TITUS
Shahname 2: Prose parts
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Page of edition: 373  
Line of edition: 19    აქა ომი ჯიმშედ ხელმწიფისა და ზააქისა, და ჯობნა ზააქისაგან
Line of edition: 20    
და გახელმწიფება მისი


Line of edition: 21       აწ ნახეთ ჯიმშედ ჴელმწიფისა [ბოლო], პირველ მოსამართლეობითა
Line of edition: 22    
ყოველი ქვეყანა დაიმონა, ტახტი და გვირგვინი უკლები მიხვდა, და მისსა დიდსა
Line of edition: 23    
დიდებასა გაუამპარტავანდა და ბოლოს ჟამს მოსტყუვდა, და ეშმაკი
Line of edition: 24    
შეიმეცნიარა და მღ[ვ]თისა უხვი წყალობა მოიშორა. მისითა მოცდუნებითა
Line of edition: 25    
მნათობი* დღე გაუშავდა და მტერად წარმართი ზააქ მისცა...

Line of edition: 26       
რა ვეშაპიანსა ზააქს ლაშქარნი მიხვდეს, კარავი და ფარდაგი
Line of edition: 27    
მინდორად გააღებინა. ყოველი ქვეყანა ლაშქრითა აბჯროსანითა, ცხენითა და
Line of edition: 28    
პილოთა ლილისა ზღვას დაემგზავსა. შუბის პირითა ქვეყანა წითლით, ყვითელ და
Line of edition: 29    
ისფრითა ალმებითა ნათობდა. ჰკრეს ბუკსა და ქოსსა და ქნეს პირი
Line of edition: 30    
ჯიმშედ ჴელმწიფისაკენ. რა მიახლოვანდა, ჯიმშედს ესმა, აეყარა და
Line of edition: 31    
პირისპირ მიუდგა, რომე მათისა სიდიდისაგან არცა თავისი ანგარიში
Line of edition: 32    
შეიგებოდა და არცა ბოლოსა, რომე ქვეყანა მათისა სიმრავლისა და
Line of edition: 33    
მტვერისაგან თვალთა წინა აღარა ჩნდა.

Line of edition: 34       
ორგნითვე მას ღამესა დაემზადნეს ლაშქარნი. დილასა რა საწუთროსა
Line of edition: 35    
მაშვენებელმან მნათობმან შუქნი დაიფინნა, ორგნითვე ლაშქართა შიგან
Line of edition: 36    
ქოსთა ჴმა შეიქნა. დაეკაზმნეს და შესხდეს, შუბისა პირები ცათამდინს
Page of edition: 374   Line of edition: 1    
აამაღლეს, შეუტივეს და შეიქნა ომი ფიცხელი. წვიმა ვითა, ისარი დაასხეს.
Line of edition: 2    
ჴრმალთა ელვისაგან ლაშქართა ცეცხლი მოეგზნებოდა და მრავალთა თავადთა
Line of edition: 3    
თავსა მიწათა ზედან ჰყრიდეს. სისხლისა რუვნი მოდიოდეს და კაცის თავსა და
Line of edition: 4    
ჴელსა და ფერჴსა ზიდევდის. სახელოვანთა გმირთა თავები ცხენთ ფერჴთ ქვეშე
Line of edition: 5    
ეყარა. კვლავე ვეშაპიანმან ზააქ თვითან ცხენი შეუტია და ჴრმალი
Line of edition: 6    
ამოიწვადა, სახელოვანთა თავი მიწათ თანა გაასწორა.

Line of edition: 7       
ჯიმშედის ლაშქართა რა ესე მოინახეს, ყველანი გაიქცნეს და უფროსნი
Line of edition: 8    
დაიჴოცნეს. ჴელმწიფე ჯიმშედ გარდიხვეწა და უჩინლად დაიკარგა, ასრე რომე
Line of edition: 9    
ვერავინ რა შეიტყო, ეძებნეს და ვერსად პოეს. მობრუნდეს, ჯიმშედისა
Line of edition: 10    
და მისთა ლაშქართა ბარგი, კარავი და სამძიმარი ყველაი თავისთავისა
Line of edition: 11    
ნასადგომზე დადგეს.

