TITUS
Vita Ioanni Chrysostomi
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 
Page of edition: 3 
Line of edition: 4    2. წმინდანის ბავშვობა


Line of edition: 5ē~       ესე იოვანე ბრძენი, საკჳრველი,* რჩეული და პატიოსანი იყო ანტიოქიაჲთ
Line of edition: 6    
ქალაქით, რომელ არს ასურეთისაჲ, ძჱ* ერთისა წარჩინებულთაგანისაჲ მის ქალაქისაჲ,
Line of edition: 7    
სახელით საკუნდოს, ბრწყინვალჱ* სიმდიდრითა ფრიადითა. და იყო
Line of edition: 8    
იგი რიცხჳსაგან* სპასალართაჲსა. და სახელი დედისა \ მისისაჲ ანთოსის, და იყო
Line of edition: 9    
იგი ასული ერთისა მთავართაგანისაჲ მის ქალაქისაჲ.

Line of edition: 10       
და იყო იოვანე სიყრმითგანვე სახითა მყუდრო* და გონიერ, და ყოლადვე-განშორებულ
Line of edition: 11    
იყო ჩუეულებისაგან ყრმათა სიმღერისა. და განიპოხა მშობელთაგან
Line of edition: 12    
ნუკევითა და ფუფუნებითა დიდითა, ვითარ-იგი შეეტყუებოდა პატიოსნებასა*
Line of edition: 13    
მათსა. და იყვნეს ყოველნი წესითა წარმართ.*

Line of edition: 14       
და იყო მათ ჟამთა პატრეაქი* ანტიოქია* ქალაქსა, სახელით მელეტი,* აღმსაარებელი*
Line of edition: 15    
და ნათესავით სომეხი, რომელმან ნათელ-სცა პირველად* იოვანეს
Line of edition: 16    
და შემდგომად* მისა ნათელ-სცა მშობელთა მისთა, რამეთუ ღმერთმან არა*
Line of edition: 17    
ინება,* ვითარმცა მშობელნი ესევითარისა ამის ვარსკულავისა \ და მოძღურისა
Line of edition: 18    
ეკლესიისანი დააკლდეს ნათლის-ღებასა და სარწმუნოებასა მისა მიმართ.

Line of edition: 19       
და ვითარცა აღიზარდა იოვანე ჰასაკითა და მოიწია სწავლისა ჟამთა წმიდათა
Line of edition: 20    
წიგნთაგან,* მისცეს იგი ერთსა მოძღუარსა, რაჲთა ისწაოს* სწავლაჲ. და
Line of edition: 21    
იყო ყრმაჲ ესე ფრიად შემწყნარებელ, და დაისწავლნა მცირედთა ჟამთა სწავლის
Line of edition: 22    
მოყუარებითა მით მისითა* საღმრთონი* წიგნნი.* და იყო მის თანა შიში
Line of edition: 23    
ღმრთისაჲ და დიდი სიმდაბლჱ,* და აიძულებდა თავსა თჳსსა დღე* და ღამე სწავლად,
Line of edition: 24    
ვიდრემდის დაასრულა ყოველი სწავლაჲ.

Line of edition: 25       
უყუარს ბუნებასა კაცთასა დიდებაჲ ამის სოფლისაჲ და უფროჲს* ხოლო
Line of edition: 26    
მათ,* რომელთა აქუნ* მონაგები ფრიადი. \ და უბრძანეს მშობელთა მისთა,* რაჲთა
Line of edition: 27    
აღჯდეს საჴედარსა და იყოს* ერთი ყრმაჲ* მის თანა და დიდითა პატივითა მივიდოდის
Line of edition: 28    
სამოძღუროდ. ხოლო მან არა თუ ესე ოდენ* უნდოჲ არა იზრუნა ყოფად,
Line of edition: 29    
არამედ გულსა მოსლვადცა არა ინება და შეურაცხ-ჰყოფდა ყოველსავე*
Line of edition: 30    
საქმესა, რომელი მიიყვანებს სილაღედ, რამეთუ იყო მდაბალ ფრიად. და იყვნეს
Line of edition: 31    
სხუანიცა* იგი ყრმანი, სწორნი მისნი, დიდებისმოყუარე, და მოვიდიან სამწიგნობრედ
Line of edition: 32    
დიდითა საუცრებითა და აყუედრებედ მას სიმდაბლესა* მას მისსა.
Line of edition: 33    
ხოლო მან ყოლადვე არა მიხედის* მათ, არამედ ისწრაფინ* ყოვლითა გულითა*
Line of edition: 34    
სწავლად და არა ოდეს მიდრკის \ წესისაგან თჳსისა.* და ვითარცა იხილა მოძღუარმან*
Line of edition: 35    
მისმან და ყრმათა მათ წარჩინებულთა, რომელნი იყვნეს მის თანა
Page of edition: 4  Line of edition: 1    
სამწიგნობრეს, რომელსა სიმდაბლესა შინა იყო, ეტყოდეს მას, რაჲთამცა დაემოჩილა
Line of edition: 2    
მშობელთა მისთა.* ხოლო მან არა თავს-იდვა.

