TITUS
Kartlis Cxovreba II
Part No. 2
Previous part

Part: II  
Page of ed.: 35  
Line of ed.: 9  
პირველი ქმარი თამარისი


Line of ed.: 10        რათა სრულ იქმნას წყალობა და წადილი პატრონისა ტკბილისა და სახიერისა
Line of ed.: 11     
ლაშქართა და სპათა მისთა ზედა, შეიყარნეს შემჭირნენი და ზრახვა ყვეს ძებნა წაღმართისა
Line of ed.: 12     
და მოყვანა ქმრისა. რომლისათჳს ჴამდა თუმცა ყოფილიყო ჟამი გმირთა და
Line of ed.: 13     
გოლიათთა ყოფისა, ანუ-მე გარეშე წოდებულთა ელინთა სისხლისა დათხევისა, ანუ-მე
Line of ed.: 14     
გაჭრანი მიჯნურთა ცოფ-ქმნილთანი.


Line of ed.: 15        
ვითარ თამთა თუმიანისთჳს,
Line of ed.: 16        
ვითარ ამირან ხორაშნისთჳს,
Page of ed.: 36   Line of ed.: 1        
ვითარ ხოსრო -- შანშა ბანუისთჳს,
Line of ed.: 2        
ვითარ მზეჭაბუკ მზისათჳს ხაზართასა,
Line of ed.: 3        
ვითარ იაკობ რაქელისთჳს და
Line of ed.: 4        
იოსებ ასანეთისთჳს,
Line of ed.: 5        
დავით ბერსაბესთჳს და აბისაკისთჳს,
Line of ed.: 6        
ვითარ პელოპი მჴნედ მბრძოლი იპოდამისთჳს, ონომაოს ასულისა,
Line of ed.: 7        
ვითარ პლუტონ პერსეფონისთჳს, ვითარ
Line of ed.: 8        
რამინ ვისისთჳს,
Line of ed.: 9        
ვითარ ფრიდონ შაჰრინოს-არნავაზისთჳს,
Line of ed.: 10        
ვითარ შადბერ აინლიეთისთჳს


Line of ed.: 11        
და უჩნდა საჴამსოდ, თუმცა გამოჩენილ იყვნეს ვინმე ანუ გმირნი სახენი გმირთანი,
Line of ed.: 12     
ანუ მამანი სახენი მამათმთავართა შუენიერთა და კეთილად მბრძოლთანი, ანუ
Line of ed.: 13     
მსგავსნი გარეშეთანი, სისხლდამთხეველნი შეყუარებულთათჳს, ანუ მიჯნურნი ლომნი
Line of ed.: 14     
და მზენი, მჴ\ეცებრ გაჭრილნი ამის მზისა და უმეტეს მზისა და თჳთ მათ მითხრობილთა
Line of ed.: 15     
მზედ და მნათობლად საგონებელთა უბრწყინვალესისა და უნათლესისათჳს.

Line of ed.: 16        
გარნა ვინათგან ცუდ საგინებელ იქმნა და აღარ დაებადა ღმერთსა სწორი ამისი,
Line of ed.: 17     
არცა მგონიეს თუ დაბადებად არს, გამო-ვინმე-ჩნდა მეტყუელი მკჳდრთა ტფილისისათა
Line of ed.: 18     
შინა, თავადი და მეფეთ-მეფისაგან წყალობა-ჴელდასხმული და ამირა ქართლისა და
Line of ed.: 19     
ტფილისისა, სახელით აბულასან, და მეტყუელმან თქუა: "მე ვიცი შვილი ჴელმწიფისა
Line of ed.: 20     
ანდრია დიდისა რუსთ მთავრისა, რომელსა მონებენ სამასნი მთავარნი რუსთანი. და
Line of ed.: 21     
იგი, მცირე დარჩომილი მამისაგან, ექსორია-ქმნით დევნული გარდამოიხუეწა ბიძისა,
Line of ed.: 22     
სავალათად სახელწოდებულისაგან. და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სევინჯისა ქალაქსა".

