TITUS
Tetraevangelium (synopsis completa)
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 
Verse: 1 
Version: G  Link to gnt   ᾽Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾽Ιωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾽Ιουδαίας
Version: H  Link to armnt   
Յաւուրսն յայնոսիկ գայ յովհաննէս մկրտիչ՝ քարոզել յանապատին հրէաստանի,
Version: a  Link to adisnt   
მათ დღეთა შინა მოვიდა იოჰანე ნათლისმცემელი, და ქადაგებდა უდაბნოსა ჰურიასტანისასა.
Version: aC    
ႫႠႧ ႣႶႤႧႠ ႸႨႬႠ ႫႭႥႨႣႠ ႨႭჀႠႬႤ ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႫႤႪႨ ႣႠ ႵႠႣႠႢႤႡႣႠ : ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨႱႠႱႠ :
Version: L  Link to perikop2   
მათ დღეთა შინა მოვიდა იოჰანე ნათლის-მცემელი, ქადაგებდა უდაბნოსა ჰურიასტანისასა
Version: c  Link to cinant   
მათ დღეთა შინა მოვიდა იოვანე ნათლისმცემელი, ქადაგებდა უდაბნოსა ჰურიასტანისასა
Version: cR    
ⴋⴀⴇ ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴍⴠⴀⴌⴄ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑⴋⴚⴄⴋⴄⴊⴈ, ⴕⴀⴃⴀⴂⴄⴁⴃⴀ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴑⴀ
Version: cP    
ႫႠႧ ႣႶႤႧႠ ႸႨႬႠ ႫႭႥႨႣႠ ႨႭჀႠႬႤ ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႫႤႪႨ, ႵႠႣႠႢႤႡႣႠ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨႱႠႱႠ
Version: cD    
ႫႠႧ ႣႶႤႧႠ ႸႨႬႠ ႫႭႥႨႣႠ ႨႭႥႠႬႤ ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႫႤႪႨ, ႵႠႣႠႢႤႡႠႣ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ႫႠႱ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨႱႠႱႠ
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
მათ დღეთა შინა მოვიდა იოვანე ნათლისმცემელი, ქადაგებდა უდაბნოსა ჰურიასტანისასა
Version: et 
Version: eF    
ႫႠႧ ႣႶႤႧႠ ႸႨႬႠ ႫႭႥႨႣႠ ႨႭႥႠႬႤ ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႫႤႪႨ, ႵႠႣႠႢႤႡႣႠ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ႫႠႱ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨႱႠႱႠ
Version: eG    
ⴋⴀⴇ ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈ{ⴍⴅⴀ}ⴌⴡ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑⴋⴚⴄⴋⴄⴊⴈ, ⴕⴀⴃⴀⴂⴄⴁⴃⴀ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴑⴀ
Version: eA 
Version: eB    
ႫႠႧ ႣႶႤႧႠ ႸႨႬႠ . ႫႭႥႨႣႠ ႨႭႥႠႬႤ . ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႫႤႪႨ . ႵႠႣႠႢႤႡႣႠ . ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨႱႠႱႠ .
Version: ek    
ⴋⴀⴇ ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑⴋⴚⴄⴋⴄⴊⴈ, ⴕⴀⴃⴀⴂⴄⴁⴃⴀ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴑⴀ
Version: g  Link to giornt   
მათ დღეთა შინა მოვიდა იოვანე ნათლისმცემელი, ქადაგებად უდაბნოსა მას ჰურიასტანისასა
Version: gv 
Version: gH    
ⴋⴀⴇ ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑⴋⴚⴄⴋⴄⴊⴈ, ⴕⴀⴃⴀⴂⴄⴁⴀⴃ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴋⴀⴑ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴑⴀ
Version: gI    
ⴋⴀⴇ ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑⴋⴚⴄⴋⴄⴊⴈ, ⴕⴀⴃⴀⴂⴄⴁⴀⴃ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴋⴀⴑ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴑⴀ
Version: gK    
ⴋⴀⴇ ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑⴋⴚⴄⴋⴄⴊⴈ, ⴕⴀⴃⴀⴂⴄⴁⴀⴃ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴋⴀⴑ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴑⴀ

Verse: 2 
Version: G  Link to gnt   
[καὶ] λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Version: H  Link to armnt   
եւ ասել. ապաշխարեցէք՝ զի մերձեալ է արքայութիւն երկնից,
Version: a  Link to adisnt   
და იტყოდა: შეინანეთ, რამეთუ მოახლებულ არს სასუფეველი ცათაჲ.
Version: aC    
ႣႠ ႨႲႷႭႣႠ ႸႤႨႬႠႬႤႧ Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႫႭႠႾႪႤႡႭჃႪ ႠႰႱ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪႨ ႺႠႧႠჂ ::
Version: L  Link to perikop2   
და იტყოდა: შეინანეთ, რამეთუ მოახლოებულ არს სასუფეველი ცათაჲ.
Version: c  Link to cinant   
და იტყოდა: შეინანეთ, რამეთუ მოახლებულ არს სასუფეველი ცათაჲ.
Version: cR    
ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴘⴄⴈⴌⴀⴌⴄⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴍⴀⴞⴊⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴈ ⴚⴀⴇⴀⴢ.
Version: cP    
ႣႠ ႨႲႷႭႣႠ: ႸႤႨႬႠႬႤႧ, ႰႠႫႤႧႭჃ ႫႭႠႾႪႤႡႭჃႪ ႠႰႱ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪ ႺႠႧႠჂ.
Version: cD    
ႣႠ ႨႲႷႭႣႠ: ႸႤႨႬႠႬႤႧ, ႰႠႫႤႧႭჃ ႫႭႠႾႪႤႡႭჃႪ ႠႰႱ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪႨ ႶႫႰႧႨႱႠჂ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
და იტყოდა: შეინანეთ, რამეთუ მოახლებულ არს სასუფეველი ცათაჲ.
Version: et 
Version: eF    
ႣႠ ႨႲႷႭႣႠ: ႸႤႨႬႠႬႤႧ, ႰႠႫႤႧႭჃ ႫႭႠႾႪႤႡႭჃႪ ႠႰႱ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪႨ ႺႠႧႠჂ.
Version: eG    
ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴘⴄⴈⴌⴀⴌⴄⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴍⴀⴞⴊⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴈ ⴚⴀⴇⴀⴢ.
Version: eA 
Version: eB    
ႣႠ ႨႲႷႭႣႠ : ႸႤႨႬႠႬႤႧ . Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႫႭႠႾႪႤႡႭჃႪ ႠႰႱ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪႨ ႺႠႧႠჂ :
Version: ek    
ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴘⴄⴈⴌⴀⴌⴄⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴍⴀⴞⴊⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴈ ⴚⴀⴇⴀⴢ.
Version: g  Link to giornt   
და იტყოდა: შეინანეთ, რამეთუ მოახლებულ არს სასუფეველი ცათაჲ.
Version: gv 
Version: gH    
ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴘⴄⴈⴌⴀⴌⴄⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴍⴀⴞⴊⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴈ ⴚⴀⴇⴀⴢ.
Version: gI    
ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴘⴄⴈⴌⴀⴌⴄⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴍⴀⴞⴊⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴈ ⴚⴀⴇⴀⴢ.
Version: gK    
ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴘⴄⴈⴌⴀⴌⴄⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴍⴀⴞⴊⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴈ ⴚⴀⴇⴀⴢ.

Verse: 3 
Version: G  Link to gnt   
οὗτος γάρ ἐστιν ϱηϑεὶς διὰ ᾽Ησαίου τοῦ προϕήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ῾Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐϑείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
Version: H  Link to armnt   
զի սա է վասն որոյ ասացաւ ի ձեռն եսայեայ մարգարէի, որ ասէ. Ձայն բարբառոյ յանապատին, պատրաստ արարէք զճանապարհ տեառն, եւ ուղիղ արարէք զշաւիղս նորա։
Version: a  Link to adisnt   
რამეთუ ესე არს, რომელი-იგი თქუმულ არს ესაჲა წინაწარმეტყუელისა მიერ და იტყჳს: ჴმაჲ ღაღადებისაჲ უდაბნოსა ზედა: განმზადეთ გზაჲ უფლისაჲ და წრფელ ყვენით ალაგნი მისნი.
Version: aC    
Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႤႱႤ ႠႰႱ Ⴐ{ႭႫႤ}ႪႨႨႢႨ ႧႵႭჃႫႭჃႪ ႠႰႱ ႤႱႠჂႠ ႼႨႬႠႼႠႰႫႤႲႷႭჃႤႪႨႱႠ ႫႨႤႰ ႣႠ ႨႲႷჃႱ :...... ჄႫႠჂ ႶႠႶႠႣႤႡႨႱႠჂ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ Ⴆ{ႤႣ}Ⴀ ႢႠႬႫႦႠႣႤႧ ႢႦႠჂ Ⴍ{ჃႴႪ}ႨႱႠჂ ႣႠ ႼႰႴႤႪ ႷႥႤႬႨႧ ႠႪႠႢႬႨ ႫႨႱႬႨ ::
Version: L  Link to perikop2   
რამეთუ ესე არს, რომლისათჳს თქუა ესაია წინაწარმეტყუელმან: ჴმაჲ ღაღადებისაჲ უდაბნოსა: განმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ ყვენით ალაგნი მისნი.
Version: c  Link to cinant   
რამეთუ ესე არს, რომლისათჳს-იგი ითქუა ესაია წინაწარმეტყუელისა მიერ და იტყოდა: ჴმაჲ ღაღადებისაჲ უდაბნოსა ზედა: განჰმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ-ყვენით ალაგნი მისნი.
Version: cR    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴈⴂⴈ ⴇⴕⴓⴋⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴄⴑⴀⴈⴀ ⴜⴈⴌⴀⴜⴀⴐⴋⴄⴒⴗⴓⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴑ: ⴤⴋⴀⴢ ⴖⴀⴖⴀⴃⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ: ⴂⴀⴌⴠⴋⴆⴀⴃⴄⴌⴈⴇ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ-ⴗⴅⴄⴌⴈⴇ ⴀⴊⴀⴂⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ.
Version: cP    
ႰႠႫႤႧႭჃ ႤႱႤ ႠႰႱ, ႰႭႫႤႪႨ ႨႢႨ ႧႵႭჃႫႭჃႪ ႠႰႱ ႤႱႠႨႠ ႼႨႬႠႼႠႰႫႤႲႷႭჃႤႪႨႱႠ ႫႨႤႰ ႣႠ ႨႲႷჃႱ: ჄႫႠჂ ႶႠႶႠႣႤႡႨႱႠჂ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ႦႤႣႠ: ႢႠႬჀႫႦႠႣႤႬႨႧ ႢႦႠႬႨ ႭჃႴႪႨႱႠႬႨ ႣႠ ႼႰႴႤႪ-ႷႥႤႬႨႧ ႠႪႠႢႬႨ ႫႨႱႬႨ.
Version: cD    
ႰႠႫႤႧႭჃ ႤႱႤ ႠႰႱ, ႰႭႫႪႨႱႠႧჃႱ-ႨႢႨ ႧႵႭჃႠ ႤႱႠႨႠ ႼႨႬႠႼႠႰႫႤႲႷႭჃႤႪႫႠႬ: ჄႫႠჂ ႶႠႶႠႣႤႡႨႱႠჂ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ႦႤႣႠ: ႢႠႬႫႦႠႣႤႬႨႧ ႢႦႠႬႨ ႭჃႴႪႨႱႠႬႨ ႣႠ ႼႰႴႤႪ-ႷႥႤႬႨႧ ႠႪႠႢႬႨ ႫႨႱႬႨ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
რამეთუ ესე არს, რომლისათჳს-იგი ითქუა ესაია წინაწარმეტყუელისა მიერ და იტყოდა: ჴმაჲ ღაღადებისაჲ უდაბნოსა ზედა: განჰმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ-ყვენით ალაგნი მისნი.
Version: et 
Version: eF    
ႰႠႫႤႧႭჃ ႤႱႤ ႠႰႱ, ႰႭႫႪႨႱႠႧჃႱ-ႨႢႨ ႨႧႵႭჃႠ ႤႱႠႨႠ ႼႨႬႠႼႠႰႫႤႲႷႭჃႤႪႨႱႠ ႫႨႤႰ ႣႠ ႨႲႷႭႣႠ: ჄႫႠჂ ႶႠႶႠႣႤႡႨႱႠჂ ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ ႦႤႣႠ: ႢႠႬჀႫႦႠႣႤႬႨႧ ႢႦႠႬႨ ႭჃႴႪႨႱႠႬႨ ႣႠ ႼႰႴႤႪ-ႷႥႤႬႨႧ ႠႪႠႢႬႨ ႫႨႱႬႨ.
Version: eG    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀⴇⴣⴑ-ⴈⴂⴈ ⴈⴇⴕⴓⴀ ⴄⴑⴀⴢⴀ ⴜⴈⴌⴀⴜⴀⴐⴋⴄⴒⴗⴓⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴤⴋⴀⴢ ⴖⴀⴖⴀⴃⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ: ⴂⴀⴌⴋⴆⴀⴃⴄⴌⴈⴇ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ-ⴗⴅⴄⴌⴈⴇ ⴀⴊⴀⴂⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ.
Version: eA 
Version: eB    
Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႤႱႤ ႠႰႱ, Ⴐ{ႭႫႤ}Ⴊ ႨႢႨ ႧႵႭჃႫႭჃႪ ႠႰႱ . ႤႱႠႨႠ ႼႨႬႠႼ{ႠႰႫႤ}ႲႷ{ႭჃႤ}ႪႨႱႠ ႧႵႭჃႫႭჃႪႨ . ႣႠ ႨႲႷჃႱ . ჄႫႠჂ ႶႠႶႠႣႤႡႨႱႠჂ . ႭჃႣႠႡႬႭႱႠ . ႢႠႬႫႦႠႣႤႬႨႧ ႢႦႠႬႨ Ⴍ{ჃႴ}ႪႨႱႠႬႨ . ႣႠ ႼႰႴႤႪ-ႷႥႤႬႨႧ ႠႪႠႢႬႨ ႫႨႱႬႨ :
Version: ek    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀⴇⴣⴑ-ⴈⴂⴈ ⴈⴇⴕⴓⴀ ⴄⴑⴀⴈⴀ ⴜⴈⴌⴀⴜⴀⴐⴋⴄⴒⴗⴓⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴑ: ⴤⴋⴀⴢ ⴖⴀⴖⴀⴃⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ: ⴂⴀⴌⴠⴋⴆⴀⴃⴄⴌⴈⴇ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ-ⴗⴅⴄⴌⴈⴇ ⴀⴊⴀⴂⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ.
Version: g  Link to giornt   
რამეთუ ესე არს, რომელ-იგი თქუმულ არს ესაია წინაწარმეტყუელისა მიერ და იტყჳს: ჴმაჲ ღაღადებისაჲ უდაბნოსა ზედა: განჰმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ-ყვენით ალაგნი მისნი.
Version: gv 
Version: gH    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴄⴊ-ⴈⴂⴈ ⴇⴕⴓⴋⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴄⴑⴀⴈⴀ ⴜⴈⴌⴀⴜⴀⴐⴋⴄⴒⴗⴓⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴑ: ⴤⴋⴀⴢ ⴖⴀⴖⴀⴃⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ: ⴂⴀⴌⴠⴋⴆⴀⴃⴄⴌⴈⴇ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ-ⴗⴅⴄⴌⴈⴇ ⴀⴊⴀⴂⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ.
Version: gI    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴄⴊ-ⴈⴂⴈ ⴇⴕⴓⴋⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴄⴑⴀⴈⴀ ⴜⴈⴌⴀⴜⴀⴐⴋⴄⴒⴗⴓⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴑ: ⴤⴋⴀⴢ ⴖⴀⴖⴀⴃⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ: ⴂⴀⴌⴠⴋⴆⴀⴃⴄⴌⴈⴇ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ-ⴗⴅⴄⴌⴈⴇ ⴀⴊⴀⴂⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ.
Version: gK    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ-ⴈⴂⴈ ⴇⴕⴓⴋⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴄⴑⴀⴈⴀ ⴜⴈⴌⴀⴜⴀⴐⴋⴄⴒⴗⴓⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴑ: ⴤⴋⴀⴢ ⴖⴀⴖⴀⴃⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴓⴃⴀⴁⴌⴍⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ: ⴂⴀⴌⴠⴋⴆⴀⴃⴄⴌⴈⴇ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ-ⴗⴅⴄⴌⴈⴇ ⴀⴊⴀⴂⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ.

