TITUS
Klarjeti Polycephalion
Part No. 3
Previous part

Text: 5 
Page of edition: 208 
Line of edition: 1  მეოთხე[სა] კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა საკითხავი, თქუმული იოანე
Line of edition: 2 
ბოლნელ ეპისკოპოსისაჲ, თარგმანებაჲ სახარებისაჲ ლუკაჲს თავისაჲ "უძღებისა
Line of edition: 3 
მისთჳს", მწუხრისა ჟამსა საკითხავი: "მამაო მომეც მე, რომელი მხუდების
Line of edition: 4 
სამჳდრებელისა ჩემისაჲ..."


Line of edition: 5       ყოვლადვე ვქადაგებთ ღმრთისა კაცთმოყუარებასა, რაჲთა ღირს ვიქმნენით
Line of edition: 6    
მისგან ცხორებად. მოვიქცევით ეგრევე კუალად. თანა-მაც მე ესე საქმედ
Line of edition: 7    
ჩუენისა სარგებელისათჳს და მერმისა საუკუნოჲსა ემბაზისაგან. გამობრწყინდეს
Line of edition: 8    
ვარსკულავნი და რამეთუ მისგან... ვცხომდეთ. ვიტყოდით მისთჳს და
Line of edition: 9    
ვთქუათ, რომელი-იგი თქუა მეუფემან ქრისტემან კაცთმოყუარემან კაცთმოყუარისა
Line of edition: 10    
მამისაგან, რამეთუ ღირს მითხრობად სახიერებაჲ მამისაჲ. ვიტყოდი კუალად
Line of edition: 11    
იგავსა უძღებისა მისთჳს და ვისწავოთ, ვითარ-იგი ღირს ვედრებაჲ ჩუენთა
Line of edition: 12    
ცოდვათა და ბრალთათჳს და რომლითა ვპოოთ მოტევებაჲ ცოდვათა
Line of edition: 13    
ჩუენთაჲ.
Line of edition: 14       
"კაცი ვინმე იყო და ესხნეს ორ ძე" _ იგავად იტყჳს მაცხოვარი, არა ცხადად
Line of edition: 15    
ამისთჳს, რამეთუ თჳსისა მამისასა, ვითარცა კაცისა... ძემან მამასა
Line of edition: 16    
თჳსსა. და ვინ არს უმრწემჱსი იგი ძჱ? არამედ რომელსა ჰქონან გულისსიტყუანი
Line of edition: 17    
უთმინოებისანი და უმეცრებისანი. და ვერ იცნა შემოქმედი შექმნულმან,
Line of edition: 18    
რამეთუ არა პატივ-სცა... და განეშორა ღმრთისაგან და ღმერთი განეშორა
Line of edition: 19    
მისგან, რაჲთა არა უნებლებით მოიყვანის, რომელსა არა უნებ მსახურებაჲ
Line of edition: 20    
მისი, რომელნი არა თჳსით ნებსით იქმან კეთილსა. "და მუნ განაბნია ყოველი
Line of edition: 21    
საცხორებელი მისი და ცხომდებოდა იგი არაწმიდად". და მუნ წარწყმიდა
Line of edition: 22    
სული ... იგი სიმდიდრჱ და მუნ განსცხრებოდა სიმღერითა და მთრვალობითა
Line of edition: 23    
და გლახაკ იქმნა... კეთილი არად სარგებელ არს. სადა იეფობაჲ ბოროტისაჲ,
Line of edition: 24    
მუნ მოკლებაჲ კეთილისაჲ. და მერმე იგიცა მოკლებულ იქმნა, რამეთუ
Line of edition: 25    
არაჲ დაშთა მის თანა სიბოროტითა და უთმინოებითა. მერმე წარვიდა და
Line of edition: 26    
"შეეყო ერთსა მოქალაქეთაგანსა მის სოფლისასა. და წარავლინა მან ველსა
Line of edition: 27    
გარე ძოვნად ღორთა". ესევითარი პატივი მისციან ეშმაკთა, რომელნი ჰმსახურებენ
Line of edition: 28    
მათ. ესეთი ნიჭი მისციან, რომელნი და(!) უნებნ განღებად მუცლისა...
