ARMAZI
Nemesios of Emessa, De natura hominum
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Line: 22 
თავი II
Line: 23 
სულისა-თჳს


Paragraph: 1  
Line: 24    კნინღა განიყოფების ყოველთა ძუჱლთა სიტყუაჲ სულისა-თჳს.
Line: 25    
რამეთუ დიმოკრიტოს უკუჱ და ეპიკუროს და ყოველთა სტოელთა
Line: 26    
ფილოსოფოსთა, შეზავებულად, სხეულად სული აღმოთქუჱს. არამედ
Line: 27    
ესენიცა, რაოდენნი სულსა სხეულად აღმოჲტყჳან, არსებისა-თჳს მისისა

Page: 24  
Line: 1    
განიყოფვიან: რამეთუ სტოელნი ფშჳნვად იტყოდეს მას მჴურვალედ
Line: 2    
და ცეცხლოანად, ხოლო კრიტია -- სისხლად, არამედ იპპონ
Line: 3    
ფილოსოფოსი -- წყლად, ხოლო დიმოკრიტოს -- ცეცხლად, რამეთუ
Line: 4    
მრგუალნი სფერონაკუჱთნი განუკუჱთელთანი, შედარებულნი და
Line: 5    
თანაშესჯილნი, ცეცხლად და ჰაერად სულსა აღასრულებენო; ხოლო
Line: 6    
ირაკლიტოს სულსა ყოვლისასა -- ორთქლად ნოტიოთა-გან,
Line: 7    
არამედ ცხოველთა-შორისსა -- გარეგანთა-განცა და მათ-შორისთა
Line: 8    
ორთქლთა-გან, ერთისა ტომისა, შეზავებად. არამედ კუალად,
Line: 9    
რომელნი სულისა უსხეულოყოფასა იტყოდეს, ურიცხუ იქმნა
Line: 10    
განყოფილებაჲ ამათი, რომელთა-მე უკუჱ არსებად და უკუდავად
Line: 11    
მის-თჳს მთქუმელთაჲ, ხოლო რომელთა-მე უს[ხე]ულოდ უკუჱ, არამედ
Line: 12    
არა არსებად, არცა უკუდავად. რამეთუ თალი, ნუეკუჱ პირველად
Line: 13    
მან სული თქუა სამარადისოდ-მიმდრეკად* და თჳთმიმდრეკად; არამედ
Line: 14    
პითაღოროს -- რიცხუად თავით თჳსით მიმდრეკად; ხოლო პლატონ --
Line: 15    
არსებად გონიერად თჳს-გნით მიმდრეკად, ვითამცა რიცხუად
Line: 16    
ნაწევართობარისად; ხოლო არისტოტელმან -- პირველ შემასრულებელად
Line: 17    
ბუნებითთა შესაქმებითთა სხეულთასა, ცხოვრებისა ძალად
Line: 18    
ოდენ მქონებელად; ხოლო დინარხოს -- შენაწევრებად ოთხთა ასოთა-გან,
Line: 19    
შეზავებისა და ძეერთებისა ნაცვლად ასოთაჲსა, რამეთუ, არა
Line: 20    
ჴმოანთა-გან თქ[უ]მათა შედგომილად, არამედ შორის სხეულთაჲსა
Line: 21    
მჴურვალისა და გრილისა და ნოტიოჲსა და ჴმელისა შენაწევრებულად
Line: 22    
და შეზავებულად და შეერთებულად ეგულების თქუმად. არამედ უწყებულ
Line: 23    
იყავნ, რამეთუ ამათგანნიცა რომელნი-მე სულისა არსებაყოფასა
Line: 24    
იტყჳან, ხოლო არისტოტელი და დინარხოს -- უარსებო. არამედ
Line: 25    
კუალად ამათ-მიერვე ვთქუათ, ვითარმედ ერთი და იგი-ვე არსო სული
Line: 26    
ყოვლისა, იაზრეს და თჳთეულად განჭრილად და კუალად თჳსადვე

Page: 25  
Line: 1    
მიმქცეველად, ვითარ მანიქეველთა და სხუათა ვიეთ-მე; ხოლო ვიეთ-მე
Line: 2    
მრავლად და გუარითა განყოფილად და რომელთა-მე ერთად
Line: 3    
და მრავლად. რამეთუ ყოველთა საჭირო არმზიარებელთაჲ სიტყუათა
Line: 4    
ესეზომთა თნებათა-მიერ წინააღმდგომობაჲ ურთი -ერთას.
Line: 5    
საზოგადოდ და ერთბამად მათ ყოველთა-მიმართ, რომელნი
Line: 6    
იტყოდეს სულსა სხეულად, კმა იყვნენ ამონიოჲს-მიერნი იგი თქუმულნი,
Line: 7    
პლოტინოჲს მოძღურისა, და ნუმენიოჲს-პითაღორელისანი. არიან
Line: 8    
ხოლო ესე, ვითარმედ*: სხეული თჳსითა ბუნებითა მიმოქცევადი არს,
Line: 9    
დაფანჩვადი და ყოვლითურთ ურიცხუად განჭრადი და არარაჲსა შორის
Line: 10    
თჳსსა უცვალებელისა დამტევებელი; მოქენე არს უკუჱ სხუასა
Line: 11    
შემადგინებელსა და შემკრებელსა და ვითარ რაჲ გარემომრთხმელსა
Line: 12    
და მპყრობელსა მისსა, რომელსა სულად ვიტყჳთ. არამედ, უკეთუ
Line: 13    
სხეულ რაჲ-მე არს სული, ანუთუ წულილადი ნაწლოანი, და კუალად
Line: 14    
რაჲ არს გარეშემამტკიცებელ მისდა? ვითარ ესე იჩუჱნა, რამეთუ ყოველი
Line: 15    
სხეული მოქენე არს გარეშემკრებელისა, და ესრეთ აურაცხელ,
Line: 16    
ვიდრე-მე იპოოს მიწევნად ვიდრე უსხეულოსამდე. გინათუ, ვითარ
Line: 17    
იგი იტყჳან სტოელნი, ტონებრივი ვინაჲვე, რომელ არს ძალი ნასხმანოანი,
Line: 18    
ვითარცა რაჲ მიდრეკაჲ სხეულთაჲ ძლითი მიგსით-გამო,
Line: 19    
გინა გარეგნით ერთბამად მიმდრეკი, ვინაჲ უკუჱ გარეთ სიდიდეთა
Line: 20    
და რომელობათა აღმასრულებელი არს, ხოლო შიგნით-გამო შეერთებისა
Line: 21    
და არსებისაჲ -- იკითხვებოდედ მათდა-მიმართ: ვინაჲთგან ყოველი
Line: 22    
მიდრეკაჲ რაჲსა-განვე არს ძალისა, ვინაჲ ანუ სადაჲთ [არს]
Line: 23    
ძალი ესე და ვიეთ-შორის არსება [მისი] იქმნების? და, უკუჱთუ
Line: 24    
ნივთსა ძალად იტყოდინ, კუალად იგინივე ვიჴმარნეთ სიტყუანი: და,
Line: 25    
თუ არა ნივთ არს, არამედ ნივთიერ (სხუა უკუჱ იყოს ნივთიერი
Line: 26    
ნივთისა-გან, რამეთუ, რომელსა თან აქუნდეს ნივთისა, ნივთთა-შორისად
Line: 27    
ითქუმის), რომლისა-თჳსცა სხუაჲ რაჲ-მე ითქუმის თანამქო-ნებელი
Line: 28    
ნივთისაჲ? რაჲ უკუჱ ნივთ და იგივე, გინათუ უნივთო?