Verse: 4 
Version: G  Link to gnt   
Αὐτὸς δὲ ᾽Ιωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσϕὺν αὐτοῦ, δὲ τροϕὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
Version: H  Link to armnt   
Եւ ինքն յովհաննէս ունէր հանդերձ ի ստեւոյ ուղտու, եւ գօտի մաշկեղէն ընդ մէջ իւր, եւ կերակուր նորա էր մարախ եւ մեղր վայրենի։
Version: a  Link to adisnt   
ხოლო თავადსა იოჰანეს ემოსა სამოსელი თმისაგან აქლემისა და სარტყელი ტყავისაჲ წელთა მისთა; ხოლო საზრდელად მისა იყო მკალი და თაფლი ველური.
Version: aC    
Ⴞ{ႭႪႭ} ႧႠႥႠႣႱႠ ႨႭჀႠႬႤႱ ႤႫႭႱႠ ႱႠႫႭႱႤႪႨ ႧႫႨႱႠႢႠႬ ႠႵႪႤႫႨႱႠ : ႣႠ ႱႠႰႲႷႤႪႨ ႲႷႠႥႨႱႠჂ ႼႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ : Ⴞ{ႭႪႭ} ႱႠႦႰႣႤႪႠႣ ႫႨႱႠ ႨႷႭ ႫႩႠႪႨ ႣႠ ႧႠႴႪႨ ႥႤႪႭჃႰႨ :.
Version: L  Link to perikop2   
ხოლო თავადსა იოვანეს ემოსა სამოსელი თმისაგან აქლემისა და სარტყელი ტყავისაჲ ერტყა წელთა მისთა: ხოლო საზრდელად მისა იყო მკალი და თაფლი ველური.
Version: c  Link to cinant   
ხოლო თავადსა იოვანეს ემოსა სამოსლად მისა თმისაგან აქლემისა და სარტყელი ტყავისაჲ წელთა მისთა; ხოლო საზრდელად მისა იყო მკალი და თაფლი ველური.
Version: cR    
ⴞⴍⴊⴍ ⴇⴀⴅⴀⴃⴑⴀ ⴈⴍⴠⴀⴌⴄⴑ ⴄⴋⴍⴑⴀ ⴑⴀⴋⴍⴑⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴇⴋⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴀⴕⴊⴄⴋⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴐⴒⴗⴄⴊⴈ ⴒⴗⴀⴅⴈⴑⴀⴢ ⴜⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ; ⴞⴍⴊⴍ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴔⴊⴈ ⴅⴄⴊⴓⴐⴈ.
Version: cP    
ႾႭႪႭ ႧႠႥႠႣႱႠ ႨႭჀႠႬႤႱ ႤႫႭႱႠ ႱႠႫႭႱႪႠႣ ႫႨႱႠ ႧႫႨႱႠႢႠႬ ႠႵႪႤႫႨႱႠ ႣႠ ႱႠႰႲႷႤႪႨ ႲႷႠႥႨႱႠჂ ႼႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ; ႾႭႪႭ ႱႠႦႰႣႤႪႠႣ ႫႨႱႠ ႨႷႭ ႫႩႠႪႨ ႣႠ ႧႠႴႪႨ ႥႤႪႭႰႨ.
Version: cD    
ႾႭႪႭ ႧႠႥႠႣႱႠ ႨႭႥႠႬႤႱ ႤႫႭႱႠ ႱႠႫႭႱႪႠႣ ႫႨႱႠ ႱႲႤႥႨႱႠႢႠႬ ႠႵႪႤႫႨႱႠ ႣႠ ႱႠႰႲႷႤႪႨ ႲႷႠႥႨႱႠჂ ႤႰႲႷႠ ႼႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ; ႾႭႪႭ ႱႠႦႰႣႤႪႠႣ ႫႨႱႠ ႨႷႭ ႫႩႠႪႨ ႣႠ ႧႠႴႪႨ ႥႤႪႭჃႰႨ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
ხოლო თავადსა იოვანეს ემოსა სამოსლად მისა თმისაგან აქლემისა და სარტყელი ტყავისაჲ წელთა მისთა; ხოლო საზრდელად მისა იყო მკალი და თაფლი ველური.
Version: et 
Version: eF    
ႾႭႪႭ ႧႠႥႠႣႱႠ ႨႭႥႠႬႤႱ ႤႫႭႱႠ ႱႠႫႭႱႪႠႣ ႫႨႱႠ ႧႫႨႱႠႢႠႬ ႠႵႪႤႫႨႱႠ ႣႠ ႱႠႰႲႷႤႪႨ ႲႷႠႥႨႱႠჂ ႼႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ; ႾႭႪႭ ႱႠႦႰႣႤႪႠႣ ႫႨႱႠ ႨႷႭ ႫႩႠႪႨ ႣႠ ႧႠႴႪႨ ႥႤႪႭჃႰႨ.
Version: eG    
ⴞⴍⴊⴍ ⴇⴀⴅⴀⴃⴑⴀ ⴈ{ⴍⴅⴀ}ⴌⴡⴑ ⴄⴋⴍⴑⴀ ⴑⴀⴋⴍⴑⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴇⴋⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴀⴕⴊⴄⴋⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴐⴒⴗⴄⴊⴈ ⴒⴗⴀⴅⴈⴑⴀⴢ ⴜⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ; ⴞⴍⴊⴍ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴔⴊⴈ ⴅⴄⴊⴓⴐⴈ.
Version: eA 
Version: eB    
Ⴞ{ႭႪႭ} ႧႠႥႠႣႱႠ ႨႭႥႠႬႤႱ ႤႫႭႱႠ . ႱႠႫႭႱႪႠႣ ႫႨႱႠ . ႧႫႨႱႠႢႠႬ ႠႵႪႤႫႨႱႠ . ႣႠ ႱႠႰႲႷႤႪႨ ႲႷႠႥႨႱႠჂ ႤႰႲႷႠ ႼႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ : Ⴞ{ႭႪႭ} ႱႠႦႰႣႤႪႠႣ ႫႨႱႠ ႨႷႭ ႫႩႠႪႨ . ႣႠ ႧႠႴႪႨ ႥႤႪႭჃႰႨ :
Version: ek    
ⴞⴍⴊⴍ ⴇⴀⴅⴀⴃⴑⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑ ⴄⴋⴍⴑⴀ ⴑⴀⴋⴍⴑⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴇⴋⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴀⴕⴊⴄⴋⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴐⴒⴗⴄⴊⴈ ⴒⴗⴀⴅⴈⴑⴀⴢ ⴜⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ; ⴞⴍⴊⴍ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴔⴊⴈ ⴅⴄⴊⴓⴐⴈ.
Version: g  Link to giornt   
ხოლო თავადსა იოვანეს ემოსა სამოსლად მისა თმისაგან აქლემისა და სარტყელი ტყავისაჲ წელთა მისთა; ხოლო საზრდელად მისა იყო მკალი და თაფლი ველური.
Version: gv 
Version: gH    
ⴞⴍⴊⴍ ⴇⴀⴅⴀⴃⴑⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑ ⴄⴋⴍⴑⴀ ⴑⴀⴋⴍⴑⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴇⴋⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴀⴕⴊⴄⴋⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴐⴒⴗⴄⴊⴈ ⴒⴗⴀⴅⴈⴑⴀⴢ ⴜⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ; ⴞⴍⴊⴍ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴔⴊⴈ ⴅⴄⴊⴓⴐⴈ.
Version: gI    
ⴞⴍⴊⴍ ⴇⴀⴅⴀⴃⴑⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑ ⴄⴋⴍⴑⴀ ⴑⴀⴋⴍⴑⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴇⴋⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴀⴕⴊⴄⴋⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴐⴒⴗⴄⴊⴈ ⴒⴗⴀⴅⴈⴑⴀⴢ ⴜⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ; ⴞⴍⴊⴍ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴔⴊⴈ ⴅⴄⴊⴓⴐⴈ.
Version: gK    
ⴞⴍⴊⴍ ⴇⴀⴅⴀⴃⴑⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑ ⴄⴋⴍⴑⴀ ⴑⴀⴋⴍⴑⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴑⴀ ⴇⴋⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴀⴕⴊⴄⴋⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴐⴒⴗⴄⴊⴈ ⴒⴗⴀⴅⴈⴑⴀⴢ ⴜⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ; ⴞⴍⴊⴍ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴑⴀ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴀⴊⴈ ⴃⴀ ⴇⴀⴔⴊⴈ ⴅⴄⴊⴓⴐⴈ.

