TITUS
Sasuliero Poezia
Part No. 2
Previous part

Text: (II)  
         თთოჳესა იანვარსა: ზ̂ : წმიდისა აბოჲსი:.

         
Ⴃ̃Ⴑ̃Ⴁ̃ႪႬႨ Ⴍ̃ Ⴖ̃Ⴖ̃ႲႷ̃ႥႱႠ: Ⴤ̃Ⴢ: Ⴃ̂ :

Line: 1     
ეჰა დიდებოჳ[ლი] საკოჳირველი წმიდისა და ახოანისა ქრის-
Line: 2        
ტეჲსისა აბოჲსი. რომელი იგი ისმაიტელ იყო რჩოჳლითა. შოჳრი
Line: 3        
აღიღო წმიდისა მოციქოჳლისა პავლეჲსი. რაჲთა ზე აქოჳნდეს
Line: 4        
სახელი მისი ყოველთა კიდეთა სოფლისათა: მოვედით. მორწმოჳნე-
Line: 5        
ნო. ვადიდებდეთ საჴსენებელსა მისსა და ოჳგალობდეთ. რომელმან
Line: 6        
ღირსად გოჳირგოჳინოსან ყო იგი:.

Line: 7     
რაჟამს წარადგინეს იგი წინაშე მძლავრისა მის აგარეანისა. აიძოჳ-
Line: 8        
ლებდა მას და ეტყოდა. რაჲთამცა ოჳარ ყო ქრისტეჲ. ხოლო
Line: 9        
მან აღიარა ძეჲ მამისა თანა და არა ოჳარ ყო სამებაჲ: მოვედით.
Line: 10        
მორწმოჳნენო. ვადიდებდეთ [საჴსენებელსა მისსა და ოჳგალობდეთ.
Line: 11        
რომელმან ღირსად გოჳირგოჳინოსან ყო იგი:. ]

Line: 12     
------ გოჳლის წყრომისა მძლავრი იგი და ფერი პირისა მისისაჲ
Line: 13        
ექცეოდა ზედა წმიდისა მოწამისა ქრისტეჲსისა აბოჲსა. ხოლო
Line: 14        
იგი ოჳფროჲს ღაღადებდა და იტყოდა. დაღაცათოჳ ცეცხლითა და
Line: 15        
ტანჯვითა აღმასროჳლოთ მე. არაჲ ოჳარ ვყო სამებაჲ წმიდაჲ:
Line: 16        
მოვედით. მორწმოჳნენო. [ვადიდებდეთ საჴსენებელსა მისსა და
Line: 17        
ოჳგალობდეთ. რომელმან ღირსად გოჳირგოჳინოსან ყო იგი:. ]

Line: 18     
მაშინ აღიჭოჳრვოდეს ოჳრჩოჳლონი იგი ტყებად ზედა წმიდრსა მოწა-
Line: 19        
მის[ა] ქრისტეჲსისა აბოჲს[ა]. ხოლო მან სიხაროჳლით მოოჳდრი-
Line: 20        
კა მახოჳილხა ქედი თოჳისი. რამეთოჳ იძროდა მისლვად ოჳფლისა
Page: 8  Line: 21     
თოჳისისა და ისწრაფდა შესლვად სასოჳფეველსა მისსა-----: [მოვედით.
Line: 22        
მორწმოჳნენო. ვადიდებდეთ საჴსენებელსა მისსა და ოჳგალობდეთ.
Line: 23        
რომელმან ღირსად გოჳირგოჳინოსან ყო იგი:.]

         
ႠႩ̃ႰႧႾ̃ႧႱႠ:

Line: 24     
----- რაჟამს შეკრბეს მოხოჳცებოჳლნი ისმაიტელთანი \\ წინაშე
Line: 25        
ოჳრაკპარაკთა მათთასა და განიზრახვიდეს იგინი წამებად მოწამისა
Line: 26        
ქრისტეჲსისა აბოჲს თოჳის: მღდელნი აკოჳრთხევდით. რომელმან
Line: 27        
განაძლიერა იგი. ერნი ოჳფროჲსად აღამაღლებდით მას ოჳკოჳ-
Line: 28        
ნისამდე:.