Page: 26  
Line: 1    
ვინაჲ, თუ ნამდჳლ ნივთ, ვითარ ნივთიერ და არა ნივთ? არამედ,
Line: 2    
უკუჱთუ არა ნივთ, უნივთო ვიდრე-მე, ხოლო, თუ უნივთო,
Line: 3    
არა ვიდრე-მე სხეულ, რამეთუ ყოველი სხეული ნივთიერ.
Line: 4    
[არამედ, უკუჱთუ თქუან. ვითარმედ ყოველი სხეული სამთა განსადგომელთა
Line: 5    
მიმთუალველ არს და სული, ყოვლითვე კმამყოფი
Line: 6    
და ყოვლით-კერძო განმწთომი სხეულთა, სამად ვინაჲ-მე განმდგომა,
Line: 7    
და ამით დაამტკიცებენ სულისა სხეულყოფასა, -- ჰრქუჲ]*, ვითარმედ,
Line: 8    
ყოველი სხეული სამად ვინაჲვე განსადგომელ, ხოლო არა ყოველი
Line: 9    
სამად განსადგომელი სხეულცა [არს]. რამეთუ ადგილი და რომელობანი
Line: 10    
უსხეულო არიან თჳთ თავთა-შინა თჳსთა, ხოლო შემთხუჱვით
Line: 11    
სიზრქეთა-შორის დარომელოვნდებიან; ესრეთვე უკუჱ და სულიცა
Line: 12    
თავსა-შორის თჳსსა ვინაჲ-მე მდგომარე არს დაუდგომელად, არამედ
Line: 13    
შემთხუჱვით სამად განდგომილსა ამას-შორის-თანავე იხილვების და
Line: 14    
იგიცა სამად განდგომილადვე ითქუმის, გარნა, ვითარ იგი ვთქუ,
Line: 15    
შემთხუჱვით მერმეცა, სხეული ყოველი ანუ გარეგანით მიდრკების
Line: 16    
ანუ შიგნით; არამედ, უკუჱთუ გარეგანით, უსულო ვიდრე-მე იყოს,
Line: 17    
ხოლო თუ შიგნით -- სულიერ; და ვინაჲვე კუალად, თუ ნამდჳლ სხეულია
Line: 18    
სული, თუ რად-მე გარეგნით მიდრკების, უსულო [არს], არამედ,
Line: 19    
თუ შიგნით, სულიერ; არამედ უჯერო არს უსულოდცა და
Line: 20    
სულიერად თქუმაჲ სულისაჲ; რომლისა-თჳსცა და ნამდჳლვე არა ვიდრე-მე
Line: 21    
სხეულ სული. მერმეცა, თუ სული იზარდების, უსხეულოჲსა-მიერ
Line: 22    
იზარდების, რამეთუ სასწავლონი ზრდიან მას; და ესე საცნაურ
Line: 23    
არს, ვითარმედ არა სხეული უსხეულოჲსა-გან იზარდების; არა ვიდრე-მე
Line: 24    
იყოს სხეულ სული. რამეთუ ქსენოკრატიმან ესე შესიტყუვაჲ
Line: 25    
შეკრიბა: ვინაჲ, თუ ნამდჳლ არ იზრდების სული, ყოველი უკუჱ
Line: 26    
სხეული ცხოველისაჲ იზრდების, -- არა ვიდრე-მე სხეულ სული. და

Page: 27  
Line: 1    
ესე უკუჱ საზიაროდ ყოველთა-მიმართ მეტყუჱლთა, ვითარმედ სხეული
Line: 2    
არსო სული. არამედ სხუაჲ საკუთრად მათდა-მიმართ, რომელნი
Line: 3    
ითნებდენ სისხლ, გინა საფშჳნველ ყოფასა სულისასა*, ვინაჲთ-გან
Line: 4    
საფშჳნველისა, გინათუ სისხლისა განშორებითა მკუდარ იქმნების
Line: 5    
ცხოველი; არამედ აწ [არა] ითქუმოდეს იგი, რომელ ვიეთ-მე ჰგონიეს,
Line: 6    
თუ არს რაჲ-მე მათ-მიერ დაწერილი, რამეთუ იტყოდეს: "ესრეთ
Line: 7    
ვინაჲ უკუჱ ნაწილი გამოჲდინოს სისხლისა, ნაწილივე-მე გამოჲდინების
Line: 8    
სულისაჲ". არამედ ცუდად მეტყუჱლები საჲ არს ესევითარი
Line: 9    
ესე, რამეთუ მსგავსნაწილთა-ზედა და დარჩომილიცა ნაწილი
Line: 10    
იგივე არს ყოველთა-შორის; რამეთუ წყალი დიდი და მცირე იგივე
Line: 11    
არს და მსგავსადვე ოქროჲ და ვეცხლი და მყოფნი ყოველნი ვიდრე-მე
Line: 12    
ნაწილით არა შეიცვალებიან ურთი-ერთას არსებისა-ებრ: ეგრეთვე
Line: 13    
დაშთომილიცა სისხლი რაჲზომვე სულ არს, ნამდჳლ თუ რად-მე
Line: 14    
სულ არს სისხლი. არამედ უფროჲს იგი სათქუმელ, რამეთუ: ვინაჲთგან
Line: 15    
ესე არს სულ და, გამოვიდეს რაჲ, მოკუდების ცხოველი,
Line: 16    
ვინაჲ და ბალღამიცა სულ იყოს და ორნივე ნავღელნი, რამეთუ,
Line: 17    
რომელიცა ამათ-განი მოაკლდეს, აღსასრულსა მიუვლენს ცხორებისასა.
Line: 18    
მერმეცა, ხოლო, ღჳძლი და ტჳნი და გული და პირის-მბრძოლი,
Line: 19    
რომელ არს სტომაქი, და თირკუმელნი და წელნი და სხუანი
Line: 20    
მრავალნი; რამეთუ, რაჲ უკუჱ ამათ-განი რაჲვე განეყოს, არა-მე
Line: 21    
მოკუდებისა ცხოველი? არამედ, კუალად, მრავა ლნი არიან უსისხლო
Line: 22    
უკუჱ სულიერ, ვითარ. სელაქნი და მალაკნი და სიპეანი, ტევთიდნი
Line: 23    
და ზმულნი და ყოველნი კეცტყავოანნი და ჩჩჳლქეცნი, ვითარ კარაკინნი
Line: 24    
და ასთაკჳნი, რომელნი არიან სულიერ, ხოლო უსისხლო; საცნაურ
Line: 25    
უკუჱ, ვითარ არა არს სული სისხლ. არ-მედ მათდა-მიმართ**,
Line: 26    
რომელნი იტყჳან, ვითარმედ წყალ არს სული, რამეთუ წყალი ყოვლისა
Line: 27    
მაცხოვნებელად ჩანს და თჳნიერ წყლისა ცხორებაჲ შეუძლებელ