Verse: 5 
Version: G  Link to gnt   
τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ᾽Ιουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ ᾽Ιορδάνου,
Version: H  Link to armnt   
Յայնժամ ելանէին առ նա ամենայն երուսաղէմացիք՝ եւ ամենայն հրէաստան՝ եւ ամենայն կողմն յորդանանու,
Version: a  Link to adisnt   
მაშინ განვიდოდა მისა იერუსალჱმი და ყოველი ჰურიასტანი და გარემო სოფლები იორდანისაჲ.
Version: aC    
[Ⴋ]ႠႸႨႬ ႢႠႬႥႨႣႭႣႠ ႫႨႱႠ Ⴈ{ႤႰႭჃႱႠႪ}ჁႫႨ : ႣႠ ႷႭႥႤႪႨ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨ ႣႠ ႢႠႰႤႫႭ ႱႭႴႪႤႡႨ ႨႭႰႣႠႬႨႱႠჂ
Version: L  Link to perikop2   
მაშინ გამოვიდოდა მისა იურუსალჱმი და ყოველი ჰურიასტანი და გარემო სოფლები ჰურიასტანისაჲ.
Version: c  Link to cinant   
მაშინ განვიდოდეს მისა იერუსალჱმელნი ყოველნი და ჰურიასტანისანი და გარემოსოფლები იორდანისაჲ.
Version: cR    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴂⴀⴌⴅⴈⴃⴍⴃⴀ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴄⴐⴓⴑⴀⴊⴡⴋⴈ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴃⴀ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴂⴀⴐⴄⴋⴍⴑⴍⴔⴊⴄⴁⴈ ⴈⴍⴐⴃⴀⴀⴌⴈⴑⴀⴢ.
Version: cP    
ႫႠႸႨႬ ႢႠႬႥႨႣႭႣႠ ႫႨႱႠ ႨႤႰႭჃႱႠႪჁႫႨ ႷႭႥႤႪႨ ႣႠ ႷႭႥႤႪႨ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨ ႣႠ ႢႠႰႤႫႭႱႭႴႪႤႡႨ ႨႭႰႣႠႠႬႨႱႠჂ.
Version: cD    
ႫႠႸႨႬ ႢႠႬႥႨႣႭႣႠ ႫႨႱႠ ႨႤႰႭჃႱႠႪჁႫႨ ႷႭႥႤႪႨ ႣႠ ႷႭႥႤႪႨ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨ ႣႠ ႢႠႰႤႫႭ ႱႭႴႪႤႡႨ ႨႭႰႣႠႬႨႱႠჂ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
მაშინ განვიდოდეს მისა იერუსალჱმელნი ყოველნი და ჰურიასტანისანი და გარემოსოფლები იორდანისაჲ.
Version: et 
Version: eF    
ႫႠႸႨႬ ႢႠႬႥႨႣႭႣႤႱ ႫႨႱႠ ႨႤႰႭჃႱႠႪჁႫႤႪႬႨ ႷႭႥႤႪႬႨ ႣႠ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨႱႠႬႨ ႣႠ ႢႠႰႤႫႭႱႭႴႪႤႡႨ ႨႭႰႣႠႬႨႱႠჂ.
Version: eG    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴂⴀⴌⴅⴈⴃⴍⴃⴄⴑ ⴋⴈⴑⴀ ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈ ⴈⴄⴐⴓⴑⴀⴊⴡⴋⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴂⴀⴐⴄⴋⴍⴑⴍⴔⴊⴄⴁⴈ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴈⴑⴀⴢ.
Version: eA 
Version: eB    
ႫႠႸႨႬ ႫႭႥႨႣႭႣႠ ႫႨႱႠ Ⴈ{ႤႰႭჃႱႠႪ}ჁႫႨ . ႣႠ Ⴗ{ႭႥႤႪ}Ⴈ ჀႭჃႰႨႠႱႲႠႬႨ . ႣႠ ႢႠႰႤႫႭႱႭႴႪႤႡႨ ႨႭႰႣႠႬႨႱႠჂ :
Version: ek    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴂⴀⴌⴅⴈⴃⴍⴃⴄⴑ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴄⴐⴓⴑⴀⴊⴡⴋⴄⴊⴌⴈ ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈⴑⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴂⴀⴐⴄⴋⴍⴑⴍⴔⴊⴄⴁⴈ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴈⴑⴀⴢ.
Version: g  Link to giornt   
მაშინ განვიდოდეს მისა იერუსალჱმი და ყოველი ჰურიასტანი და გარემოსოფლები იორდანისაჲ.
Version: gv 
Version: gH    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴂⴀⴌⴅⴈⴃⴍⴃⴀ ⴋⴈⴑⴀ ⴈⴄⴐⴓⴑⴀⴊⴈⴋⴈ ⴃⴀ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴂⴀⴐⴄⴋⴍⴑⴍⴔⴊⴄⴁⴈ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴈⴑⴀⴢ.
Version: gI    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴂⴀⴌⴅⴈⴃⴍⴃⴀ ⴋⴈⴑⴀ ⴈ{ⴄⴐⴓⴑⴀ}ⴡⴊⴋⴈ ⴃⴀ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴂⴀⴐⴄⴋⴍⴑⴍⴔⴊⴄⴁⴈ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴈⴑⴀⴢ.
Version: gK    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴂⴀⴌⴅⴈⴃⴍⴃⴀ ⴋⴈⴑⴑⴀ ⴈ{ⴄⴐⴓⴑⴀ}ⴡⴊⴋⴈ ⴃⴀ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴠⴓⴐⴈⴀⴑⴒⴀⴌⴈ ⴃⴀ ⴂⴀⴐⴄⴋⴍⴑⴍⴔⴊⴄⴁⴈ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴈⴑⴀⴢ.

Verse: 6 
Version: G  Link to gnt   
καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾽Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Version: H  Link to armnt   
մկրտէին ի նմանէ ի յորդանան գետ, եւ խոստովան լինէին զմեղս իւրեանց։
Version: a  Link to adisnt   
და ნათელ-იღებდეს იორდანესა ზედა მისგან და აუვარებდეს ცოდვათა მათთა.
Version: aC    
ႣႠ ႬႠႧႤႪႨ[Ⴖ]ႤႡႣႤႱ ႨႭႰႣႠ[Ⴌ]ႤႱႠ Ⴆ{ႤႣ}Ⴀ ႫႨႱႢႠႬ [Ⴃ]Ⴀ ႠႭჃႥႠႰႤႡႣႤႱ [Ⴚ]ႭႣႥႠ ႫႠႧႧႠ :.
Version: L  Link to perikop2   
და ნათელს-იღებდე მისგან იორდანეს მდინარესა და აუარებდეს ცოდვათა მათთა.
Version: c  Link to cinant   
და ნათელ-იღებდეს იორდანესა მდინარისა მისგან და აღუარებდეს ცოდვათა მათთა.
Version: cR    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴄⴁⴃⴄⴑ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴖⴓⴀⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴍⴃⴅⴀⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ.
Version: cP    
ႣႠ ႬႠႧႤႪ-ႨႶႤႡႣႤႱ ႨႭႰႣႠႬႤႱႠ ႦႤႣႠ ႫႨႱႢႠႬ ႣႠ ႠႶႭჃႠႰႤႡႣႤႱ ႺႭႣႥႠႧႠ ႫႠႧႧႠ.
Version: cD    
ႣႠ ႬႠႧႤႪႱ-ႨႶႤႡႣႤႱ ႫႨႱႠႢႠႬ ႨႭႰႣႠႬႤႱႠ ႦႤႣႠ ႫႣႨႬႠႰႤႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႣႠ ႠႶႭჃႥႠႰႤႡႣႤႱ ႺႭႣႥႠႧႠ ႫႠႧႧႠ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
და ნათელ-იღებდეს იორდანესა მდინარისა მისგან და აღუარებდეს ცოდვათა მათთა.
Version: et 
Version: eF    
ႣႠ ႬႠႧႤႪႱ-ႨႶႤႡႣႤႱ ႨႭႰႣႠႬႤႱႠ ႫႣႨႬႠႰႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႣႠ ႠႭჃႠႰႤႡႣႤႱ ႺႭႣႥႠႧႠ ႫႠႧႧႠ.
Version: eG    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴄⴁⴃⴄⴑ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴑⴀ ⴋⴃⴈⴌⴀⴐⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴓⴅⴀⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴍⴃⴅⴀⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ.
Version: eA 
Version: eB    
ႣႠ ႬႠႧႤႪႱ-ႨႶႤႡႣႤႱ ႨႭႰႣႠႬႤႱႠ Ⴆ{ႤႣ}Ⴀ ႣႠ ႠႶႭჃႥႠႰႤႡႣႤႱ . ႺႭႣႥႠႧႠ ႫႠႧႧႠ :
Version: ek    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴄⴁⴃⴄⴑ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴑⴀ ⴋⴃⴈⴌⴀⴐⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴖⴓⴀⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴍⴃⴅⴀⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ.
Version: g  Link to giornt   
და ნათელს-იღებდეს იორდანესა შინა მისგან და აღუარებდეს ცოდვათა მათთა.
Version: gv 
Version: gH    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊⴑ-ⴈⴖⴄⴁⴃⴄⴑ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴓⴅⴀⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴍⴃⴅⴀⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ.
Version: gI    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊⴑ-ⴈⴖⴄⴁⴃⴄⴑ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴓⴅⴀⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴍⴃⴅⴀⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ.
Version: gK    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊⴑ-ⴈⴖⴄⴁⴃⴄⴑ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴖⴓⴅⴀⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴍⴃⴅⴀⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ.

Verse: 7 
Version: G  Link to gnt   
᾽Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν ϕυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
Version: H  Link to armnt   
Եւ տեսեալ զբազումս ի սադուկեցւոցն եւ ի փարիսեցւոց եկեալս ի մկրտութիւն նորա, ասէ ցնոսա. ծնունդք իժից՝ ո ցոյց ձեզ փախչել ի բարկութենէն որ գալոցն է։
Version: a  Link to adisnt   
და ვითარცა იხილნა ფარისეველნი და სადუკეველნი, მომავალნი ნათლის-ღებად მისგან, ჰრქუა მათ: ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩუენა თქუენ სივლტოლაჲ მერმისა მისგან მომავალისა რისხვისა?
Version: aC    
[ႣႠ] Ⴅ{ႨႧႠႰႺ}Ⴀ ႨႾႨႪႬႠ ႴႠ[Ⴐ]ႨႱႤႥႤႪႬႨ ႣႠ Ⴑ[ႠႣ]ႭჃႩႤႥႤႪႬႨ ႫႭႫႠႥႠႪႬႨ ႬႠႧႪႨႱႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႧ ႬႠႸႭႡႬႭ ႨႵႤႣႬႤႧႠႬႭ ႥႨႬ ႢႨႹႭჃႤႬႠ ႧႵ{ႭჃႤ}Ⴌ ႱႨႥႪႲႭႪႠჂ ႫႤႰႫႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႫႭႫႠႥႠႪႨႱႠ ႰႨႱႾႥႨႱႠ :.
Version: L  Link to perikop2   
და ვითარცა იხილნა ფარისეველნი და სადაუკეველნი, მომავალნი ნათლის-ღებად მისგან, ჰრქუა მათ: ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩუენა თქუენ სივლტოლაჲ მომავალისა მისგან რისხვისა?
Version: c  Link to cinant   
და ვითარცა იხილნა ფარისეველნი და სადუკეველნი, მომავალნი ნათლის-ღებად მისგან, ჰრქუა მათ: ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩუენა თქუენ სივლტოლაჲ მერმისა მისგან მომავალისა რისხვისა?
Version: cR    
ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴀ ⴔⴀⴐⴈⴑⴄⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴓⴉⴄⴅⴄⴊⴌⴈ, ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴇ: ⴌⴀⴘⴍⴁⴌⴍ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴇⴀⴌⴍ, ⴅⴈⴌ ⴂⴈⴙⴓⴄⴌⴀ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴈⴅⴊⴒⴍⴊⴀⴢ ⴋⴄⴐⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈⴑⴀ ⴐⴈⴑⴞⴅⴈⴑⴀ?
Version: cP    
ႣႠ ႥႨႧႠႰႺႠ ႨႾႨႪႬႠ ႴႠႰႨႱႤႥႤႪႬႨ ႣႠ ႱႠႣႭჃႩႤႥႤႪႬႨ, ႫႭႫႠႥႠႪႬႨ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ, ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႧ: ႬႠႸႭႡႬႭ ႨႵႤႣႬႤႧႠႬႭ, ႥႨႬ ႢႨႹႭჃႤႬႠ ႧႵႭჃႤႬ ႱႨႥႪႲႭႪႠჂ ႫႤႰႫႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႫႭႫႠႥႠႪႨႱႠ ႰႨႱႾႥႨႱႠ?
Version: cD    
ႨႾႨႪႬႠ ႰႠჂ ႭჃႩႭჃႤ ႫႰႠႥႠႪႬႨ ႴႠႰႨႱႤႥႤႪႬႨ ႣႠ ႱႠႣႭჃႩႤႥႤႪႬႨ, ႫႭႫႠႥႠႪႬႨ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ, ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႧ: ႬႠႸႭႡႬႭ ႨႵႤႣႬႤႧႠႬႭ, ႥႨႬ ႢႨႹႭჃႤႬႠ ႧႵႭჃႤႬ ႱႨႥႪႲႭႪႠჂ ႫႭႫႠႥႠႪႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႰႨႱႾႥႨႱႠ?
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
და ვითარცა იხილნა ფარისეველნი და სადუკეველნი, მომავალნი ნათლის-ღებად მისგან, ჰრქუა მათ: ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩუენა თქუენ სივლტოლაჲ მერმისა მისგან მომავალისა რისხვისა?
Version: et 
Version: eF    
ႣႠ ႥႨႧႠႰႺႠ ႨႾႨႪႬႠ ႴႠႰႨႱႤႥႤႪႬႨ ႣႠ ႱႠႣႭႩႤႥႤႪႬႨ, ႫႭႫႠႥႠႪႬႨ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ, ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႧ: ႬႠႸႭႡႬႭ ႨႵႤႣႬႤႧႠႬႭ, ႥႨႬ ႢႨႹႭჃႤႬႠ ႧႵႭჃႤႬ ႱႨႥႪႲႭႪႠჂ ႫႤႰႫႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႫႭႫႠႥႠႪႨႱႠ ႰႨႱႾႥႨႱႠ?
Version: eG    
ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴀ ⴔⴀⴐⴈⴑⴄⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴓⴉⴄⴅⴄⴊⴌⴈ, ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴇ: ⴌⴀⴘⴍⴁⴌⴍ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴇⴀⴌⴍ, ⴅⴈⴌ ⴂⴈⴙⴓⴄⴌⴀ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴈⴅⴊⴒⴍⴊⴀⴢ ⴋⴄⴐⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈⴑⴀ ⴐⴈⴑⴞⴅⴈⴑⴀ?
Version: eA 
Version: eB    
ႣႠ Ⴅ{ႨႧႠႰႺ}Ⴀ ႨႾႨႪႬႠ ႴႠႰႨႱႤႥႤႪႬႨ . ႣႠ ႱႠႣႭჃႩႤႥႤႪႬႨ . ႫႭႫႠႥႠႪႬႨ . ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ . ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႧ : ႬႠႸႭႡႬႭ ႨႵႤႣႬႤႧႠႬႭ . ႥႨႬ ႢႨႹႭჃႤႬႠ ႧႵႭჃႤႬ ႱႨႥႪႲႭႪႠჂ . ႫႭႫႠႥႠႪႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ ႰႨႱႾႥႨႱႠ :
Version: ek    
ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴀ ⴔⴀⴐⴈⴑⴄⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴓⴉⴄⴅⴄⴊⴌⴈ, ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴇ: ⴌⴀⴘⴍⴁⴌⴍ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴇⴀⴌⴍ, ⴅⴈⴌ ⴂⴈⴙⴓⴡⴌⴀ
Version: g  Link to giornt   
და ვითარცა იხილნა მრავალნი ფარისეველნი და სადუკეველნი, მომავალნი ნათლის-ღებად მისგან, ჰრქუა მათ: ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩუენა თქუენ სივლტოლაჲ მერმისა მისგან რისხვისა?
Version: gv 
Version: gH    
ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴀ ⴋⴐⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴔⴀⴐⴈⴑⴄⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴓⴉⴄⴅⴄⴊⴌⴈ, ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴇ: ⴌⴀⴘⴍⴁⴌⴍ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴇⴀⴌⴍ, ⴅⴈⴌ ⴂⴈⴙⴓⴡⴌⴀ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴈⴅⴊⴒⴍⴊⴀⴢ ⴋⴄⴐⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴐⴈⴑⴞⴅⴈⴑⴀ?
Version: gI    
ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴀ ⴋⴐⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴔⴀⴐⴈⴑⴄⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴓⴉⴄⴅⴄⴊⴌⴈ, ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴇ: ⴌⴀⴘⴍⴁⴌⴍ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴇⴀⴌⴍ, ⴅⴈⴌ ⴂⴈⴙⴓⴡⴌⴀ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴈⴅⴊⴒⴍⴊⴀⴢ ⴋⴄⴐⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴐⴈⴑⴞⴅⴈⴑⴀ?
Version: gK    
ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴀ ⴋⴐⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴔⴀⴐⴈⴑⴄⴅⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴓⴉⴄⴅⴄⴊⴌⴈ, ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴇ: ⴌⴀⴘⴍⴁⴌⴍ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴇⴀⴌⴍ, ⴅⴈⴌ ⴂⴈⴙⴓⴄⴌⴀ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴈⴅⴊⴒⴍⴊⴀⴢ ⴋⴄⴐⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ ⴐⴈⴑⴞⴅⴈⴑⴀ?