Page of ed.: 37  
Line of ed.: 1        
მაშინ მომსმენართა მისთა უჴმეს ერთი მკჳდრთაგანი დიდ-ვაჭარი ზანქან ზორაბაბელ.
Line of ed.: 2     
მსწრაფლ მისრულმან ცვალებითა ზნეთათა წარმოიყვანა და მოიყვანა უწინარე
Line of ed.: 3     
პაემნითა მოყმე სახე-კეკლუცი, სრული ანაგებითა და მჭურეტთაგან საჩენი გუარისშვილად.
Line of ed.: 4     
ამისთა მნახველთა და გამცდელთა -- პატრიაქმან, დიდებულმან, ვაზირთა და
Line of ed.: 5     
სპათა -- მოაჴსენეს თამარს, და მათგან ნება-დაურთავი განმზადეს ქორწილი. რამეთუ
Line of ed.: 6     
თამარ ჭეშმარიტი იყო და მტკიცე სულთა ზედა, და ვიეთნიმე დაღონებუ\ლობით
Line of ed.: 7     
აწუევდეს ალექსის მოყვანასა ქმრად, რომელი ახლოს სთჳსობდა და მამულად მამის
Line of ed.: 8     
ძმისწული იყო ბერძენთა მეფისა -- ესე მას ჟამსა აქა მყოფ იყო, -- და შიშითა ამისის
Line of ed.: 9     
ქმნისათა ყოვლად უწადინელმან ქორწინებისამან იაჯა ჴსნა ქმროსნობისაგან. ხოლო
Line of ed.: 10     
არა მშუებელმან დედოფალმან და სპათა აიძულეს ქმნად. და ვითარ იყო ხუედრი და
Line of ed.: 11     
რიგი ულუმპიანობისა და შარავანდედობისა მათისა, ეგრეთ იქმნა ქორწილი სახედაუდებელი
Line of ed.: 12     
და იგავ-მიუწდომელი; სიმრავლენი სახეობათანი, ძღუნობანი და ნიჭებანი
Line of ed.: 13     
თუალთა და მარგალიტთანი, ოქროჭედილთა და უჭედელთანი, სიმდიდრეთა და ლართა
Line of ed.: 14     
კერულთა და უკერელთანი, მსგეფსამდი სხარული, შუება, ძღუნობანი, გაცემანი.

Line of ed.: 15        
ხოლო მე ესეცა გაუწყო საბრალო და საძნაური საქმე: რამეთუ მოსრულ იყვნეს.
Line of ed.: 16     
ოვსთა მეფეთა შვილნი, შუენიერნი და სახე-კეთილნი მოყმენი, მოჰაჯენი და მთხოველნი,
Line of ed.: 17     
ღირსნი და მონდობილნი ჭაბუკობისანი, ვითარ: "ღირს რამცა ვიყავით
Page of ed.: 38   Line of ed.: 1     
მოწონებად და მიხდომად ბედსა ამას საზესთოსა". და ვინაცა უქმ იქმნა განზრახვა
Line of ed.: 2     
მათი წარსრულთა თჳსად მამულად ერთსა მათგანსა შეემთხჳა მოუთმენელი სურვილი
Line of ed.: 3     
და სიყუარული თამარისი. რომლისათჳს ვერ გამძლე, მივრდომილი საგებლად ბნედასა
Line of ed.: 4     
შინა, მიიწია აღსასრულად ნიქოზს საყდარსა შინა წმიდის რაჟდენისს, რომელი მუნვე
Line of ed.: 5     
დაკრძა\ლეს.

Line of ed.: 6        
და სხუანი რაოდენნი ჴელმწიფეთა ძენი ამისთჳს გაჭრით გამიჯნურებულნი და ხელქმნილნი
Line of ed.: 7     
ვერღარა სთმობდეს სურვილსა მისსა, ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ჰყოს.

Line of ed.: 8        
ამისდა შემდგომად ჴელ-ყვეს გალაშქრებად. და გავიდა ტფილისით მეფე რუსთა
Line of ed.: 9     
და უფროსღა აფხაზთა, და ააბეს დროშა სჳანი და ჴმარებული, და წარიძღუანეს ძელი
Line of ed.: 10     
ცხოვრებისა, მცველი და მფარველი მეფეთა სკიპტრისა. პირველ ილაშქრეს ქუყანასა
Line of ed.: 11     
კარისა და კარნიფორისასა და მოარბიეს ვიდრე ბასიანამდის და გამარჯუებულნი და
Line of ed.: 12     
აღვსებულნი შემოიქცეს და მოვიდეს წინაშე პატრონსა მას ღმრთივ-განათლებულსა, და
Line of ed.: 13     
აღივსნეს სიყუარულითა და სიხარულითა.

