TITUS
Eprem Mcire, Colophons
Part No. 2
Previous part

Text: 2  
Page of ed.: 200  
Manuscript: A_24  
Manuscript page: 1r 
Line of ed.: 1   ზანდუკი და შესავალი წიგნისა ამის, რომელსა ეწოდების გარდამოცემაჲ,
Line of ed.: 2  
თქუმული წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე
Line of ed.: 3  
დამასკელისა


Part: _  
Paragraph: 1     
Line of ed.: 4     ესე ერგასისნი თავნი რიცხუედნი მათ თანა ნართაულით
Line of ed.: 5     
თავებითურთ გარეშეთა წიგნთა და საფილასოფოსოჲსა სწავლულებისაგანნი
Line of ed.: 6     
არიან, რომელთაჲ დაღაცათუ საჭირო იყო
Line of ed.: 7     
დატევნაჲ ენასა ჩუენსა, ვინაჲთგან სხუაჲ არარაჲ ოდეს თარგმნილა
Line of ed.: 8     
საფილოსოფოსოთა წიგნთაგანი, - არამედ მე დაჭრასა
Line of ed.: 9     
და განბძარვასა წიგნისასა მცირედი ჭირი ვირჩიე და თქუენცა
Line of ed.: 10     
ამასვე გევედრები, მკითხველთა და გარდამწერელთა, რაჲთა
Line of ed.: 11     
არა დაუტეოთ ამათი დაწერაჲ რეცა სიღრმისათჳს უჴმარ
Line of ed.: 12     
საგონებელობისათჳს.

Paragraph: 2     
Line of ed.: 13     
ვაქებ წესსა საწინაჲსწარმეტყუელოთა წიგნთა მთარგმნელისას,
Line of ed.: 14     
რომელთაგანი მცირედი რაჲ გაიგონების უსწავლელთა,
Line of ed.: 15     
გინათუ ზოგს-რე სწავლულთა მიერ, გარნა სიტყუაჲ სიტყჳსა
Line of ed.: 16     
ნაცვალი შედარებულია ბერძულისა და ეგრეთვე მე,
Line of ed.: 17     
დაღაცათუ უმრავლესი ამათ თავთაგანი ჯერეთ ვერ გამიგონებია,
Line of ed.: 18     
არამედ წყალობითა ღმრთისაჲთა და მომადლებითა
Line of ed.: 19     
საუფლოჲსა და ცხოველს-მყოფელისა საფლავისაჲთა, სიტყუაჲ
Line of ed.: 20     
შედარებული ბერძულისა და მართებითი არა აკლს.

Paragraph: 3     
Line of ed.: 21     
ხოლო ძალსა სიტყჳსასა გულისჴმის-ყოფაჲ ესე ზოგად ყოველთა
Line of ed.: 22     
ღმრთისაგან ვითხოოთ და შეუორგულებელმცა ვართ,
Line of ed.: 23     
რამეთუ მოვიღოთცა, უკუეთუ ოდენ მოუწყინებელად ვრეკდეთ
Line of ed.: 24     
ზედაჲსზედა კითხვითა და უეჭუელად განგუეღოს კარი
Page of ed.: 201   Line of ed.: 1     
გულისჴმის-ყოფისაჲ და დაღაცათუ ყოველივე ვერ გულისჴმა-ვყოთ,
Line of ed.: 2     
გარნა ესე ხოლო სამე უწყოდით, ვითარმედ ესევითარი
Line of ed.: 3     
არს საფილასოფოსოჲ სწავლაჲ, რომელი-იგი აქაცა საჭიროდ
Line of ed.: 4     
საჴმარად შემოუღებიეს წმიდასა იოანე დამასკელსა, რაჲთა
Line of ed.: 5     
ამათ მიერ წინააღუდგებოდიან შვილნი ეკლესიისანი გარეშეთა
Line of ed.: 6     
მათ ფილოსოფოსთა და მათითავე ისრითა განჰგუმერდენ მათ,
Line of ed.: 7     
რამეთუ თჳნიერ ამათ სიტყუათასა, სხუებრ შეუძლებელ არს
Line of ed.: 8     
სიტყჳს-გებაჲ წინააღმდგომთაჲ. სიტყუა-გჳგებდეს რაჲ გარეშენი
Line of ed.: 9     
იგი განუკუეთელისათჳს, რომელ არს გუამი, და ბუნებისათჳს,
Line of ed.: 10     
რომლისათჳსცა ჯეროვნად მოუხუმან ესე წმიდასა
Line of ed.: 11     
იოანე დამასკელსა და ამათითა ეკლოვნებითა მოუზღუდავს
Line of ed.: 12     
ვენაჴისა ამის თჳსისა ნაყოფთა შუენიერებაჲ. ხოლო უწინარეს
Line of ed.: 13     
რაჲ ვენაჴისა შევიდოდეთ და ტევნებისა მადლთაჲსა განხილვაჲ
Line of ed.: 14     
გუწადოდის, ესე წინაჲსწარ გუეუწყოს ზანდუკისა ამის მიერ,
Line of ed.: 15     
რაჲთა რომლისა პირისათჳს გჳხმდეს, მალიად მოვისთულოთ
Line of ed.: 16     
სიტკბოებაჲ.*