Verse: 8 
Version: G  Link to gnt   
ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας·
Version: H  Link to armnt   
Արարէք այսուհետեւ պտուղ արժանի ապաշխարհութեան։
Version: a  Link to adisnt   
ყავთ უკუე აწ ნაყოფი, ღირსი სინანულისაჲ,
Version: aC    
ႷႠႥႧ ႭჃႩႭჃႤ ႠႼ ႬႠႷႭႴႨ ႶႨႰႱႨ ႱႨႬႠႬႭჃႪႨႱႠჂ :
Version: L  Link to perikop2   
ყავთ აწ ნაყოფი, ღირსი სინანულისაჲ,
Version: c  Link to cinant   
ყავთ უკუე აწ ნაყოფი, ღირსი სინანულისაჲ,
Version: cR    
ⴗⴀⴅⴇ ⴓⴉⴓⴄ ⴀⴜ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ, ⴖⴈⴐⴑⴈ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴈⴑⴀⴢ,
Version: cP    
ႷႠႥႧ ႭჃႩႭჃႤ ႠႼ ႬႠႷႭႴႨ, ႶႨႰႱႨ ႱႨႬႠႬႭჃႪႨႱႠჂ,
Version: cD    
ႷႠႥႧ ႭჃႩႭჃႤ ႠႼ ႬႠႷႭႴႨ, ႶႨႰႱႨ ႱႨႬႠႬႭჃႪႨႱႠჂ,
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
ყავთ უკუე აწ ნაყოფი, ღირსი სინანულისაჲ,
Version: et 
Version: eF    
ႷႠႥႧ ႭჃႩႭჃႤ ႠႼ ႬႠႷႭႴႨ, ႶႨႰႱႨ ႱႨႬႠႬႭჃႪႨႱႠჂ,
Version: eG    
ⴗⴀⴅⴇ ⴓⴉⴓⴄ ⴀⴜ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ, ⴖⴈⴐⴑⴈ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴈⴑⴀⴢ,
Version: eA 
Version: eB    
ႷႠႥႧ ႭჃႩႭჃႤ ႬႠႷႭႴႨ, ႶႨႰႱႨ ႱႨႬႠႬႭჃႪႨႱႠჂ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
ყავთ უკუე ნაყოფი, ღირსი სინანულისაჲ,
Version: gv 
Version: gH    
ⴗⴀⴅⴇ ⴓⴉⴓⴡ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ, ⴖⴈⴐⴑⴈ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴈⴑⴀⴢ,
Version: gI    
ⴗⴀⴅⴇ ⴓⴉⴓⴡ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ, ⴖⴈⴐⴑⴈ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴈⴑⴀⴢ,
Version: gK    
ⴗⴀⴅⴇ ⴓⴉⴓⴄ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ, ⴖⴈⴐⴑⴈ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴈⴑⴀⴢ,

Verse: 9 
Version: G  Link to gnt   
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾽Αβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ϑεὸς ἐκ τῶν λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾽Αβραάμ.
Version: H  Link to armnt   
եւ մի համարիցիք ասել յանձինս՝ թէ ունիմք մեք հայր զաբրահամ. ասեմ ձեզ զի կարող է Աստուած ի քարանցս յայսցանէ յարուցանել որդիս աբրահամու։
Version: a  Link to adisnt   
და ნუ ჰგონებთ და იტყჳთ თავით თჳსით: მამაჲ გჳვის ჩუენ აბრაჰამი. ხოლო გეტყჳ თქუენ: შემძლებელ არს ღმერთი ქვათა მათგან აღდგინებად და შვილებად აბრაჰამისა.
Version: aC    
ႣႠ ႬႭჃ ჀႢႭႬႤႡႧ ႣႠ ႨႲႷჃႧ ႧႠႥႨႧ ႧႭჃႱႨႧ : ႫႠႫႠჂ ႢႭჃႥႨႱ Ⴙ{ႭჃႤ}Ⴌ ႠႡႰႠჀႠႫႨ Ⴞ{ႭႪႭ} ႢႤႲႷჃ ႧႵႭჃႤႬ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႠႰႱ Ⴖ{ႫႤႰႧ}Ⴈ ႵႥႠႧႠ ႫႠႧႢႠႬ ႠႶႣႢႨႬႤႡႠႣ ႣႠ ႸႥႨႪႤႡႠႣ ႠႡႰႠჀႠႫႨႱႠ :....
Version: L  Link to perikop2   
და ნუ გნებავნ სიტყუად, ვითარმედ: მამაჲ გჳვის ჩუენ აბრაჰამი. ხოლო გეტყჳ თქუენ, რამეთუ შემძლებელ არს ღმერთი აღდგინებად ქვათა ამათგან შვილად აბრაჰამისა.
Version: c  Link to cinant   
და ნუ ჰგონებთ და იტყჳთ თავით თჳსით: მამაჲ გჳვის ჩუენ აბრაჰამი. ხოლო ამას გეტყჳ თქუენ, ვითარმედ შემძლებელ არს ღმერთი აღდგინებად ქვათა ამათგან შვილად აბრაჰამისა.
Version: cR    
ⴃⴀ ⴌⴓ ⴠⴂⴍⴌⴄⴁⴇ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴇ ⴇⴀⴅⴈⴇ ⴇⴣⴑⴈⴇ: ⴋⴀⴋⴀⴢ ⴂⴣⴅⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈ. ⴞⴍⴊⴍ ⴂⴄⴒⴗⴣ ⴇⴕⴓⴄⴌ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴀⴐⴑ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴀⴖⴃⴂⴈⴌⴄⴁⴀⴃ ⴕⴅⴀⴇⴀ ⴀⴋⴀⴇⴂⴀⴌ ⴘⴅⴈⴊⴀⴃ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈⴑⴀ.
Version: cP    
ႣႠ ႬႭჃ ჀႢႭႬႤႡႧ ႣႠ ႨႲႷჃႧ ႧႠႥႨႧ ႧჃႱႨႧ: ႫႠႫႠჂ ႢჃႥႨႱ ႹႭჃႤႬ ႠႡႰႠჀႠႫႨ. ႾႭႪႭ ႢႤႲႷჃ ႧႵႭჃႤႬ, ႥႨႧႠႰႫႤႣ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႠႰႱ ႶႫႤႰႧႨ ႠႶႣႢႨႬႤႡႠႣ ႵႥႠႧႠ ႠႫႠႧႢႠႬ ႸႥႨႪႠႣ ႠႡႰႠჀႠႫႨႱႠ.
Version: cD    
ႣႠ ႬႭჃ ჀႢႭႬႤႡႧ ႣႠ ႨႲႷჃႧ ႧႠႥႨႧ ႧჃႱႨႧ: ႫႠႫႠჂ ႢჃႥႨႱ ႹႭჃႤႬ ႠႡႰႠჀႠႫႨ. ႾႭႪႭ ႢႤႲႷჃ ႧႵႭჃႤႬ: ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႠႰႱ ႶႫႤႰႧႨ ႵႥႠႧႠ ႠႫႠႧႢႠႬ ႠႶႣႢႨႬႤႡႠႣ ႸႥႨႪႠႣ ႠႡႰႠჀႠႫႨႱႠ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
და ნუ ჰგონებთ და იტყჳთ თავით თჳსით: მამაჲ გჳვის ჩუენ აბრაჰამი. ხოლო ამას გეტყჳ თქუენ, ვითარმედ შემძლებელ არს ღმერთი აღდგინებად ქვათა ამათგან შვილად აბრაჰამისა.
Version: et 
Version: eF    
ႣႠ ႬႭჃ ჀႢႭႬႤႡႧ ႣႠ ႨႲႷჃႧ ႧႠႥႨႧ ႧჃႱႨႧ: ႫႠႫႠჂ ႢჃႥႨႱ ႹႭჃႤႬ ႠႡႰႠჀႠႫႨ. ႾႭႪႭ ႠႫႠႱ ႢႤႲႷჃ ႧႵႭჃႤႬ, ႥႨႧႠႰႫႤႣ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႠႰႱ ႶႫႤႰႧႨ ႠႶႣႢႨႬႤႡႠႣ ႵႥႠႧႠ ႠႫႠႧႢႠႬ ႸႥႨႪႠႣ ႠႡႰႠჀႠႫႨႱႠ.
Version: eG    
ⴃⴀ ⴌⴓ ⴠⴂⴍⴌⴄⴁⴇ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴇ ⴇⴀⴅⴈⴇ ⴇⴣⴑⴈⴇ: ⴋⴀⴋⴀⴢ ⴂⴣⴅⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈ. ⴞⴍⴊⴍ ⴀⴋⴀⴑ ⴂⴄⴒⴗⴣ ⴇⴕⴓⴄⴌ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴀⴐⴑ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴀⴖⴃⴂⴈⴌⴄⴁⴀⴃ ⴕⴅⴀⴇⴀ ⴀⴋⴀⴇⴂⴀⴌ ⴘⴅⴈⴊⴀⴃ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈⴑⴀ.
Version: eA 
Version: eB    
ႣႠ ႬႭჃ ჀႢႭႬႤႡႧ . ႣႠ ႨႲႷჃႧ ႧႠႥႨႧ ႧჃႱႨႧ . Ⴅ{ႨႧႠႰႫႤ}Ⴃ: ႫႠႫႠჂ ႢჃႥႨႱ ႹႭჃႤႬ ႠႡႰႠჀႠႫႨ : Ⴞ{ႭႪႭ} ႢႤႲႷჃ ႧႵႭჃႤႬ . Ⴅ{ႨႧႠႰႫႤ}Ⴃ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႠႰႱ Ⴖ{ႫႤႰႧ}Ⴈ ႵႥႠႧႠ ႠႫႠႧႢႠႬ . ႠႶႣႢႨႬႤႡႠႣ ႸႥႨႪႠႣ ႠႡႰႠჀႠႫႨႱႠ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
და ნუ ჰგონებთ და იტყჳთ თავით თჳსით: მამაჲ გჳვის ჩუენ აბრაჰამი. რამეთუ გეტყჳ თქუენ, ვითარმედ შემძლებელ არს ღმერთი აღდგინებად ქვათა ამათგან შვილად აბრაჰამისა.
Version: gv 
Version: gH    
ⴃⴀ ⴌⴓ ⴠⴂⴍⴌⴄⴁⴇ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴇ ⴇⴀⴅⴈⴇ ⴇⴣⴑⴈⴇ: ⴋⴀⴋⴀⴢ ⴂⴣⴅⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈ. ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴂⴄⴒⴗⴣ ⴇⴕⴓⴄⴌ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴀⴐⴑ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴀⴖⴃⴂⴈⴌⴄⴁⴀⴃ ⴕⴅⴀⴇⴀ ⴀⴋⴀⴇⴂⴀⴌ ⴘⴅⴈⴊⴀⴃ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈⴑⴀ.
Version: gI    
ⴃⴀ ⴌⴓ ⴠⴂⴍⴌⴄⴁⴇ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴇ ⴇⴀⴅⴈⴇ ⴇⴣⴑⴈⴇ: ⴋⴀⴋⴀⴢ ⴂⴣⴅⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈ. ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴂⴄⴒⴗⴣ ⴇⴕⴓⴄⴌ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴀⴐⴑ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴀⴖⴃⴂⴈⴌⴄⴁⴀⴃ ⴕⴅⴀⴇⴀ ⴀⴋⴀⴇⴂⴀⴌ ⴘⴅⴈⴊⴀⴃ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈⴑⴀ.
Version: gK    
ⴃⴀ ⴌⴓ ⴠⴂⴍⴌⴄⴁⴇ ⴃⴀ ⴈⴒⴗⴣⴇ ⴇⴀⴅⴈⴇ ⴇⴣⴑⴈⴇ: ⴋⴀⴋⴀⴢ ⴂⴣⴅⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈ. ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴂⴄⴒⴗⴣ ⴇⴕⴓⴄⴌ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴀⴐⴑ ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴀⴖⴃⴂⴈⴌⴄⴁⴀⴃ ⴕⴅⴀⴇⴀ ⴀⴋⴀⴇⴂⴀⴌ ⴘⴅⴈⴊⴀⴃ ⴀⴁⴐⴀⴠⴀⴋⴈⴑⴑⴀ.

