TITUS
Klarjeti Polycephalion
Part No. 2
Previous part

Text: 4 
Page of edition: 204 
Line of edition: 36  მესამე[სა] კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა საკითხავი, თარგმანებაჲ წმიდისა
Line of edition: 37 
სახარებისაჲ ლუკაჲს თავისა "ასთა მათ ცხოვართათჳს", იგავი თქუმული
Line of edition: 38 
იოვანე ბოლნელ ეპისკოპოსისაჲ*


Line of edition: 39       მარხვაჲ მიაწიეთ... ქადაგებითა კურნებასა, შემოკერბით მოხუცებულნი
Line of edition: 40    
ყოველნი სახლსა შინა ღმრთისასა... თჳსისა და ყოველი სიმრავლჱ ერისაჲ
Line of edition: 41    
შემოკერბით. და მოვედით, თავყანის-ვსცეთ და შეურდეთ, ვტიროდით წი\ნაშე
Page of edition: 205  Line of edition: 1    
უფლისა, შემოქმედისა ჩუენისა, რამეთუ მოვიდა ძჱ ღმრთისაჲ და იშვა
Line of edition: 2    
იგი წმიდისაგან ქალწულისა მარიამისგან ცხოვრებისათჳს ჩუენისა. ღაღადებს
Line of edition: 3    
და იტყჳს: "რომელსა სწყუროდის, მოვედინ ჩემდა და სუემდინ". არა თუ
Line of edition: 4    
წყლისა სუმასა იტყჳს, არამედ იტყჳს: რომელნი ურწმუნო ხართ, მოვედით
Line of edition: 5    
ჩემდა და გრწმენინ ჩემი. გამოაცხადებს სიტყუასა ამას შემდგომი ამისი, რასა
Line of edition: 6    
იგი იტყჳს: "და რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, მდინარენი მუცლისა მისისაგან
Line of edition: 7    
დიოდიან წყლისა ცხოველისანი". ესე სულისათჳს წმიდისა თქუა, რომელი-იგი
Line of edition: 8    
მოფენად იყო. ხოლო აწ არავინ არს ჩუენგანი, საყუარელნო, რომელსა
Line of edition: 9    
ჰნებავს ცხორებაჲ და "უყუარან მას ხილვად დღენი კეთილისანი". და
Line of edition: 10    
იტყჳს მისთჳს, ვითარმედ: "დააცხრვე ენაჲ შენი ბოროტისაგან და ბაგენი
Line of edition: 11    
შენნი ნუ იტყჳან ზაკუვასა. მოიქეც ბოროტისაგან, ქმენ კეთილი, მოიძიე მშჳდობაჲ
Line of edition: 12    
და მისდევდი მას".
Line of edition: 13       
რაჲ-მე უკუე არს, საყუარელნო, მოიქეც ბოროტისაგან, ქმენ კეთილი?
Line of edition: 14    
ამას ესევითარსა გუასწავებს მოციქულიცა და იტყჳს: "ნუ იძლევი ბოროტისაგან,
Line of edition: 15    
არამედ სძლე კეთილთა მით ბოროტსა". "ნუცაღა თავით თჳსით
Line of edition: 16    
ბოროტსა ეძიებ, საყუარელნო, არამედ ადგილ-ეც რისხვასა, რომლისათჳსცა
Line of edition: 17    
იტყჳს: "ჩემი არს შურისგებაჲ და მე მივაგო, იტყჳს უფალი", რამეთუ სადაცა
Line of edition: 18    
არნ ჴდომაჲ და შური, მუნ არნ ყოველივე ამბოხებაჲ. არამედ "შიოდის
Line of edition: 19    
თუ მტერსა შენსა, პური ეც მას და სწყუროდის თუ, ასუ მას. ესე რაჲ ჰყო,
Line of edition: 20    
ნაკუერცხალი ცეცხლისაჲ შეჰკრიბო თავსა მისსა". ამისთჳსცა არა ჯერ-არს
Line of edition: 21    
ჩუენდა ბოროტი ბოროტისა წილ მიგებად, რამეთუ მშჳდობასა გჳწოდნა
Line of edition: 22    
ჩუენ უფალმან და იტყჳს: "მშჳდობასა ჩემსა მოგცემ თქუენ", და უკუეთუ
Line of edition: 23    
ჰყოფდეთ მშჳდობასა, "ღმერთი მშჳდობისაჲ იყავნ თქუენ შორის". იტყჳს
Line of edition: 24    
თჳთ იგი თავადი უფალი: "ამით ცნან ყოველთა, ვითარმედ ჩემნი მოწაფენი
Line of edition: 25    
ხართ, უკეთუ იყუარებოდით ურთიერთას" და მშჳობაჲ გაქუნდეს
Line of edition: 26    
ჩემ თანა.
