TITUS
Sasuliero Poezia
Part No. 3
Previous part

Author: Iv.Min.  
             საუკუნე

            
ივანე მინჩხი

Text: I  
         
დასდებულნი წმიდისა, აღდგომისანი.....

         
ႭჃႢ̃ႪႭႡႣ̃ႧႱႠ: ყოველსა: მოჳკლსა: ჲ̂ : შეტყოჳებაჲ
         
აქოჳს: ე̂ : ჯერ: ი̂ბ :

         
იამბიკონნი: თქოჳმოჳლნი: ნეტარისა: ივანე: მინჩხისანი:

         
ფრთხილო: გოჳლისხმა ყავ: და ჩემ ცოდვილისა_თჳს: ლოცვა ყავ:.
         
მღდელო ღ̃თის: მგ̃ლ̃ბ̃ლო:.

         
ⴑⴀⴖ̃ⴇⴍⴋ̃ⴌ ⴌⴈⴑⴊ̃: Link to nevmir

Strophe: I  
Line: 1     
ჩემ_თჳს დაადგრა ქალწოჳლისა საშოსა.
Line: 2        
მეორე მიზეზი ყოველთა მიზეზთაჲ.
Line: 3        
რამეთოჳ. მიხილა ქმნოჳლი ხატად თჳსა.
Line: 4        
მტერისა დაცემოჳლი. თანამოდგამ მექმნა
Line: 5        
ვნებითა ვნებოჳლსა. და კოჳალად აღმადგინა:.

Strophe: II  
Line: 1     
რომელმან სიბრძნით დაჰრთნა ცანი ოჳფსკროჳლთა.
Line: 2        
და დააფოჳძნა ქოჳეყანაჲ წყალთა ზედა.
Line: 3        
ესე აწ. დაეფლა ქოჳეყანისა გოჳლსა.
Line: 4        
ჩემ_თჳს რომელი მომკლა. სამოთხეს შინა
Line: 5        
მაცთოჳრმან და დამფლა. ჯოჯოხეთისა გოჳლსა:.

Strophe: III  
Line: 1     
არაჲ დაადგრა საფლავსა შინა გოჳამი.
Line: 2        
საოჳფლოჲ არცა ეოჳფლა მას განხრწნადი.
Line: 3        
ბოჳნები_._თი არამედ აღდგა ოჳხრწნელად.
Line: 4        
და თანა აღმადგინნა. ძლიერმან ოჳრჩებითა
Line: 5        
დაცემოჳლნი და. მომწყდარნი მოწყალემან:.

Page: 12 
Strophe: IV  
Line: 1     
მოკლა ოჳკოჳდავმან სიკოჳდილი სიკოჳდილითა.
Line: 2        
და აღდგა მკოჳდრეთით ვითარცა იტყოდა.
Line: 3        
და დასცა. სიკოჳდილისა იგი მიზეზი.
Line: 4        
მტერი სოჳლთა მკლველი. და განანათლნა ძლევით
Line: 5        
მქადაგებელნი. სასწაოჳლთა მისთანი:. ⴑⴛⴀⴊⴍ ⴜ̃ⴍ ⴃⴄ̃:. Link to nevmir

         
Ⴋ̃Ⴞ̃ႪႤႱႠ:. ⴋⴀⴗⴍⴣⴊⴍⴅⴌⴈⴇ ⴂⴀⴋⴍ ̃:. Link to nevmir

Strophe: V  
Line: 1     
აღმართებითა. ძელისაჲთა გოლგოთას.
Line: 2        
დაეცა მოქადოჳლი მტერი ბელიარ.
Line: 3        
და დაცემოჳლი. მის მიერ მამაჲ ჩოჳენი.
Line: 4        
აღემართა დაცემისა_გან თჳსისა.
Line: 5        
და განწმიდნა. ოჳბიწო[ჲ]თა მით სისხლითა:.

Strophe: VI  
Line: 1     
დადვეს საფლავსა. ვითარცა რაჲ მოკოჳდავი.
Line: 2        
მეოჳფეჲ მეოჳფეთაჲ ღმერთი ოჳკოჳდავი.
Line: 3        
ოჳგოჳლისხმოთა. დრკოჳთა ისრაიტელთა.
Line: 4        
ხოლო მან ღმრთეებით შემოჳსრა ქოჳესკნელი.
Line: 5        
და პყრობილნი. სოჳლნი აღმოიყვანნა:.