Page: 28  
Line: 1    
არს, და ამათ-მიმართცა მრავალ არს წინაგანსაწყობელი; რამეთუ
Line: 2    
არცა თუ თჳნიერ საზრდელთაჲსა ცხორებად შესაძლებელ არს, სულად
Line: 3    
ვინაჲვე და საზრდელნიცა ყოველნი თითოეულად ითქუმოდედ
Line: 4    
მათ-გან. მერმეცა, რამეთუ მრავალნი ცხოველთა-განნი არიან არა-მსუმელ
Line: 5    
წყლისა, ვითარ რომელთა-მე ორბთა-თჳს დასახულ არს და
Line: 6    
კაკაბი თჳნიერ სუმისაცა შემძლებელ არს ცხორებად. ხოლო რაჲსა-თჳს
Line: 7    
უფროჲს წყალი ითქუას სულად და არა ჰაერი? რამეთუ წყლისა
Line: 8    
უკუჱ შესაძლებელ არს განყენებაჲ რაჲთ-ურთ, ხოლო აღმოფშჳნველობისა-გან
Line: 9    
ჰაერისა არცა თუ მცირედ. არამედ არცაღა თუ ჰაერი არს
Line: 10    
სული*: რამეთუ არიან მრავალნი ცხოველთა-განნი არააღმომფმჳნველ-ნი
Line: 11    
ჰაერ[ი]სა, ვითარ საშუალგანუჭრელნი ყოველნი, ვითარცა. ფუტკარნი
Line: 12    
და ბზიკნი და ჯინჭველნი და უსისხლო და მრავალნი ზღჳს-შორისნიცა
Line: 13    
და ყოველნი, რომელთა არა აქუს სასულე, რამეთუ შეუძლებელ
Line: 14    
ფშჳნვაჲ თჳნიერ სასულისა.
Paragraph: 2  
Line: 15       
არამედ, ვინაჲთგან კლეანთოჲს სტოელისა და ხურისიპოჲსნი
Line: 16    
მო[ი]ღებვიან სიტყუანი, რომელნი-მე არა ადვილ შეურაცხის-საყოფელნი,
Line: 17    
ვინაჲვე დაჲდებოდედ და ამათნიცა დასაჴსნელნი, ვითარ იგი
Line: 18    
დაჰჴსნეს პლატონურთა ფილოსოფოსთა. რამეთუ კლეანთოს ესევითარსა
Line: 19    
თხზავს შესიტყუვასა, ვითარმედ: "არა მხოლოდ, -- იტყჳს, --
Line: 20    
მსგავს ვექმნენით მშობელთა სხეულთა ამათ აგებულებითა, ვითარ რაჲ
Line: 21    
სიყვარულითა**; ხოლო მსგავ სებაჲ და არამსგავსებაჲ არა არს უკუჱ
Line: 22    
უსხეულოჲსად, -- სხეულ ვიდრე-მე და სული". არამედ, პირველად, ვინაჲვე
Line: 23    
ნაწილობითით-გან საყოველთაოჲ [არა] აღიკაზმების, არამედ იყოს
Line: 24    
უსსეულოთაჲცა ურთი-ერთას უმსგავსობაჲ ტყუვილ: რამეთუ ვიტყჳთ,
Line: 25    
ვითარმედ რიცხუნი მსგავს არიან ურთი-ერთას, რომელთანი გუჱრდნი
Line: 26    
შესაბამ იყვნენ, ვითარ ექუსი და ოცდაოთხი, რამეთუ გუჱრდ
Line: 27    
ექუსისა -- ორი და სამი, არამედ ოცდა ოთხისა -- ოთხი და ექუსი; და
Line: 28    
ვითარ ორსაცა აქუს შესაბამი ოთხისა-მიმართ, ხოლო სამსა ექუსისა

Page: 29  
Line: 1    
მიმართ, რამეთუ ორკეცობისა სიტყჳსა-მიმართ იხილვების, რამეთუ
Line: 2    
ოთხი ორისა-გან ორკეცად და ექუსი -- სამისა; უსხეულო ვინაჲვე და
Line: 3    
რიცხუნიცა, ვითარ ესე აწ აღმოვაჩინეთ. არამედ მსგავს არიან ნაკუჱთნიცა
Line: 4    
ნაკუჱთთა, რაოდენთა ყურენი ჰქონან სწორნი და სწორთა
Line: 5    
ყურეთა შესაბამადვე გუჱრდნი, -- რამეთუ ნაკუჱთ ნიცა უსხეულო
Line: 6    
არიან. მერმეცა ვითარ რაჲზომობისა-თჳს არს სწორი და უსწორო,
Line: 7    
ეგრეთვე და რომელობისა -- მსგავსი და არამსგავსი; რამეთუ რომელობაჲცა
Line: 8    
უსხეულო, და იყოს უსხეულოჲ უსხეულოჲსა მსგავს. მერმეცა
Line: 9    
იტყჳს, ვითარმედ: "არა რაჲ უსხეულოჲ თანაივნებს სხეულსა და
Line: 10    
არცა ვინაჲ უსხეულოჲსა -- სხეული; ხოლო თანივნებს სული სხეულსა
Line: 11    
სნებოანსა და დაჭრადსა და სხეული -- სულსა, რამეთუ, სირცხჳლეულ
Line: 12    
იქმნეს რაჲ სული, ძოწეულ იქმნების სხეული, და, შეშინდეს რაჲ,
Line: 13    
უფერულ: სხეულ ვიდრე-მე სული". რამეთუ არს პირველი* დაუღლვით
Line: 14    
მიღებულთაჲ ტყუილ, ერთქმნილი პირველმღებადთაჲ, ესრეთ
Line: 15    
მეტყუჱლი, ვითარმედ: "არა ვინაჲ უსხეულოჲ თანივნებს სხეულთა".
Line: 16    
რაჲ უკუჱ ეკითხვებოდედ, რამეთუ მხოლოდ სულისად ოდენ არს
Line: 17    
ესე? ვითარ ვინ თქუას ესრეთ, ვითარმედ: "არარაჲ ცხოველთა-განი
Line: 18    
დრეკს ზედათა ყბათა, -- არამედ ხჳთქი ზედათა ყბათა დრეკს, --
Line: 19    
არა ვინაჲ იყოს ცხოველ კროკოდილოჲ-ხჳთქიცა". არამედ ტყუვილ
Line: 20    
ვინაჲვე არს პირველ-დაწესებული და აქაცა მებრ პირველმღებისა,
Line: 21    
რომელი იტყოდა ესრეთ, ვითარმედ "არა რაჲ ცხოველთაჲ იდრეკს
Line: 22    
ზედათა ყბათა, რამეთუ აჰა ხჳთქი ცხოველცა და მდრეკელ ზედათა
Line: 23    
ყბათა". ხოლო ამისდავე სახედ და რაჟამს იტყოდის, ვითარმედ "არა
Line: 24    
რომელი უსხეულოჲ თანივნებს სხეულთა", რამეთუ უსწრობს საძიებელთა
Line: 25    
უკუნთქუმითა. არამედ თუ ვინ დადვას, ვითარმედ ჭეშმარიტ
Line: 26    
არს არა რომლისა უსხეულოჲსა სხეულთა თანავნებად, არამედ
Line: 27    
ზედაღყვანებული არა არს აღსარებული, რომელი იტყჳს, ვითარმედ
Line: 28    
"თანივნებს სული სნებოანსა და დაჭრასა სხეულისასა", რამეთუ