Line of edition: 27       
ამას და ესევითარსა ასწავებდა კეთილი იგი მოძღუარი. ჰხედვიდეს სასწაულებსა
Line of edition: 28    
და ნიშებსაცა იქმოდა, დიდ-დიდსა. განუკჳრდებოდა ყოველთა.
Line of edition: 29    
მივიდოდეს მისსა და ჰრწმენა მისი მეზუერეთა და ცოდვილთა...
Line of edition: 30       
მათგანნი დრტჳნვიდეს და იტყოდეს: "რაჲსათჳს მოწაფენი იოვანესნი
Line of edition: 31    
და ფარისეველთანი იმარხვენ და შენნი მოწაფენი არა იმარხვენ?".
Line of edition: 32       
ხოლო მან ჰრქუა მათ: "ვერ ჴელ-ეწიფების ძეთა სიძისათა, ვიდრემდის
Line of edition: 33    
სიძჱ იგი მათ თანა იყოს, მარხვად. არამედ მოვალს ჟამი, ოდეს სიძჱ იგი აღმაღლდეს,
Line of edition: 34    
მაშინ იმარხვიდენ".
Line of edition: 35       
და კუალად ოდესმე იყვნეს მახლობლად იესუჲსა ყოველნი მეზუერენი
Line of edition: 36    
და ცოდვილნი და ისმენდეს მისგან. ეჰა საყუარელნო. ვინმემცა არა მივიდა
Line of edition: 37    
მისა, ვინმემცა არა მიეგებვოდა მას, ანუ ვინმემცა არა ისმენდა ბრძანებათა
Line of edition: 38    
მისთა, ვითარ-იგი უთხრობდა ერსა მას, ასწავებდა მათ და ეტყოდა, ვითარმედ:
Line of edition: 39    
"მეზუერენი და ცოდვილნი წინა-გიძღოდიან თქუენ სასუფეველსა ცათასა"?...
Line of edition: 40    
ფარისეველთა... ვად და იტყოდეს: "რაჲსათჳს ესე ცოდვილთა შეიწყნარებს
Line of edition: 41    
და მათ თანა ჭამს და სუამს"?

Page of edition: 206 
Line of edition: 1       
გულისხმა-ყო იესუ, რასა იგინი დრტჳნვიდეს და რასა იგინი განიზრახვიდეს
Line of edition: 2    
და გამოეძიებდეს. მაშინ იწყო იგავით მათა სიტყუად და ჰრქუა მათ:
Line of edition: 3    
"იყოს-მე ვინა თქუენთაგანი კაცი, რომელსა ედგას ასი ცხოვარი?"... რაჲსათჳს-მე
Line of edition: 4    
ჰკითხავს და ეტყჳს მათ: "იყოს ვინ-მე თქუენგანი კაცი, რომელსა ედგას
Line of edition: 5    
ასი ცხოვარი?" კაცი იყო თჳთ თავადი უფალი თქუენგანი კაცი, რომელსა უდგს ასი ცხოვარი.