Strophe: VII  
Line: 1     
რომელნი ეგე. ოჳრწმოჳნო ხართ აღდგომასა.
Line: 2        
ქრისტესსა მიისწრაფეთ საფლავად მისა.
Line: 3        
და იხილენით. ტილონი და სოჳდარი.
Line: 4        
საფლავი ცალიერი მცველნი დაცემოჳლნი.
Line: 5        
სასწაოჳლად. აღდგომისა მისისა:. Ⴒⴀⴉⴍⴣⴉⴈ ⴈⴂⴈ ⴋⴒⴣⴐⴇ̃:.. Link to nevmir

         
Ⴂ̃ႬႶႪႨ̃ႰႣ̃ႱႠ:. ⴊⴍⴚⴅⴀⴋⴀⴌ ⴀⴌⴀ ⴜⴈⴌⴀ̃:. Link to nevmir

Strophe: VIII  
Line: 1     
ილოცევდი შენ. ჟამსა მას ვნებისასა.
Line: 2        
გარეწარსლვად სასოჳმელსა სიკოჳდილისასა.
Line: 3        
რომლისა \\ ნეფსით. მოხოჳედ მისა მოღებად.
Line: 4        
არამედ სიბრძნით იყო განგებოჳლებაჲ.
Line: 5        
რაჲთა გგონებდეს. მტერი კაცად მოშიშად:.

Strophe: IX  
Line: 1     
განოჳკოჳეთელი. განიკოჳეთა ქოჳეყანაჲ.
Line: 2        
და დაეფლა აბელი რომელ მოიკლა.
Line: 3        
ძმისა ჴელითა. შეიწყევა ქოჳეყანაჲ.
Page: 13  Line: 4        
ხოლო ოდეს დაეფლა ღმერთი და კაცი.
Line: 5        
იკოჳრთხა მის წილ. აწ და ოჳკოჳნისამდე:.

Strophe: X  
Line: 1     
აწ განიღჳძე. რომელსა ეგე გძინავს.
Line: 2        
ნეფსით ჴორცითა ზეცისა მეოჳფეო.
Line: 3        
ესრეთ გალობდეს. დასნი მღჳძარეთანი.
Line: 4        
გარემოჲს საღმრთოსა მას საპყრობილესა.
Line: 5        
და რაჟამს აღდგა. შიშით თავყოჳანის სცეს:.

Strophe: XI  
Line: 1     
ენაჲ მეტყოჳელთაჲ. მოოჳძლოჳრდების ქებად.
Line: 2        
შობისა შენისა_თჳს სძალო ღმრთისაო.
Line: 3        
რამეთოჳ დაჰკსნდა. პირველი იგი წყევაჲ.
Line: 4        
დედისა ჩოჳენისა ევაჲსი შენ მიერ.
Line: 5        
მოჳცლად ღებითა. კრავისა მის ღმრთისაჲთა.: ⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ
Line: 6        
ⴄⴐⴌⴍ ⴌⴀⴇ̃:. Link to nevmir

         
Ⴍ̃Ⴍ ႫႤႱႫ̃ႱႠ: Ⴘⴄⴌ ⴋ̃ⴔ̃ⴍ ⴋⴄⴍⴣ̃:. Link to nevmir

Strophe: XII  
Line: 1     
ღმრთისა სიტყოჳაო ბოჳნებით ოჳვნებელო.
Line: 2        
ბოჳნებაჲ ჩემი მიიღე და მით ივნე.
Line: 3        
და მავნებელი ჩემი. მოჰკალ ჯოჳარითა
Line: 4        
და ლახოჳარითა რომლითა განიგოჳმირე.
Line: 5        
ვითარცა კაცი. ძალსა შენსა დიდებაჲ:.

Strophe: XIII  
Line: 1     
შენ მეოჳფეო დაბადებოჳლთა ღმერთო.
Line: 2        
ვითარცა კაცი შეგიწყნარა საფლავმან.
Line: 3        
შეოჳცავი ნათელი. შეგიცვა ბნელმან
Line: 4        
კაცობრივითა ბოჳნებითა ჴორცთაჲთა.
Line: 5        
ყოველთა მცველო. ძალსა შენსა დიდებაჲ:.

