TITUS
Eprem Mcire, Ucqebay
Part No. 2
Previous part

Paragraph: (Theod.)  
Line: 19        "ჰინდოთა უკუჱ ფრუმენტიოს მომყვანებელ ექმნა ღმრთის
Line: 20     
მეცნიერებად, ხოლო ქართველთა მათვე ჟამთა შინა დედაკაცი
Line: 21     
ვინმე, ტყუჱქმნული ჭეშმარიტებისა მიმართ, წინამძღუარ ექმნა,
Line: 22     
რომელი-იგი სამარადისოჲსა ლოცვისადა შემშჭუალულ იყო და
Line: 23     
ლბილ სარეცელ თჳსსა აქუნდა ძაძაჲ დარეცილ იატაკსა ზედა
Line: 24     
მიწისასა, ხოლო უმეტეს ყოველთა შუჱბათასა შეიტკბობდა მარხვასა,
Page: 5   Line: 1     
ვინაჲცა ამათ შრომათა მიანიჭეს მას მადლი მოციქულობისაჲ.
Line: 2     
ხოლო ვინაჲთგან ნათესავნი იგი არა რას მეცნიერ იყვნეს ჴელოვნებასა
Line: 3     
მკურნალობისასა, ამისთჳს მიმოვიდოდიან ხილვად სნეულთა
Line: 4     
და თჳსთა მათ უძლურთა ხილვისაგან და სნეულებათა მათთა
Line: 5     
კურნებისა გამოცდილებით ისწავებდეს სახესა კურნებისასა.

Line: 6        
იყო ვინმე დედაკაცი, რომლისა ძე სნეულ იყო და მის ძლით
Line: 7     
მივიდა იგი დედაკაცსა მას თანა ღირსსა ქებისსა და იკ\ითხვიდა Ms. page: 146ra 
Line: 8     
მისგან, თუ რაჲ უღირს ყოფად მისსა. ხოლო ღირსმან მან
Line: 9     
მიიყვანა ყრმაჲ იგი უძლური და მიაწვინა თჳსსა მას ზედა ცხედარსა
Line: 10     
მოღუაწებისასა და ევედრებოდა შემოქმედსა ყოველთასა
Line: 11     
მოხედვად მისსა და ჴსნად უძლურებისაგან. ხოლო უფალმან ვედრებაჲ
Line: 12     
მისი მიითუალა და მიანიჭა უძლურსა მას სიმრთელე.

Line: 13        
ამიერ საკჳრველი იგი დედაკაცი მრავალ განთქუმულ იქმნა,
Line: 14     
ვიდრეღა არცა თუ მეუღლესა მეფისასა დაეფარა მისთჳს, არამედ
Line: 15     
მყის მიუწოდა მას, რაჲთა მივიდეს მისსა, რამეთუ იგიცა ბოროტითა
Line: 16     
ვნებითა შეპყრობილ იყო. ხოლო ღირსმან მან სიმდაბლისა
Line: 17     
სიბრძნისა ჴუმევითა არა მიითუალა ვედრებაჲ იგი დედოფლისაჲ.
Line: 18     
გარნა დედოფალმან იძულებულმან საჴმარებითა საქმისაჲთა არა
Line: 19     
გულად-იღო პატივი დედოფლობისაჲ, არამედ თჳთ მიისწრაფა
Line: 20     
ტყუჱქმნულისა მის. ხოლო მან კუალად იგიცა თჳსსავე მას მიაწვინა
Page: 6   Line: 1     
სიმდაბლისა სარეცელსა და წამლად უბრძოლელად ვნებასა მას
Line: 2     
ზედა მოიპოვა ლოცვაჲ. მაშინ დედოფალმან ინება მინიჭებად მისსა
Line: 3     
სასყიდელსა კურნებისასა, რაოდენი-რაჲ თჳთ ღირს მოგებისა
Line: 4     
საგონებელ უჩნდა, ოქროჲ და ვეცხლი, შესამოსლები და სამკაული
Line: 5     
და ყოველივე რაოდენი-რაჲ არს ნიჭი სამეუფოჲსა პატივის
Line: 6     
მოყუარებისაჲ.