Line of edition: 6    
ხოლო რომელ-იგი თქუა: "იყოს-მე ვინა თქუენთაგანი კაცი"... რამეთუ
Line of edition: 7    
თჳთ იგი, თავადი უფალი, ღმერთი და კაცი და ძჱ კაცისაჲ მათ თანავე ჯდა
Line of edition: 8    
მას ჟამსა შინა. ამისთჳსცა ჰრქუა მათ: "იყოს-მე ვინა თქუენთაგანი კაცი, რომელსა
Line of edition: 9    
ედგას ასი ცხოვარი..." ხოლო ასნი ესე ცხოვარნი ასნი მთავარანგელოზნი
Line of edition: 10    
იყვნეს ცათა შინა, ვითარცა-იგი წმიდათა მოძღუართაგან გჳსწავიეს, და
Line of edition: 11    
ასი დასი მათ თანა. ხოლო ერთი იგი მეასე გარდამოვარდა ზეცით ქუეყანად
Line of edition: 12    
დასითურთ თჳსით ურჩულოვებითა და არაწმიდებითა მისითა და იქმნა იგი
Line of edition: 13    
ეშმაკ.
Line of edition: 14       
ხოლო სახიერმან და კაცთმოყუარემან ღმერთმან, ვითარცა იხილა მეასჱ
Line of edition: 15    
იგი ადგილი, დაკლებული ცათა შინა, სათნო-იყო და ინება და შექმნა ნათესავი
Line of edition: 16    
კაცთაჲ, რაჲთამცა აღავსო დაკლებული იგი ადგილი ცათა შინა ნათესავითა
Line of edition: 17    
კაცთაჲთა. ესე არს მეასჱ იგი ცხოვარი. ამისთჳსცა იტჳს: "იყოს-მე ვინა
Line of edition: 18    
თქუენგანი კაცი, რომელსა ედგას ასი ცხოვარი და წარუწყმდეს ერთი მათგანი,
Line of edition: 19    
არამედ დაუტევნეს ოთმეოცდაცხრამეტნი უდაბნოსა და წარვიდეს ძიებად
Line of edition: 20    
წარწყმედულისა მის, ვიდრემდის პოვოს იგი"... და ვითარცა იხილი ეშმაკმან...
Line of edition: 21    
დაუმკჳდრა ადგილი იგი მისი ნათესავსა კაცთასა, შური აღიღო ნათესავსა
Line of edition: 22    
ზედა კაცთასა ეშმაკმან და აცთუნა იგი და წარწყმიდა, შეიპყრა და წარიტაცა
Line of edition: 23    
და შეაყენა იგი ბჭეთა ჯოჯოხეთისათა და დამალა.
Line of edition: 24       
ესე არს, რომელი წარეწყმიდა მეასჱ ცხოვარი _ ნათესავი კაცთაჲ.
Line of edition: 25    
აწ არა-მე მოვიდეს უფალი იგი ცხოვარისაჲ მის? ვიცი და მრწამს ჭეშმარიტად,
Line of edition: 26    
რამეთუ ესრეთ მოვიდეს ძიებად წარწყმედულისა.
Line of edition: 27       
მაშინ ნათესავი კაცთაჲ, შეცთომილი და შეყენებული ბჭეთა ჯოჯოხეთისა,
Line of edition: 28    
ღაღადებდა უფლისა მიმართ და იტყოდა: "უფალო, აცხოვნე სული ჩემი, რაჲთა
Line of edition: 29    
გაქებდე შენ. ხოლო თუ სამართალნი შენნი შემეწინენ მე, რამეთუ, მე,
Line of edition: 30    
აჰა ესერა, შეცთ..." გარდამოჴდა ზეცით ქუეყანად, დაუტევნა ოთხმეოცდაცხრამეტნი
Line of edition: 31    
იგი ანგელოზნი ცათა შინა. არა თუ დაუტევნა, არამედ განუშორებელ
Line of edition: 32    
იყო იგი მამისა და სულისა წმიდისაგან და ანგელოზთა მიერ თაყუანის-იცემებოდა
Line of edition: 33    
და იდიდებოდა ცათა შინა. და გარდამოჴდა ძიებად წარწყმედულისა
Line of edition: 34    
მის და დაიმდაბლა თავი თჳსი.