Line of edition: 29    
მიმართ ვერ ძალ-უც, უკუეთუ ვხადო მამად ჩემდა, უკუეთუმცა არა
Line of edition: 30    
შემინდო.
Line of edition: 31       
დაღაცათუ არა ღირს ვარ ხდად მამად ჩემდა საქმეთაგან, ვერ ძალ-უც,
Line of edition: 32    
უკუეთუ შეურდე მას, თუმცა არა მომიტევნა ცოდვანი ჩემნი. ვერ... ურჩულოებათა
Line of edition: 33    
თჳსთა.
Line of edition: 34       
მოიხილა მისა, რომელი ჰხედავს ცოდვილთა და ელის სინანულსა. "იხილა
Line of edition: 35    
იგი მამამან მისმან და განიხარა", რამეთუ მამაჲ არს მოწყალე და ღმერთი
Line of edition: 36    
არს ბუნებათაჲ და მირბიოდა და მოეხჳა ყელსა მისსა.
Line of edition: 37       
არა მოელოდა, რომელი ელოდა შეწყალებასა, არამედ თჳთ იგი წინამიეგებვოდა
Line of edition: 38    
მას. არა სძაგდა სიძვითა შესუარული იგი ქედი მისი, არამედ
Line of edition: 39    
წმიდათა ჴელთა მისთა გარე-მოასხმიდა და ფრიად ამბორს-უყოფდა მას.
Line of edition: 40       
საკჳრველი საქმჱ! ხოლო მოწყალებასა ღმრთისასა ვე ჰხედავა მისსა მას
Line of edition: 41    
სიტკბოებასა და აურაცხელსა მას მისსა სიმდაბლესა? ვითარმედ იგი მიიწი...
Line of edition: 42    
იხილა ღმერთი ყუავილად, ვინ იხილა მსაჯული ცოდვილთა ნუგეშინისმცემელად?
Line of edition: 43    
არამედ გარნა ვითარცა მოწყალესა ჰნებავს, იქმნების.

Page of edition: 209 
Line of edition: 1       
არა კმა იყოა მეძვისა მის ზედა ესოდენი კაცთმოყუარებაჲ, რომელ არს
Line of edition: 2    
ჭეშმარიტად მჴსნელი? არამედ ოდეს მოვიდოდა მეძავი იგი, ესრჱთ იტყოდა
Line of edition: 3    
გულსა თჳსსა: ესრე ვჰრქუა მამასა ჩემსა. და მერმე იტყოდა: მამაო, არა შეიგინების
Line of edition: 4    
სახელი შენი. მამაო, შეიწირე ვედრებაჲ ჩემი ცოდვილისაჲ. მამაო,
Line of edition: 5    
სიხარულით, შემოქმედო ბუნებით, არა დავფარო, რომელი შენ იხილე. არა
Line of edition: 6    
უვარ-ვყო, რომელი შენ იცი. "მიცოდავს ცად მიმართ და შენ წინაშე და არა
Line of edition: 7    
ღირს ვარ წოდებად ძედ შენდა." არამედ თავით ჩემით გევედრები და თავსა
Line of edition: 8    
ჩემსა ვშჯი და არა ღირს ვარ... ვერ ვიკადრებ თუალთა აღხილვად წმიდასა
Line of edition: 9    
წმიდათასა. დამადგინე კათაკუმეველთა თანა კართა თანა ეკლესიისათა, რაჲთა
Line of edition: 10    
ვიხილო, რომელი აღესრულების ეკლესიასა შინა. და ვიხილო განყოფაჲ მადლთაჲ
Line of edition: 11    
მათ შენთაჲ... "ბეჭედი ჴელსა მისსა", რომელ არს სულისაგან,
Line of edition: 12    
და დაიფაროს მისგან, რაჲთა ჩემი ბეჭედი იყოს ყოველთა მბრძოლთა წინააღმდგომ.