Line of ed.: 14        
ამისგან უწინ მოვიდეს ლაშქარნი არანისა და გელაქუნისა თურქთანი ქუყანასა
Line of ed.: 15     
პალაკაციოს და ძაღლის-ჴევაი წოდებულსა და მომრბეველთა ზედა გამრეკელი კახას ძე
Line of ed.: 16     
მიუჴდა; და სჳსაგან თამარ უძლეველისა მცირეთაგან დიდნი იძლივნეხ გააქცივნეს,
Line of ed.: 17     
ამოსწყჳდნეს და მოიღეს არმაღანი წინაშე თჳთმპყრობელისა.

Line of ed.: 18        
და მასვე ჟამსა მოვიდეს კარნუქალაქელნი, შამელნი და თურქნი გარმ[ია]ნისანი ცხენოსანნი
Line of ed.: 19     
და ქუეითნი, და აივსო შავშეთისა და კლარჯეთისა ქუეყანა. აქათ, შეიყარნეს
Line of ed.: 20     
გუზან აბშლასანის ძე ტაოელი და მის ქუეყანისა ლაშქარნი, და ბოცო და ვინცაღა
Line of ed.: 21     
იახლა, მიესწრნეს მესხნი და მარბიელ-გაშუებულთა შეებნეს მუნვე. ბედმან და სუემან
Line of ed.: 22     
თამარისმან სძლია, გააქცივნეს მუნცა და დაჴოცნეს. და მუნითცა მოიღეს ურიცხჳ კაცი
Line of ed.: 23     
და ცხენი წინაშე მეფისა ღმრთივ-\გჳრგჳნოსნისა და დღითი-დღე აღმატებულისა და
Line of ed.: 24     
წარმართებულისა ამას შინა იხარებდეს, იშუებდეს, ნადირობდეს, მხიარულობდეს:
Page of ed.: 39   Line of ed.: 1     
ამისდა შემდგომად წარვიდეს მჴარგრძელნი, ძენი სარგისისნი და ვარამისნი, მოყმენი
Line of ed.: 2     
პირ-წაღმართნი, უხუცესნი ზაქარია და ზაქარია დალოცვილნი, ივანე და სარგის
Line of ed.: 3     
დაულოცველნი, და ილაშქრეს ქუეყანასა დვინისასა. და გამარჯუებულთა და ალაფაღებულთა მოეწივნეს
Line of ed.: 4     
ლაშქარნი დვინელნი [და სურამელნი]. და კმა იყო ლომისა
Line of ed.: 5     
სიფიცხედ, ვინაცა ბოლოდ გააქცივნეს. და გამარჯუებულნი და აღვსებულნი და სახელოვანნი
Line of ed.: 6     
მოვიდეს წინაშე მეფეთა და მათ წყალობის მყოფელთა გარდაიჴადეს მადლი.

Line of ed.: 7        
შემდგომად ამისა გამოსლვასა ხანისასა ლაშქრობდეს ქუემონი ქუემოთ, და ზემონი
Line of ed.: 8     
ზემოთ, და შუანი შუათ, და ყოველგან ძლევა-შემოსით და გამარჯუებით.

Line of ed.: 9        
და კუალად მეფემან, შემყრელმან სპათამან ბრძანებითა თამარისითა, მიმართა [დვინად],
Line of ed.: 10     
მოაოჴრა ქუეყანა პართთა, და წარმომღებელი და გამომღებელი ქალაქისა და მას.
Line of ed.: 11     
შინა მყოფთა საუნჯეთა და ტყუეთა მოვიდა თამარს სუე-სრულსა და ნათელ-ბრწყინვალესა
Line of ed.: 12     
წინაშე, რომლისა თუალი უღამო და დღე უუკუნო, და საწადელ და საშუებელ სულისა
Line of ed.: 13     
და ჴორცთა. ამას შინა ოდესმე მოისვენიან ლაშქრობათაგან, \\ და მშუებელნი გარდავიდიან
Line of ed.: 14     
იმერთა ქუეყანათა წესისაებრ და ჟამსა ოდესმე ჩავიდიან შარვანისა ზღვრამდე,
Line of ed.: 15     
და მოვიდის შარვანშა დიდითა ნიჭითა და ძღუნითა, და, ერთგან მომნადირებელნი
Line of ed.: 16     
მინდორთანი და მხიარულნი, კუალად განიყარნიან. და უბოძის საბოძუართა სიმრავლე
Line of ed.: 17     
და წარგზავნის პატივითა ძმებრივითა, და მონებდა და მსახურებდა იგი მონებითა
Line of ed.: 18     
ყმებრივითა.