Line of edition: 35       
დაფარულად და უგრძნობელად "გარდამოჴდა, ვითარცა წჳმაჲ საწმისსა
Line of edition: 36    
ზედა" შეიცვალა ხატი იგი ღმრთეებისა თჳსისაჲ, რაჲთა ვერ იცნას მგელმან
Line of edition: 37    
მან მწყ... აღიღო ჴელი თჳსთა ქაჩაბურად ჯუარი იგი თჳსი, ვითარცა მწყემსმან
Line of edition: 38    
კეთილმან, ღაღად-ყო და თქუა ჯუარსა მას ზედა: "მამაო, ჴელთა შენთა
Line of edition: 39    
შევჰვედრებ სულსა ჩემსა". მას ჟამსა დაილეწნეს კლიტენი და შეიმუსრნეს
Line of edition: 40    
ბჭენი ჯოჯოხეთისანი. შევიდა უფალი ჯუარითა ჯოჯოხეთა და პოვა ადამი
Line of edition: 41    
შეპყრობილი ჴელთაგან ჯოჯოხეთისათა.
Line of edition: 42       
ესე არს ერთი იგი ცხოვარი, რომელი წარწყმედულ იყო. გამოუღო იგი
Line of edition: 43    
პირისაგან მჴეცისა, იგი და მის თანა... "ცხოვარი, რომელი წარწყმედულ
Line of edition: 44    
იყო".

Page of edition: 207 
Line of edition: 1       
"ჰჱ, გეტყჳ თქუენ, საყუარელნო, რამეთუ ესრეთ სიხარული იყოს ცათა
Line of edition: 2    
შინა აწცა და მერმეცა ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან შეინანოს, ვიდრეღა
Line of edition: 3    
არა ოთხმეოცდაათცხრამეტთა მათ, რომელთა არცა შესცოდეს და არცა უჴმს
Line of edition: 4    
სინანული".
Line of edition: 5       
ხოლო აწ, საყუარელნო, ჰხედავთა მრავალსა მოწყალებასა ღმრთისასა და
Line of edition: 6    
კაცთმოყუარებასა მისსა და დიდსა მისსა სიტკბოებასა და აურაცხელსა მას
Line of edition: 7    
მისსა სიმდაბლესა, ვითარ-იგი თავი თჳსი დადვა ცხოვართა თჳსთა ზედა და
Line of edition: 8    
მოიძია წარწყმედული იგი?
Line of edition: 9       
და კუალად ვიტყჳ: "უკუეთუ ვინმე იყოს დედაკაცი, რომელსა ედვას ათი
Line of edition: 10    
სატირი და წარწყმდეს ერთი მათგანი, არა-მე აღანთოს სანთელი და სახლი
Line of edition: 11    
მისი მოჰმართოს და ეძიებდეს გულსმოდგინედ"...
Line of edition: 12       
"აწ ვინ-მე არს დედაკაცი ესე, რომელსა ედვა ათი სატირი"? ხატად
Line of edition: 13    
დედაკაცისა გამოიხატვის ეკლესიაჲ ვითარცა წმიდანი მოციქულნი და მოძღუარნი
Line of edition: 14    
იტყჳან წმიდისა სიონისთჳს, რამეთუ: ესე არს დედაჲ ყოველთა ეკლესიათაჲ.
Line of edition: 15    
და მერმე ყოველი წმიდაჲ ეკლესიაჲ დედაჲ არს ყოველთა მორწმუნეთაჲ
Line of edition: 16    
ბანითა მით მეორედ შობისაჲთა, სარწმუნოებითა მით შეუძრველითა,
Line of edition: 17    
მადლითა სულისა წმიდისაჲთა, ვითარცა-იგი სადამე იტყჳს: "ზეცისაჲ იგი
Line of edition: 18    
იერუსალჱმი აზნაურ არს, რომელ არს დედაჲ ჩუენი".