Line of edition: 13    
და მისცენით "ჴამლნი ფერჴთა მისთა", ნუუკუ პოვოს გუელმან მან
Line of edition: 14    
ქუსლი მისი შიშუელი, რაჲთა შეიცუას ჴამლი ფერჴთა მისთა და დატკებნოს
Line of edition: 15    
თავი ვეშაპისაჲ მის და ვიდოდის მცნებათა გზასა. "და მოიბით ზუარაკი იგი
Line of edition: 16    
წამებული და დაკალთ, რომელსა არა დადებულ არს უღელი ცოდვისაჲ. ვჭამოთ
Line of edition: 17    
და განვიხაროთ, რამეთუ ძე ესე ჩემი მომკუდარ იყო და განცოცხლდა,
Line of edition: 18    
წარწყმედულ იყო და იპოვა". და ჯერ-არს ჩემდა სიხარული და მხიარულებაჲ.
Line of edition: 19    
"და იწყეს განცხრომად, რომელ არს განცხრომაჲ სულისაჲ... ესე განცხრომისაჲ?
Line of edition: 20    
ხოლო მან ჰრქუა მას: რამეთუ ძმაჲ შენი მოსრულ არს და მამამან
Line of edition: 21    
შენმან დაკლა ზუარაკი იგი ჭამებული, რამეთუ ცოცხლებით მოიყვანა
Line of edition: 22    
იგი. ხოლო განრისხნა და არა უნდა შინა შესლვად. განრისხნა მართალი იგი,
Line of edition: 23    
ხოლო მამაჲ მისი გამოვიდა და ჰლოცვიდა მას".
Line of edition: 24       
არა თუ შეურაცხ-ჰყოფს სიტყუასა მართლისასა მამაჲ, არამედ ღაღადებს
Line of edition: 25    
და უჩუენებს ფრიადსა მოწყალებასა მისსა და მოაჴსენებს აურაცხელსა მისსა
Line of edition: 26    
სახიერებასა. რამეთუ მამაჲ მისი მოსრულ იყო და ევედრებოდა მას. "და მან
Line of edition: 27    
მიუგო და ჰრქუა: აჰა ესერა, ესოდენი ჟამი გმონე და არასადა მომეც თიკანი
Line of edition: 28    
ერთი თხათაჲ, თუმცა მეგობართა ჩემთა თანა ვიხარე. და ოდეს მოვიდა ძმაჲ
Line of edition: 29    
ესე ჩემი, რომელმან შეჭამა ყოველი მონაგები მეძავთა თანა, დაუკალ ზუარაკი
Line of edition: 30    
იგი ჭამებული" და შეჰმოსე სამოსელი იგი პირველი. ხოლო რაჲ არს
Line of edition: 31    
ზუარაკი იგი? თჳთ თავადი ძჱ ღმრთისაჲ არს, რომელი... და მოკუდა ცოდვათათჳს
Line of edition: 32    
ყოვლისა სოფლისათა. და სამოსელი იგი პირველი არს ნათლისღებაჲ
Line of edition: 33    
და ორნი იგი ძენი ესე არიან მართალი იგი და ცოდვილი.
Line of edition: 34       
ცოდვილი შეიწყალა და მართალსა ქენებით ეტყჳს: შვილო, რომელი ქუე
Line of edition: 35    
იდვა, აღადგინა და რომელი ზე იყო, არა უტევებს დაცემად, მიუგო და ჰრქუა
Line of edition: 36    
მას: "შვილო, შენ მარადის ჩემ თანა ხარ" და წიაღთა ჩემთა არა განშორებულ
Line of edition: 37    
იქმენ, ფსალმუნითა და ქებითა იყოფი. შენ ყოვლადვე საკურთხეველსა
Line of edition: 38    
ჩემსა წინაშე სდგა და ღაღადებ და იტყჳ: "მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა
Line of edition: 39    
შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაჲ შენი, იყავნ ნებაჲ შენი".
Line of edition: 40    
ესე მოვიდა შეწუხებული და ქუეყანასა ზედა მდებარჱ, მდაბლითა ჴმითა შემოსილი
Line of edition: 41    
ჴმობდა: "მამაო, ვცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა და არა ღირს
Line of edition: 42    
ვარ წოდებად ძედ შენდა". რაჲმცა მეყო, ოდეს მე მესმნეს სიტყუანი ესე?