Paragraph: 4     
Line of ed.: 17     
აჰა, ესერა, გქონან ასნი თავნი საეკლესიონი ორმეოცდაათთა
Line of ed.: 18     
თავთა მიერ საფილოსოფოსოთა გარეშეზღუდვილნი,
Line of ed.: 19     
და არცა ესენი სრულ არიან უმათოდ, არცა იგინი -
Line of ed.: 20     
უამათოდ. ვინაჲცა ვიკადრებ და ვიტყჳ, რომელსა ძალი მისცეს
Line of ed.: 21     
ღმერთმან ამათდა გარდაწერად, ესე დაიმარხენ, რაჲთა უკუეთუ
Line of ed.: 22     
მოკლე "წინამძღუარი" უჩნდეს, წმიდისა მამისა ეფჳმეს
Line of ed.: 23     
მიერ თარგმანებული, იგი შეიტკბოს, რამეთუ მას მადლითა
Line of ed.: 24     
სულისა წმიდისაჲთა ჴელ-ეწიფებოდა შემატებაჲცა და დაკლებაჲცა.
Line of ed.: 25     
ხოლო თუ ახალი ესე სწადდეს გარდაწერად, მას ამას
Line of ed.: 26     
თანა ნუ გაჰრევს, ნუცა ამას მას თანა, არამედ უკუეთუ ამას
Line of ed.: 27     
დაიწერდეს, ესე იღუაწენ, რაჲთა არარაჲ დააკლოს, არა ხოლო
Line of ed.: 28     
ასორმეოცდაათთა ამათ თავთაგანი პირველით ებისტოლითურთ,
Line of ed.: 29     
არამედ არცაღა ჩემი ესე კადრებული და მოზრახული.
Line of ed.: 30     
არა ხოლო შესავალსა ამას ვიტყჳ, არამედ კიდესა წარწერილთა
Line of ed.: 31     
თარგმანთაცა, რომელთაგანი რომელნიმე ზეპირით დაწერილნია
Line of ed.: 32     
და რომელნიმე - დედისაგან. და ზეპირობისა მიზეზი ესე
Line of ed.: 33     
არს, ვინაჲთგან ყოველსა თარგმანსა უჴმს შემატებაჲ
Line of ed.: 34     
სიტყჳსაჲ, რეცა განმაცხადებელად ძალისა. ხოლო მე ვითარცა ყოველთა
Line of ed.: 35     
უნარჩევესსა, მიზეზი იგი და შემდგომად ღმრთისა მომცემელი
Line of ed.: 36     
იგი ჩემდა თარგმნობისაჲ ბერი ჩუენი ამას მიბრძანებდის, რაჲთა
Page of ed.: 202   Line of ed.: 1     
წმიდისა სიტყუაჲ მარტივად და შეუზავებელად და შეუხებელად
Line of ed.: 2     
ვსთარგმნო და უკუეთუ რაჲმე ძალისა განმაცხადებელი
Line of ed.: 3     
უჴმდეს ჩუენსა ენასა, იგი კიდესა ზედა ადგილ-ადგილ და
Line of ed.: 4     
შესავალსა შინა თავსა წიგნისას დავწერო. ამისთჳსცა ყოვლად
Line of ed.: 5     
უჯერო არს ვისგანმე კიდესა წარწერილისა მის თარგმნისაჲ
Line of ed.: 6     
შიგან გარევით დაწერაჲ, არამედ კიდესა წარწერაჲ, ვითარცა
Line of ed.: 7     
ვისწავეთ ჩუენ ესე ოთხასოცთა მათგან წიგნთა თეოდორე პატრიარქისა
Line of ed.: 8     
მიერ სჳმეონწმიდას შეწირულთა, რომელთა შინა
Line of ed.: 9     
არარაჲ ჰრთავს საგალობელი, თჳნიერ ყოველნივე საკითხავნი
Line of ed.: 10     
არიან - გარეშენი და საეკლესიონი. და საჭიროჲსა სიტყჳსა
Line of ed.: 11     
თარგმანი პატივთა ზედა წიგნისათა უწერია, ხოლო "შეისწავენი"
Line of ed.: 12     
და "განსაზღვრებაჲ" "განჩინებითურთ" და "სამეცნიეროჲ
Line of ed.: 13     
ესე" არა ოდენ ამას წიგნსა, არამედ ყოველსავე წიგნთა ბერძულთა
Line of ed.: 14     
უწერიან კიდესა, რაჲთა რაჟამს სამეცნიეროსა რასმე
Line of ed.: 15     
სიტყუასა ეძიებდეს ვინმე, ადვილად პოვოს და არა უჴმდეს
Line of ed.: 16     
მიმყოვრებული ჟამი ანუ ყოვლისავე გარდაკითხვაჲ. ხოლო
Line of ed.: 17     
"განსაზღვრებასა" და "განჩინებასა" იგივე და ერთი ძალი
Line of ed.: 18     
აქუს და "განსაზღვრებისა" თარგმანი თჳთ წინა გეპოების საფილოსოფოსოთა
Line of ed.: 19     
თავთა შინა მეათექუსმეტედ თავად.

