LOEWE
Text collection: NT 
Novum Testamentum georgice

Synopsis completa


The Old Georgian Four Gospels:
Complete SynopsisOn the basis of the original manuscripts, facsimiles and editions
electronically prepared by Lela Samushia and Natia Dundua
within the LOEWE research cluster "Digital Humanities Hesse",
Frankfurt, 2011-2014;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 12.1.2017
Manuscripts:
Khanmeti mss.:
   X   Khanmeti palimpsest A-89 / A-844
   W   Khanmeti palimpsest Cod.Vind.georg. 2
Red. a (Adishi):
   C   Adiši (Xth c.)
Red. c (Proto-Vulgate):
   D   Ǯruč̣i (H-1660, 936 A.D.)
   E   P̣arxali (A-1453, 973 A.D.)
   K   Ksani (A-509, Xth c.)
   R   Sin-15 (975 A.D.)
   P   Sin-30 (Xth c.)
   An   Anbandidi (Sak.ark. N-107; IXth c.)
Red. e (Intermediate red.):
   A   Oṗiza (913 A.D.)
   B   Berta (Xth c.)
   t   Ṭviberi (Xth c.)
   F   Urbnisi (XIth c.)
   G   Palestine (1048 A.D.)
   k   Kurashi (ca. XIIth c.)
Red. g (Athonite Vulgate):
   H   Vani (1335 A.D.)
   I   Ejmiacin (XIIth-XIIIth cc.)
   K   Gelati (Q-908, XIIth-XIII cc.)
   v   Cod.Vind.georg. 1 (ca. XIIIth c.)

Book: Mk 
Chapter: 1 
Verse: 1 
Version:     
᾽Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ ϑεοῦ].
Version: h    
Սկիզբն աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյ Աստուծոյ։
Version: a    
დასაბამი სახარებისა იესუ ქრისტესი.
Version: aC    
ႱႠႾႠႰႤႡႠჂ ႫႠႰႩႭႦႨႱႨႱႨ .:. ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ Ⴕ{ႰႨႱႲ}ႤႱႨ
Version: l    
დასაბამი სახარებისა იესუ ქრისტჱის[ი], ძისა ღმრთისაჲ.
Version: c    
დასაბამი სახარებისაჲ იესუ ქრისტჱსი, ძისა ღმრთისაჲ.
Version: cR    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴡⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ.
Version: cP    
ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠ ႨႤႱႭჃ ႵႰႨႱႲჁႱႨ, ႻႨႱႠ ႶႫႰႧႨႱႠჂ.
Version: cD    
ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠჂ ႨႤႱႭჃ ႵႰႨႱႲჁႱႨ, ႻႨႱႠ ႶႫႰႧႨႱႠჂ.
Version: cE    
ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠჂ ႨႤႱႭჃ ႵႰႨႱႲႤႱႨ, ႻႨႱႠ ႶႫႰႧႨႱႠჂ.
Version: cQ    
ႱႠႾႠႰႤႡႠჂ ႫႠႰႩႭႦႨႱႨ ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠჂ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ Ⴕ{ႰႨႱႲ}ჁႱႨ ႻႨႱႠ Ⴖ{ႫႰႧႨႱႠ}Ⴢ
Version: cAn 
Version: e    
დასაბამი სახარებისაჲ იესუ ქრისტჱსი, ძისა ღმრთისაჲ.
Version: et    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴈ{ⴄⴑⴍ}ⴣ ⴕ{ⴐⴈⴑⴒ}ⴄⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖ{ⴋⴐⴇⴈⴑⴀ}ⴢ.
Version: eF    
ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠჂ ႨႤႱႭჃ Ⴕ{ႰႨႱႲჁ}ႱႨ, ႻႨႱႠ ႶႫႰႧႨႱႠჂ.
Version: eG    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴡⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ.
Version: eA    
ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠჂ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ ႵႰႨႱႲჁႱႨ, ႻႨႱႠ Ⴖ{ႫႰႧႨႱႠ}Ⴢ.
Version: eB    
ႣႠႱႠႡႠႫႨ ႱႠႾႠႰႤႡႨႱႠჂ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ Ⴕ{ႰႨႱႲ}ჁႱႨ, ႻႨႱႠ Ⴖ{ႫႰႧႨႱႠ}Ⴢ .
Version: ek    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴡⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ.
Version: g    
დასაბამი სახარებისაჲ იესუ ქრისტესი, ძისა ღმრთისაჲ.
Version: gv    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴈ{ⴄⴑⴍ}ⴣ ⴕ{ⴐⴈⴑⴒ}ⴄⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖ{ⴋⴐⴇⴈⴑⴀ}ⴢ.
Version: gH    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ.
Version: gI    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ.
Version: gK    
ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈ ⴑⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴈⴑⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴈ, ⴛⴈⴑⴀ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Tetraevangelium (synopsis completa): Mark.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.