Line: 7        
ხოლო საღმრთომან მან დედაკაცმან ჰრქუა: ამათგანი არაჲ
Line: 8     
მიჴმს მე, გარნა დიდად სასყიდლად კურნებისა შევჰრაცხ შენსა
Line: 9     
შემეცნებასა ღმრთის მსახურებისასა და ჰლოცვიდა, რაჲთა საღმრთოჲ
Line: 10     
ტაძარი აღჰმართოს მაცხოვნებელისა მისისა ქრისტესთჳს.
Line: 11     
ესე რაჲ ესმა დედოფალსა წარვიდა იგი მეფისა და თავისა
Line: 12     
მიერ თჳსისა განაკჳრვა მეუღლე თჳსი მეყსა შინა განკურნებითა
Line: 13     
თჳსითა. ამისსა შემდგომად განუცხადა მას ძლიერებაჲ ღმრთისაჲ
Line: 14     
რომელი იმსახურებოდა ტყჳსა მისგან და ჰლოცვიდა ქმარსა
Line: 15     
თჳსსა, რაჲთა იგი მხოლოჲ იცნას ღმრთად და აღუშენოს მას
Line: 16     
ტაძარი სალოცველი. და ესრეთ ამის კურნებისა მიერ იქმნა შეცვალებაჲ
Line: 17     
ქართველთა ნათესავისაჲ. ხოლო მეფე მეუღლესა თჳსსა
Line: 18     
ზედა ქმნილისა მისგან კურნებისა განკჳრვებულ იქმნა, გარნა
Line: 19     
ეგრეთცა არა ინება აღშენებაჲ ტაძრისა საუფლოჲსაჲ.

Line: 20        
ამისსა შემდგომად მცირედნი რაჲ ჟამნი წარჴდეს, განვიდა
Page: 7   Line: 1     
იგი ნადირობად. ხოლო კაცთმოყუარემან მეუფემან მსგავსად პავლესსა
Line: 2     
მოინადირა იგი, რამეთუ მეყსა შინა ბნელმან რამან მიმოიცვა
Line: 3     
იგი და არა უტევებდა მას უშორესად ვინაჲვე წარსლვად.
Line: 4     
ხოლო თანა-მონადირენი იგი მისნი ჩუჱულებისაებრსა მას ხედვიდეს
Line: 5     
შარავანდედსა მზისასა და იგი ოდენ მხოლოჲ დაშთომილ
Line: 6     
იყო შეკრულად საკრველითა ვერმხედველობისაჲთა და ესევითარსა
Line: 7     
რაჲ უღონოებასა შინა იყო, პოვა ღონე ცხოვრებისაჲ, რამეთუ
Line: 8     
მყის გულისჴმა-ყო ბრალი ურწმუნოებისა თჳსისაჲ და ტყუჱქმნულისა
Line: 9     
მის დედაკაცისა ღმერთსა სადა შემწედ და ღირსსა მას
Line: 10     
საკჳრველებისასა ტყუჱსა მოუჴდა და ჰლოცვიდა მას, რაჲთა უჩუჱნოს
Line: 11     
მათ სახე აღშენებადისა ტაძრისაჲ. ხოლო რომელმან იგი
Line: 12     
აღავსო ბესელიელ სიბრძნითა ხუროთ მოძღურებისაჲთა, ესეცა
Line: 13     
მასვე ღირს ყო მადლსა ვიდრემდის საღმრთოჲ დაუსახა მათ ტაძარი. Ms. page: 146va 
Line: 14     
და იგი დაჰსახვიდა, ხოლო იგინი აღმოჰკუჱოდეს
Line: 15     
და აშენებდეს.

Line: 16        
ვინაჲთგან უკუჱ სრულ იქმნა აღშენებაჲ და სართული განემართა
Line: 17     
და მხოლოდ მღდელიღა საძიებელ იყო, პოვა ამისცა ღონე
Line: 18     
საკჳრველმან მან დედაკაცმან და აზრახა მთავარსა ნათესავთასა,
Line: 19     
რაჲთა მიუვლინოს მოციქული მეფესა ბერძენთასა და ითხოოს
Line: 20     
მისგან მივლინებად მოძღუარი ღმრთის მსახურებაჲ. და მან
Page: 8   Line: 1     
მიიღო რაჲ მცნებაჲ ესე მისგან, მოციქული წარავლინა, ხოლო
Line: 2     
მეფემან ისწავა რაჲ მიზეზი სათხოველისაჲ (რამეთუ კოსტანტინე
Line: 3     
იყო მჴურვალედ ტრფიალი ღმრთის მსახურებისაჲ) რომელმან-იგი
Line: 4     
ფრიადსა პატივსა ღირს ყვნა მივლინებულნი იგი მისსა და კაცი
Line: 5     
ვინმე სარწმუნოებითა და ცხოვრებითა და გულისჴმის-ყოფითა
Line: 6     
შემკობილი, ღირს ქმნული მღდელთ მთავრობისაჲ ქადაგად მოუვლინა
Line: 7     
ნათესავთა მათ უფროჲსღა ფრიად მრავლითა ნიჭითა."