Page: 30  
Line: 1    
[ი]იჭნეულების, თუ რად-მე მარტოდ სხეული იყო, ოდეს რაჲ ილმოდა
Line: 2    
და მიიღო სულისა-თჳს გრძნობაჲ, ხოლო იგი ეგო უვნებელად,
Line: 3    
ანუთუ თანაივნო სხეულსა; არამედ უფროჲს ხოლო დაიპყრობვის
Line: 4    
უფრო სათანადოთა-გან პირველი; რამეთუ არა ჯერარს იჭუნეულთა-გან
Line: 5    
შესიტყუვათა შეკრებად აღსარებულთა-გან, რამეთუ ნამეტნავისა-გან
Line: 6    
იჩუჱნებიან და რომელნი-მე უსხეულოთანი თანავნებად
Line: 7    
სხეულთაჲსა: რამეთუ უსხეულო რომელობანიცა და ესენივე ვნებულთა
Line: 8    
სხეულთა-თანა ივნებენ, ხრწნილებასა-შორის და ქმნადობასა თანამელმ[ე]ნი
Line: 9    
სხეულთანი.
Paragraph: 3  
Line: 10       
ხოლო ხურისიპპოს იტყჳს: "სიკუდილი არს განყოფაჲ სულისა
Line: 11    
სხეულთა-გან; ხოლო არარაჲ უსხეულოჲ სხეულთა-გან განეყოფვის,
Line: 12    
რამეთუ არცა რაჲ უკუჱ ზედშეეხების და განეყოფვის ხხეულთა, --
Line: 13    
არა ვიდრე-მე უსხეულოა სული. არამედ ამისი ესრეთ თქუმაჲ, ვითარმედ
Line: 14    
სიკუდილი არს განყოფაჲ სულისაჲ, ჭეშმარიტ; ხოლო საყოელთაოდ
Line: 15    
ამის თქუმაჲ, ვითარმედ არ ზედშეეხების უსხეულოჲ
Line: 16    
სხეულსა, ტყუილ უკუჱ არს საყოელთაოდ თქუმული; არამედ სულისა-თჳს
Line: 17    
-- ჭეშმარიტ, ვითარმ-დ არ ზედშეეხების სული სხეულთა;
Line: 18    
ხოლო სხუათა რათავე უსხეულოთა-თჳს არა ჭეშმარიტ, ვითარ
Line: 19    
რაჲ: ველის-ზედაჲ და წირი უსხეულო და ზედშეეხებიან სხეულსა და
Line: 20    
განეყოფვიან, და ამათდავე მსგავსად თე[თ]რობაჲცა* და სხუანი ფერნი;
Line: 21    
ხოლო სულისა-თჳს ჭეშმარიტ, რამეთუ არა ზედშეეხების სხეულსა
Line: 22    
სული. არამედ და აწ ვინაჲვე და რომელობაჲ ზედშემხებელი
Line: 23    
განეყოს რაჲ სხეულსა გარომელოვნებული ხხეული რაჲ, არამედ
Line: 24    
უკუჱთუ რომელობაჲ შემძლებელ არს სხეულთა შეხებადცა და განყოფად
Line: 25    
უსხეულობისა-თჳს, ხოლო სული არა, ეკითხვებოდედ კუალად;
Line: 26    
არამედ, უკუჱთუ ზედშეეხების, ცხად არს, ვითარმედ ზედმიდებულა
Line: 27    
მისდა; და თუ არს ესრეთ, რომელ ყოვლად არა ზედმიდებულ იყოს,
Line: 28    
ესრეთ იყოს ჭეშმარიტ. არამედ არცა სული და არცა რომელობანი

Page: 31  
Line: 1    
სხეულ, რამეთუ შეუძლებელა სხეყლისად სხეული ყოვლად ყოვლითურთ
Line: 2    
ზედმიდებად; და ესრეთ არ იყოს ვინაჲ-მე სულიერ ცხოელი.
Line: 3    
არამედ არა ეგრე: რამეთუ არცა რომელობაჲ სხეულ იყოს ამისთჳს,
Line: 4    
რომელ ზედშეეხების სხეულსა, არამედ რომელობაჲ არს უსხეულო
Line: 5    
და ზედშემხებელ სხეულთა. აჰაესერა თჳთ სთქუჱნ წირი და რომელობანი
Line: 6    
ზედშეხებად და განშორებად სხეულსა, და თჳთ თავთა-შორის
Line: 7    
თჳსთა უსხეულოდ მყოფად, რომლისა-თჳსცა შესაძლებელ არს
Line: 8    
უსხეულოჲსა ზედშეხებად სხეულსა, ვითარ შუჱნის უსხეულოსა; არამედ
Line: 9    
აწ ვინაჲთგან ზედშეეხების, სხეულ ვინაჲ-მე იყოს სული, და
Line: 10    
ყოვლად არა ვინაჲ-მე იყოს სულიერ ცხოველი; არამედ თუ კნინოდენცა
Line: 11    
არს სულიერ ცხოველი, არცა ზედშეეხების და არცა სხეულ
Line: 12    
არს სული, რომლისა-თჳსცა ცხოველი ყოვლით-ურთ სულ არს, არცა
Line: 13    
უკუჱ ზედშეეხების და არცა სხეული არს და განეყენების
Line: 14    
უსხეულობისა-თჳს თჳსისა. რამეთუ არა არს სული სხეულ, [ესე] საცნაურ
Line: 15    
თქუმელთა-გან; არამედ, რომელ არცა უარსებო [არს], შემდგომთა-შორის
Line: 16    
ისიტყუჱბოდედ.
Paragraph: 4  
Line: 17       
ხოლო, ვინაჲთგან დინარხოს მორთულობად განასაზღვრა სული
Line: 18    
და სიმეა, აცილობდა რაჲ სოკრატს, სულისა თქუა მორთულობაჲ,
Line: 19    
ესრეთ მთქუმელმან, ვითარმედ: "შეჰვანან უკუჱ სულისად
Line: 20    
მორთულობანი, ხოლო სხეულთად -- ძალნი"**, -- არამედ ამისთა დასაჴსნელთა
Line: 21    
გარდამცემელნი, "ფედონსა" შორის პლატონისსა მდებარეთა-გან,
Line: 22    
[ვიტყოდეთ] ესრეთ, ვითარმედ ერთი არს აწ ესე პირველ
Line: 23    
აღმოჩინებულთა მისთა-გან, ვითარმედ: პირველვე აღმოჩინებულა,
Line: 24    
რომელ არიან სასწავლონი აღჴსენება. ესე უკუჱ დადვა ვითარ პირველაღსარებული,
Line: 25    
და ჰკაზმავს სიტყუასა ესრეთ, ვითარმედ: ვინაჲთ-გან
Line: 26    
სასწავლონი პირველთა ასაჴსენებელ არიან, იყო ვინაჲ-მე და სულიცა
Line: 27    
ჩენი[ლ] პირველ*** კაცისა გუაროან ქმნისა; ხოლო თუ მორთულობა
Line: 28    
არს სული, ვინაჲვე არა იყო, არამედ შემდგომადღა იქმნა

Page: 32  
Line: 1    
მორთულებითა სხეულისაჲთა. ხოლო ყოველი შემდგმულობაჲ სხუჱბრ
Line: 2    
უღონო არს ქმნად, თჳნიერ ვითარ იგი პირველ ჰქონდის, რომელთა-გან
Line: 3    
იგი შედგმულა; რამეთუ ზიარებაჲ ვინაჲვე არს შედგმულთა,
Line: 4    
ვინაჲთგან მორთულება[ჲ] შედგმულებაა, და არავინაჲ დააცადებს
Line: 5    
არა ნებებად მასვე, ვითარ იგი არს და რომელთა-გან იგი შედგმულა,
Line: 6    
არამედ შეუდგს მას. ხოლო ებრძვის უკუჱ მათი სიტყუაჲ, რომელნი
Line: 7    
სულსა მორთულობად იტყჳან, მათ, რომელნი სასწავლოთა
Line: 8    
აღჴსენებად იტყოდინ. არამედ მათი, რომელნი სასწავლოთა აღჴსენებად
Line: 9    
იტყჳან, ჭეშმარიტ არს, -- მტყუარ ვიდრე-მე [არიან] სულისა
Line: 10    
შე ნაწევრებად მთქუმელნი. მერმეცა უკუჱ და სული წინააღმდგომ
Line: 11    
არს სხეულისა და მთავრობისად აქუს ჯერჩინებაჲ, ვითარმედ მთავარ
Line: 12    
მისდა არს; ხოლო მორთულებაჲ არცა ჰმთავრობს და არცა
Line: 13    
წინააღუდგების; არა ვიდრე-მე არს მორთულება სული**. მერმეცა და,
Line: 14    
ვინაჲთგან სული წინააღმდგომთა ნაწილობით მიით უალავს, არსება
Line: 15    
ვიდრე-მე არს და წინამდებარე შემთხუჱვადთა-თჳს, ხოლო მორთულობაჲ
Line: 16    
-- რომელობაჲ და შემთხუჱვა; არამედ არსებაჲ რომელობის-გან
Line: 17    
სხუა: სხუა უკუჱ და სულიცა მორთულობისა-გან. ხოლო ზიარებად