Line of edition: 19       
და კუალად იტყჳს: "იხარებდ ბერწი ეგე, რომელ არა გელმოდა და არა
Line of edition: 20    
შობდ... აღიმაღლე და ღაღად-ყავ... და კუალად იტყჳს: რამეთუ ბერწსა მას
Line of edition: 21    
ესხნეს შჳდ შვილ. ესე არს წარმართთა ეკლესიაჲ... მოუძლურდა". ესე
Line of edition: 22    
არს შესაკრებელი ჰურიათაჲ. ხოლო ბერწმან მან, რომელმან შვნა შჳდნი
Line of edition: 23    
შვილნი და მერმჱ ათნი და უმრალჱს მისსა ათასეულნი და ბევრეულნი და
Line of edition: 24    
უკუანაჲსკნელ, რომლისაჲ არა არს რიცხჳ. ამისთჳსცა გამოისახვის წმიდაჲ
Line of edition: 25    
ეკლესიაჲ დედაკაცად, რამეთუ მშობელი არს მორწმუნეთა მისთაჲ. ხოლო სატირი
Line of edition: 26    
იგი არიან შვილნი ეკლესიისანი, და წარუწყმდეს წმიდასა ეკლესიასა
Line of edition: 27    
ერთი მორწმუნეთაგანი და შესცთეს იგი უგზოსა... მიმოიხედავნ და ისტუანავნ
Line of edition: 28    
მჴურვალედ, ვიდრე პოვნადმდე მისა.
Line of edition: 29       
და რაჟამს პოვის იგი, მოუწოდის მეგობართა თჳსთა, რომელ არიან წმიდანი
Line of edition: 30    
მორწმუნენი ქრისტესნი და ჰრქუა მათ: *ჩემ თანა გიხაროდენ და იხარებდით
Line of edition: 31    
დღეს ყოვლადვე, რამეთუ ვპოვე სატირი იგი*, რომელ არს შვილი
Line of edition: 32    
ჩემი და ძმაჲ თქუენი, რომელი წარწყმედულ იყო შეცოდებითა. _ ერთი არს
Line of edition: 33    
და იგივე, ვითარცა-იგი პირველ ვთქუთ.
Line of edition: 34       
გეტყჳ თქუენ, საყუარელნო, ეგრეთ სიხარული იყოს წინაშე ანგელოზთა
Line of edition: 35    
ღმრთისათა ერთსა ზედა ცოდვილსა, რომელმან შეინანოს. ჰხედავთა, საყუარელნო,
Line of edition: 36    
ვითარ სიხარული იქმნების ცათა შინა ერთსა ზედა ცოდვილსა,
Line of edition: 37    
რომელმან შეინანოს? ხოლო აწ მოვედით, მორწმუნენო და ვილოცვიდეთ
Line of edition: 38    
სიწმიდით და შევინანნეთ ცრემლითა შეცოდებანი ჩუენნი და ვევედრებოდით
Line of edition: 39    
მრავალმოწყალესა მას და სახიერსა ღმერთსა, რაჲთა მშჳდობით და სიწმიდით
Line of edition: 40    
აღვასრულნეთ წმიდანი ესე დღენი ორმეოცნი და სიხარულით მივეახლნეთ
Line of edition: 41    
აღდგომასა მკუდრეთით უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესსა. და ერთობით ვადიდებდეთ
Line of edition: 42    
მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, რომლისაჲ არს დიდებაჲ და
Line of edition: 43    
მადლი და პატივი და თავყანისცემაჲ აწ და მარადის და უკუნითი
Line of edition: 44    
უკუნისამდე. ამენ.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Klarjeti Polycephalion.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.