Strophe: XIV  
Line: 1     
სიკოჳდილსა შენსა განმხიაროჳლებოჳლი.
Line: 2        
მგლოვარე იქმნა ქრისტე რაჟამს გიხილა
Line: 3        
აღდგომილი საფლავით. ღმერთი ძლიერი
Line: 4        
და მეოტ იქმნა პირისა_გან შენისა.
Line: 5        
სირცხჳლეოჳლი. მტერი ჩოჳენი ბელიარ:.

Strophe: XV  
Line: 1     
დამბადებელმან მღჳძარეთამან ღმერთმან.
Page: 14  Line: 2        
ვითარცა ლომმან მიყრდნობით მიიძინა.
Line: 3        
ბოჳნებითა ჴორცთაჲთა. საფლავსა შინა
Line: 4        
არამედ აღდგა ოჳძლეველი ძალითა.
Line: 5        
და დასცნა ძლევით. ძალნი წინააღმდგომნი: ⴋⴇⴈⴇ ⴙⴐⴃⴈ-
      
ⴊⴍⴢⴇ ⴋⴀⴖ̃:. Link to nevmir

         
Ⴖ̃ႫႨ̃Ⴂ̃ႬႱႠ:. ⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ ⴃⴖⴄⴑ ⴘⴅⴈⴊⴌⴍ:. Link to nevmir

Strophe: XVI  
Line: 1     
დამდაბლდა მოშოჳრნისა ცოჳდი სიმაღლეჲ.
Line: 2        
ოდეს სიტყოჳაჲ მაღალი. აღმაღლდა ჯოჳარსა
Line: 3        
და ლახოჳრითა მოიწყლა. ვითარცა კაცი.
Line: 4        
და სიკოჳდილითა მოაკოჳდინა სიკოჳდილი.
Line: 5        
და შვილნი მოკლოჳლთანი. განმაცხოველნა:.

Strophe: XVII  
Line: 1     
შეიცვა შეოჳცავი სიტყოჳაჲ საფლავმან.
Line: 2        
ოჳხილავი და გარე . შეოჳწერელი.
Line: 3        
შეიწერა ჴორცითა. განგებოჳლებით.
Line: 4        
რომელმან შეძრა ქოჳესკნელი ჴელმწიფებით.
Line: 5        
და იჴსნნა მის_გან ტყოჳენი. ადამეანნი:.

Strophe: XVIII  
Line: 1     
ეჩოჳენნეს მგლოვარეთა ოჳსხეოჳლონი.
Line: 2        
სპეტაკითა მოსილნი. საფლავსა ზედა.
Line: 3        
რომელნი ეტყოდეს მათ. ნოჳ შესძრწოჳნდებით.
Line: 4        
აჰა იხილეთ საფლავი ცალიერი.
Line: 5        
და ქადაგეთ ოჳფლისა. მკოჳდრეთით აღდგომაჲ: Ⴜ̃ⴇⴀ ⴍⴣ-
Line: 6        
ⴜⴋⴈⴃⴄⴑⴋⴀⴌ ⴑⴛⴀⴊ̃:. Link to nevmir

         
Ⴖ̃Ⴖ̃ႲႷ̃ႥႱႠ:. Ⴘⴄⴌ ⴕ̃ⴡ ⴖ̃ⴍ ⴙ̃ⴌ̃ ⴂⴀ̃:. Link to nevmir

Strophe: XIX  
Line: 1     
გამოჴსნად ჩოჳენდა მოხოჳედ. დამბადებელო
Line: 2        
რომელნი შთავენთქენით. მძლავრებით მტერსა.
Line: 3        
ვეშაპსა კაცის მკლველსა და მოჰკალ იგი.
Line: 4        
სიკოჳდილითა მით. შენითა ჯოჳარსა ზედა.
Line: 5        
და მაცხოვნენ ჩოჳენ სახიერ კაცთ მოყოჳარე:.

Strophe: XX  
Line: 1     
აღდგომაჲ და ცხოვრებაჲ. დაბადებოჳლთაჲ.
Line: 2        
ჯოჳარსა ზედა მოიკლა. მოშოჳრნეთა_გან.
Page: 15  Line: 3        
და დაიდვა საფლავსა ვითარცა მკოჳდარი.
Line: 4        
დავიწყებადი. პირმშოჲ ყოველთა მკოჳდართაჲ.
Line: 5        
და მის თანა აღადგინნა ყოველნი მკოჳდარნი:.