Page: 33  
Line: 1    
ვიდრე-მე მორთულობისად სული არა უჯერო თქუმად, არამედ
Line: 2    
არა ამის მიზეზისა-თჳს და სულიცა მორთულობა იყოს: რამეთუ არცა
Line: 3    
ამისთჳს, რომელ სათნოებასა ეზიარების, სათნოება იყოს სული.
Line: 4    
ხოლო ღალინოს სულისა-თჳს უკუჱ არას განაჩინებს, არამედ
Line: 5    
და წამებსცა "კმასაყოფელთა-შორის სიტყუათა", ვითარმედ არა
Line: 6    
რაჲ არს სულისა-თჳს განჩინებული სიტყუაჲ; ხოლო ჰგავს, რომელთა-გან
Line: 7    
იტყჳს, ვითარმედ შეზავებაჲ არსო სული, და ამისდა უკანა-მიდევნებად
Line: 8    
ჩუჱულებათა განყოფილებასა; და ესევითარად განჰკაზმავს
Line: 9    
სიტყუასა...*; არამედ ესე იუწყებოდედ, რომელ მოკუდავყოფად მისდა
Line: 10    
იჭუნეულობს, არა ხოლო სულსა ყოველსა კაცისასა, არამედ უტყუსა
Line: 11    
ოდენ, რომელ იგი კაცსაცა-შორის იხილვების; ხოლო სიტყჳერისა-თჳს
Line: 12    
იჭუნეულობს, მთქუმელი ესრეთ, ვითარმედ...**
Line: 13    
შეუძლებელა, რათამცა სხეულთა შეზავება იყო სული, ვინაჲვე
Line: 14    
ამიერითგან იუწყებოდედ, ვითარმედ ყოველი სულიერი და უსულოჲ
Line: 15    
სხეული ოთხთა-გან შეზავებულა ასოთა, რამეთუ ამათი შეზავ
Line: 16    
ბაჲ სხეულთა აღიქუამს. და აწ, თუ შეზავებულება არს სული, არარაჲ იყოს
Line: 17    
უსულო, და შეკრბების სიტყუაჲ ესრეთ: თუ რად-მე სულ არს შეზავებაჲ
Line: 18    
სხეულთაჲ, არამედ ყოველსა სხეულსა აქუს შეზავებაჲ, ყოველსა
Line: 19    
სხეულსა სულიცა ვიდრე-მე აქუნდეს და არა რომელი სხეული
Line: 20    
იყო უსულოჲ: არცა უკუჱ ქვაჲ და არცა შეშაჲ, არცა რკინაჲ და
Line: 21    
არცა სხუაჲ რომელი-მე უსულო იყოს. ხოლო თუ რად-მე არა საყოველთაოსა
Line: 22    
და ყოველსა შეზავებულებასა იტყჳს სულ ყოფად, არამედ
Line: 23    
ეგევითარსა რას-მე, ეკითხვებოდედ უკუჱ, თუ: ვითარი-მე შეზავებულებაჲ
Line: 24    
არს სულ, რომელი შეიქმს სხეულსა და სულისა მიითუალავს
Line: 25    
საზღვარსა? რამეთუ, რომელიცა თქუას შეზავებულებაჲ,
Line: 26    
და ეგევითარივე ვპოოთ და უსულოთაცა-შორის; რამეთუ, ვითარცა

Page: 34  
Line: 1    
თჳთ მან ცხრა სახე ყოფაჲ შეზავებულებათაჲ "შეზავებულებათა
Line: 2    
წიგნსა"-შინა გამოაჩინა, რვათა უკუჱ ძნელშეზავებულად იტყჳს, ხოლო
Line: 3    
მეცხრესა კეთილშეზავებულად; და ამის მეცხრისა-გან იტყჳს
Line: 4    
კაცსა კეთილშეზავებულად; და ამის კეთილშეზავებულებისა ქონებასა
Line: 5    
არა საყოველთაოდ, არამედ მათ-თჳს ოდენ, რომელთა საშუვალი ოდენ
Line: 6    
აქუნდეს შეზავებულებაჲ, ხოლო სხუათა ცხოველთა ძნელშეზავებულად
Line: 7    
თითო გუარებით. რამეთუ ყოველთა-შორის უმეტეს და უმცირეს
Line: 8    
ლხენით და დართვით იპოებიან და უსულოთაცა-შორის ცხრანი
Line: 9    
ესე შეზავებულებანი უფროჲსობასა-შორის და უმცროსობასა, ვითარ
Line: 10    
თჳთ მანვე წიგნსა მას-შინა, "მარტივთა-თჳს" სახელდებულსა, აჩუჱნა.
Line: 11    
მერმეცა, თუ შეზავებულება არს სული, არამედ შეზავებულებანი
Line: 12    
იქცევიან მსგავსად ჰასაკთასა და ჟამთა და ქცევათასა, და სულიცა
Line: 13    
ვიდრე-მე ამათთანავე იცვალებოდის. ხოლო, ვინაჲთგან სამარადისოდ
Line: 14    
იცვალების, და არა და იგივე გუაქუს სული, არამედ, შეზავებულებათა-ებრ,
Line: 15    
ოდეს-მე ლომისა და ოდეს-მე ცხურისა და ოდეს-მე სხჳსა რომლისა-მე,
Line: 16    
-- რომელ უჯერო არს. მერმეცა, რამეთუ შეზავებულებაჲ
Line: 17    
არა წინააღუდგების გულის-თქუმათა სხეულისთა, არამედ
Line: 18    
და შეეწევისცა, რამეთუ თჳთ შეზავებულებაჲ მისდრეკს გულის-თქუმად,
Line: 19    
-- ხოლო სული წინააღუდგების, -- არა ვიდრე-მე შეზავებულება
Line: 20    
სული. მერმეცა, თუ რად-მე შეზავებულება არს სული, არამედ
Line: 21    
შეზავებულებაჲ -- რომელობაჲ, ხოლო რომელობაჲ იქმნების და გარდაიქმნების
Line: 22    
თჳნიერ წინამდებარისა განხრწნისა, -- და სულიცა
Line: 23    
უკუ-განეშორის თჳნიერ წინამდებარისა განხრწნისა; არამედ ესე -- არა ჭეშმარიტ;
Line: 24    
არა ვიდრე-მე შეზავებულებაჲ და არცა რომელობა არს
Line: 25    
სული. არამედ არცა თუ მეორე კერძი წინააღმდგომთაჲ ბუნებით
Line: 26    
აქუს ბუნებად ცხოველსა, ვითარ რაჲ იგი ცეცხლსა-ზედა მჴურვალებაჲ
Line: 27    
იხილვების; რამეთუ შეუცვალებ.ელა ესე სხუად, ხოლო შეცვალებულად
Line: 28    
ჩანს შეზავებულებაჲ; არამედ უფროჲს ხოლო, თჳთ