Verse: 10 
Version: G  Link to gnt   
ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ϱίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
Version: H  Link to armnt   
Զի աւասիկ տապար առ արմին ծռոց դնի. ամենայն ծառ որ ոչ առնիցէ զպտուղ բարի՝ հատանի եւ ի հուր արկանի։
Version: a  Link to adisnt   
რამეთუ აწვე, ესერა, ცული ძირთა თანა ხეთასა ძეს. ყოველმან ხემან, რომელმან არა გამოიღოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას.
Version: aC    
Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႠႼႥႤ ႤႱႤႰႠ ႺႭჃႪႨ ႻႨႰႧႠ ႧႠႬႠ ႾႤႧႠႱႠ ႻႤႱ ႷႭႥႤႪႫႠႬ ႾႤႫႠႬ Ⴐ{ႭႫႤႪႫႠ}Ⴌ ႠႰႠ ႢႠႫႭႨႶႭႱ ႬႠႷႭႴႨ ႩႤႧႨႪႨ : ႫႭႤႩႭჃႤႧႭႱ ႣႠ ႺႤႺႾႪႱႠ ႣႠႤႣႥႠႱ :::.........
Version: L  Link to perikop2   
რამეთუ აწვე ცული ძირთა თანა ხეთასა ძეს. ყოველმან ხემან რომელმან არა გამოიღოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას.
Version: c  Link to cinant   
რამეთუ აწვე, ესერა, ცული ძირთა თანა ხეთასა ძეს. ყოველმან ხემან, რომელმან არა გამოიღოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას.
Version: cR    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴀⴜⴅⴄ, ⴄⴑⴄⴐⴀ, ⴚⴓⴊⴈ ⴛⴈⴐⴇⴀ ⴇⴀⴌⴀ ⴞⴄⴇⴀⴑⴀ ⴛⴄⴑ. ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴞⴄⴋⴀⴌ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴋⴍⴈⴖⴍⴑ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ ⴉⴄⴇⴈⴊⴈ, ⴋⴍⴄⴉⴓⴄⴇⴍⴑ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴑⴀ ⴃⴀⴄⴃⴅⴀⴑ.
Version: cP    
ႰႠႫႤႧႭჃ ႠႼႥႤ, ႤႱႤႰႠ, ႺႭჃႪႨ ႻႨႰႧႠ ႧႠႬႠ ႾႤႧႠႱႠ ႻႤႱ. ႷႭႥႤႪႫႠႬ ႾႤႫႠႬ, ႰႭႫႤႪႫႠႬ ႠႰႠ ႢႠႫႭႨႶႭႱ ႬႠႷႭႴႨ ႩႤႧႨႪႨ, ႫႭႤႩႭჃႤႧႭႱ ႣႠ ႺႤႺႾႪႱႠ ႣႠႤႣႥႠႱ.
Version: cD    
ႰႠႫႤႧႭჃ ႠჀႠ ႺႭჃႪႨ ႻႨႰႧႠ ႧႠႬႠ ႾႤႧႠႱႠ ႻႤႱ. ႷႭႥႤႪႫႠႬ ႾႤႫႠႬ, ႰႭႫႤႪႫႠႬ ႠႰႠ ႢႠႫႭႨႶႭႱ ႬႠႷႭႴႨ ႩႤႧႨႪႨ, ႫႭႤႩႭჃႤႧႭႱ ႣႠ ႺႤႺႾႪႱႠ ႣႠႤႣႥႠႱႠ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
რამეთუ აწვე, ესერა, ცული ძირთა თანა ხეთასა ძეს. ყოველმან ხემან, რომელმან არა გამოიღოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას.
Version: et 
Version: eF    
ႰႠႫႤႧႭჃ ႠႼႥႤ, ႤႱႤႰႠ, ႺႭჃႪႨ ႻႨႰႧႠ ႧႠႬႠ ႾႤႧႠႱႠ ႻႤႱ. ႷႭႥႤႪႫႠႬ ႾႤႫႠႬ, ႰႭႫႤႪႫႠႬ ႠႰႠ ႢႠႫႭႨႶႭႱ ႬႠႷႭႴႨ ႩႤႧႨႪႨ, ႫႭႤႩႭჃႤႧႭႱ ႣႠ ႺႤႺႾႪႱႠ ႣႠႤႣႥႠႱ.
Version: eG    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴀⴜⴅⴄ, ⴄⴑⴄⴐⴀ, ⴚⴓⴊⴈ ⴛⴈⴐⴇⴀ ⴇⴀⴌⴀ ⴞⴄⴇⴀⴑⴀ ⴛⴄⴑ. ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴞⴄⴋⴀⴌ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴋⴍⴈⴖⴍⴑ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ ⴉⴄⴇⴈⴊⴈ, ⴋⴍⴄⴉⴓⴄⴇⴍⴑ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴑⴀ ⴃⴀⴄⴃⴅⴀⴑ.
Version: eA 
Version: eB    
Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႠႼႥႤ, ႤႱႤႰႠ . ႺႭჃႪႨ ႻႨႰႧႠ ႧႠႬႠ ႾႤႧႠႱႠ ႻჁႱ . Ⴗ{ႭႥႤႪႫႠ}Ⴌ ႾႤႫႠႬ . Ⴐ{ႭႫႤႪႫႠ}Ⴌ ႠႰႠ ႢႠႫႭႨႶႭႱ . ႬႠႷႭႴႨ ႩႤႧႨႪႨ . ႫႭႤႩႭჃႤႧႭႱ . ႣႠ ႺႤႺႾႪႱႠ ႣႠႤႣႥႠႱ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
რამეთუ აწვე, ესერა, ცული ძირთა თანა ხეთასა ძეს. ყოველმან ხემან, რომელმან არა გამოიღოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას.
Version: gv 
Version: gH    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴀⴜⴅⴄ, ⴄⴑⴄⴐⴀ, ⴚⴓⴊⴈ ⴛⴈⴐⴇⴀ ⴇⴀⴌⴀ ⴞⴄⴇⴀⴑⴀ ⴛⴄⴑ. ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴞⴄⴋⴀⴌ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴋⴍⴈⴖⴍⴑ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ ⴉⴄⴇⴈⴊⴈ, ⴋⴍⴄⴉⴓⴡⴇⴍⴑ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴑⴀ ⴃⴀⴈⴃⴅⴀⴑ.
Version: gI    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴀⴜⴅⴄ, ⴄⴑⴄⴐⴀ, ⴚⴓⴊⴈ ⴛⴈⴐⴇⴀ ⴇⴀⴌⴀ ⴞⴄⴇⴀⴑⴀ ⴛⴄⴑ. ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴞⴄⴋⴀⴌ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴋⴍⴈⴖⴍⴑ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ ⴉⴄⴇⴈⴊⴈ, ⴋⴍⴄⴉⴓⴄⴇⴍⴑ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴑⴀ ⴃⴀⴄⴃⴅⴀⴑ.
Version: gK    
ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴀⴜⴅⴄ, ⴄⴑⴄⴐⴀ, ⴚⴓⴊⴈ ⴛⴈⴐⴇⴀ ⴇⴀⴌⴀ ⴞⴄⴇⴀⴑⴀ ⴛⴄⴑ. ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴞⴄⴋⴀⴌ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴋⴍⴈⴖⴍⴑ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ ⴉⴄⴇⴈⴊⴈ, ⴋⴍⴄⴉⴓⴄⴇⴍⴑ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴑⴀ ⴃⴀⴄⴃⴅⴀⴑ.

Verse: 11 
Version: G  Link to gnt   
ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
Version: H  Link to armnt   
Ես մկրտեմ զձեզ ջրով յապաշխարութիւն. բայց որ զկնին իմ գայ՝ հզօրագոյն է քան զիս, եւ ես չեմ բաւական բառնալ զկօշիկս նորա. նա մկրտեսցէ զձեզ ի հոգին սուրբ եւ ի հուր։
Version: a  Link to adisnt   
მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად, ხოლო შემდგომად ჩემსა მომავალი უძლიერჱს ჩემსა არს, რომლისა არა შემძლებელ ვარ მე ჴამლთა მისთა ტჳრთვად. მან ნათელს-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა და ცეცხლითა.
Version: aC    
ႫႤ ႬႠႧႤႪႢႺႤႫ ႧႵ{ႭჃႤ}Ⴌ ႼႷႪႨႧႠ ႱႨႬႠႬႭჃႪႠႣ : Ⴞ{ႭႪႭ} ႸႤႫႣႢႭ[Ⴋ]ႠႣ ႹႤႫႱႠ ႫႭႫ[Ⴀ]ႥႠႪႨ ႭჃႻႪႨႤႰ[ჁႱ] ႹႤႫႱႠ ႠႰႱ [Ⴐ{ႭႫႪႨ}]ႱႠ ႠႰႠ ႸႤႫႻ[ႪႤ]ႡႤႪ ႥႠႰ ႫႤ Ⴤ[ႠႫ]ႪႧႠ ႫႨႱႧႠ [ႲჃႰ]ႧႥႠႣ ႫႠႬ ႬႠ[ႧႤ]ႪႱႢႺႤႱ ႧႵ{ႭჃႤ}Ⴌ [Ⴑ]ႭჃႪႨႧႠ Ⴜ{ႫႨႣႨ}ႧႠ [Ⴃ]Ⴀ ႺႤႺႾႪႨႧႠ
Version: L  Link to perikop2   
ხოლო მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად; ხოლო შემდგომად ჩემსა მოვალს უძრიელჱსი ჩემსა, რომლისა არა ღირს ვარ მე აღკიდებად ჴამლთა მისთა. მან ნათელ-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა და ცეცხლითა.
Version: c  Link to cinant   
აწ მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად. ხოლო რომელი შემდგომად ჩემსა მოვალს, უძლიერჱს ჩემსა არს, რომლისა ვერ შემძლებელ ვარ მე ჴამლთა მისთა ტჳრთვად. მან ნათელ-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა და ცეცხლითა.
Version: cR    
ⴋⴄ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴋ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴜⴗⴊⴈⴇⴀ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴀⴃ. ⴞⴍⴊⴍ ⴘⴄⴋⴃⴂⴍⴋⴀⴃ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈ, ⴓⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴑ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴀⴐⴀ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴅⴀⴐ ⴋⴄ ⴤⴀⴋⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴒⴣⴐⴇⴅⴀⴃ. ⴋⴀⴌ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴑ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴓⴊⴈⴇⴀ ⴜⴋⴈⴃⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ.
Version: cP    
ႫႤ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႫ ႧႵႭჃႤႬ ႼႷႪႨႧႠ ႱႨႬႠႬႭჃႪႠႣ. ႾႭႪႭ ႸႤႫႣႢႭႫႠႣ ႹႤႫႱႠ ႫႭႫႠႥႠႪႨ, ႭჃႻႪႨႤႰჁႱ ႹႤႫႱႠ ႠႰႱ, ႰႭႫႪႨႱႠ ႠႰႠ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႥႠႰ ႫႤ ჄႠႫႪႧႠ ႫႨႱႧႠ ႲჃႰႧႥႠႣ. ႫႠႬ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႱ ႧႵႭჃႤႬ ႱႭჃႪႨႧႠ ႼႫႨႣႨႧႠ ႣႠ ႺႤႺႾႪႨႧႠ.
Version: cD    
ႠႼ ႫႤ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႫ ႧႵႭჃႤႬ ႼႷႪႨႧႠ ႱႨႬႠႬႭჃႪႠႣ. ႾႭႪႭ ႰႭႫႤႪႨ-ႨႢႨ ႹႤႫႱႠ ႸႤႫႣႢႭႫႠႣ ႫႭႥႠႪႱ, ႭჃႻႪႨႤႰႤႱ ႠႰႱ ႹႤႫႱႠ, ႰႭႫႪႨႱႠ ႥႤႰ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႥႠႰ ჄႠႫႪႧႠ ႫႨႱႧႠ ႲჃႰႧႥႠႣ. ႫႠႬ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႱ ႧႵႭჃႤႬ ႱႭჃႪႨႧႠ ႼႫႨႣႨႧႠ ႣႠ ႺႤႺႾႪႨႧႠ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
აწ მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად. ხოლო რომელი შემდგომად ჩემსა მოვალს, უძლიერჱს ჩემსა არს, რომლისა ვერ შემძლებელ ვარ მე ჴამლთა მისთა ტჳრთვად. მან ნათელ-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა და ცეცხლითა.
Version: et 
Version: eF    
ႠႼ ႫႤ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႫ ႧႵႭჃႤႬ ႼႷႪႨႧႠ ႱႨႬႠႬႭჃႪႠႣ. ႾႭႪႭ ႸႤႫႣႢႭႫႠႣ ႹႤႫႱႠ ႫႭႥႠႪႱ, ႭჃႻႪႨႤႰႤႱ ႹႤႫႱႠ ႠႰႱ, ႰႭႫႪႨႱႠ ႥႤႰ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႥႠႰ ႫႤ ჄႠႫႪႧႠ ႫႨႱႧႠ ႲჃႰႧႥႠႣ. ႫႠႬ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႱ ႧႵႭჃႤႬ ႱႭჃႪႨႧႠ ႼႫႨႣႨႧႠ ႣႠ ႺႤႺႾႪႨႧႠ.
Version: eG    
ⴀⴜ ⴋⴄ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴋ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴜⴗⴊⴈⴇⴀ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴀⴃ. ⴘⴄⴋⴃⴂⴍⴋⴀⴃ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴍⴅⴀⴊⴑ, ⴓⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴑ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴅⴄⴐ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴅⴀⴐ ⴋⴄ ⴤⴀⴋⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴒⴣⴐⴇⴅⴀⴃ. ⴋⴀⴌ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴑ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴓⴊⴈⴇⴀ ⴜⴋⴈⴃⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ.
Version: eA 
Version: eB    
ႫႤ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႫ ႧႵႭჃႤႬ ႼႷႪႨႧႠ ႱႨႬႠႬႭჃႪႠႣ . Ⴞ{ႭႪႭ} ႸႤႫႣႢႭႫႠႣ ႹႤႫႱႠ ႫႭႫႠႥႠႪႨ, ႭჃႻႪႨႤႰჁႱ ႹႤႫႱႠ ႠႰႱ . Ⴐ{ႭႫ}ႪႨႱႠ ႠႰႠ ႸႤႫႻႪႤႡႤႪ ႥႠႰ ႫႤ : ჄႠႫႪႧႠ ႫႨႱႧႠ ႲჃႰႧႥႠႣ . ႫႠႬ ႬႠႧႤႪ-ႢႺႤႱ ႧႵႭჃႤႬ . ႱႭჃႪႨႧႠ Ⴜ{ႫႨ}ႣႨႧႠ . ႣႠ ႺႤႺႾႪႨႧႠ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
მე უკუე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად. ხოლო რომელი შემდგომად ჩემსა მოვალს, უძლიერეს ჩემსა არს, რომლისა ვერ შემძლებელ ვარ ჴამლთა მისთა ტჳრთვად. მან ნათელ-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა და ცეცხლითა.
Version: gv 
Version: gH    
ⴋⴄ ⴓⴉⴓⴡ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴋ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴜⴗⴊⴈⴇⴀ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴀⴃ. ⴞⴍⴊⴍ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴘⴄⴋⴃⴂⴍⴋⴀⴃ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴍⴅⴀⴊⴑ, ⴓⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴑ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴅⴄⴐ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴅⴀⴐ ⴤⴀⴋⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴒⴣⴐⴇⴅⴀⴃ. ⴋⴀⴌ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴑ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴓⴊⴈⴇⴀ ⴜⴋⴈⴃⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ.
Version: gI    
ⴋⴄ ⴓⴉⴓⴡ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴋ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴜⴗⴊⴈⴇⴀ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴀⴃ. ⴞⴍⴊⴍ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴘⴄⴋⴃⴂⴍⴋⴀⴃ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴍⴅⴀⴊⴑ, ⴓⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴑ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴅⴄⴐ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴅⴀⴐ ⴤⴀⴋⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴒⴣⴐⴇⴅⴀⴃ. ⴋⴀⴌ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴑ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴓⴊⴈⴇⴀ ⴜⴋⴈⴃⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ.
Version: gK    
ⴋⴄ ⴓⴉⴓⴡ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴋ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴜⴗⴊⴈⴇⴀ ⴑⴈⴌⴀⴌⴓⴊⴀⴃ. ⴞⴍⴊⴍ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴘⴄⴋⴃⴂⴍⴋⴀⴃ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴍⴅⴀⴊⴑ, ⴓⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴑ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴀⴐⴑ, ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴅⴄⴐ ⴘⴄⴋⴛⴊⴄⴁⴄⴊ ⴅⴀⴐ ⴤⴀⴋⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴒⴣⴐⴇⴅⴀⴃ. ⴋⴀⴌ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴂⴚⴄⴑ ⴇⴕⴓⴄⴌ ⴑⴓⴊⴈⴇⴀ ⴜⴋⴈⴃⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ.