Paragraph: 5     
Line of ed.: 20     
კუალად ესეცა საცნაურ იყავნ, ვითარმედ არა ჯერ-არს,
Line of ed.: 21     
რაჲთა სხჳსა ვისგანმე შეკაზმულად ვჰგონებდეთ წიგნსა
Line of ed.: 22     
ამას, ვითარ-იგი გუასმიეს სჳმეონ ლოღოთეტისა და სხუათა
Line of ed.: 23     
მიერ ბერძენთაგან კაზმვაჲ წიგნებისაჲ, გარნა უწყითმცა, თუ
Line of ed.: 24     
რომელთა წიგნთა ეგების კაზმვაჲ, ანუ რომელთაჲ უღონოჲ
Line of ed.: 25     
არს, რამეთუ იპოოს თუ ცხორებაჲ, ანუ წამებაჲ, ანუ რაჲცა
Line of ed.: 26     
რაჲ ჰამბავი, გინა მოთხრობაჲ სოფლურითა და უშუერითა
Line of ed.: 27     
სიტყჳთა აღწერილი, მას სიტყჳთ განაშუენებენ, გარგაჰკაზმვენ
Line of ed.: 28     
და "მეტაფრას" უწოდენ, რომელ არს "გარდაკაზმული".
Line of ed.: 29     
და ამასცა მაშინ ჰყოფენ, ოდეს აღმწერელი ჰამბვისაჲ მის
Line of ed.: 30     
ლიტონი კაცი იყოს და არა წმიდათაგანი, ვითარ-იგი უმრავლესთა
Line of ed.: 31     
წმიდათა წამებანი თანადახუდომილთა მონათა ვიეთგანმე
Line of ed.: 32     
აღწერილ იყვნეს, მას შეჰკაზმვენ ესევითარითა სიტყჳთა,
Line of ed.: 33     
რომელი მასვე პირსა იტყოდეს და არა შეჰმატებდეს,
Line of ed.: 34     
არცა დააკლებდეს საქმეთა. ხოლო წმოდათა თქუმულსა და
Line of ed.: 35     
მართლმადიდებელთა მამათა აღწერილსა ვერვინ იკადრებს
Line of ed.: 36     
შეხებად, ვითარცა წმიდასა სახარებათა და ეპისტოლეთა პავლე
Line of ed.: 37     
მოციქულისათა, რაოდენთა ლიტონისა სიტყჳთა აღწერილ
Page of ed.: 203   Line of ed.: 1     
იყოს, ბერძენთა და მართლმადიდებელთაგანი ვერვინ შეეხების,
Line of ed.: 2     
არათუ ვინმე იყოს სულელ, უფროჲსღა მწვალებელ და
Line of ed.: 3     
განვრდომილ ეკლესიისაგან.

