TITUS
Rusudaniani
Part No. 2
Previous part

Paragraph: 2  
Line of edition: 31    აქა ქორწილი მანუჩარისა და რუსუდანისა


Line of edition: 32       უყვეს ქორწილი. შეყარეს მის ქვეყანისა მეფე და დიდებულნი,
Line of edition: 33    
დაიდვეს ნადიმი. შვიდი დღე და ღამე სუფრა აუღებლივ
Line of edition: 34    
ლხინსა და შექცევაში იყვნენ. გარდასწყდა ქორწილი. გამოეთხოვა
Line of edition: 35    
სიმამრსა * თვისსა. * გაატანეს მზითევი უანგარიშო: თვალმარგარიტი,
Page of edition: 7   Line of edition: 1       
ოქრო-ვეცხლი, კერული და უკერული, * ასი აქლემი,
Line of edition: 2    
ორასი ჯორი დატვირთული, * ასი ცხენი ოქროსა ლაგმიანი ოქროსა
Line of edition: 3    
აკაზმულობითა, ასი მონა და მხევალი ოქსინო ტანსაცმლიანი.
Line of edition: 4    
გაისტუმრეს მანუჩარ გახარებული და საწადელ-აღსრულებული
Line of edition: 5    
დიდით ნიჭითა და * დიდებითა.

Line of edition: 6       
იარეს დღენი მრავალნი, მივიდნენ მათსა ქვეყანასა, * რა გაისმა
Line of edition: 7    
ამბავი, ვითა: რუსუდან ქვეყანისა მანათობელი მოჰყავს
Line of edition: 8    
მანუჩარსაო, _ მოატყდეს მრავალი ერი, რომელი რომელსა
Line of edition: 9    
უსწრობდა მისის ნახვის მოსწრაფენი, რომელნიმე * წინა უსწრობდეს,
Line of edition: 10    
რომელნიმე უკან ჰყვებოდეს, * რომელნიმე მაღალთა
Line of edition: 11    
ბანთა ზედა გავიდიან და უმფროსიცა ხეთა გავიდოდეს მისისა
Line of edition: 12    
ნახვისათვის. * რა თვისსა ქალაქსა მივიდნენ, მოეგებნენ მოქალაქენი
Line of edition: 13    
დიდითა სიხარულითა და ულოცევდენ მისსა შოვნასა.
Line of edition: 14    
გარდაიხადეს ქორწილი, რომელი თვით იამანელთა * ხელმწიფეთა
Line of edition: 15    
უკვირდათ და უმძიმდათ მისი სიკეთე და დიდებულება.
Line of edition: 16    
არცაღა მანუჩარ მალევდა მისსა სიკეთესა და ხელმწიფურად
Line of edition: 17    
ქცევასა. მათთვის ის საზარო იყო, არამედ ამას იტყოდენ:
Line of edition: 18    
თუ გავაცხადოთ მტერობა, ვაი თუ ვერ მოვერივნეთო,
Line of edition: 19    
სამისდღეშიოდ ჩვენი სახელი დაიკარგებაო, თვარა ამისი მნახავი
Line of edition: 20    
ჩვენ კაცად არ გვახსენებენო. ამაში დიდი ზრუნვა შეჰქმნოდათ,
Line of edition: 21    
არამედ ვერ გაემჟღავნებინათ. მანუჩარ შეექცეოდა და
Line of edition: 22    
ლხინობდა მისსა სასურველსა გვერდით. ასდენ პატივი მიაპყრა
Line of edition: 23    
ქმარმა, რომე მშობელთა სათუთობა და სიტკბოება დაავიწყა.