Page: 35  
Line: 1    
იგინივე არიან, რომელნი სამკურნალოთა და ჴელოვნებითა შეზავებულებასა
Line: 2    
სხუჱბრ სცვალებენ. მერმეცა, რამეთუ ყოვლისა სხეულისა
Line: 3    
რომელობანი გრძნობადნი არიან, ხოლო სული დაღათუ აგრძნობს
Line: 4    
რასავე, ვინაჲვე გონებითსა აგრძნობს, -- არა ვიდრე-მე რომელობაჲ
Line: 5    
სხეულთაჲ სული. მერმეცა: [სისხლისა და] ფშჳნვისა და ერთგან
Line: 6    
შემტკიცებითა ჴორცთა და ძარღუთა და სხუათა ასოთადა კეთილშეზავებულებაჲ
Line: 7    
ძალ არს, -- და კუალად ვინაჲვე მჴურვალებათა და
Line: 8    
სიგრილეთა და სიჴმელეთა და ნოტიოთა კეთილშეზავებულებაჲ სიმრთელე
Line: 9    
არს, -- ხოლო სწორსაზომობაჲ ასოთაჲ კეთილფეროვნებასავე-თანა
Line: 10    
შუჱნიერებასა და სიკეთესა შეიქმს სხეულთასა. ხოლო თუ
Line: 11    
რად-მე მორთულობაჲ სიმრთელისა და ძალისაჲ და სიკეთისა და შუჱნიერებისაჲ
Line: 12    
[სულ არს], საჭირო ვიდრე-მე არს, ოდეს რაჲ კაცი ცოცხალ
Line: 13    
იყოს, არცა დასნეულებად და არცა უძლურებად და არცა უშუჱრ ყოფად;
Line: 14    
ხოლო შეემთხუჱვის ესე მრავალგზის, არა მხოლოდ ერთისა, არამედ
Line: 15    
სამთავე ამათ კეთილშეზავებულებათა წარწყმედად და სიცოცხლედ
Line: 16    
კაცისა. რამეთუ შეემთხუჱვის მასვე ერთბამად უშუჱრყოფაჲ და უძლურებაჲ
Line: 17    
და სნეულებაჲ, -- და არა ვიდრე-მე არს კეთილშეზავებულებაჲ
Line: 18    
სხეულთაჲ სულ. ვითარმედ უკუჱ ბუნებითნი ვინანი-მე სიჰავენი
Line: 19    
და სათნოებანი კაცთა შეუდგებიან? ესე ჭეშმარიტ არს, რამეთუ
Line: 20    
სხეულთა შეზავებისა-გან იქმნებიან ესე, რამეთუ მოჰჴდებიან ბუნებით
Line: 21    
მრთელოანნი და სნებოანნი შეზა ვებულებისა-გან, და ესრეთ
Line: 22    
ვიეთნი-მე ესე ბუნებით მწარანავღულიანნი მრისხანენი არიან სხუანი
Line: 23    
-- ჯაბანნი, სხუანი -- დამყოლნი: არამედ რომელნი-მე იპყრობენ და
Line: 24    
მძლე ექმნებიან; საცნაურ უკუჱ, ვითარმედ შეზავებულებასა იპყრობენ,
Line: 25    
რამეთუ სხუაჲ არს მპყრობელი და სხუაჲ არს პყრობილი, --
Line: 26    
სხუა ვიდრე-მე შეზავებულება[ჲ] და სხუა სული.
Line: 27    
რამეთუ ორღანო არს სხეული სულისაჲ: უკუჱთუ რად-მე მარჯუედ
Line: 28    
შეიმზადოს, შეეწევის სულსა და აქუს იგი მარჯუედ; არამედ,
Line: 29    
უკუჱთუ არა მარჯუჱ იყოს, აყენებს და მაშინ ვინაჲვე საჴმარა სულისა-თჳს
Line: 30    
საქმით მბრძოლობაჲ უმარჯოობისა-მიმართ ორღანოთასა, და,

Page: 36  
Line: 1    
თუ არა ფრიად განიფრთხოს, დაიქცევის მის-თანავე, ვითარ რაჲ
Line: 2    
მუსიკელი თანამცოდველა ძალისა გარდაქცევასა, ვიდრემდის იგი არა
Line: 3    
მოჰრთოს კეთილად. რომლისა-თჳსცა საჴმარა სულისადა ზრუნვაჲ
Line: 4    
სხეულთაჲ, რათა შეჰმზადოს ორღანოდ მარჯუედ თჳსად. ამას უკუჱ
Line: 5    
წარჰმართებს სწავლულებათა-მიერ და ჩუჱულებათა კეთილთა, და ვითარ
Line: 6    
რაჲ მორთულობასა-შორის სამუსიკოთასა რომელსა-მე მოშუჱ
Line: 7    
ჰყოფენ, ხოლო რომელსა-მე მსხირპანე, რათა, ვითარცა მას მოუხდებოდის,
Line: 8    
შეიმზადოს და იჴმაროს მარჯუედ ორღანოჲ შესაქმე
Line: 9    
თჳსი, რათა არა და იგიცა მასვე-თანა გარდაიქცეს, -- რამეთუ, თუ არა
Line: 10    
განეკრძალოს, და ესეცა შეემთხუეს მას.
Paragraph: 5  
Line: 11       
ხოლო არისტოტელი სულსა "შემასრულებელად" იტყოდის
Line: 12    
რაჲ*, არაჲთ უდარე დაერთვის მათ, რომელნი რომელობად იტყჳან
Line: 13    
მას. არამედ პირველად განვაცხადოთ, თუ "შემასრულებელად" რომელთა
Line: 14    
უწოდს. რამეთუ არსებასა სამად იტყჳს: პირველად იტყჳს
Line: 15    
ნივთსა წინამდებარესა, რომელი თჳთ თავით თჳსით არა არს, ხოლო
Line: 16    
აქუს ძალი შექმნისა-მიმართ; და კუალად, მეორედ, გუარსა, რომლითა
Line: 17    
გუაროან იქმნების ნივთი; ხოლო მესამედ -- ორთა-გან ნივთისა
Line: 18    
და გუარისა ქმნილსა, რომელ არს სულიერი. არს უკუჱ ნივთი
Line: 19    
ძალ, ხოლო გუარი -- "შემასრულებელ"; და ესე უკუჱ ორსახედ ვიდრე-მე
Line: 20    
ზედმიწევნულებად, რამეთუ რომელი-მე ვითარ რაჲ მხედვარეობაჲ
Line: 21    
ზედმიწევნულებით და კუალად ვითარ რაჲ სიყუარული,
Line: 22    
არამედ "შემასრულებელ" ვითარ მოქმედებაჲ სიყუარულისაჲ; არამედ
Line: 23    
ზედმიწევნულება უკუჱ მყოფობასა-შორის სულისასა იხილვების; და
Line: 24    
ამათდავე შესაბამად ძილიცა და მღჳძარებაჲ, რამეთუ მღჳძარებაჲ
Line: 25    
მხედვარეობაჲ არს, ხოლო ძილი ძალად ქონებაჲ მხედვარეობისაჲ და
Line: 26    
[არა] მოქმედებაჲ. ეგრეთვე პირველ უკუჱ არს ზედ-მიწევნულებაჲ
Line: 27    
მოქმედებისა; რომლისა-თჳსცა პირველად შემასრულებელად უწოდს გუარსა,
Line: 28    
ხოლო მეორედ -- მოქმედებასა; ვითარ სახედ თუალი წინამდებარის-გან

