26    
რომელ ნაყოფი თესლისაებრ იქმნას, და ასული შენი შენებრვე
Line of edition: 27    
არს. ბედი ჩემი და წაღმართი მაშინ უფრო სანატრელი იქმნების,
Line of edition: 28    
რა შენისა გუარისა, შენებრივე მზე, ჩემსა სრასა შინა ნათობდეს,
Line of edition: 29    
და თუ ვჰპოვებ მიწისა მზესა, არ ვეძებ ცისა მზესა!"

Line of edition: 30       
პასუხად ეგრე არქუა შაჰრო შუენვარემან:
Line of edition: 31       
"ჰე ჴელმწიფეთა უჴელმწიფესო! შენისა სიძობისაგან უკეთესი
Line of edition: 32    
ჩუენ არა წაგუეკიდების, თუმცა ღმერთი მწყალობდა და ასული
Line of edition: 33    
მესუა; გარნა, შენმან მზემან, მე ასული არა მივის, და თუმცა მესუა,
Line of edition: 34    
მოგაჴსენებდი. აქამდინ მე ქალი არა მიშობია და თუ აწ მომეცეს,
Line of edition: 35    
უღონიოდ თქუენ მოგაჴსენებ".

Line of edition: 36       
მერმე შაჰი მოაბად აფიცა:
Line of edition: 37       
"შემომფიცე, რომელ თუ ასული მოგეცეს, ჩემგან კიდე არავის
Line of edition: 38    
შერთო!"
Page of edition: 37   Line of edition: 1       
მათითა საფიცითა ყარანის ცოლმან და ვიროს დედამან მტკიცედ
Line of edition: 2    
ესე შეჰფიცა:

Line of edition: 3       
"თუ ქალი-შვილი მომეცეს, შენ შეგრთო და შენი ცოლი არი!"
Line of edition: 4       
შაჰროს ქმარი ყარან იყო. მაგრა შაჰრო უფრო გუარიანი იყო
Line of edition: 5    
ყარანისაგან. ჯიმშედ მეფე, რომელ ადამს აქათ მეხუთე ჴელმწიფე
Line of edition: 6    
ყოფილა, შაჰრო მისი ნატამალი იყო.

Line of edition: 7       
მუშკი ვარდისა წყლითა შეზილეს და მით საფიცი წიგნი დაწერეს
Line of edition: 8    
და პაემანი შეუქმნეს ერთმანერთსა: "შაჰროს ასული მიეცეს, -- შაჰი
Line of edition: 9    
მოაბადის ცოლი იყოს".

Line of edition: 10       
ნახეღა თუ რა ჭირი ნახეს ორთავე: მან უშობელი შეირთო, და
Line of edition: 11    
დედამან უშობელი გაათხოვა.


Next part



This text is part of the TITUS edition of Visramiani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 1.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.