Line of edition: 24       
დაჰყვნეს რაოდენიმე დღენი და მრავალნი წელნი მათ ტკბილთა
Line of edition: 25    
და შვენიერთა მეუღლეთა ლხინსა და მათსა შესაფერსა
Line of edition: 26    
შექცევას შიგან. მისცა ღმერთმან ძენი და ასულნი მათისა სიტურფისა
Line of edition: 27    
შესაფერნი, არამედ, რა წამოსულიყო, რუსუდანს
Line of edition: 28    
მშობელნი აღარ ენახნეს და მათისა ისრე მოშორვებისათვის
Line of edition: 29    
სევდიანად შეიქმნა და ცოტა მისისა შვენებისაგან ფერი ჰკრთა.
Line of edition: 30    
რა მანუჩარ ისე ნახა, გული დაეწვა და ამას ეტყოდა: რა გიმძიმს,
Line of edition: 31    
ქვეყანის მზეო და სულთა ჩემთა მდგმელო, და ანუ რას
Line of edition: 32    
შეიჭირვებ, რა გინდა და გიამება ასეთი, რომე შენი საწადელი
Line of edition: 33    
არ აღვასრულოო. ქვეყანად რომე არ იშოებოდეს, ზღვათა ქვიშათა
Line of edition: 34    
დავამსხვრევო და ანუ მოვიკლავ თავსა და ანუ შენს ნებას
Line of edition: 35    
აღვასრულებო. რად მინდა ჩემი სიცოცხლეო, რომ შენ
Line of edition: 36    
სიზმარშიაც რამ შეიწყინო, არამ თუ ჩემმა თვალმა შენ ფერმიხდილი
Line of edition: 37    
გნახოსო. იგი ამას მოახსენებდა: რად მიბრძანებ მაგასაო.
Line of edition: 38    
ანუ მე რა მინდა შენის კარგად ყოფნის მეტიო, ანუ რა
Line of edition: 39    
მაკლიაო. აზომი მაქვს ჩემის მამის წყალობაო, რომელ, რაც
Page of edition: 8   Line of edition: 1    
მინდა ყველას ვიშოვიო და არაოდეს დამელევაო. მე საქონლისათვის
Line of edition: 2    
როგორ მოვიწყენო. არამედ იცით და მოგეხსენებათ
Line of edition: 3    
ჩემის მშობელთაგან ჩემი განებიერება და გაუყრელად მათთან
Line of edition: 4    
ყოფა, რომელ მძინარესაცა თავს მევლებოდიან, თვარამ მღვიძარე
Line of edition: 5    
წამს როგორ მოვშორდებოდი. აწ ეს მაჭმუნებს და კიდეც
Line of edition: 6    
მიკვირს, აზომი ხანი ანუ იგინი როგორ სძლებენ და ანუ
Line of edition: 7    
მე რა მარჩენს უმათოდაო. ჩემი ჭმუნვა მისგან კიდე არა არის
Line of edition: 8    
რაო. მან აგრე მოახსენა: მაგად ნუ სჭმუნავ, ჩემო თვალთა
Line of edition: 9    
სინათლეო! განა არ იცი, ძმანი შენნი შორს ქვეყანას იარებიანო,
Line of edition: 10    
მრავალთა საქმეთა შექცეულნი არიან და მით ვერ მოვლენ.
Line of edition: 11    
თვით მშობელნი შენნი მოხუცებულნი არიან და მათ გზათა
Line of edition: 12    
სიარული აღარ შეუძლიათ. ჩვენგან წასვლა არა ხდება ამის
Line of edition: 13    
თვის, რომელ მტერნი ჩვენნი მძლა* * .........................
Line of edition: 14    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line of edition: 15    
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line of edition: 16       
აღარცა ნახვა იკადრე ჩვენი აზომი ერთი ხანია.** ბრძანებასა *
Line of edition: 17    
ჩვენსა ურჩ ექმენ. თუ თავისა შენისა მოსვენება გინდა, რას
Line of edition: 18    
წამს ჩვენი ბძანება მოგივიდეს, ნურც დღეს მოისვენებ და ნურც
Line of edition: 19    
ღამეს, ფიცხლავ ჩვენსა წინაშე მოდი, თვარა ქვეყანისაგან აღვხოც
Line of edition: 20    
სახელსა შენსაო.

Line of edition: 21       
რა ესე * ძალიანი ამბავი მოუვიდა და შეიტყო, რომე წასვლისაგან
Line of edition: 22    
კიდე ღონე აღარ იყო, შევიდა მხიარულითა პირითა,
Line of edition: 23    
მჭვუნვარის გულითა, მისისა სასურველის რუსუდანის * გვერდით
Line of edition: 24    
დაჯდა და ახალვათდენ და ჯარი გაიყარა. მას ღამესა ამოდ
Line of edition: 25    
გამოისვენეს.