Page: 37  
Line: 1    
არს ნივთისა და გუარისა მისდა ზედშემოსრულისა; და არს
Line: 2    
უკუჱ ესე წინამდებარე ნივთი მის-შორისი, ხოლო შემწყნარებელად
Line: 3    
ხილვისა თჳთ თუალი ითქუმის ნივთად, და იწოდების უკუჱ ესე სეხნაობით
Line: 4    
თუალადვე; არამედ გუარი ვინაჲვე და "შემასრულებელი" თჳთ
Line: 5    
იგი პირველი მხედვარეობაჲ არს თუალისაჲ და შემძლებელი ხედვასა
Line: 6    
მისდა მიცემად; ხოლო მეორე შემასრულებელი თუალისაჲ არს მოქმედებაჲ,
Line: 7    
რომლითა მხედვარეობს. იძიებოდედ, თუ ვითარ აწღა
Line: 8    
შობილსა ლეკუსა არცა ერთი აქუს "შემასრულებელთაჲ", არამედ ძალი
Line: 9    
ოდენ აქუს შეწყნარებად "შემასრულებელთა", -- ესრესახედვე ჯერ-არს
Line: 10    
გულის-ხმის-ყოფაჲ და სულისაცა; რამეთუ ვითარ იგი, იშობოს
Line: 11    
რაჲ მხედვარეობაჲ, სრულ ჰყოფს თუალსა, ეგრეთცა, იშობოს
Line: 12    
რაჲ შორის სხეულთაჲსა, სული სრულ ჰყოფს ცხოველსა, რომელ
Line: 13    
არცა თუ თჳნიერ სხეულთაჲსა იყოს ოდესვე სული, და არცა სხეული
Line: 14    
-- სულისა-თჳნიერ. რამეთუ სხეულ ვიდრე-მე არა არს სული,
Line: 15    
ხოლო სხეულისად არს და, ამის-თჳსცა, შორის სხეულთაჲსა მყოფ
Line: 16    
არს და სხეულთა ესევითარ თა; ხოლო მებრ თავსა-შორის თდსსა
Line: 17    
არა არს.
Paragraph: 6  
Line: 18       
არამედ, [პირველად,] ვნებადსა ნაწილსა სულისასა უწოდს* სულად
Line: 19    
და განაყენებს მის-გან სიტყჳერებითსა; ხოლო ჯერიყო ერთბამად
Line: 20    
ყოვლობასა სულისასა მიღებად და არა ნაწილთა-გან, და ამათცა
Line: 21    
უძლურებითთა, განჩენაჲ ყოვლობასა-ზედა სულისასა. მერმეცა
Line: 22    
იტყჳს, ვითარმედ სხეულსა ძლად ცხორებაჲ აქუსო, და პირველ სულისაცა
Line: 23    
შექმნისა, თჳს-შორის; რამეთუ ჯერარს სხეულისა, ძლად
Line: 24    
ცხორების მქონებელისაჲ, პირველ თჳთ მოქმედებით ყოფაჲ სხეულისა
Line: 25    
მის; არამედ არა შემძლებელ არს მოქმედებით მყოფად სხეული
Line: 26    
პირველ გუარისა შენაწევრებისა, რამეთუ ნივთი არს ურომელობაჲ
Line: 27    
და არა სხეული; რამეთუ შეუძლებ-ლ არს, რომელი პირველ
Line: 28    
თჳთ მოქმედებაჲ არა იყოს ქონებად ძლისა და მის-მიერ და მისგანვე

Page: 38  
Line: 1    
რაჲსაცა ყოფად. ხოლო თუ რად-მე სხეული ძალ ოდენ არს,
Line: 2    
ვითარღა ძლითი სხეული ძლადვე ცხორებასა თავსა-შორის თდსსა
Line: 3    
ქონებად შემძლ ებელ არს? და კუალად სხუაჲ უკუჱ, ხოლო სხუათა-ზედა,
Line: 4    
რომელთა ვიეთ-მე ძალი ოდენ ჰქონდის და არა იჴმარებდენ
Line: 5    
მათ, ვითარ რაჲ ოდეს მხედველობაჲ ჰქონდის არაჴმარებად მისდა; --
Line: 6    
არამედ სულსა-ზედა შეუძლებელა ესე თქუმად. რამეთუ არცაღა თუ
Line: 7    
მძინარე სულებრივისა მოქმედებისა არს უნაწილო, რამეთუ იზარდების
Line: 8    
და აღორძინდების და იოცნებს და აღმომფშჳნვარეობს, რომელი
Line: 9    
უფროჲს ხოლო ცხორებისა არს სასწაული. არამედ ამათ-გან საჩინო
Line: 10    
არს, რომელ ძლად ცხორებაჲ ძეუძლებელა ყოფად ვისდავე.
Line: 11    
ვინაჲვე ნამდჳლ და მოქმედებაჲცა პირველ ყოვლისა გუარმყოფელა
Line: 12    
სულისა, და სხუაჲ არა რაჲ არს, არამედ ცხორებაჲ, რამეთუ სულისა
Line: 13    
თანანერგ არს ცხორებაჲ, ხოლო სხეულთა თანქონებით ოდენ
Line: 14    
აქუს. აწ უკუჱ, ოდეს იტყოდეს, ვითარმედ მრთელობაჲ შესაბამ
Line: 15    
არს ცხორებისა, არა თუ სულისა ცხორებისა-თჳს იტყჳს, არამედ
Line: 16    
სხეულთა-თჳს, -- და ესრეთ დანა ბრძენობს სიტყუასა. ვითარმედ სხეულებრივი
Line: 17    
არსება მებრ ნაწილებით წინააღმდგომთა არს შემწყნარებელ,
Line: 18    
ხოლო მებრ გუარითა არასადა; არამედ, თუ რად-მე მებრ გუარითა
Line: 19    
განყოფილებაჲ შეიცვალოს, და ცხოველიცა ვიდრე-მე შეიცვალ[ო]ს;
Line: 20    
ვინაჲვე არა თუ მებრ გუარითა არსება წინააღმდგომთა არს
Line: 21    
შემწყნარებელ, არამედ წინამდებარითა, რომელ ესე არს სხეულებითი.
Line: 22    
აწ უკუჱ არა შემძლებელა არა რომლითა სახითა სული სხეულთა
Line: 23    
შემასრულებელ* ყოფად, არამედ არსება თჳთსრულ და უსხეულო:
Line: 24    
რამეთუ მებრ კერძო ნაწილებით შეიწყნარებს წინააღმდგომთა
Line: 25    
-- სიბოროტესა და სათნოებასა, რომელსა ვერ შეუძლებდა გუარი შეწყნარებად.
Line: 26    
მერმე იტყჳს, ვითარმედ "შემასრულებელ" არს სული
Line: 27    
და მიუდრეკელ მებრ თჳს-გნით, ხოლო მიდრკების მებრ შემთხუჱვით.
Line: 28    
ვითარმედ ესე უკუჱ არა მოუვალ არს, თუ თჳთ იყოს მიუდრეკელ