Line of edition: 12       
ვეშაპიანმან ზააქ ჯიმშედის ტახტი და გვირგვინი და ჴელმწიფობა
Line of edition: 13    
იშოა, სრული ჴელმწიფობის გვირგვინი თავს დაიდგა, წითლით იაგუნდით მოკაზმულსა
Line of edition: 14    
ოქროსა ტახტსა ზედან დაჯდა. და დაიწყეს მოდენა ჯიმშედის თავადთა და
Line of edition: 15    
ლაშქართა, ზააქს წინაშე შევიდიან, ტახტსა წინ პირი მიწას დასდვიან, და
Line of edition: 16    
თაყვანი სცემდიან და ჴელმწიფეს ქებას შეასხმიდიან. შემოკრბეს
Line of edition: 17    
ერთობილნი ერან-ხვარისა ქვეყანა, თურქისტანისა და ჩინეთისა
Line of edition: 18    
თავადნი, შეიწივნა და თავის-თავის ადგილსა დასხდიან. მოიღეს
Line of edition: 19    
სასმელსაჭმელი და შეიქნა დიდი პურობა, ლხინი და რაცა მათ იამებოდა. მას
Line of edition: 20    
დღე და ღამე გამოისვენეს და თავადნი თავის-თავისად სადგომსა გაიყარნეს.

Line of edition: 21       
რა დილასა მზემან წითელი ვარდი მოიფინა, წარმართმან ზააქ ყოველსა
Line of edition: 22    
ქვეყანასა ჯიმშედ ჴელმწიფეს საძებნელად ოთხთავე კიდეთა სახელდებულნი
Line of edition: 23    
ფალავანნი [გაგზავნა] და ესე დავედრა: "სადაც იყოს, ნუ გაუშვებთ. ყოველი
Line of edition: 24    
ქვეყანა მოძებნეთ, რომე მიწანიცა დასთხარენით და ზდვათა შიგან
Line of edition: 25    
ნიანგნიცა დასთვალენით. ვინცა ვინ ჯიმშედს მოიყვანთ და ანუ მისსა თავსა
Line of edition: 26    
მომართომთ, ცამდინსი აღგამადლებ და შენსა სახელსა ბეჭედს ზედან
Line of edition: 27    
დავსწერ".

Line of edition: 28       
მერმე უბრძანა, სადაცა ძველნი ხაზინა და საჭურჭლე იყო, ყველა
Line of edition: 29    
მონახეს და კარი გააღებინეს, და სახელოვანნი ფალავანნი და თავადნი
Line of edition: 30    
აბჯრითა და განძითა პართამდინს აავსნა, და ლაშქართა ზედან დიდი
Line of edition: 31    
შესაფერი საბოძვარი გასცა ყველასა ზედან. მერმე უფროსთა ზედან
Line of edition: 32    
[გასცა], და უხუცესთა უბრძანა: "სადაცა ჯოგი იყოს, ყველა მოასხით". და
Line of edition: 33    
ასრე გასცა ლაშქართ ზედა, რომე არცა დიდი გაუშო და არცა ცოტა, რომე
Line of edition: 34    
საბოძვარი არა უბოძა.

Line of edition: 35       
ორნი პირმზენი ქალნი ტურფანი ჯიმშედ ჴელმწიფის დანი დარბაზით
Line of edition: 36    
გამოასხნეს საბრალოდ მტირალნი და გულნაღვლიანნი ზააქის შიშითა.
Line of edition: 37    
როგორაცა ხის ფურცელნი ქარისაგან ირხევის, აგრევე მისთა შიშითა ირხეოდეს.
Line of edition: 38    
მათსა საროს ტანსა ათრთოლებდეს. ორნივე ჯიმშედის დანი იყვნეს.
Line of edition: 39    
სილამაზისა მთხოველნი მისთან[ან]ი არ დაბადებულან. ყოველთა
Page of edition: 375   Line of edition: 1    
პირდაბურვილთა დედათა უშვენიერე და უსაყვარელნი, ლაღნი და ბანოანთა
Line of edition: 2    
თავნი იყვნეს. უფროსი მზე ვითა მნათობი, ტანად საროსა მგზავსი, თმა
Line of edition: 3    
მუშკი და ელვარენი პირსა ბურვენ -- სახელად ერქვა შაჰრინაზ, და მისგან
Line of edition: 4    
უმცროსსა აჰარნავაზ. ორნივე წარმართს ზააქს წინაშე მიასხეს. რა
Line of edition: 5    
ნახა, გაჰკვირდა მათსა სიტურფესა და სილამაზესა, და მისთა დარბაზთა
Line of edition: 6    
შიგან შეასხნა. დაუდგეს ტახტი მათი საკადრისი, თავსა თაჯი და გვირგვინი
Line of edition: 7    
დაარქვეს, და მათი საკადრისი ფარდაგი გააბეს. და ძმისა სიყვარულითა
Line of edition: 8    
თვალთა ცრემლი სდიოდა, გული უწუხდებოდათ და ამას შეიჭირ[ვ]ებდეს და
Line of edition: 9    
უბნობდეს, თუ:"ჩვენცა დავიჴოცებოდეთ, ამავეშაპიანსა მოვრჩებოდეთ,
Line of edition: 10    
დაამის ჴელსშიგან ჩავარდნასა სიკვდილი გვიჯობს". მაგრა შიშითა ვერ
Line of edition: 11    
ამჟდავნებდეს. იყვნეს აგრე და ვერაო[დე]ს გაიხარნეს.