Line of ed.: 19        
შემდგომად ამისსა შეიყარა დიდძალითა ლაშქრითა და მიმართა გელაქუნად, რომელი ძნელ
Line of ed.: 20     
იყო შესამართებლად ზღჳს ქჳშასახეობითა თურქმანთათა; დაესხნეს,
Line of ed.: 21     
ამოსწყჳტეს და აღიღეს დიდძალი ნატყუენავი და იავარი. გამომართულთა მოეწია
Line of ed.: 22     
ყოველი თურქმანობა გელაქუნისა, წინაძღომითა შამელთა დიდებულთა როსტომ და
Page of ed.: 40   Line of ed.: 1     
იალღუზ-ალფესითა, რომელნი მას შინა დაემჭირნეს ყიზილ-არსლან ათაბაგსა. და
Line of ed.: 2     
ვითარ წყობა და რაზმი ერთმანერთს განეწყვნეს. იმათებურეს მოყმეთა თამარისთა: და
Line of ed.: 3     
უსწრობდა ბერი ყრმასა და ყრმა ბერსა, პატრონი ყმასა და ყმა პატრონსა; გააქცივნეს,
Line of ed.: 4     
და ამოსწყჳდნეს და დაჴოცნეს. და მოვიდეს თჳსადე სამეფოდ წინაშე მეფისა და
Line of ed.: 5     
დედოფლისა ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლისა, ჩრდილოეთისა [და სამჴრეთისა].

Line of ed.: 6        
შემდგომად ამისსა წუევითა ასათ გრიგოლის ძისათა დიდი და სასახელო ილაშქრეს
Line of ed.: 7     
განძას ქუემ\ოთ ბელაყნამდის, შემდგომად ზემო-კერძო რაჴსისა პირი მასისამდე.
Line of ed.: 8     
მუნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა ისახელეს თავი ბუმბერაზთა ამის სამეფოსათა,
Line of ed.: 9     
თჳთ მეფისა უჭურეტელობასა შინა, ვარდან დადიანმან მსახურთ-უხუცესმან, ოთხსავე
Line of ed.: 10     
მჴარგრძელთა და სხუათა დიდებულთა და აზნაურთა დიდი დაჭირებული ომი გარდაიჴადეს,
Line of ed.: 11     
და გააქცივნეს და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯუებულნი და აღვსებულნი
Line of ed.: 12     
სიხარულითა.

Line of ed.: 13        
ამას ესევითარსა მშჳდობასა, მარჯუებასა და ზეობასა შემოვიდა უცხო რამე და უმსგავსი
Line of ed.: 14     
საქმე, შეუმსგავსებელი და დაუჯერებელი კაცთა გონებისაგან; შევიდა სატანა
Line of ed.: 15     
გულსა სუე-უბედურისა რუსისასა, სკჳთ-რამე სახელდ\ებულისა, და სიტყჳთ აღიძრა
Line of ed.: 16     
წყენად თამარისა, ჴელმაიფეთა მზისა და მეფეთა ელვა-ცისკროვნებისა, და იუდა-მყოფელმან
Line of ed.: 17     
თავისა მისისამან აღარ იცოდა რამცა ექმნა. ძლეული და ტაძარ-ქმნილი
Line of ed.: 18     
შჳდთა სულთა. უბოროტესთა პირველისათა სოდომურიცა მოიპოვა ქცევა დაქცევითა
Page of ed.: 41   Line of ed.: 1     
დაქცეულმან და წარწყმედითა წარწემედულმან. ამას ესევითარისა უცხოსა და ურიგსა
Line of ed.: 2     
საქმისა შემოსლვასა შინა ითმენდა თამარ. წყნარი და ნარნარი ცნობიერი და გონიერი,
Line of ed.: 3     
და ორ წლამდის გინა უმეტეს იყო განსაცდელისა უცხოსა თმენასა შინა.

