LOEWE
Text collection: NT 
Novum Testamentum georgice

Synopsis completa


The Old Georgian Four Gospels:
Complete SynopsisOn the basis of the original manuscripts, facsimiles and editions
electronically prepared by Lela Samushia and Natia Dundua
within the LOEWE research cluster "Digital Humanities Hesse",
Frankfurt, 2011-2014;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 12.1.2017
Manuscripts:
Khanmeti mss.:
   X   Khanmeti palimpsest A-89 / A-844
   W   Khanmeti palimpsest Cod.Vind.georg. 2
Red. a (Adishi):
   C   Adiši (Xth c.)
Red. c (Proto-Vulgate):
   D   Ǯruč̣i (H-1660, 936 A.D.)
   E   P̣arxali (A-1453, 973 A.D.)
   K   Ksani (A-509, Xth c.)
   R   Sin-15 (975 A.D.)
   P   Sin-30 (Xth c.)
   An   Anbandidi (Sak.ark. N-107; IXth c.)
Red. e (Intermediate red.):
   A   Oṗiza (913 A.D.)
   B   Berta (Xth c.)
   t   Ṭviberi (Xth c.)
   F   Urbnisi (XIth c.)
   G   Palestine (1048 A.D.)
   k   Kurashi (ca. XIIth c.)
Red. g (Athonite Vulgate):
   H   Vani (1335 A.D.)
   I   Ejmiacin (XIIth-XIIIth cc.)
   K   Gelati (Q-908, XIIth-XIII cc.)
   v   Cod.Vind.georg. 1 (ca. XIIIth c.)

Book: Jo 
Chapter: 1 
Verse: 1 
Version:     
᾽Εν ἀρχῇ ἦν λόγος, καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ ϑεὸς ἦν λόγος.
Version: h    
Ի սկզբանէ էր բանն. եւ բանն էր առ Աստուած. եւ Աստուած էր բանն։
Version: a    
პირველითგან იყო სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა, და ღმერთ იყო სიტყუაჲ იგი.
Version: aC    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ Ⴖ{ႫႰႧ}ႨႱႠ ႧႠႬႠ ႣႠ Ⴖ{ႫႤႰ}Ⴇ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ
Version: l    
პირველითგან იყო სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა, ღმერთი იყო სიტყუაჲ იგი.
Version: c    
პირველითგან იყო სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა, და ღმერთი იყო სიტყუაჲ იგი.
Version: cR    
ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂⴀⴌ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴃⴀ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖⴋⴄⴐⴇ ⴠⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ.
Version: cP    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ ႶႫႰႧႨႱႠ ႧႠႬႠ, ႣႠ ႶႫႤႰႧ ჀႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ.
Version: cD    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ ႶႫႰႧႨႱႠ ႧႠႬႠ, ႣႠ ႶႫႤႰႧႨ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ.
Version: cE    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ ႶႫႰႧႨႱႠ ႧႠႬႠ, ႣႠ ႶႫႤႰႧႨ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ.
Version: cQ    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ' ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ Ⴖ{ႫႰ}ႧႨႱႠ ႧႠႬႠ ' ႣႠ Ⴖ{ႫႤႰ}Ⴇ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ :
Version: cAn    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ Ⴖ{ႫႰ}ႧႨႱႠ ႧႠႬႠ ႣႠ Ⴖ{ႫႤႰႧ}Ⴈ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ
Version: e    
პირველითგან იყო სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა, და ღმერთი იყო სიტყუაჲ იგი.
Version: et 
Version: eF    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ ႶႫႰႧႨႱႠ ႧႠႬႠ, ႣႠ ႶႫႤႰႧႨ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ.
Version: eG    
ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂⴀⴌ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴃⴀ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ.
Version: eA    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ ႶႫႰႧႨႱႠ ႧႠႬႠ, ႣႠ ႶႫႤႰႧႨ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ.
Version: eB    
ႮႨႰႥႤႪႨႧႢႠႬ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႣႠ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ ႨႷႭ ႶႫႰႧႨႱႠ ႧႠႬႠ, ႣႠ ႶႫႤႰႧႨ ႨႷႭ ႱႨႲႷႭჃႠჂ ႨႢႨ.
Version: ek    
ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂⴀⴌ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴃⴀ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ.
Version: g    
პირველითგან იყო სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა, და ღმერთი იყო სიტყუაჲ იგი.
Version: gv    
ⴎ{ⴈ}ⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂ{ⴀ}ⴌ ⴈⴗⴍ ⴑ{ⴈ}ⴒⴗⴓ{ⴀ}ⴢ ⴃⴀ ⴑ{ⴈ}ⴒⴗⴓ{ⴀ}ⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖ{ⴋⴐ}ⴇⴈⴑⴀ ⴇ{ⴀ}ⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖ{ⴋⴄⴐⴇ}ⴈ ⴈⴗⴍ ⴑ{ⴈ}ⴒⴗⴓ{ⴀ}ⴢ ⴈⴂⴈ :.
Version: gH    
ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂⴀⴌ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴃⴀ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ.
Version: gI    
ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂⴀⴌ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴃⴀ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ.
Version: gK    
ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈⴇⴂⴀⴌ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴃⴀ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴈⴗⴍ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ, ⴃⴀ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴈⴗⴍ ⴑⴈⴒⴗⴓⴀⴢ ⴈⴂⴈ.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Tetraevangelium (synopsis completa): John.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.