Line of edition: 43    
ვითარმცა არა შევიწყალე ძჱ ჩემი, რომელი ჩემდა მოვიდა? შენ დაისაჯები,
Page of edition: 210  Line of edition: 1    
რომელი განრისხებულ ხარ და არა გულისხმა-გიყოფიეს, ვითარმედ კაცთმოყუარე
Line of edition: 2    
ვარ. ვერ ძალ-მიც, უკუეთუ არა შევიწყალო, რომელი შევქმენ. ვერ
Line of edition: 3    
ძალ-მიც, უკუეთუ არა მიუტეო, რომელი მე მიშობიეს: "შვილო, შენ მარადის
Line of edition: 4    
ჩემ თანა ხარ და ჩემი ყოველი შენი არს".
Line of edition: 5       
ხოლო მე ვიქცეოდე ნაკლულევანი უძლურებითა და ოდეს მოვიდა,
Line of edition: 6    
რომელმან შეჭამა საცხორებელი შენი მეძავთა თანა, დაუკალ მას ჴბოჲ იგი
Line of edition: 7    
ჭამებული და შენი სამოსელი შეჰმოსე მას და ბეჭედი ოქროჲ გამოუბრწყინვე
Line of edition: 8    
მას, ჴამლითა მოჰზღუდე იგი გარე. რომელ არს წმიდაჲ ეკლესიაჲ,
Line of edition: 9    
განუღე და საკურთხეველი განუმზადე და ზუარაკი დაუკალ, რამეთუ
Line of edition: 10    
ყოველთა...
Line of edition: 11       
"შვილო, შენ მარადის ჩემი ხარ და ჩემი ყოველი შენი არს".
Line of edition: 12    
შენი არს ცაჲ, შენი არს მზჱ, შენი არს მთოვარჱ და ბრწყინვალებაჲ მისი.
Line of edition: 13    
შენი არს, რომელი ზრდის ყოველთა. შენი არს ქუეყანაჲ და ნაყოფი მისი.
Line of edition: 14    
შენი არს ზღუაჲ. შენი არს ყოველი სოფელი, შენი არს შესაწირავი. შენნი
Line of edition: 15    
არიან ანგელოზნი. შენი არს მეუფებაჲ ცათაჲ. შენი არს ყოველი, რომელი
Line of edition: 16    
ჩას. ჯერ-არს ჩემდა მოწყალებაჲ და შეწყნარებაჲ. ხოლო შენ პატივ-გცემ,
Line of edition: 17    
რამეთუ დაიმარხენ სიტყუანი ჩემნი. ხოლო იგი შევიწყალე, რამეთუ სინანულად
Line of edition: 18    
მოვიდა, არამედ "იხარებდი, რამეთუ ძმაჲ იგი შენი მომკუდარ იყო
Line of edition: 19    
და განცოცხლდა, და წარწყმედულ იყო და იპოვა". ვინ იხილა მკუდარი
Line of edition: 20    
აღდგომილი და არა იხარებდეს? ვინ პოვა წარწყმედული და არა იხარებდეს?
Line of edition: 21    
მოვედ აწ ჩემ თანა და განსცხრებოდე ანგელოზთა თანა და ჩემ თანა. ამბორს-უყოფდე
Line of edition: 22    
ძმასა შენსა და შემომერთე ჩემ თანა ლოცვასა დავითისსა,
Line of edition: 23    
რომელი-იგი სულიერად ღაღადებდა და იტყოდა: "ნეტარ არიან, რომელთა
Line of edition: 24    
მიეტევნენ უშჯულოებანი და რომელთა დაეფარნენ ცოდვანი. ნეტარ არს
Line of edition: 25    
კაცი, რომელსა არა შეურაცხა უფლამან ცოდვაჲ".