Line: 29     
მაშინ ოჳბრძანა მძლავრან მან მოწოდებაჲ წმიდისა აბოჲსა და,
Line: 30        
ეტყოდა მას. ოჳკოჳეთოჳ ესე ესრეჲთ არს. აბოჲ. რაჲსა ესე შეგწა-
Line: 31        
მებენ შენ: მღდელნი აკოჳრთხევდით. რომელმან ძლიერებაჲ მიჰმად-
Line: 32        
ლა. ერნი [ოჳფროჲსად აღამაღლებდით მას ოჳკოჳნისამდე:. ]

Line: 33     
მიოჳგო წმიდამან ოჳფლისამან აბოჲ და რქოჳა მას. მშობელნი
Line: 34        
ჩემნი თოჳ ისმაიტელ არიან. ხოლო მე მსახოჳრი ვარ ჭეშმარი-
Line: 35        
ტისა ძისა ღმრთისაჲ: მღდელნი აკოჳრთხევდით. რომელმან განაძ-
Line: 36        
ლიერა იგი. ერნი [ოჳფროჲსად აღამაღლებდით მას ოჳკოჳნისამდე:.]

Line: 37     
მაშინ განრისხნა მძლავრი იგი და ფერი პირისა მისისაჲ ექცეოდა
Line: 38        
ზედა წმიდისა და ახოანისა ქრისტეჲსისა აბოჲსა: [მღდელნი აკოჳრ-
Line: 39        
თხევდით. რომელმან განაძლიერა იგი. ერნი ოჳფროჲსად აღამაღ-
Line: 40        
ლებდით მას ოჳკოჳნისამდე:.\

         
ႠႣ̃Ⴁ̃ႧႱႠ: Ⴤ̃Ⴢ: Ⴃ̂ : Ⴂ̃Ⴈ:

Line: 41     
დღეს ღაღადებდა აბოჲ შორის სიმრავლესა წარმართთასა. ვითარ
Line: 42        
მიმეღოს მე ცხორებაჲ კაცობრივი და ვითარ წარმეკოჳეთოს თავი
Line: 43        
აბოჲსა. ვითარ მომართოს მახოჳილმან. ვითარცა ნაყოფმან კეთილ-
Line: 44        
მან. ვითარ აღმევსოს მე გული სისხლითა. ვითარცა მანანაჲთა:
Line: 45        
მიჴსენ მე. ოჳფალო. აგარეანთა_გან:.

Page: 9 
Line: 46     
ხოლო სიმრავლეჲ აგარეანთაჲ ღაღადებდ[დი]ს და ეტყოდის აბოჲს.
Line: 47        
მოიქეც რჩოჳლისა ჩოჳენისა ებრ და იყო შენ ყოველთა ოჳზეშთაეს:.

Line: 48     
ხოლო აბოჲ ღაღადებდა და ეტყოდა. არაჲ. არაჲ მიჴმს მე თქოჳენ-
Line: 49        
_გან ქრთამი ოქროჲ. არცა ანთრაკი. არცა ვეძიებ ცხორებასა ამის
Line: 50        
საწოჳთროჲსასა. არამედ რაჲთა ვიხილო სოჳლი წმიდაჲ. მარჯოჳლ
Line: 51        
მამისა მჯდომარეჲ. რომლისა სიტყოჳანი მისნი ტკბილ არიან ოჳ-
Line: 52        
ფროჲს თაფლისა მის გოლეოჳლისა. არამედ ვითარ გნებავს. წარ-
Line: 53        
მართნო. აღმასროჳლეთ. რამეთოჳ არავინ არს მიმღებელ სოჳლისა
Line: 54        
წმიდისა:.

Line: 55     
მაშინ მოწყოჳიდეს აბოჲ მახოჳილითა და გოჳამი მისი დაწოჳეს
Line: 56        
ცეცხლითა და წარიყვანეს \\ იგი ანგელოზთა ღმრთისათა წინაშე
Line: 57        
ოჳფლისა: იხილა და რქოჳა მას. გიხაროდენ. აბოჲ. რომელ არაჲ
Line: 58        
შეგაწოჳხა მახოჳილმან. არცა სატანჯველთა. არცა სიმრავლემან
Line: 59        
აგარეანთამან. ამის თოჳისცა ღირს იქმენ შესლვად სასოჳფეველსა
Line: 60        
ცათასა წაროჳალსა:.