Paragraph: 6     
Line of ed.: 4     
ამას ყოველთა თანა ესეცა საცნაურ იყავნ, ვითარმედ
Line of ed.: 5     
"წინამძღუარი" სახელად წმიდისა ანასტასი სინელის თქუმულთათვის
Line of ed.: 6     
მინახავს ბერძენთა შინა, ხოლო ამის წიგნისათვის -
Line of ed.: 7     
არასადა, თჳნიერ ქართულისა. ამისთჳსცა ესრეთ ჯერ-უჩნდინ
Line of ed.: 8     
სიწმიდესა თქუენსა, რაჲთა ვითარ-იგი ზედაწარწერილსა
Line of ed.: 9     
ამასსა შინა ითქუმის, "გარდაცემა" უწოდდეთ წიგნსა ამას,
Line of ed.: 10     
რომელი-იგი ბერძულსა შინა ესრეთვე არს და "წინამძღუარ"
Line of ed.: 11     
მასვე წმიდისა მამისა ეფთჳმეს თარგმნილსა სახელ-ედებოდენ,
Line of ed.: 12     
რამეთუ თჳთ იგი ამისგანვე არს. ხოლო ესე არა უწყი, თუ თჳთ
Line of ed.: 13     
მამასა ეფთჳმის გამოუკრებია, ანუ ბერძულად ესრეთ უპოვნია,
Line of ed.: 14     
რამეთუ სხუანი წიგნნი გამოკრებულნი, ვითარ-იგი არს "მარგალიტი"
Line of ed.: 15     
და "ყუავილ-კრებული" და სხუანი მსგავსნი მათნი,
Line of ed.: 16     
ბერძულად ეგრეთვე გამოკრებულნი არიან.

Paragraph: 7     
Line of ed.: 17     
ამას ყოველსა თანა მრავალჟამ უგულებელ-ქმნილსაცა
Line of ed.: 18     
ბრძანებასა აწღა აღსრულებისათჳს თავს-იდევით და მომიტევეთ
Line of ed.: 19     
მცირედ განგრძობაჲ სიტყჳსაჲ, რამეთუ ვიდრეღა-იგი
Line of ed.: 20     
ჯერეთ ჩუენ თანა იყი ნეტარი იგი და ყოვლად რჩეული მოღუაწეთა
Line of ed.: 21     
შორის ბერი იოანე ფარაკნელი, რომელმან მოწლედ გამოიკითხა
Line of ed.: 22     
ჩემგან და მიბრძანა ამათ პირთათჳს: ვინაჲთგან პირველთა
Line of ed.: 23     
მათ თარგმანთა არარაჲ ეღუაწა წერტილითა გაკუეთისათჳს
Line of ed.: 24     
საკითხავთაჲსა, ამისთჳსცა ზეპირით უჴმდა გაკუეთაჲ
Line of ed.: 25     
ყოველთა სახელოვანთა მკითხველთა. ხოლო ბერძულად არა
Line of ed.: 26     
ესრეთ არს, არამედ ესოდენ მისანდობელ არს წიგნები მათი
Line of ed.: 27     
მართლად გაკუეთილობისათჳს, ვითარ ჩუენი საგალობელი,
Line of ed.: 28     
რომელი დიდისა მის მნათობისა გიორგი მთაწმიდელისაგან
Line of ed.: 29     
თარგმნილ არს.