Line of edition: 26       
რა დილა გათენდა და მზემან საწუთრო დააშვენა, მანუჩარ
Line of edition: 27    
თვისთა ლოგინთა წამოჯდა, გული სევდითა აევსო და თვალთაგან
Line of edition: 28    
ცრემლნი გარდმოყარა. მიყო ხელი და ყელსა ბროლისასა
Line of edition: 29    
მოეხვია, ვარდიანითა ბაგითა აკოცებდა. ეგრე უბძანა:
Line of edition: 30    
რუსუდან, თვალთა ჩემთა ნათელო და ტანისა ჩემისა სიმრთელეო! *
Line of edition: 31    
შენ ხარ ჭირისა ჩემისა მაქარვებელი და სულისა * ჩემისა
Page of edition: 9   Line of edition: 1       
სიხარული. გითხრობ რასმე ჩემსა ხვაშიადსა * და ნუ დასჭმუნდები
Line of edition: 2    
და ნურც გონება შენი ტკბილი და წყნარი აჩქარდება *
Line of edition: 3    
და მრისხანე იქმნება. არცა რა შესაჭირვებელი * არის ამისთვის,
Line of edition: 4    
რომე ჩემი ტახტი და გვირგვინი სხვათა აქვს და მე მონურად
Line of edition: 5    
ვახლავარ. აქამდისაც ძნელი იყო ჩემგან ამისი გაძლება, არა
Line of edition: 6    
მედ, ვითამც რომ * ქრისტიანად გავიზარდე და ქრისტეს მოსავივარ,
Line of edition: 7    
მას უსჯულოსთან * წასვლა ამისთვის * ვერ გავბედე, რომ
Line of edition: 8    
კერპთმსახურებად მაწვევდა, და ნუცა ეს გგონია, რომ სიჯაბნითა
Line of edition: 9    
არ გამოვკიდებოდე ანუ ჩემთა მტერთა მორევნა, ჩემთა
Line of edition: 10    
საპატრონოთა ხელთა დაჭერა არ შემეძლოს. არამედ, ვითამც
Line of edition: 11    
ღმერთსა ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლისათვის იგი მგელი მძვინვარე
Line of edition: 12    
მოუტევებია სულისა ჩვენისა წარსაწყმედელად და ეშმაკისა
Line of edition: 13    
სამწყსოდ შეუქმნივართ, უმისოდ ვერცა ძალითა დავიჭერდი
Line of edition: 14    
და ვერცა შორეულითა ქრთამითა და ქრისტეს უარის
Line of edition: 15    
ყოფასა ესევე ღარიბობა და მტერთა ჩემთა მონება ვარჩივეო. *
Line of edition: 16    
აწ მასვე მოუგონებივარ * და მოუნდომებია ჩემი ნახვა და ჩემისავე
Line of edition: 17    
საბატონოს მოცემა. აწ მრავალჯერ მომსვლია კაცი,
Line of edition: 18    
სასწრაფოდ მაწვევარი. შენ ამისთვის არ გაცნობე * აქამდის, *
Line of edition: 19    
რომე ღონეს რასმეს ვეძებდი, ნუთუ რამ მომეგვარებინა და
Line of edition: 20    
შენი მხიარული პირი არ შემეწუხებინა. * და აწ არ იქმნა და
Line of edition: 21    
ვერად ვიხსენ თავი და არცა მოხდა წაუსვლელობა ჩემი. ამად
Line of edition: 22    
მიმძიმს, რომე შენის პირის ჭვრეტა დამიგვიანდება, ნუთუ
Line of edition: 23    
სჯულისა გარდამავალიცა * შევიქმნეო, თვარამ სხვად ჩემთვის
Line of edition: 24    
ესე * სჯობსო: მტერთაც დავიმონებო და ჩემსა საბატონოსაც
Line of edition: 25    
ვიშოვიო. შენ მხიარულად და შეუჭირვებლად იყავ, ღმთისა წინაშე *
Line of edition: 26    
ილოცევდე * ჩემისა საქმისათვისო.