Line: 8        
ამას უკუჱ თეოდორიტე ესოდენ მოიჴსენებს, ხოლო სხუათა
Line: 9     
წერილთა შინა სახელდებით პოვნილ არს სახელი ტყჳსაი მის ჩუენ
Line: 10     
ტყუჱთა მჴსნელისაჲ, რამეთუ ბერძულად ნონნა უწოდენ წმიდასა
Line: 11     
ამას, რომელსა ჩუენ მცირედ შეცვალებით-რე ნინოდ სახელ
Line: 12     
ვსდებთ.

Line: 13        
ეგრეთვე სახელიცა მივლინებულისა მის ეპისკოპოსისაჲ ესრეთ
Line: 14     
პოვნილ არს, ვითარმედ თჳთ ევსტათი იყო ანტიოქელ პატრიაქი,1
Line: 15     
რომელმან დაამყარა ეკლესიაჲ იგი მირიანის მიერ მცხეთას აღშენებული
Line: 16     
და უკურთხა მათ კათოლიკოსი მთავარეპისკოპ\ოსი. Ms. page: 146vb 
Line: 17     
ხოლო მეფემან ქართველთამან და ყოველთა მთავართა მისთა
Line: 18     
დაუწესეს პატრიაქსა ანტიოქიისასა მოსასყიდელად ნივთთა წმიდისა
Line: 19     
მიჰრონისათა აგარაკები ათასი კუამლი ქუეყანისაგან ქართველთაჲსა,
Line: 20     
რაჲთა საფასოჲ შემოსავალთა მათთაჲ იყოს ფას
Line: 21     
ნივთთა მიჰრონისათა, რამეთუ მათ ჟამთა არასადა სხუაგან წმიდა
Line: 22     
იქმნებოდა მიჰრონი თჳნიერ ანტიოქიას და მიერ განეყოფვოდა
Line: 23     
ყოველთა.

Line: 24        
ამიერ იცნობების ჟამი მოქცევისაჲ და ვითარმედ ანტიოქიისა
Line: 25     
საყდრისა მომდგომ იყვნეს და მიერ ჴელთ-დასხმულ იქმნებოდეს
Line: 26     
ქართლისა კათალიკოზნი, ხოლო თუ ოდეს იწყეს თჳთ ჴელთ-დასხმად
Line: 27     
და ვითარმედ არა თჳნიერ წესისა და ბრძანებისა, ესე
Line: 28     
ვიპოეთ ხრონოღრაფსა შინა ანტიოქიას აღწერილსა, რომელი
Line: 29     
იტყჳს ესრეთ:

Page: 9  
Line: 1        
"დღეთა კოსტანტინე სკორის1 მოსახელისათა, ანტიოქიას
Line: 2     
პატრიაქობასა ნეტარისა თეოფილაქტესსა2, მოვიდეს ქართლით
Line: 3     
მოციქულად მონაზონნი ორნი და მოუთხრეს ნეტარსა თეოფჳლაკტეს,
Line: 4     
ვითარმედ დიდსა ჭირსა შინა არიან ქრისტეანენი მკჳდრნი
Line: 5     
ქართველთა სოფლებისანი, რამეთუ დღითგან ნეტარისა ანასტასი3
Line: 6     
მღდელ მოწამისა ანტიოქელ პატრიაქისა არა კურთხეულ არს
Line: 7     
მათდა კათოლიკოსი მთავარეპისკოპოსი სიძნელისათჳს გზისა, რამეთუ
Line: 8     
აგარიანთაგან ვერვინ იკადრებს სლვად. ხოლო მან ბჭობითა
Line: 9     
კრებისაჲთა მთავარეპისკოპოსთა, მიტროპოლიტთა და ეპისკოპოსთა
Line: 10     
თჳსთა თანა მისცა ქართ\ველთა Ms. page: 147ra  პროტრეპტიკონი,
Line: 11     
რომელ არს განჴსნითი, რაჲთა თჳთ მათისა საზღვრისა ეპისკოპოსთაგან
Line: 12     
ჴელნი დაესხმოდინ ჟამად-ჟამადსა კათოლიკოსსა ქართლის[ა]სა,
Line: 13     
რაჲცა საღმრთომან მადლმან უჩუჱნოს მათ და რომელი გამოირჩიონ
Line: 14     
მოყუასთა მის ეკლესიისათა თანადგომითა და წამებითა
Line: 15     
ეპისკოპოსთაჲთა წესთაებრ საეკლესიოთა. და შეუქმნა მათ აღწერით
Line: 16     
მოსაჴსენებელი თავისა თჳსისათჳს და მუნ შემოკრებულისა
Line: 17     
კრებისათჳს, და ჴელთ-დასხმულ ყო ერთი ორთა მათ მისსა მოვლინებულთა
Line: 18     
მონაზონთაგანი სახელით იოანე მის ჟამისა კათალიკოსად
Line: 19     
მათდა.