Verse: 12 
Version: G  Link to gnt   
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαϑαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποϑήκην [αὐτοῦ], τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Version: H  Link to armnt   
Որոյ հեծանոցն ի ձեռին իւրում. եւ սրբեսցէ զկալ իւր, եւ ժողովեսցէ զցորեանն ի շտեմարանս իւր. եւ զյարդն այրեսցէ անշէջ հրով։
Version: a  Link to adisnt   
რომლისაჲ ნიჩაბი ჴელსა მისსა, და განწმიდოს კალოჲ თჳსი, შეკრიბოს იფქლი თჳსი საუნჯესა, ხოლო ბზჱ იგი დაწუას ცეცხლითა უშრეტითა.
Version: aC    
Ⴐ{ႭႫ}ႪႨႱႠჂ ႬႨႹႠႡ[Ⴈ Ⴤ]ႤႪႱႠ ႫႨႱႱႠ [ႣႠ ႢႠႬ]ႼႫႨႣႭႱ ႩႠ[ႪႭჂ] ႧჃႱႨ ႸႤႩႰႨႡႭႱ ႨႴႵႪႨ ႧჃႱႨ ႱႠႭჃႬႿႤႱႠ Ⴞ{ႭႪႭ} ႡႦჁ ႨႢႨ ႣႠႼႭჃႠႱ ႺႤႺႾႪႨႧႠ ႭჃႸႰႤႲႨႧႠ :::..
Version: L  Link to perikop2   
რომლისა ნიჩაბი ჴელთა შინა მისთა, და განწმიდოს კალოჲ თჳსი და შეკრიბოს იფქლი საუნჯესა, ხოლო ბზჱ იგი დაწუას ცეცხლითა.
Version: c  Link to cinant   
რომლისა ნიჩაბი ჴელთა მისთა, განწმიდოს კალოჲ თჳსი და შეკრიბოს იფქლი საუნჯესა, ხოლო ბზჱ დაწუას ცეცხლითა მით უშრეტითა.
Version: cR    
ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴌⴈⴙⴀⴁⴈ ⴤⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ, ⴂⴀⴌⴜⴋⴈⴃⴍⴑ ⴉⴀⴊⴍⴢ ⴇⴣⴑⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴉⴐⴈⴁⴍⴑ ⴈⴔⴕⴊⴈ ⴇⴣⴑⴈ ⴑⴀⴓⴌⴟⴄⴑⴀ, ⴞⴍⴊⴍ ⴁⴆⴡ ⴃⴀⴜⴓⴀⴑ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ ⴓⴘⴐⴄⴒⴈⴇⴀ.
Version: cP    
ႰႭႫႪႨႱႠ ႬႨႹႠႡႨ ჄႤႪႱႠ ႫႨႱႱႠ, ႢႠႬႼႫႨႣႭႱ ႩႠႪႭჂ ႧჃႱႨ ႣႠ ႸႤႩႰႨႡႭႱ ႨႴႵႪႨ ႧჃႱႨ ႱႠႭჃႬႿႤႱႠ, ႾႭႪႭ ႡႦჁ ႣႠႼႭჃႠ ႺႤႺႾႪႨႧႠ ႫႨႧ ႭჃႸႰႤႲႨႧႠ.
Version: cD    
ႰႭႫႪႨႱႠ-ႨႢႨ ႬႨႹႠႡႨ ჄႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ, ႣႠ ႢႠႬႼႫႨႣႭႱ ႩႠႪႭჂ ႧჃႱႨ ႣႠ ႸႤႩႰႨႡႭႱ ႨႴႵႪႨ ႫႨႱႨ ႱႠႭჃႬႿႤႱႠ, ႾႭႪႭ ႡႦჁ ႨႢႨ ႣႠႼႭჃႠႱ ႺႤႺႾႪႨႧႠ ႫႨႧ ႭჃႸႰႤႲႨႧႠ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
რომლისა ნიჩაბი ჴელთა მისთა, განწმიდოს კალოჲ თჳსი და შეკრიბოს იფქლი საუნჯესა, ხოლო ბზჱ დაწუას ცეცხლითა მით უშრეტითა.
Version: et 
Version: eF    
ႰႭႫႪႨႱႠ ႬႨႹႠႡႨ ჄႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ, ႢႠႬႼႫႨႣႭႱ ႩႠႪႭჂ ႧჃႱႨ ႣႠ ႸႤႩႰႨႡႭႱ ႨႴႵႪႨ ႱႠႭჃႬႿႤႱႠ, ႾႭႪႭ ႡႦჁ ႣႠႼႭჃႠႱ ႺႤႺႾႪႨႧႠ ႫႨႧ ႭჃႸႰႤႲႨႧႠ.
Version: eG    
ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴌⴈⴙⴀⴁⴈ ⴤⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ, ⴂⴀⴌⴜⴋⴈⴃⴍⴑ ⴉⴀⴊⴍⴢ ⴇⴣⴑⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴉⴐⴈⴁⴍⴑ ⴈⴔⴕⴊⴈ ⴑⴀⴓⴌⴟⴄⴑⴀ, ⴞⴍⴊⴍ ⴁⴆⴡ ⴃⴀⴜⴓⴀⴑ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ ⴓⴘⴐⴄⴒⴈⴇⴀ.
Version: eA 
Version: eB    
Ⴐ{ႭႫ}ႪႨႱႠ ႬႨႹႠႡႨ ჄႤႪႧႠ ႫႨႱႧႠ . ႢႠႬႼႫႨႣႭႱ ႩႠႪႭჂ ႧჃႱႨ . ႣႠ ႸႤႩႰႨႡႭႱ ႨႴႵႪႨ ႱႠႭჃႬႿႤႱႠ ႧჃႱႱႠ : Ⴞ{ႭႪႭ} ႡႦჁ ႨႢႨ ႣႠႼႭჃႠႱ ႺႤႺႾႪႨႧႠ ႭჃႸႰႤႲႨႧႠ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
რომლისა ნიჩაბი ჴელთა მისთა, განწმიდოს კალოჲ თჳსი და შეკრიბოს იფქლი საუნჯესა, ხოლო ბზე დაწუას ცეცხლითა მით უშრეტითა.
Version: gv 
Version: gH    
ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴌⴈⴙⴀⴁⴈ ⴤⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ, ⴂⴀⴌⴜⴋⴈⴃⴍⴑ ⴉⴀⴊⴍⴢ ⴇⴣⴑⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴉⴐⴈⴁⴍⴑ ⴈⴔⴕⴊⴈ ⴑⴀⴓⴌⴟⴄⴑⴀ, ⴞⴍⴊⴍ ⴁⴆⴄ ⴃⴀⴜⴓⴀⴑ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ ⴓⴘⴐⴄⴒⴈⴇⴀ.
Version: gI    
ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴌⴈⴙⴀⴁⴈ ⴤⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ, ⴂⴀⴌⴜⴋⴈⴃⴍⴑ ⴉⴀⴊⴍⴢ ⴇⴣⴑⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴉⴐⴈⴁⴍⴑ ⴈⴔⴕⴊⴈ ⴑⴀⴓⴌⴟⴄⴑⴀ, ⴞⴍⴊⴍ ⴁⴆⴄ ⴃⴀⴜⴓⴀⴑ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ ⴓⴘⴐⴄⴒⴈⴇⴀ.
Version: gK    
ⴐⴍⴋⴊⴈⴑⴀ ⴌⴈⴙⴀⴁⴈ ⴤⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ, ⴂⴀⴌⴜⴋⴈⴃⴍⴑ ⴉⴀⴊⴍⴢ ⴇⴣⴑⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴉⴐⴈⴁⴍⴑ ⴈⴔⴕⴊⴈ ⴑⴀⴓⴌⴟⴄⴑⴀ, ⴞⴍⴊⴍ ⴁⴆⴄ ⴃⴀⴜⴓⴀⴑ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ ⴓⴘⴐⴄⴒⴈⴇⴀ.

Verse: 13 
Version: G  Link to gnt   
Τότε παραγίνεται ᾽Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾽Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾽Ιωάννην τοῦ βαπτισϑῆναι ὑπ' αὐτοῦ.
Version: H  Link to armnt   
Յայնժամ գայ Յիսուս ի գալիլեէ ի յորդանան առ յովհաննէս՝ մկրտել ի նմանէ։
Version: a  Link to adisnt   
მაშინ მოვიდა იესუ გალილეაჲთ იორდანედ იოჰანესა ნათლის-ღებად მისგან.
Version: aC    
ႫႠႸႨႬ ႫႭႥႨႣႠ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ ႢႠႪႨႪႤႠჂႧ ႨႭႰႣႠႬႤႣ : ႨႭჀႠႬႤႱႠ ႬႠႧႪႨႱႶႤႡႠႣ : ႫႨႱႢႠႬ
Version: L  Link to perikop2   
მაშინ მოვიდა იესუ გალილეაჲთ იორდანედ იოჰანესა ნათლის-ღებად მისგან.
Version: c  Link to cinant   
მაშინ მოვიდა იესუ გალილეაჲთ იორდანედ იოვანესა ნათლის-ღებად მისგან.
Version: cR    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴂⴀⴊⴈⴊⴄⴀⴢⴇ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴃ ⴈⴍⴠⴀⴌⴄⴑⴀ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴚⴄⴋⴀⴃ ⴋⴈⴑ ⴋⴈⴄⴐ.
Version: cP    
ႫႠႸႨႬ ႫႭႥႨႣႠ ႨႤႱႭჃ ႢႠႪႨႪႤႠჂႧ ႨႭႰႣႠႬႤႣ ႨႭჀႠႬႤႱႠ ႬႠႧႪႨႱ-ႺႤႫႠႣ ႫႨႱ ႫႨႤႰ.
Version: cD    
ႫႠႸႨႬ ႫႭႥႨႣႠ ႨႤႱႭჃ ႢႠႪႨႪႤႠჂႧ ႨႭႰႣႠႬႤႣ ႨႭႥႠႬႤႱႠ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
მაშინ მოვიდა იესუ გალილეაჲთ იორდანედ იოვანესა ნათლის-ღებად მისგან.
Version: et 
Version: eF    
ႫႠႸႨႬ ႫႭႥႨႣႠ ႨႤႱႭჃ ႢႠႪႨႪႤႠჂႧ ႨႭႰႣႠႬႤႣ ႨႭႥႠႬႤႱႠ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱႢႠႬ.
Version: eG    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴂⴀⴊⴈⴊⴄⴀⴢⴇ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴃ ⴈ{ⴍⴅⴀ}ⴌⴡⴑⴀ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ.
Version: eA 
Version: eB    
ႫႠႸႨႬ ႫႭႥႨႣႠ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ ႢႠႪႨႪႤႠჂႧ ႨႭႰႣႠႬႤႣ . ႨႭႥႠႬႤႱႠ . ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ ႫႨႱ ႫႨႤႰ .
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
მაშინ მოვიდა იესუ გალილეაჲთ იორდანედ იოვანესა ნათლის-ღებად მისგან.
Version: gv 
Version: gH    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴂⴀⴊⴈⴊⴄⴀⴢⴇ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴃ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑⴀ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ.
Version: gI    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴂⴀⴊⴈⴊⴄⴀⴢⴇ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴃ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑⴀ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ.
Version: gK    
ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴈⴄⴑⴓ ⴂⴀⴊⴈⴊⴄⴀⴢⴇ ⴈⴍⴐⴃⴀⴌⴄⴃ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄⴑⴑⴀ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴃ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ.