Line of ed.: 4        
და ვითარცა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა, განკჳრვებულთა ერთჴმა ყვეს
Line of ed.: 5     
მცნობელთა ამისთა, ვითარმედ ესე მისვე ძუელისა მტერისა არს, რომელმან მოაკულევინა
Line of ed.: 6     
ძმასა ძმა და მამასა შვილი და ექსორია-ქმნა პირველი იგი კაცი სამოთხით,
Line of ed.: 7     
ვითარ ესე აწ ხილულისა ამის სამოთხისა და უბრწყინვალესისა ედემისადა შეუმზადებია
Line of ed.: 8     
ექსორი-ქმნა, რამეთუ მისვე ძუელისა ხაკან სკჳთისა შემსგავსებულად მოსდგომია
Line of ed.: 9     
აქაცა. მუნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა, აქა ესე დედოფალსა დედოფალთასა
Line of ed.: 10     
და მეფესა- მეფეთასა ბოლოდ რაღა თჳნიერ ამისსა. ვერღარა მინდობილთა
Line of ed.: 11     
უღონო ქმნილისა მის ეშმთა ბომონისა ჴელ-ყვეს ცრემლ-მდინარეობასა შინა თამარისსა
Line of ed.: 12     
ჯერცა მოწყალისა და გაურისხებელისასა, და წარიყვანეს ექსორია-ქმნად, გარნა
Line of ed.: 13     
აურაცხელითა ლარითა-სიმდიდრითა და საჭურჭლითა, ვინათგან რომელი სიკუდილსა
Line of ed.: 14     
ემართლებოდა და არავის მისცა სასიკუდინოდ, იგივე სიუხჳთა მზეებრითა არავის
Line of ed.: 15     
მიეშუა გაძრცუასა, და ვინაცა ჩასმული ნავითა ზღუად მიიწია კოსტანტინეპოლედ, და
Line of ed.: 16     
იყოფოდა ჟამთა რაოდენთამე მუნ.

Page of ed.: 42  
Line of ed.: 1        
ამისსა, შემდგომად უფროს და უფროს, უკეთ და უკეთ მთავრობასა და ჴელმწიფებასა
Line of ed.: 2     
ათქმევს ყოველსა მწირსა ჴელი საუფლო და მკლავი მაღალი, თანაშემწე და თანამძლე
Line of ed.: 3     
ბრძოლათა შინა, და არა-მსგავსებული ბედი და სუე პაპათა და მამათა მისთა,
Line of ed.: 4     
\ ნუ უკუე არცა ბედისა ოდენ მინდობილთა წარმართთა.

Line of ed.: 5        
რამეთუ ამას სძღუნობდეს ყოველნი მეფენი აღმოსავლით დასავლეთამდი ამისთჳს.
Line of ed.: 6     
ხელდებიან ყოველნი მსმენნი ესრეთ სახებრწყინვალეობისა მისისანი რამეთუ ბერძენთა
Line of ed.: 7     
მეფისა მანოელისა შვილი უხუცესი იყო გაჭრითა და გახელებით, არათუმცა
Line of ed.: 8     
ანდრონიკეს, ჟამსა მის მეფობისასა და მისგან ბერძენთა ამოწყუედისასა, შეეპყრა და
Line of ed.: 9     
განეპატიჟა იგი მოყმე პოლიკარპოს. მსგავსი -- ასურასტანისა და შუამდინარისა ანტიოქელისა
Line of ed.: 10     
მეფისა შვილი იყო: უკუეთუმცა ჰქონებოდა გზა მრავალ-გუართა ბარბაროზთა
Line of ed.: 11     
შუაყოფისაგან, წამსაცა შინა აქა პოვნილ იყო. კუალად სულტნისა ყიზილ-არსლანის.
Line of ed.: 12     
შვილთაგანი ერთი, ამბვისა სმენითა ჴელ-ქმნილი. ძალითღა-სამე დაიმჭირა მამამან
Line of ed.: 13     
სჯულისა დაგდებისა შიშითა.