Line of edition: n.6/35    
შეყარეს ... სიმამრსა თვისსა ] _ A. ^
Line of edition: n.6/35    
სიმამრსა ] სახლსა B. ^
Line of edition: n.7/1    
უკერავი B. ^
Line of edition: n.7/2    
დატვირთული ] _ B. ^
Line of edition: n.7/5    
ნიჭითა და ] _ B. ^
Line of edition: n.7/6    
ქვეყანასა ] სამყოფსა B. ^
Line of edition: n.7/9    
რომელნიმე ] რომელი B. ^
Line of edition: n.7/10    
და რომელი უკან ჰყვებოდა B. ^
Line of edition: n.7/12    
რომელნიმე მაღალთა ... ნახვისათვის ] _ B. ^
Line of edition: n.7/14    
იამანელთა ] იამანეთისასა B. ^
Line of edition: n.8/13    
7,17-დან 8,13-მდის (არამედ ამას იტყოდენ ... ჩვენნი მძლა ...) შემდეგნაირად იკითხება B-ში: ნუსხებს აქ ნაკლულევანი ტექსტი ჰქონიათ, რის გამო თავისუფალ, . . დაუწერელ ადგილს უშვებენ, ცხადია, იმ იმედით, რომ უნაკლულო ხელნაწერს თუ იპოვნიდნენ, მით შეავსებდნენ. ზოგიერთ ნუსხას, როგორც მაგ., S-3698-ს ხარვეზი თითქოს შევსებული აქვს, მაგრამ რა გზით, არ ირკვევა. ისეთი შთაბეჭდილება გვრჩება, რომ რამე განსაკუთრებული ძველი წყარო მათ არ უნდა ჰქონოდათ, უფრო ახალი და საკუთარი შენათხზი უნდა იყოს (იხილეთ ეს ადგილი ვარიანტებში). ^
Line of edition: n.8/16    
აღარცა ნახვა ] ესეცა B. ^
Line of edition: n.8/16    
ჩვენი ] _ B, უთვლის იამანელთა მეფე მანუჩარს. ^
Line of edition: n.8/16    
ბრძანებასა ] და ნებასა B. ^
Line of edition: n.8/21    
ესე ] ესეთი B. ^
Line of edition: n.8/23    
რუსუდანის ] _ B. ^
Line of edition: n.8/30    
და ტანისა ჩემისა სიმრთელეო ] ტანსაროვ და ჩემო სიცოცხლეო B. ^
Line of edition: n.8/31    
სულისა ] გულისა B. ^
Line of edition: n.9/1    
ჩემსა ხვაშიადსა ] ანბავსა B. ^
Line of edition: n.9/2    
გონება ... აჩქარდება ] აჩქარდები B. ^
Line of edition: n.9/3    
და მრისხანე ... შესაჭირვებელი ] ჩემი გული დიდად შეჭირვებული B. ^
Line of edition: n.9/6    
აქამდისაც ... ვითამც რომ ] აქამდისაც ჩემი გაძლება ძნელი იყო, მაგრამ რადგანაც B. ^
Line of edition: n.9/7    
და ქრისტეს ... უსჯულოსთან ] ამისთვის იმ წარმართთან B. ^
Line of edition: n.9/7    
ამისთვის ] _ B. ^
Line of edition: n.9/15    
რომ კერპთმსახურებად ... მონება ვარჩივეო ] ქრთამითა და ვერც ძალითა ვერ დავიჭერდი და ქრისტეს უარისყოფასა ისევ ჩემთვის ყოფნა ვარჩიე B. ^
Line of edition: n.9/16    
მოვგონებივარ B. ^
Line of edition: n.9/18    
გაცნობე ] გაცოდინე B. ^
Line of edition: n.9/18    
აქამდის ] ამისთვის B. ^
Line of edition: n.9/20    
შემეწუხებინა ] შემეწყინა B. ^
Line of edition: n.9/23    
გარდამავალმან B. ^
Line of edition: n.9/24    
ესე ] _ B. ^
Line of edition: n.9/25    
წინაშე ] წინა B. ^
Line of edition: n.9/26    
ილოცევდე ] მავედრებელი B. ^


Next partThis text is part of the TITUS edition of Rusudaniani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.