Paragraph: 8     
Line of ed.: 30     
ამისთჳსცა მე ძალისაებრ ჩემისა არა უგულებელს მიქმნიეს,
Line of ed.: 31     
არამედ ყოველივე ჩემ მირ თარგმნილი წიგნი ერთ-წერტილად
Line of ed.: 32     
და ორ-წერტილად, სამ-წერტილად და ექუს-წერტილად
Line of ed.: 33     
გამიკუეთია: ერთ-წერტილი უკუე მცირედ სასუენად, ორ-წერტილი
Line of ed.: 34     
- გასაკუეთელად სიტყჳსა და სამ-წერტილი - დიდად
Line of ed.: 35     
სასუენად, და ექუს-წერტილი - სრულიად დასაბოლოებლად და
Line of ed.: 36     
ახლად დასაწყებელად სიტყჳსა. არს იშჳთ, რომელ არა დასაბოლოებელად
Line of ed.: 37     
ზის ექუს-წერტილი, არამედ ჴმის საქცეველად
Page of ed.: 204   Line of ed.: 1     
ოდენ, რომელი-ესე მეტაფრასთა შინა უფრო იპოების, რაჟამს
Line of ed.: 2     
მოწამე მსაჯულისა მიმართ მეტყულებდეს და მყის ღმრთისა
Line of ed.: 3     
მიმართ ცუალოს მეტყუელებაჲ, ესევითარსა მას ადგილსა
Line of ed.: 4     
ექუსი წერტილი უზის, არა რაჲთა დააბოლოოს, არამედ რაჲთა
Line of ed.: 5     
ჴმაჲ იქციოს მკითხველმან.

Paragraph: 9     
Line of ed.: 6     
აწ უკუე ადრე გამოკითხული კეთილისა მის გულისჴმის-მყოფელისაგან
Line of ed.: 7     
და ჩემ მიერ მისდა თხრობილსა აქა დაწერად
Line of ed.: 8     
ბრძანებული აწღა ვიიძულე დაწერად, რამეთუ უფროჲს
Line of ed.: 9     
ყოვლისასა სარწმუნოებისა და ღმრთისმეტყუელებისათჳს
Line of ed.: 10     
თქუმულთა წიგნთა შინა საჴმარ არს კრძალვაჲ მკითხველისაგან
Line of ed.: 11     
და მწერლისა და მსმენლისა.

Paragraph: 10     
Line of ed.: 12     
გევედრები უკუე, რაჲთა წერტილი შეიკრძალოთ და მე ყოველივე
Line of ed.: 13     
ცთომილებაჲ მომიტიოთ და ლოცვა-ჰყოთ პირველ-მოჴსენებულთა
Line of ed.: 14     
მათ მამათა: ბერისა საბაჲსთჳს, რომელი იყო
Line of ed.: 15     
შემდგომად ღმრთისა მიზეზი და მომცემელი ჩემდა თარგმნობისაჲ
Line of ed.: 16     
და მღდელისა გაბრიელისათჳს, რომლისა ბრძანებითა და
Line of ed.: 17     
ლოცჳთა მოსცა ღმერთმან წმიდაჲ ესე წიგნი ნათესავსა ჩუენსა;
Line of ed.: 18     
ამათ ყოველთა თანა მე შემიწყალოთ უსასყიდლოთ და ითხოვეთ
Line of ed.: 19     
ღმრთისაგან მოტევებაჲ ურიცხუთა ბოროტთა ჩემთა და თქუენცამცა
Line of ed.: 20     
გიპოვნიეს წყალობაჲ დღესა მას სასჯელისასა მრავალმოწყალისა
Line of ed.: 21     
ღმრთისაგან, რომლისაჲ არს დიდებაჲ და სიმტკიცე
Line of ed.: 22     
და ძალი აწ და ყოველთა საუკუნეთა უკუნისამდე, ამინ.


Line of ed.: 23   A_24_1r-4v;
Line of ed.: 24  
S_1358, 8r-11r;
Line of ed.: 25  
A_406, 1v-7vNext partThis text is part of the TITUS edition of Eprem Mcire, Colophons.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 27.10.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.