Line of ed.: 14        
ხოლო ახლო მყოფთა ესევითარი აქუნდა ტრფიალი, რომელ არცა უღირსთა
Line of ed.: 15     
უღირსობისა აქუნდა კდემა-რცხუენა, არცაღა თჳსთა თჳსობისა გავლენა. ვინაცა სახედ
Line of ed.: 16     
მზისა შარავანდნი ცისაგან იშუქებდეს მიწიერთა საჭურეტლად, ეგრეთვე ქუეყანისაგან
Line of ed.: 17     
თამარის ჴელმწიფობისა შარავანდთა ნათელთა ბრწყინვლებანი ეფინებიან იატაკსა
Line of ed.: 18     
ამას ზედა ცისასა.

Page of ed.: 43  
Line of ed.: 1        
მცნობელმან ამისმან სალდუხის ძის ძემან, სახელით მუტაფრადინ, აღარ დამხედმან მშობელთა
Line of ed.: 2     
არნებობისამან და დამგდებელმან მუჰამედისამან, სჯულისა ტკბილისამან,
Line of ed.: 3     
რომელმან მოზიდვითა კაცთათა უმოძღურა კაცთა საწუთრო ესე ნებასა ზედა თჳსსა,
Line of ed.: 4     
სურვილითა და სმენა-სატურფოთა სახეთაგან ძლეული მოვიდა წინაშე თჳიმფლობელისა,
Line of ed.: 5     
ყოველთა მეფეთა უზესთაესისა ამის თამარისა სამფლობელოთ თჳსით დიდითა
Line of ed.: 6     
ლაშქრითა, მრავლითა დიდებულითა. ხოჯაებითა და საჭურისითა, მონებითა და მჴევლითა, ბარგითა და
Line of ed.: 7     
სიმდიდრითა, საჴელმწიფოთა ძღუნითა კმასაყოფინელითა, თუალისა
Line of ed.: 8     
და მარგალიტისა, საჭურჭლეთა და ლართა თანა ავასებისა და ტაიჭებისა სიმრავლითა.
Line of ed.: 9     
და წესისაებრ სახლისა საჴელმწიფოსა მიეგებნეს დიდებულნი პატივითა და
Line of ed.: 10     
სიყუარულითა, მოიყვანეს სრად სამეფოდ, რომლისა პაპა სალდუხ ეზდინი პაპასა
Line of ed.: 11     
ამათსა დემეტრეს, ჴელმწიფესა დიდსა და სახელ-განთქმულსა, ჭაბუკსა გორგასლიანსა,
Line of ed.: 12     
ძალითა და ღუაწლთა სიმრავლითა ჴელთ-ეგდო და მოეყვანა. აწ ამან სიტყჳთა, და
Line of ed.: 13     
ნუ უკუე არცაღა სიტყჳსა ღირსებითა. მოიყვანა ვითარცა მონა მოხარკე ნელიად და
Line of ed.: 14     
წყნარად და მიმყოვრებითრე უდარბაზა, რომელმან ნახვასავე თანა რამინისებრი აჩუენა
Line of ed.: 15     
ცრემლთა ნაკადთ-მრავლობა. დასუა პატივითა ტახტსა თანა ხელითა, და იქმნა სიხარული
Line of ed.: 16     
გამოუთქმელი, ვითა მართებს ნადიმსა და წყლიანობასა ამის სახლისა დიდებულთა
Line of ed.: 17     
მოყმეთა, უკლებლობასა მრავალგუართა სახეობათა, \ მუტრიბთა და მოთამაშეთა
Line of ed.: 18     
განწყობილობათა, ნიჭთა და საბოძუართა და შემოსათა ვინაცა იქმნა უჰამრავი. ამას
Line of ed.: 19     
ესრეთსა სიყუარულსა, პატივსა და ბოძებასა შინა დაყო ჟამი ზამთრისა სომხითს და
Line of ed.: 20     
ტფილისს მომწონებელმანლ სანადიროთა ქუეყანათა და მოყმეთამან თჳთ თავადის პატრონისამან,
Page of ed.: 44   Line of ed.: 1     
რომლისა სიკეთისა მითხრობა კაცთაგან შეუძლებელ არს და ჟამსა ღანუყობისასა
Line of ed.: 2     
თანაწარმტანელთა აჩუენეს საყოფნი სანადირონი, მინდორნი მოედანნი ქუემო კახეთისანი და
Line of ed.: 3     
რანისანი. და რანისა დიდებულნი მოყმენი და ლაშქარნი,
Line of ed.: 4     
განაღამცა მომწონებელნი და მაქებელნი, იშუებდეს და იხარებდეს და ადიდებდეს მომლოდენი
Line of ed.: 5     
ჟამისა მის პატრონისა მათისა უკუდავ-ქმნილისანი.