Strophe: XXI  
Line: 1     
დაოჳკდა თავსა მათსა. სიცროჳვე მათი.
Line: 2        
ჯოჳარის მცოჳმელთა მათ ცროჳთა. და განიბნინეს.
Line: 3        
რისხვეოჳლნი ღმრთისა_გან ოდეს საფლავით.
Line: 4        
აღდგა ოჳკოჳდავი. სასწაოჳლთა მოქმედი.
Line: 5        
ღმერთი ძლიერი მთავარი მშჳდობისაჲ:. Ⴅ̃ⴀ ⴋⴤⴄⴚⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑ:. Link to nevmir

         
Ⴉ̃ႧႾ̃ႰႱႱႠ:. ⴋⴛⴊⴀⴅⴐⴋⴀⴌ ⴋⴈⴋ̃:. Link to nevmir

Strophe: XXII  
Line: 1     
სიტყოჳაო და სიბრძნეო გამოოჳთქოჳმელო.
Line: 2        
გამოხოჳედ მამი . სა_გან და მოხოჳედ სოფლად.
Line: 3        
რამეთოჳ მიხილეს ჩოჳენ. მტერისა მიერ.
Line: 4        
საწყალობელად ვნებითა დაცემოჳლნი.
Line: 5        
და აღმადგინენ. ვნებითა ჯოჳარსა ზედა:.

Strophe: XXIII  
Line: 1     
რაჟამს დადვეს საფლავსა საოჳფლოჲ გოჳამი.
Line: 2        
მაშინ ეტყოდეს. პილატეს ოჳშჯოჳლონი.
Line: 3        
ბრძანე დაფლოჳლისაჲ მის. დაცვაჲ მცველითა.
Line: 4        
ნოჳ ოჳკოჳე ღამე წარიპარონ მოწაფეთა.
Line: 5        
და განთქოჳან იგი. ვითარმედ აღდგა მკოჳდრეთით

Strophe: XXIV  
Line: 1     
ეჩოჳენა ლოდსა ზედა ვითარცა ელვაჲ.
Line: 2        
ოჳფლისა ანგე . ლოზი მომავალთა მათ.
Line: 3        
მტირალთა მგლოვარეთა. ღირსთა დედათა.
Line: 4        
და ახარა მან ქრისტეს მკოჳდრეთით აღდგომაჲ.
Line: 5        
ხოლო მცველთა მათ. შესწოჳვიდა საშინელად:.

Strophe: XXV  
Line: 1     
სამებისა ერთარსებისა თჳოებაჲ.
Line: 2        
გამოოჳთქოჳმელი. მიოჳწდომელი ძალი.
Line: 3        
ვიცანთ ჩოჳენ მორწმოჳნეთა. სარწმოჳნოვებით.
Line: 4        
და თავყოჳანის ვსცემთ დაოჳბადებელსა მას.
Line: 5        
და აღვიარებთ. აწ და ოჳკოჳნისამდე:. Ⴏⴀⴋⴑⴀ ⴑⴀⴋⴏⴀⴋⴈ-
Line: 6        
ⴑⴀⴑⴀ ⴋⴈⴈⴖⴄⴑ. Link to nevmir

Page: 16 
         
ႠႩ̃Ⴞ̃ႧႱႠ:. ⴑⴀⴋⴑⴀⴤⴄⴍⴁⴀⴢ ⴑⴀⴋⴄⴁⴈⴑⴀⴢ ⴑⴀⴋ-
         
ⴇⴀ ⴋ̃ⴇ:. Link to nevmir

Strophe: XXVI  
Line: 1     
რომელი პირველ. ზეცით გარდამოვარდა.
Line: 2        
ვითარცა ელვაჲ ქოჳეყანასა მან დამაბნელნა.
Line: 3        
და დამცნა ედემს. არამედ მჴსნელი ჩოჳენი.
Line: 4        
შემეწია ჩოჳენ და დასცა იგი ჯოჳარითა.
Line: 5        
და მის მიერ დაცემოჳლნი. აღმადგინნა ჩოჳენ:.