Line of edition: 12       
ზააქ ეძებდა ყოელს ქვეყანასა ჯიმშედ ჴელმწიფესა და ვერა შეიტყო.
Line of edition: 13    
რა ასი წელიწადი გამოვიდა მას უკანით, ჩინეთისა ზდვასა შიგან იპოვეს,
Line of edition: 14    
შეკრული ტყვე წარმართს ზააქს წინაშე მოიყვანეს. მისთანა ბედნიერიჴელმწიფე
Line of edition: 15    
ჯიმშედ ზააქ აღარა დაიუბნა, შუა ჴერჴითა გააჴერჴვინა და
Line of edition: 16    
საწუთროსა გამოასალამა. და რა ჯიმშედ ჴელმწიფის წინანდელი
Line of edition: 17    
ერთგულნი თავადნი და მსახურნი ნახეს-თუ სთქვა-სულნი გაეყარნეს და
Line of edition: 18    
თვალთაგ სისხლის ცრემლი სდიოდა. შიშით ვერა თქვეს რა.

Line of edition: 19       
და მას წინათ მისებრი გონიერი ჴელმწიფე და ტახტსა მჯდომი
Line of edition: 20    
არვინ ყოფილა, ყოვლი ქვეყანა მან მოკაზმა, ტახტი და გვირგვინი მან
Line of edition: 21    
შეამკო. ყოვლი ქვეყანა მშ[ვ]იდობითა მან აავსო. რა წაყვა ამა
Line of edition: 22    
საწუთროსა დიდებისაგან, ანუ რა წაიღო?! შვიდასი წელიწადი დაყო
Line of edition: 23    
ჴელმწიფეობას შიგან, ყოველი კარგი მან ქნა და ბოლოჟამ ნავღელი გაირივა
Line of edition: 24    
და ავი გამოაჩინა. რა იქნების დიადნი დღენი, არა მორჩების ბოლოჟამ?
Line of edition: 25    
რა გინდ არა ბრძენთა და მოაბადთაგან ნათქვამი იყოს და ნასწავლები,
Line of edition: 26    
რომე ჭირსა და შეჭირვებასა არა ჩავარდეს, -- სწორი არის. საწუთროსა
Line of edition: 27    
შიგან ვინმე დიდი დაყოს, ვინმე მცირე დღენი -- სააქაო არავის
Line of edition: 28    
გაუთავდების. დღეს შენ გზრდის* საწუთრო შენის ნებითა, რომე ეტლი და
Line of edition: 29    
ბედი შენზედა დაიწყებს* ბრუნვასა. მოგინდების ლხინი და
Line of edition: 30    
გამოსვენება, კარგისა თქმა და მოსვენება და სმენა ყურთაგან, და
Line of edition: 31    
სხვა არა მოგეგონების...

Line of edition: 32       
წარმართმან ზააქ სრული ქვეყანა და სააქაო დაიჭირა და ყოვლისა
Line of edition: 33    
ქვეყნისა მპყრობელი შეიქნა, რომე მისი მებრძოლი არავინ არ გამოჩნდა.
Line of edition: 34    
ათასი წელიწადი დაყო ჴელმწიფეობასა შიგან. დღენი მრავალნი წაიარნა
Line of edition: 35    
მისსა ჟამსა შიგან, ქვეყანა სხვა რიგად შეიქნა. დევთა ჴელი ყოველგან
Line of edition: 36    
გაგრძელდა და წყენა დაიწყეს. გრძნეულობა განმრავლდა. უწმინდურობა
Line of edition: 37    
და უსამართლობა შეიქნა, სიმართლე და კარგი დაიკარგა და სიმრუდე
Page of edition: 376   Line of edition: 1    
შემოვიდა. ავისა საქმის მეტსა არას იგონებდეს და უბრალოთ კაცის
Line of edition: 2    
ჴოცის მეტსა. ყოველთა დდეთა ორ-ორი მოწიფული დიდთა გვართაგან და
Line of edition: 3    
გლახათაგან დაკლიან, და ტვინსა ამოართმიდიან და იმა ორთა ამოსულთა
Line of edition: 4    
ვეშაპთა აჭმევდიან. და ქვეყანასა ზედან აგრე იარებოდა.

Line of edition: n.373/25    
აქაც და ქვევითაც ყველგან: მანთობი. ^
Line of edition: n.375/28    
გაზრდის ^
Line of edition: n.375/29    
დაიწყების ^Next partThis text is part of the TITUS edition of Shahname 2: Prose parts.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.