Line of ed.: 6        
გარნა ვინათგან თამარ ამაყი და ლაღი, უჯერო შესატყჳსობისა, აზეებდა ფრთოვანებასა
Line of ed.: 7     
გონებისა გონებისა \ მისისა, შემოსრულთა ქალაქად სამეფოდ დაამჴუეს ქედმაღლობა
Line of ed.: 8     
ტრფიალისა მისისა, და წინა-უკმო საულისა იპოვა შვილი სალჩუკმანი: მან მძებნელმან
Line of ed.: 9     
კარაულებისა მამისამან პოვა მეფობა, ამან მძებნელმან მეფობისა და ზესთა მეფეთა
Line of ed.: 10     
მეფობისამან პოვა რომელი საულისა დანაკარგი ჴამდა.

Line of ed.: 11        
იყო ვინმე ერთი ხარჭთაგანისა ნაშობი, რეცა სახელდებული შვილად მეფისა. და
Line of ed.: 12     
ვინაცა მთქმელთა არა უქმ-საგონებლობისათა. უფროსღა უქმ-მყოფელთა და დამასკუნელთა
Line of ed.: 13     
ქორწილისათა \ შერთეს და გარდაიჴადეს ქორწილი სახელოანი. შემოსასა თანა
Line of ed.: 14     
მრავალ-მრავალსა უბოძნეს ცხენნი და აკაზმულობანი სხუათა საქონელთა და სიმდიდრეთა
Line of ed.: 15     
თანა და ლართა, და წარგზავნეს თჳსად საყოფლად არზრუმად, გარნა თუ ვითარითა
Line of ed.: 16     
ცრემლითა და ვითარითა გლოვითა, გამოუთქმელ არს კაცთა ენისაგან.

Line of ed.: 17        
ხოლო შემდგომად ამისა რეცა დარბაზობისა სახედ მოვიდა შარვანშა აღსართან,
Line of ed.: 18     
რომელი მიჴდილ იყო ცნობათა სიყუარულისაგან და, სჯულისაებრ ძუელისა და თჳთ
Page of ed.: 45   Line of ed.: 1     
დღეთა ისლიმთასა, გუარისაგან განვლენილი, თჳსისა სჯულისა დაგდებად განმზადებული,
Line of ed.: 2     
მოქენე იქმნა ყოველთა საქმის მოქმედთა, მოძღურისა და კათალიკოსისა, მიუწდომელისა
Line of ed.: 3     
ქრთამისა მძებნელი. გარნა უქმ სადმე და ცუდ იქმნებოდის ზაკუანი ეშმაკისნი,
Line of ed.: 4     
ვინათგან აქუნდა თამარს სული მყოვარე და შეყუარებული ზენარისა მის ხუედრისა,
Line of ed.: 5     
და გონება, მშობელი სიტყჳსა, გონებისა მის დიდისა მიმართ აღემსჭუალა, და
Line of ed.: 6     
სეფე-გუარ ჰყოფდა ტაძარსა შჳდწილ განწმედილსა ღმრთისა სიტყჳსასა. და ყოველთა
Line of ed.: 7     
მამონისაგან ძლეულთა და ქმნად მაწუეველთა სირცხჳლეულ ჰყოფდა მომსმენელთა
Line of ed.: 8     
სატანას ზაკჳთ. წარმავლინებელმან წესისაებრ პატივითა და სიყუარულითა ნიჭ-მრავლობასა
Line of ed.: 9     
შინა მისცა მცნება: "კუალად აღარა შესძინედ ესევითართა თქმადი".


Next partThis text is part of the TITUS edition of Kartlis Cxovreba II.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.9.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.