Strophe: XXVII  
Line: 1     
რომელი პირველ. ისრაჱლთა ბანაკსა.
Line: 2        
ოჳძღოდა ოჳდაბნოს სოჳეტითა ცეცხლისაჲთა.
Line: 3        
და აგრილობდა. ღროჳბლითა ნათლისაჲთა.
Line: 4        
დღეს შვილთა მისთა დასაჯეს ჯოჳარსა ზედა.
Line: 5        
და დაფარეს დაფლვითა. საფლავსა შინა:.

Strophe: XXVIII  
Line: 1     
კაცებაჲ პირველ. ხისა_გან დაცემოჳლი.
Line: 2        
აწ აღსდგა ძელისა მის აღმართებითა.
Line: 3        
რომელსა ზედა. ივნო მჴსნელმან ჴორცითა.
Line: 4        
და დაფლვითა მით სამ დღე საფლავსა შინა.
Line: 5        
მოკლა ოჳკოჳნისამდე. კაცთა მაცთოჳრი:.

Strophe: XXVIX  
Line: 1     
მოასწავებდა. ოჳფალი ჰოჳრიათა.
Line: 2        
დაფლვასა თჳსსა და სამ დღე აღდგომასა.
Line: 3        
დაარღჳეთ თქოჳენ დიდი ესე ტაძარი.
Line: 4        
დაჰჴსენით და მე სამ დღეჲ აღვჰმართო იგი
Line: 5        
ხოლო ოჳმადლოთა მათ. ვერ გოჳლისხმა ყვეს: ⴋⴍⴂⴍⴣ-
Line: 6        
ⴀⴑⴜⴀⴅⴄⴁⴃⴄⴑ ⴎⴈⴐ̃:. Link to nevmir

         
ႠႣ̃Ⴁ̃ႧႱႠ:. Ⴂⴈⴞⴀⴐⴍⴃⴄⴌ ⴘⴄⴌ ⴜ̃ⴍ ⴃⴄⴃⴍ-
         
ⴔⴀⴊⴍ ⴃⴄⴃⴀⴇⴀ ⴃⴈ̃:. Link to nevmir

Strophe: XXX  
Line: 1     
ბოჳნებით ღმერთმან. ბოჳნებაჲ კაცობრივი.
Line: 2        
შემოსად ჯერ იჩინე. ღმრთისა სიტყოჳაო.
Line: 3        
და მითვე ბოჳნებითა მიეცი ვნებად.
Line: 4        
რაჲთა განჰკოჳრნნე. ვნებანი მისნი
Line: 5        
და მარადის გალობით შენ გადიდებდეს:.

Page: 17 
Strophe: XXXI  
Line: 6     
რომელი ჩოჳენ_თჳს. კაც იქმნა ღმრთისა სიტყოჳაჲ
Line: 7        
შეოჳრაცხ ყო ჰეროდე. და ერმან მისმან.
Line: 8        
ხოლო პილატე მისცა ბოროტის მზრახთა.
Line: 9        
ჯოჳარს ცოჳმად და ვნებად. რაჲთა მოკლან ოჳკოჳდავი
Line: 10        
და დადვან საფლავსა. ვითარცა კაცი მოკოჳდავი:.

Strophe: XXXII  
Line: 1     
შოჳრი იძია. ღმრთის მოძოჳლეთა მათ_გან.
Line: 2        
აღდგა რაჲ ქრისტე მკოჳდრეთით. და მიაგო მათ.
Line: 3        
სამართლად მრჩობლი იგი მისაგებგლი.
Line: 4        
განასხნა რისხვით. პირისა მისისა_გან
Line: 5        
და წარმართთა გჳწოდა. სასოჳფეველსა:.

Strophe: XXXIII  
Line: 1     
შენ მეოჳფეო. ანგელოზთა ოჳფალო.
Line: 2        
ღმრთეებით ოჳხილავო. კაცთ მოყოჳარებით.
Line: 3        
შეიწირე დღეს ჩოჳეს ოჳღირსთა გალობაჲ.
Line: 4        
მონათა შენთაჲ. რომელნი მაცხოვნენ ჩოჳენ
Line: 5        
ჯოჳარს ცოჳმითა. დაფლვითა. და აღდგომითა:. Ⴘ̃ⴌ ⴑⴀⴋⴄ-
Line: 6        
ⴁⴀⴢ ⴖ̃ⴇⴄⴄⴁⴐ ⴋⴈⴍⴣⴜⴃ̃:. 414a

         
ႠႵႤႡ̃ႧႱႠ:. Ⴎⴈⴐⴅⴄⴊ-ⴕⴋⴌⴍⴣⴊⴈ ⴀⴃⴀⴋ:. ???