Verse: 14 
Version: G  Link to gnt   
δὲ ᾽Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, ᾽Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
Version: H  Link to armnt   
Եւ յովհաննէս արգելու զնա՝ եւ ասէ. ինձ պիտոյ է ի քէն մկրտել՝ եւ դու՝ առ իս գաս։
Version: a  Link to adisnt   
ხოლო იოჰანე აყენებდა მას და ეტყოდა: მე შენგან მიჴმს ნათლის-ღებაჲ და შენ ჩემდა მოხუალ?
Version: aC    
Ⴞ{ႭႪႭ} ႨႭჀႠႬႤ ႠႷႤႬႤႡႣႠ ႫႠႱ ႣႠ ႤႲႷႭႣႠ ႫႤ ႸႤႬႢႠႬ ႫႨჄႫႱ ႬႠႧႪႨႱႶႤႡႠჂ : ႣႠ ႸႤႬ ႹႤႫႣႠ ႫႭႾႭჃႠႪ
Version: L  Link to perikop2   
ხოლო იოჰანე აყენებდა მას და ეტყოდა: მე შენგან მიჴმს ნათლის-ღებაჲ, და შენ ჩემდა მოხუალა?
Version: c  Link to cinant   
ხოლო იოვანე აყენებდა მას და ეტყოდა: მე მიჴმს შენ მიერ ნათლის-ღებაჲ, და შენ ჩემდა მოხუალა?
Version: cR    
ⴞⴍⴊⴍ ⴈⴍⴠⴀⴌⴄ ⴀⴗⴄⴌⴄⴁⴃⴀ ⴋⴀⴑ ⴃⴀ ⴄⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴋⴄ ⴋⴈⴤⴋⴑ ⴘⴄⴌ ⴋⴈⴄⴐ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴢ, ⴃⴀ ⴘⴄⴌ ⴙⴄⴋⴃⴀ ⴋⴍⴞⴓⴀⴊⴀ?
Version: cP    
ႾႭႪႭ ႨႭჀႠႬႤ ႠႷႤႬႤႡႣႠ ႫႠႱ ႣႠ ႤႲႷႭႣႠ: ႫႤ ႫႨჄႫႱ ႸႤႬ ႫႨႤႰ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠჂ, ႣႠ ႸႤႬ ႹႤႫႣႠ ႫႭႾႭჃႠႪႠ?
Version: cD    
ႾႭႪႭ ႨႭႥႠႬႤ ႠႷႤႬႤႡႣႠ ႫႠႱ ႣႠ ႤႲႷႭႣႠ: ႫႤ ႫႨჄ(Ⴋ)Ⴑ ႸႤႬ ႫႨႤႰ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠႣ, ႣႠ ႸႤႬ ႹႤႫႣႠ ႫႭႾႭჃႠႪႠ?
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
ხოლო იოვანე აყენებდა მას და ეტყოდა: მე მიჴმს შენ მიერ ნათლის-ღებაჲ, და შენ ჩემდა მოხუალა?
Version: et 
Version: eF    
ႾႭႪႭ ႨႭႥႠႬႤ ႠႷႤႬႤႡႣႠ ႫႠႱ ႣႠ ႤႲႷႭႣႠ: ႫႤ ႫႨჄႫႱ ႸႤႬ ႫႨႤႰ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠჂ, ႣႠ ႸႤႬ ႹႤႫႣႠ ႫႭႾႭჃႠႪႠ?
Version: eG    
ⴞⴍⴊⴍ ⴈ{ⴍⴅⴀ}ⴌⴡ ⴀⴗⴄⴌⴄⴁⴃⴀ ⴋⴀⴑ ⴃⴀ ⴄⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴋⴄ ⴋⴈⴤⴋⴑ ⴘⴄⴌ ⴋⴈⴄⴐ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴢ, ⴃⴀ ⴘⴄⴌ ⴙⴄⴋⴃⴀ ⴋⴍⴞⴓⴀⴊⴀ?
Version: eA 
Version: eB    
Ⴞ{ႭႪႭ} ႨႭႥႠႬႤ . ႠႷႤႬႤႡႣႠ ႫႠႱ . ႣႠ ႤႲႷႭႣႠ : ႫႤ ႫႨჄႫႱ ႸႤႬ ႫႨႤႰ ႬႠႧႪႨႱ-ႶႤႡႠჂ . ႣႠ ႸႤႬ ႹႤႫႣႠ ႫႭႾႭჃႠႪႠ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
ხოლო იოვანე აყენებდა მას და ეტყოდა: მე მიჴმს შენ მიერ ნათლის-ღებაჲ, და შენ ჩემდა მოხუალა?
Version: gv 
Version: gH    
ⴞⴍⴊⴍ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴀⴗⴄⴌⴄⴁⴃⴀ ⴋⴀⴑ ⴃⴀ ⴄⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴋⴄ ⴋⴈⴤⴋⴑ ⴘⴄⴌ ⴋⴈⴄⴐ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴢ, ⴃⴀ ⴘⴄⴌ ⴙⴄⴋⴃⴀ ⴋⴍⴞⴓⴀⴊⴀ?
Version: gI    
ⴞⴍⴊⴍ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴀⴗⴄⴌⴄⴁⴃⴀ ⴋⴀⴑ ⴃⴀ ⴄⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴋⴄ ⴋⴈⴤⴋⴑ ⴘⴄⴌ ⴋⴈⴄⴐ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴢ, ⴃⴀ ⴘⴄⴌ ⴙⴄⴋⴃⴀ ⴋⴍⴞⴓⴀⴊⴀ?
Version: gK    
ⴞⴍⴊⴍ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴀⴗⴄⴌⴄⴁⴃⴀ ⴋⴀⴑ ⴃⴀ ⴄⴒⴗⴍⴃⴀ: ⴋⴄ ⴋⴈⴤⴋⴑ ⴘⴄⴌ ⴋⴈⴄⴐ ⴌⴀⴇⴊⴈⴑ-ⴖⴄⴁⴀⴢ, ⴃⴀ ⴘⴄⴌ ⴙⴄⴋⴃⴀ ⴋⴍⴞⴓⴀⴊⴀ?

Verse: 15 
Version: G  Link to gnt   
ἀποκριϑεὶς δὲ ᾽Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, ῎Αϕες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀϕίησιν αὐτόν.
Version: H  Link to armnt   
Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնա. թոյլ տուր այժմ, զի այսպէս վայել է մեզ լնուլ զամենայն արդարութիւնս. եւ ապա թոյլ ետ նմա։
Version: a  Link to adisnt   
მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: აცადე აწ, რამეთუ ესრე შუენის ჩუენდა აღსრულებად ყოვლისა სიმართლისა. მაშინღა მიუშუა მას.
Version: aC    
ႫႨႭჃႢႭ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ ႣႠ ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႱ : ႠႺႠႣႤ ႠႼ Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႤႱႰႤ ႸႭჃႤႬႨႱ Ⴙ{ႭჃႤ}ႬႣႠ ႠႶႱႰႭჃႪႤ[ႡႠႣ ႷႭ]ႥႪႨႱႠ ႱႨႫႠႰႧႪႨႱႠ : ႫႠႸႨႬႶႠ ႫႨႭჃႸႭჃႠ ႫႠႱ
Version: L  Link to perikop2   
მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: აცადე აწ, რამეთუ ესრე ჯერ-არს ჩუენდა აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ. მაშინ მიუშუა მას.
Version: c  Link to cinant   
ხოლო იესუ მიუგო და ჰრქუა მას: აცადე აწ, რამეთუ ესრჱთ ჯერ-არს აღსრულებად ჩუენდა ყოველი სიმართლჱ. მაშინ მიუშუა მას იოვანე.
Version: cR    
ⴞⴍⴊⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴋⴈⴓⴂⴍ ⴃⴀ ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴑ: ⴀⴚⴀⴃⴄ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴐⴡⴇ ⴘⴄⴠⴂⴀⴅⴑ ⴙⴓⴄⴌⴃⴀ ⴀⴖⴑⴐⴓⴊⴄⴁⴀⴃ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴑⴈⴋⴀⴐⴇⴊⴡ. ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴓⴒⴄⴅⴀ ⴋⴀⴑ.
Version: cP    
ႾႭႪႭ ႨႤႱႭჃ ႫႨႭჃႢႭ ႣႠ ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႱ: ႠႺႠႣႤ, ႰႠႫႤႧႭჃ ႤႱႰჁႧ ႸႤჀႢႠႥႱ ႹႭჃႤႬႣႠ ႠႶႱႰႭჃႪႤႡႠႣ ႷႭႥႤႪႨ ႱႨႫႠႰႧႪჁ. ႫႠႸႨႬ ႭჃႲႤႥႠ ႫႠႱ.
Version: cD    
ႫႨႭჃႢႭ ႨႤႱႭჃ ႣႠ ჀႰႵႭჃႠ: ႠႺႠႣႤ ႠႼ, ႰႠႫႤႧႭჃ ႤႱႰႤ ႿႤႰ-ႠႰႱ ႹႤႫႣႠ ႠႶႱႰႭჃႪႤႡႠႣ ႷႭႥႤႪႨ ႱႨႫႠႰႧႪႤ. ႫႠႸႨႬ ႫႨႭჃႸ(ႭჃ)Ⴀ ႫႠႱ ႨႭႥႠႬႤ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
ხოლო იესუ მიუგო და ჰრქუა მას: აცადე აწ, რამეთუ ესრჱთ ჯერ-არს აღსრულებად ჩუენდა ყოველი სიმართლჱ. მაშინ მიუშუა მას იოვანე.
Version: et 
Version: eF    
ႾႭႪႭ ႨႤႱႭჃ ႫႨႭჃႢႭ ႣႠ ჀႰႵႭჃႠ ႫႠႱ: ႠႺႠႣႤ ႠႼ, ႰႠႫႤႧႭჃ ႤႱႰႤႧ ႿႤႰ-ႠႰႱ ႠႶႱႰႭჃႪႤႡႠႣ ႷႭႥႤႪႨ ႱႨႫႠႰႧႪႤ. ႫႠႸႨႬ ႫႨႭჃႸႭჃႠ ႫႠႱ ႨႭႥႠႬႤ.
Version: eG    
ⴋⴈⴓⴂⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴃⴀ ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴑ: ⴀⴚⴀⴃⴄ ⴀⴜ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴐⴄⴇ ⴟⴄⴐ-ⴀⴐⴑ ⴀⴖⴑⴐⴓⴊⴄⴁⴀⴃ ⴙⴓⴄⴌⴃⴀ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴑⴈⴋⴀⴐⴇⴊⴡ. ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴈⴓⴘⴓⴀ ⴋⴀⴑ ⴈ{ⴍⴅⴀ}ⴌⴡ.
Version: eA 
Version: eB    
Ⴞ{ႭႪႭ} Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ ႫႨႭჃႢႭ . ႣႠ Ⴠ{Ⴐ}Ⴕ{ႭჃ}Ⴀ ႫႠႱ . ႠႺႠႣႤ ႠႼ . Ⴐ{ႠႫႤႧႭჃ} ႤႱႰჁႧ ႸႤჀႢႠႥႱ ႹႭჃႤႬႣႠ . ႠႶႱႰႭჃႪႤႡႠႣ . Ⴗ{ႭႥႤႪ}Ⴈ ႱႨႫႠႰႧႪჁ : ႫႠႸႨႬ ႫႨႭჃႲႤႥႠ ႫႠႱ .
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: აცადე აწ, რამეთუ ესრეთ შუენის ჩუენდა აღსრულებად ყოველი სიმართლე. მაშინ მიუშუა მას.
Version: gv 
Version: gH    
ⴋⴈⴓⴂⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴃⴀ ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴑ: ⴀⴚⴀⴃⴄ ⴀⴜ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴐⴄⴇ ⴘⴓⴡⴌⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌⴃⴀ ⴀⴖⴑⴐⴓⴊⴄⴁⴀⴃ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴑⴈⴋⴀⴐⴇⴊⴄ. ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴈⴓⴘⴓⴀ ⴋⴀⴑ.
Version: gI    
ⴋⴈⴓⴂⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴃⴀ ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴑ: ⴀⴚⴀⴃⴄ ⴀⴜ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴐⴄⴇ ⴘⴓⴡⴌⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌⴃⴀ ⴀⴖⴑⴐⴓⴊⴄⴁⴀⴃ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴑⴈⴋⴀⴐⴇⴊⴄ. ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴈⴓⴘⴓⴀ ⴋⴀⴑ.
Version: gK    
ⴋⴈⴓⴂⴍ ⴈⴄⴑⴓ ⴃⴀ ⴠⴐⴕⴓⴀ ⴋⴀⴑ: ⴀⴚⴀⴃⴄ ⴀⴜ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴄⴑⴐⴄⴇ ⴘⴓⴄⴌⴈⴑ ⴙⴓⴄⴌⴃⴀ ⴀⴖⴑⴐⴓⴊⴄⴁⴀⴃ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴑⴈⴋⴀⴐⴇⴊⴄ. ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴋⴈⴓⴘⴓⴀ ⴋⴀⴑ.