Line of edition: 3       
და კუალად შემდგომად მცირედთა დღეთა მოვიდეს მისა მონანი მისნი
Line of edition: 4    
და ჰრქუე მას: "უფალო, მშობელთა შენთა და უფალთა ჩუენთა გჳბრძანეს*,
Line of edition: 5    
რაჲთა ამით შემკულებითა გადიდებდეთ შენ საქებელად პატიოსნებისა მათისა.
Line of edition: 6    
და შენ არა თავს-იდებ ამას* და არამცირესა* რისხვასა მოაწევ ჩუენ ზედა
Line of edition: 7    
მათგან, რამეთუ ჰგონებენ,* ვითარმედ ბრძანებაჲ მათი შეურაცხ-ვყავთ \ და
Line of edition: 8    
ჩუენ წარგუწყმიდნენ* შენ ძლით. არამედ აწ* გჳჴსნენ* ამის განსაცდელისაგან და
Line of edition: 9    
თავს-იდევ, რაჲთა ვყოთ ბრძანებული* მათი".

Line of edition: 10       
მიუგო მათ ამან იოვანე ბრძენმან სიმშჳდითა* დიდითა და ჰრქუა: "დაღაცათუ,
Line of edition: 11    
რომელსა-ეგე მეტყჳთ,* ჭეშმარიტ არს, არამედ მე მიღირს სიმდაბლჱ*
Line of edition: 12    
და მიმსგავსებაჲ ჩემთა ამათ მოყუასთაჲ, რომელნი არიან გლახაკ ჟამსა ამას
Line of edition: 13    
სწავლისასა, რაჲთა დაენერგოს გულსა ჩემსა სწავლაჲ ესე და ნაყოფიერ იქმნეს
Line of edition: 14    
გონებაჲ ჩემი,* და რაჲთა არა შევიკრა ამპარტავნებითა და მიიქცეს* გონებაჲ
Line of edition: 15    
ჩემი ცუდსა, რამეთუ ამპარტავნებაჲ დედაჲ არს უგუნურებისაჲ, და რომელმან*
Line of edition: 16    
მოიგოს, იგი წარწყმდეს, ხოლო სიმ\დაბლემან აღამაღლნის* მომგებელნი
Line of edition: 17    
თჳსნი. და რომელი სარგებელი მომცეს მე აღჯდომამან ცხენთა და ჯორთამან,
Line of edition: 18    
რომელთა თანა არა არს გულისჴმაჲ?* და რომელმან გონიერმან მიხილოს მე
Line of edition: 19    
ამას შინა და არა მაბრალებდეს?* ხოლო მოსწრაფებაჲ ეგე თქუენი ჩუენისა*
Line of edition: 20    
სიყუარულისაჲ მომითუალავს და უმჯობესი ჩემი გამომირჩევია".*

Line of edition: 21       
და რაჟამს იხილეს* სიმტკიცე* იგი გულისა მისისაჲ, მივიდეს იდუმალ და
Line of edition: 22    
უთხრეს მშობელთა მისთა, ვითარმედ არას ზრუნავს დიდებისათჳს ამის სოფლისა,
Line of edition: 23    
არამედ ჰნებავს, რაჲთა იყოს ვითარცა ერთი მდაბალთაგანი.*

Line of edition: 24       
ვითარცა ესმა ესე მშობელთა მისთა, მოუწოდეს და ჰრქუეს მას: "რომლისა
Line of edition: 25    
\ ჯერისათჳს, შვილო, შეურაცხებასა მოაწევ პატიოსნებასა და შერაცხილებასა
Line of edition: 26    
ჩუენსა ზედა და არა მიხუალ წესსა ზედა მათსა, რომელნი ბრწყინვენ
Line of edition: 27ē~    
ქალაქსა ამას შინა სიმდიდრითა,* და დააკნინებ* სიმაღლესა ჩუენსა სიმდაბლითა
Line of edition: 28    
შენითა? არა იცია, რამეთუ ძჱ* ხარ ჩუენებრთაჲ?* განეშორე ამის ჩუეულებისაგან
Line of edition: 29    
და ყავ, რომელ-იგი* ჩუენ შეგუეტყუების."