         
ႠႵ̃Ⴁ̃ႧႱ[Ⴀ]: Ⴤ̃Ⴢ: Ⴀ̂ : Ⴂ̃Ⴈ:

Line: 61     
ტანჯვასა დაოჳთმო ისმაიტელთასა წმიდამან აბოჲ მჴნედ და
Line: 62        
ეშმაკნი განასხნა და მსხოჳერპლად შეწირნა ჴორცნი თოჳისნი და
Line: 63        
ქრისტესა ქადაგებდა: ვითარცა მნათობმან და მოღოჳაწემან ყოვლისა
Line: 64        
სოფლისამან იღოჳაწა და სიკოჳდილი შეოჳრაცხ ყო და ზროჳნვაჲ
Line: 65        
ამის სოფლისაჲ დაოჳტევა და შენ მხოლოსა სათნო გეყო და
Line: 66        
აწ მეოხ არს სოჳლთა ჩოჳენთა თოჳის დიდსა წყალობასა:.

Line: 67     
სოჳროდა მისლვად ოჳფლისა თოჳისისა სანატრელსა მოწამესა
Line: 68        
ქრისტეჲსსა აბოჲსა. დგა წინაშე მძლავრისა მის. ჰხედვიდა მახოჳილსა
Line: 69        
აღმართებოჳლსა. არაჲ მეშინდა შინებისა_გან მათისა. არამედ განიძარ-
Line: 70        
ცოჳა სამოსელი. მოოჳდრიკა მახოჳილსა თავი თოჳისი და დასთხინა
Page: 10  Line: 71        
სისხლნი თოჳისნი და აწ მეოხ არს სოჳლთა ჩოჳენთა თოჳის დიდსა
Line: 72        
წყალობასა:.

Line: 73     
შეიმოსა სამოსელი ღირსთა მამათაჲ საყოჳარელმან ქრისტეჲსმან
Line: 74        
აბოჲ. ოჳრმითა მიაქოჳნდა. ვითარცა ეტლითა. ადგილსა მას შესაწი-
Line: 75        
რავსა: ვითარცა მსხოჳერპლი კეთილი და საკოჳმეველი სოჳნნელი
Line: 76        
და ნელსაცხებელი პატიოსანი ცეცხლისა_გან შეიწირა და საფლავი
Line: 77        
მისი წყალთა ზედა და [აწ] მეოხ [არს სოჳლთა ჩოჳენთა თოჳის
Line: 78        
დიდსა წყალობასა:.]

Line: 79     
დღესასწაოჳლსა მას შოჳენიერსა. ნათლის ღებასა მაცხოვრისასა.
Line: 80        
მეორედ შობასა დიდისა მოწამისა აბოჲსსა. იხარებდეს მდინარენი
Line: 81        
და მნათობდეს ღელვანი. რამეთოჳ სათნო იყო ქრისტემან მის თანა
Line: 82        
წყალთა შინა: მაშინ განიკოჳ[რ]ნებოდეს ოჳძლოჳრებანი კაცთანი და
Line: 83        
სიხაროჳლით აღივსნეს მორწმოჳნენი და აწ მეოხ [არს სოჳლთა ჩოჳ-
Line: 84        
ენთა თოჳის დიდსა წყალობასა]:. \\

         
ႭႾ̃Ⴇ̃Ⴢ Ⴐ̃Ⴈ ႢႠႪႭႡႠჂ ႠႬႭჃ ႥႨႧႠ:.
         
ႴႱ̃ႬႨ ႠႪ̃Ⴢ Ⴑ̃Ⴞ̃Ⴐ̃Ⴁ̃Ⴢ Ⴗ̃Ⴈ ႼႫ̃Ⴇ̃Ⴢ ႠႫႱႠႾႭჃႰႭ:.
            
Ⴤ̃ႪႧႠႢ̃ႬႨႱ̃Ⴢ Ⴤ̃Ⴢ Ⴁ̂ :.

Line: 85     
მოვედით. მორწმოჳნენო ქრისტეჲსნო. ვჰყოფდეთ ჴსენებასა წმი-
Line: 86        
დის[ა] აბოჲსსა. რომელმან შეოჳრაცხ ყო განწყობილებაჲ იგი
Line: 87        
აგარეანთაჲ და შეოჳრაცხ ყო ცეცხლი და მახოჳილი სახელისა
Line: 88        
თოჳის ქრისტეჲსა და მოიგო გოჳირგოჳინი დიდებისაჲ წმიდათა
Line: 89        
მისთა თანა.:


Page: 11 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Sasuliero Poezia.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.