Page: 10  
Line: 1        
და ზემო ჴსენებულისა მის წილ ათასისა კუამლისა დაუწესა
Line: 2     
მათ რაჲთა წლითიწლად მოსცემდენ ჟამად-ჟამადთა პატრიაქთა
Line: 3     
ანტიოქიისათა ათასსა დრაჰკანსა, რომელი-იგი მოეცემოდა ვიდრე
Line: 4     
დღეთამდე იოანე წმიდისა პატრიაქისათა. რამეთუ მან ანიჭა იგი
Line: 5     
ორესტის წმიდასა პატრიაქსა იჱრუსალიმისასა, რომელი მივიდოდა
Line: 6     
მოციქულად ბასილის თანა მეფისა ბერძენთაჲსა, რაჲთა მისსა
Line: 7     
საყდარსა მიეცემოდის ქართველთა მიერ. და მიერ დღითგან დაეწესა,
Line: 8     
რაჲთა მოჴსენებაჲ ოდენ სახელისაჲ აქუნდეს ქართველთა
Line: 9     
შორის ანტიოქელსა პატრიაქსა. და უკეთუ ოდესმე გამოჩნდეს
Line: 10     
წვალებაჲ, მაშინღა მიავლინებდეს მუნ ექსარხოსსა განხილვად და
Line: 11     
განმართვად წვალებათა და ცთომათა სულიერთა, ვითარ-იგი
Line: 12     
ნეტარისა თევდორე პატრიაქისა დღეთა წარივლინა ბასილი ღრამატიკოსი Ms. page: 147rb 
Line: 13     
წვალებისათჳს აკაკთაჲსა."

Line: 14        
აქა დაგჳშთა საძიებელი მრავალთაჲ, თუ ოდეს მიიღეს ქართველთა
Line: 15     
კურთხევაჲ მიჰრონისაჲ და ამისდა ცნობად მრავალ ჟამ
Line: 16     
ვდროებდ აღწერად ბრძანებულსა ჩემდა შენ მიერ მოსაჴსენებელსა
Line: 17     
ამას. და ესოდენ ვპოე საზოგადოდ ყოველთათჳს, ვითარმედ ქალკიდონისა
Line: 18     
კრებასა ესმა, რომელ სიძჳრისათჳს ფასით ჰყიდდეს მიჰრონსა,
Line: 19     
ამისთჳს ბრძანეს წმიდათა მამათა, რაჲთა არა ხოლო
Line: 20     
ანტიოქიას, არამედ სხუათაცა ეკლესიათა შინა წმიდა იქმნებოდეს
Line: 21     
მიჰრონი. ხოლო თჳსაგან ქართველთაჲ საგონებელ არს, ვითარმედ
Line: 22     
სიშორისათჳს გზისა და რომელ ფრიად საშიშ არს უცხო თესლთა
Line: 23     
შორის ჴმელით ანტიოქიით ქართლს წარღებაჲ წმიდისა მიჰრონისაჲ,
Line: 24     
ამისჳს თჳთ ადგილსა დაწესებულ არს მათდა კურთხევაჲ
Line: 25     
მიჰრონისაჲ.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Eprem Mcire, Ucqebay.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.