Strophe: XXXIV  
Line: 1     
აღემართა ძელი
Line: 2        
ჯოჳარისაჲ ადგილსა თხემისასა.
Line: 3        
მას ზედა დაისაჯა
Line: 4        
ჴორცითა ღმერთი დაბადებოჳლთაჲ.
Line: 5        
საფლავად ნეფსით მისცეს
Line: 6        
და დადვეს მღჳმესა. ქოჳესკნელსა ბნელსა.
Line: 7        
ნათელი შეოჳქმნელი.
Line: 8        
სიტყოჳაჲ შეოჳხებელი.
Line: 9        
რომელმან ბნელსა
Line: 10     
შინა მსხდომარენი ნათლად აღმოიყვანნა:.

Strophe: XXXV  
Line: 1     
ღმრთივ შემწყნარებელსა მას
Line: 2        
საფლავსა. ნათლითა შემოსილსა.
Line: 3        
ანგელოზი ნათლისაჲ
Line: 4        
ზეცით მოვიდა და ახარებდა
Line: 5        
აღდგომისა სიხაროჳლსა
Page: 18  Line: 6        
გლოვით მოსროჳლთა ღირსთა დედათა.
Line: 7        
აღდგომილ არს ოჳფალი.
Line: 8        
ცალიერ არს საფლავი.
Line: 9        
წარვედით. ოჳთხართ
Line: 10     
მოწაფეთა. იხილონ გალილეას:.

Strophe: XXXVI  
Line: 1     
გაჰჴსენ. მეოჳფეო.
Line: 2        
ტაძარი ჴორცთა მათ კაცობრივთაჲ
Line: 3        
ჟამსა მას ვნებისასა
Line: 4        
და კოჳალად აღჰმართე იგი. მჴსნელო.
Line: 5        
რამეთოჳ მოჰკოჳედ ჴორცითა
Line: 6        
და ღმრთეებით აღსდეგ მესამესა დღესა.
Line: 7        
აღდგომითა შენითა
Line: 8        
სოფელი განანათლე
Line: 9        
და ოჳკოჳდავებაჲ

Strophe: XXXVII  
Line: 1     
გოჳახარე ყოველთა მორწმოჳნეთა:.
Line: 2        
წამოხოჳედ საფლავით
Line: 3        
დაბეჭდოჳლით. ყოველთა ოჳფალო.
Line: 4        
და შეხოჳედ ბჭეთა. ჴშოჳლთა
Line: 5        
განოჳღებელად. ყოვლად ძლიერო.
Line: 6        
მშჳდობაჲ მიეც სახიერ
Line: 7        
საყოჳარელთა მათ შენთა მოწაფეთა.
Line: 8        
აღჰმაღლდი მათ წინაშე
Line: 9        
მთით ზეთისხილთაჲთ. ქრისტჱ.
Line: 10        
და შეგიწყნარეს
Line: 11     
ოჳკორცოთა ძალთა და თავყოჳანის გცეს:.

Strophe: XXXVIII  
Line: 1     
აჩოჳენე აწ ძალი
Line: 2        
ღმრთეებისა შენისაჲ. ძლიერო.
Line: 3        
აღდეგ და განაბნიენ
Line: 4        
მტერნი აღდგომისა შენისანი
Line: 5        
და შეკრიბენ წარმართნი
Line: 6        
განბნეოჳლნი ერად შენდა მოგებოჳლად.
Line: 7        
ეტყოდა ღმრთის მშობელი
Line: 8        
ძესა თჳსსა ოჳკოჳდავსა
Line: 9        
რაჟამს იხილა
Line: 10        
აღდგომილი და სიხაროჳლით თავყოჳანის სცა:. Ⴅ̃ⴀ
Line: 11        
ⴖ̃ⴇⴈⴑ-ⴋⴘⴍⴁⴄⴊⴍ {!} ⴞⴀⴐ:. Link to nevmir

Page: 19 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Sasuliero Poezia.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.