Line of edition: 26       
ისმინეთ აწ წმიდისა იგავისაჲ მის. ცანთ ძალი მისი, ცანთ, რამეთუ კაცთმოყუარე
Line of edition: 27    
არს უფალი. მოვედით ყოველნი, ვღაღადებდით მისა მიმართ და
Line of edition: 28    
ვიტყოდით: მეუფეო მშჳდობისაო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ვცოდეთ ყოველთა
Line of edition: 29    
ცად მიმართ და წინაშე შენსა და არა ღირს ვართ წოდებად მონად შენდა.
Line of edition: 30    
აწ გულისხმა-ვჰყოფთ შენსა მოწყალებასა და მოვიჴსენებთ შენსა სახიერებასა.
Line of edition: 31    
მოვიჴსენოთ პირველისა მის მეძვისაჲ. მოვიჴსენოთ პირველისა მის ავაზაკისაჲ.
Line of edition: 32    
ყოველნი ცოდვილნი მოისწრაფიან შენსა მოწყალებასა, ვითარცა იგინი
Line of edition: 33    
წმიდა იქმნეს. და აღმადგინენ ჩუენცა, ვითარცა მკუდარნი. ვითარცა შენ
Line of edition: 34    
ასდეგ მკუდრეთით ჯუარსა შემშჭუალული, ეგრეცა ჩუენ აღმადგინენ მკუდრეთით,
Line of edition: 35    
რომელნი ღირს ვიქმნენით აღდგომითა შენითა. და კუალად, რომელთა
Line of edition: 36    
გუეგულების ნათლისაჲ მის, ყოველნი გულისსიტყუანი კაცობრივნი განვიშორნეთ
Line of edition: 37    
და სულნი ჩუენნი ცად მიმართ განვიწმიდნეთ, უფალი ახლოს არს,
Line of edition: 38    
ნუ რასა ჰზრუნავთ, რამეთუ კართა ზედა მომტევებელი მოვიდა მკურნალი.
Line of edition: 39    
სამკურნალოჲ განღებულ არს, წამალნი განფენილ არიან, ემბაზი მადლისაჲ
Line of edition: 40    
სავსე არს და ყოველთა მოხადის, სულიერი სამოსელი მამისაგან მოიქსოების.
Line of edition: 41       
ხოლო ჩუენ სარწმუნოებისა სანთელნი აღვანთნეთ და ზეთი სიმართლისაჲ
Line of edition: 42    
განვიმზადოთ, რაჲთა ოდეს შუვა ღამეს ჴმაჲ იყოს, ვითარმედ: "აჰა, ესერა,
Line of edition: 43    
სიძე მოვალს, გამოვედით და მივეგებვოდით მას", ძლიერითა სანთლითა და
Page of edition: 211  Line of edition: 1    
სიხარულით ვღაღადებდეთ და ესრეთ ვიტყოდით: "კურთხეულ არს მომავალი
Line of edition: 2    
სახელითა უფლისაჲთა, მეფე ისრაჱლისაჲ", მდაბალი და მშჳდი, ჰხედავთა,
Line of edition: 3    
საყუარელნო, ვითარ "სიხარული იქმნების ცათა შინა ერთსა ზედა ცოდვილსა,
Line of edition: 4    
რომელმან შეინანოს?".
Line of edition: 5       
"ჰჱ, გეტყჳ თქუენ, საყუარელნო, ეგრეთ სიხარული იყოს წინაშე ანგელოზთა
Line of edition: 6    
ღმრთისათა, ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან შეინანოს". ხოლო აწ
Line of edition: 7    
მოვედით, მორწმუნენო, და ვილოცვიდეთ სიწმიდით და შევინანნეთ ცრემლითა
Line of edition: 8    
შეცოდებანი ჩუენნი და ვევედრებოდით მრავალმოწყალესა მას... ესე
Line of edition: 9    
დღენი ორმეოცნი და სიხარულით მივიწინეთ ადგომასა მკუდრეთით უფლისა
Line of edition: 10    
ჩუენისა იესუ ქრისტესსა და ერთობით ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმიდასა
Line of edition: 11    
სულსა, რომლისაჲ არს დიდებაჲ და მადლი და პატივი და თაყუანისცემაჲ
Line of edition: 12    
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Klarjeti Polycephalion.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.