Verse: 16 
Version: G  Link to gnt   
βαπτισϑεὶς δὲ ᾽Ιησοῦς εὐϑὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχϑησαν [αὐτῷ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] ϑεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν·
Version: H  Link to armnt   
Եւ իբրեւ մկրտեցաւ Յիսուս, ել վաղվաղակի ի ջրոյ անտի. եւ ահա բացան նմա երկինք. եւ ետես զհոգին Աստուծոյ զի իջանէր իբրեւ զաղաւնի եւ գայր ի վերայ նորա։
Version: a  Link to adisnt   
და ნათელ-იღო იესუ და მუნქუესვე აღმოჴდა მიერ წყლით. და მეყსეულად განეხუნეს მას ცანი და იხილა სული ღმრთისაჲ გარდამომავალი, ვითარცა ტრედი, და მომავალი მის ზედა.
Version: aC    
ႣႠ ႬႠႧႤႪႨႶႭ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ ႣႠ ႫႭჃႬႵႭჃႤႱႥႤ ႠႶႫႭჄႣႠ ႫႨႤႰ ႼႷႪႨႧ ႣႠ ႫႤႷႱႤႭჃႪႠႣ ႢႠႬႤႾႭჃႬႤႱ ႫႠႱ ႺႠႬႨ : ႣႠ ႨႾႨႪႠ ႱႭჃႪႨ Ⴖ{ႫႰ}ႧႨႱႠჂ ႢႠႰႣႠႫႭႫႠႥႠႪႨ Ⴅ{ႨႧႠႰႺ}Ⴀ ႲႰႤႣႨ : ႣႠ ႫႭႫႠႥႠႪႨ ႫႨႱ Ⴆ{ႤႣ}Ⴀ
Version: L  Link to perikop2   
და ნათელ-იღო იესუ. და მუნთქუესევე აღმოსლვასა მისსა მიერ წყლით მეყსეულად განეხუნეს ცანი, და იხილა სული ღმრთისაჲ, გარდამომავალი, ვითარცა ტრედი, მის ზედა.
Version: c  Link to cinant   
და ნათელ-იღო იესუ. და რაჟამს აღმოვიდოდა წყლისა მისგან, და, აჰა, განეხუნეს მას ცანი, და იხილა სული ღმრთისაჲ, გარდამომავალი, ვითარცა ტრედი, მოვიდა და დაადგრა მას ზედა.
Version: cR    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴍ ⴈⴄⴑⴓ. ⴃⴀ ⴋⴄⴗⴑⴄⴓⴊⴀⴃ ⴀⴖⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴜⴗⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴃⴀ, ⴂⴀⴌⴄⴞⴓⴌⴄⴑ ⴋⴀⴑ ⴚⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴈⴞⴈⴊⴀ ⴑⴓⴊⴈ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ, ⴂⴀⴐⴃⴀⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈ ⴋⴈⴑ ⴆⴄⴃⴀ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴒⴐⴄⴃⴈ.
Version: cP    
ႣႠ ႬႠႧႤႪ-ႨႶႭ ႨႤႱႭჃ. ႣႠ ႫႤႷႱႤႭჃႪႠႣ ႠႶႫႭႥႨႣႠ ႼႷႪႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ, ႣႠ, ႢႠႬႤႾႭჃႬႤႱ ႫႠႱ ႺႠႬႨ, ႣႠ ႨႾႨႪႠ ႱႭჃႪႨ ႶႫႰႧႨႱႠჂ, ႢႠႰႣႠႫႭႫႠႥႠႪႨ ႫႨႱ ႦႤႣႠ, ႥႨႧႠႰႺႠ ႲႰႤႣႨ.
Version: cD    
ႣႠ ႬႠႧႤႪ-ႨႶႭ ႨႤႱႭჃ. ႣႠ ႰႠႯႠႫႱ ႠႶႫႭႥႨႣႭႣႠ ႼႷႪႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ, ႣႠ, ႠჀႠ, ႢႠႬႤႾႭჃႬႤႱ ႺႠႬႨ, ႣႠ ႨႾႨႪႠ ႱႭჃႪႨ ႶႫႰႧႨႱႠჂ, ႢႠႰႣႠႫႭႫႠႥႠႪႨ ႫႨႱ ႦႤႣႠ, ႥႨႧႠႰႺႠ ႲႰႤႣႨ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
და ნათელ-იღო იესუ. და რაჟამს აღმოვიდოდა წყლისა მისგან, და, აჰა, განეხუნეს მას ცანი, და იხილა სული ღმრთისაჲ, გარდამომავალი, ვითარცა ტრედი, მოვიდა და დაადგრა მას ზედა.
Version: et 
Version: eF    
ႣႠ ႬႠႧႤႪ-ႨႶႭ ႨႤႱႭჃ. ႣႠ ႰႠႯႠႫႱ ႠႶႫႭႥႨႣႭႣႠ ႼႷႪႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ, ႣႠ, ႠჀႠ, ႢႠႬႤႾႭჃႬႤႱ ႫႠႱ ႺႠႬႨ, ႣႠ ႨႾႨႪႠ ႱႭჃႪႨ ႶႫႰႧႨႱႠჂ, ႢႠႰႣႠႫႭႫႠႥႠႪႨ, ႥႨႧႠႰႺႠ ႲႰႤႣႨ, ႫႭႥႨႣႠ ႣႠ ႣႠႠႣႢႰႠ ႫႠႱ ႦႤႣႠ.
Version: eG    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴍ ⴈⴄⴑⴓ. ⴃⴀ ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ ⴀⴖⴋⴍⴅⴈⴃⴍⴃⴀ ⴜⴗⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴃⴀ, ⴀⴠⴀ, ⴂⴀⴌⴄⴞⴓⴌⴄⴑ ⴋⴀⴑ ⴚⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴈⴞⴈⴊⴀ ⴑⴓⴊⴈ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ, ⴂⴀⴐⴃⴀⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴒⴐⴄⴃⴈ, ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴃⴀ ⴃⴀⴀⴃⴂⴐⴀ ⴋⴀⴑ ⴆⴄⴃⴀ.
Version: eA 
Version: eB    
ႣႠ ႬႠႧႤႪ-ႨႶႭ Ⴈ{ႤႱႭ}Ⴣ : ႣႠ ႫႤႷႱႤႭჃႪႠႣ . ႠႶႫႭႥႨႣႠ . ႼႷႪႨႱႠ ႫႨႱႢႠႬ, ႣႠ, ႠჀႠ . ႢႠႬႤႾႭჃႬႤႱ ႺႠႬႨ . ႣႠ ႨႾႨႪႠ ႱႭჃႪႨ Ⴖ{ႫႰႧႨႱႠ}Ⴢ . ႢႠႰႣႠႫႭႫႠႥႠႪႨ ႫႨႱ Ⴆ{ႤႣ}Ⴀ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
და ნათელ-იღო იესუ. და მეყსეულად აღმოვიდა რაჲ წყლისა მისგან, და, აჰა, განეხუნეს მას ცანი, და იხილა სული ღმრთისაჲ, გარდამომავალი, ვითარცა ტრედი, მოვიდა და დაადგრა მას ზედა.
Version: gv 
Version: gH    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴍ ⴈⴄⴑⴓ. ⴃⴀ ⴋⴄⴗⴑⴄⴓⴊⴀⴃ ⴀⴖⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴐⴀⴢ ⴜⴗⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴃⴀ, ⴀⴠⴀ, ⴂⴀⴌⴄⴞⴓⴌⴄⴑ ⴋⴀⴑ ⴚⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴈⴞⴈⴊⴀ ⴑⴓⴊⴈ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ, ⴂⴀⴐⴃⴀⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴒⴐⴄⴃⴈ, ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴃⴀ ⴃⴀⴀⴃⴂⴐⴀ ⴋⴀⴑ ⴆⴄⴃⴀ.
Version: gI    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴍ ⴈⴄⴑⴓ. ⴃⴀ ⴋⴄⴗⴑⴄⴓⴊⴀⴃ ⴀⴖⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴐⴀⴢ ⴜⴗⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴃⴀ, ⴀⴠⴀ, ⴂⴀⴌⴄⴞⴓⴌⴄⴑ ⴋⴀⴑ ⴚⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴈⴞⴈⴊⴀ ⴑⴓⴊⴈ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ, ⴂⴀⴐⴃⴀⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴒⴐⴄⴃⴈ, ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴃⴀ ⴃⴀⴀⴃⴂⴐⴀ ⴋⴀⴑ ⴆⴄⴃⴀ.
Version: gK    
ⴃⴀ ⴌⴀⴇⴄⴊ-ⴈⴖⴍ ⴈⴄⴑⴓ. ⴃⴀ ⴋⴄⴗⴑⴄⴓⴊⴀⴃ ⴀⴖⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴐⴀⴢ ⴜⴗⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴃⴀ, ⴀⴠⴀ, ⴂⴀⴌⴄⴞⴓⴌⴄⴑ ⴋⴀⴑ ⴚⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴈⴞⴈⴊⴀ ⴑⴓⴊⴈ ⴖⴋⴐⴇⴈⴑⴀⴢ, ⴂⴀⴐⴃⴀⴋⴍⴋⴀⴅⴀⴊⴈ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴒⴐⴄⴃⴈ, ⴋⴍⴅⴈⴃⴀ ⴃⴀ ⴃⴀⴀⴃⴂⴐⴀ ⴋⴀⴑ ⴆⴄⴃⴀ.

Verse: 17 
Version: G  Link to gnt   
καὶ ἰδοὺ ϕωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα.
Version: H  Link to armnt   
ահա ձայն յերկնից՝ որ ասէր. դա է որդի իմ սիրելի, ընդ որ հաճեցայ։
Version: a  Link to adisnt   
და, აჰა, ჴმაჲ იყო ზეცით და თქუა: ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი მთნავს.
Version: aC    
ႣႠ ႠჀႠ ჄႫႠჂ ႨႷႭ ႦႤႺႨႧ ႣႠ ႧႵႭჃႠ ႤႱႤ ႠႰႱ ႻჁ ႹႤႫႨ ႱႠ[ႷႭჃႠႰ]ႤႪႨ Ⴐ{ႭႫႤ}ႪႨ ႫႧႬႠႥႱ :::...
Version: L  Link to perikop2   
და აჰა ჴმაჲ იყო ზეცით და თქუა: ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ.
Version: c  Link to cinant   
და ჴმაჲ იყო ზეცით და თქუა: ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ.
Version: cR    
ⴃⴀ ⴤⴋⴀⴢ ⴈⴗⴍ ⴆⴄⴚⴈⴇ ⴃⴀ ⴇⴕⴓⴀ: ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴛⴡ ⴙⴄⴋⴈ ⴑⴀⴗⴓⴀⴐⴄⴊⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴄ ⴑⴀⴇⴌⴍ-ⴅⴈⴗⴀⴅ.
Version: cP    
ႣႠ ჄႫႠჂ ႨႷႭ ႦႤႺႨႧ ႣႠ ႧႵႭჃႠ: ႤႱႤ ႠႰႱ ႻჁ ႹႤႫႨ ႱႠႷႭჃႠႰႤႪႨ, ႰႭႫႤႪႨ ႫႤ ႱႠႧႬႭ-ႥႨႷႠႥ.
Version: cD    
ႣႠ ჄႫႠჂ ႨႷႭ ႦႤႺႨႧ ႢႠႰႣႠႫႭ ႣႠ ႧႵႭჃႠ: ႤႱႤ ႠႰႱ ႻჁ ႹႤႫႨ ႱႠႷႭჃႠႰႤႪႨ, ႰႭႫႤႪႨ ႫႤ ႱႠႧႬႭ-ႥႨႷႠႥ.
Version: cE 
Version: cQ 
Version: cAn 
Version: e    
და ჴმაჲ იყო ზეცით და თქუა: ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ.
Version: et 
Version: eF    
ႣႠ ႧႵႭჃႠ: ႤႱႤ ႠႰႱ ႻႤ ႹႤႫႨ ႱႠႷႭჃႠႰႤႪႨ, ႰႭႫႤႪႨ ႫႤ ႱႠႧႬႭ-ႥႨႷႠႥ.
Version: eG    
ⴃⴀ ⴤⴋⴀⴢ ⴈⴗⴍ ⴆⴄⴚⴈⴇ ⴃⴀ ⴇⴕⴓⴀ: ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴛⴡ ⴙⴄⴋⴈ ⴑⴀⴗⴓⴀⴐⴄⴊⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴄ ⴑⴀⴇⴌⴍ-ⴅⴈⴗⴀⴅ.
Version: eA 
Version: eB    
ႣႠ ჄႫႠჂ ႨႷႭ ႦႤႺႨႧ ႣႠ ႧႵႭჃႠ . ႤႱႤ ႠႰႱ ႻჁ ႹႤႫႨ ႱႠႷႭჃႠႰႤႪႨ . Ⴐ{ႭႫႤႪ}Ⴈ ႫႤ ႱႠႧႬႭ-ႥႨႷႠႥ :
Version: ek 
Version: g  Link to giornt   
და ჴმაჲ იყო ზეცით და თქუა: ესე არს ძე ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ.
Version: gv 
Version: gH    
ⴃⴀ ⴤⴋⴀⴢ ⴈⴗⴍ ⴆⴄⴚⴈⴇ ⴃⴀ ⴇⴕⴓⴀ: ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴛⴄ ⴙⴄⴋⴈ ⴑⴀⴗⴓⴀⴐⴄⴊⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴄ ⴑⴀⴇⴌⴍ-ⴅⴈⴗⴀⴅ.
Version: gI    
ⴃⴀ ⴤⴋⴀⴢ ⴈⴗⴍ ⴆⴄⴚⴈⴇ ⴃⴀ ⴇⴕⴓⴀ: ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴛⴄ ⴙⴄⴋⴈ ⴑⴀⴗⴓⴀⴐⴄⴊⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴄ ⴑⴀⴇⴌⴍ-ⴅⴈⴗⴀⴅ.
Version: gK    
ⴃⴀ ⴤⴋⴀⴢ ⴈⴗⴍ ⴆⴄⴚⴈⴇ ⴃⴀ ⴇⴕⴓⴀ: ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴛⴄ ⴙⴄⴋⴈ ⴑⴀⴗⴓⴀⴐⴄⴊⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴄ ⴑⴀⴇⴌⴍ-ⴅⴈⴗⴀⴅ.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Tetraevangelium (synopsis completa).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.