Line of edition: 30       
მიუგო* მათ იოვანე ბრძენმან და ჰრქუა: "არასადა გასმიესა წიგნთაგან სულიერთა,
Line of edition: 31    
ვითარ-იგი აქებს მდაბალთა და ჰყუედრის ამპარტავანთა? გინა თუ
Line of edition: 32    
მე უმჯობეს* ვარა დანიელისა* და სამთა მათ ყრმათა, რომელთა-იგი წესითა სიმდაბლისაჲთა
Line of edition: 33    
განვლეს ცხორებაჲ მათი ტყუეობასა მას ისრაჱლთასა ბაბილონს,*
Line of edition: 34    
რამეთუ დანიელ შთააგდეს ჯურღმულსა და აღჳრ-ასხნა* ლომთა, \ ხოლო სამთა
Line of edition: 35    
მათ* დაშრიტეს საჴუმილი* იგი მოტყინარჱ* სიმძაფრითურთ მისით? ნუუკუე სიმაღლითა
Line of edition: 36    
მოიგესა მადლი ესე დიდი, ანუ არა სიმდაბლითა და მყუდროებითა*,
Line of edition: 37    
ვიდრემდის იქმნესცა მნე საუნჯეთა ზედა მეფისათა ქუეყანასა მას? ამათ ვემსგავსები
Page of edition: 5  Line of edition: 1    
მე, რამეთუ ვიცი, ვითარმედ* საქმენი ამის სოფლისანი უმედგრეს
Line of edition: 2    
არიან დედაზარდლისა ქსლისა და არა ხოლო თუ ურგებ* არიან მომგებელთა
Line of edition: 3    
მათთა,* არამედ დაკლებაჲცა მრავალი მოაწიიან* მათ ზედა, რომელნი ესვენ
Line of edition: 4    
მათ. ხოლო მე ვყო, რომელი შეეტყუების მორწმუნეთა, და ვესავ, ვითარმედ
Line of edition: 5    
მოვიღო ღმრთისაგან, რომელი მისცემს* უფროჲს მონათა და საჴედართა და პატივთა*
Line of edition: 6    
ცუდთა* მსოფლიოთა, რომელი-იგი* აღუთქუა მოყუარეთა მისთა, ვითარ-იგი
Line of edition: 7    
წერილ არს, ვითარმედ: \ "ყოველი მოცემული კეთილი და ყოველი* ნიჭი
Line of edition: 8    
სრული ზეგარდამოსრულ არს მამისაგან ნათლისაჲსა".* და ვერვინ მიიტაცებს
Line of edition: 9    
დიდებასა, უკუეთუ არა მოცემულ არს მისა ზეგარდმო, რამეთუ "ყოველმან,
Line of edition: 10    
რომელმან დაიმდაბლოს თავი თჳსი, ამაღლდეს;* და ყოველმან,* რომელმან
Line of edition: 11    
აღიმაღლოს*, დამდაბლდეს". და ამისთჳსცა ვერ შემძლებელ არს აღვსებად,
Line of edition: 12    
რომელსა უნდეს სლვაჲ გზასა სულიერსა, უკუეთუ არა პირველად*
Line of edition: 13    
დამდაბლდეს, ვითარცა თქუა დავით: "კეთილ არს ჩემდა, რამეთუ დამამდაბლე
Line of edition: 14    
მე, რაჲთა ვისწავლნე მე სიმართლენი შენნი". და ჩემდაცა უმჯობეს არს, რაჲთა
Line of edition: 15    
დავმდაბლდე მცირედსა* ამას ჟამსა, რაჲთა ავმაღლდე წინაშე ღმრთისა
Line of edition: 16    
უკუნისამდე".

Line of edition: 17       
და ესევითარითა სიტყჳთა* განაკჳრვნა მშობელნი თჳსნი. და რამეთუ იგინიცა
Line of edition: 18    
შემკულ იყვნეს სულიერითა მით მარილითა, \ და ამისთჳს* მიუშუეს მას,
Line of edition: 19    
რაჲთა ვითარცა უნდეს, ყოს*. და ევედრნეს მას, რაჲთა უტეოს ერთი მონათაგანი
Line of edition: 20    
მისლვად მის თანა სამწიგნობრეს,* რაჲთა არა მარტოჲ ვიდოდის გზასა. და
Line of edition: 21    
თავს-იდვა ესე ყოფად* განკურნებისა მათისათჳს.

Line of edition: 22       
და მიერითგან განითქუა საქმჱ* მისი ქალაქსა მას შინა, ვიდრემდის და-ცა-უკჳრდა*
Line of edition: 23    
ყოველთა, რომელთა ესმა ესე და თქუეს: "ეჰა, ვითარითა სიბრძნითა
Line of edition: 24    
დაუნჯებულ არს ყრმაჲ ესე, ნეტარ რაჲ-მე იყოს აღსასრული მისი?".Next partThis text is part of the TITUS edition of Vita Ioanni Chrysostomi.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.