Page: 39  
Line: 1    
დრეკელ და მიმდრე კს ჩუენ, ვითარ რაჲ სიკეთე[ჲ] მიუდრეკელ არს
Line: 2    
და მიმდრეკს ჩუენ. არამედ, დაღათუ სიკეთე[ჲ] მიუდრეკელ არს და
Line: 3    
მისდრეკს სხუასა, არამედ. რომელთა ბუნებით ჰქონდეს მიდრეკაჲ,
Line: 4    
მისდრეკს და არათუ მიუდრეკ[ე]ლსა. და აწ ვინაჲვე თუმცა სხეულსა
Line: 5    
მებრ თჳთ მიდრეკაჲმცა ჰქონდა, რაჲმცა იყო უჯერო მიდრეკად მისდა
Line: 6    
მიუდრეკელისა-გან, ხოლო აწ ვინაჲვე შეუძლებელ, რათამცა მიუდრეკელი
Line: 7    
მიუდრეკელისა-გან მიდრკა: სადა[ჲ]თ უკუჱ იყოს სხეულისად
Line: 8    
მიდრეკაჲ თჳნიერ სულისა? რამეთუ არათუ თჳთმიმდრეკ არს
Line: 9    
სხეული. პირველისა უკუჱ ქმნადობისა მიდრეკისა[ჲ]სა მგულებელმან*
Line: 10    
ჩუჱნებად, არა პირველი, არამედ მეორე აჩუჱნა. რამეთუ, თუმცა
Line: 11    
რად-მე არამიმდრეკსა მისდრეკდა, პირველსა იტყოდა მიდრეკასა; ხოლო,
Line: 12    
თუ რად-მე მიმდრეკა, თუ თჳს-გნით, და სხჳსაცა-მიერ მიმდრეკად
Line: 13    
არს, მეორისა მიდრეკისა ქმნილებასა განჰმარტებს, -- სადაჲთ
Line: 14    
უკუჱ პირველი ქმნილებაჲ სხეულსა-შორის? ხოლო თქუმად ესრეთ,
Line: 15    
თუ თჳთ თჳს-გნით მიდრეკად ასოთა ამის-თჳს, რამეთუ რომელნი-მე
Line: 16    
სუბუქ არიან, ხოლო რომელნი-მე მძიმე, -- ტყუილ იყოს, რამეთუ,
Line: 17    
თუ რად-მე სისუბუქე გინათუ სიმძიმე მიდრეკა არს, არაოდეს დადგეს
Line: 18    
მძიმე და სუბუქი, -- ხოლო აწ დადგებიან, მიემთხუნენ რაჲ
Line: 19    
თჳსსა ადგილსა. არა ვინაჲვე სიმძიმე და სისუბუქე მიზეზ პირველისა
Line: 20    
მიდრეკისა არიან, არამედ -- რომელობანი ასოთანი. ხოლო თუ
Line: 21    
რად-მე და ესეცა შეენდოს, ვითარ მთქმელობაჲ და მთნებელობაჲ
Line: 22    
და გასმსჯელობაჲ შესაძლებელ არს სისუბუქისა და სიმძიმისა საქმე-ყოფად?
Line: 23    
ხოლო, თუ რად-მე არა ამათდად, არცათუ ასოთად: და, ვინაჲთგან
Line: 24    
არა ასოთად, არცა თუ სხეულთად. მერმეცა და თუ შემთხუჱვით
Line: 25    
სული მიდრკების, ხოლო სხეული თჳს-გნით, მაშინცა და,
Line: 26    
ოდეს არა იყოს მის-შორის სული, თჳს-გნით სხეული მიდრკეს; ხოლო
Line: 27    
თუ ესე ესრეთ, და იყოსცა ვიდრე-მე თჳნიერ სულისა ცხოველი;
Line: 28    
უჯერო უკუჱ ესე, და უჯერო ვიდრე-მე დასაბამით-განვე.
Line: 29    
არამედ არცაღა თქუმად ესრე, ვითარმედ ყოველი ბუნებაჲ მიდრეკადი
Line: 30    
იძულებით მიდრკების და ყოველი იძულებით მიდრეკადი ბუნებითცა
Line: 31    
მიდრკების, და ესე ესრე ჭეშმარიტ იყოს; რამეთუ სოფელი,

Page: 40  
Line: 1    
ბუნებით მიდრეკადი, იძულებით არაოდეს მიდრკების. არამედ არცა
Line: 2    
რაჲ, რომელი ბუნებით მიდრკების, და იგივე მებრ ბუნებით დასწყნარდების:
Line: 3    
ხოლო სოფელი, და მზე და მთოვარე, ბუნებით მიდრეკადნი.
Line: 4    
ბუნებით წყნარებად ვერ შემძლებელ არიან. ამითვე სახითა
Line: 5    
სულიცა. ბუნებით მიდრეკადი, სამარადისოდ მიდრეკადი არს, ბუნებით
Line: 6    
სიწყნარედ ვეროდეს შეუძლებს, რამეთუ წყნარებაჲ ხრწნილებაჲ
Line: 7    
ვინაჲ-მე არს სულისაჲ და ყოვლისა სამარადისოდ მიდრეკადისაჲ.
Line: 8    
და ამათვე-თანა პირველითგანვე საძიებელი ჰგიეს დაუჴსნელად
Line: 9    
-- თუ სადაჲთ სხეული შეიკონებვის და ერთ იქმნების, ბუნებით
Line: 10    
განბნევისა მქონებელი. კმა არს ამის-თჳს მრავალთა პირთა-გან აღმოჩენად,
Line: 11    
ვითარმედ სული არცა შემასრულებელ არს, არცა მიუდრეკელი
Line: 12    
და არცა სხეულთა ამათ-შორის ქმნილი.
Paragraph: 7  
Line: 13       
არამედ პითაღორა შემთხუჱვითად იჭუნეულობს, სამარადისოდ
Line: 14    
ღმრთისაცა და ყოველთა რიცხუთა მსგავსებისა-თჳს, და განასაზღვრებს
Line: 15    
სულსაცა თჳთ თჳსად მიმდრეკად; რომელსა და ქსენოკრატიცა შეუდგა.
Line: 16    
არა თუ რიცხუ არს სული, არამედ ამისთჳს, რომელ შორის
Line: 17    
განრიცხუვადთაჲსა არს და შორის განმრავლებულთაჲსა და რამეთუ
Line: 18    
სული არს განმ[ს]ჯელი საქმეთაჲ და ხატთა და სახეთაჲ* თჳთეულსა-ზედა
Line: 19    
მიმავლენელი, რამეთუ ესე არს გუარისა გუართა-გან განმყოფელი
Line: 20    
და განყოფისა მათისა გამომაჩინებელი, ვითარ სხუჱბრიობისა
Line: 21    
გუართაჲსა სიმრავლედ რიცხუთაჲსა მქმნელი მათდა, რამეთუ
Line: 22    
სარიცხუო არიან საქმენი. ვინაჲვე არა ერცახე შეცვალებულ არს
Line: 23    
[იგი]** მებრ რიცხუთა ზიარებისა-გან. . . .***

Page: 41  
Line: 1    
არამედ ოდეს იგი სხეულთა ედარებოდის. . . . არცა უზა დოდ ამისდა
Line: 2    
მქონებელა..... მოკუდავად რაჲ იგი ითქუმოდის. . . . .* ვითარცა თქუა

Page: 42  
Line: 1    
არისტოტელმან სხეულთა ამათ-შორის ქმნად იგი და ვითარ სტოელნი
Line: 2    
იტყოდეს, [ანუ თქუას იგი] არსებად უსხეულოდ [და] ნუ ითქუმოდის

Page: 43  
Line: 1    
შორის სნეულთაჲსა აგებულად, რათა არა მოკუდავისა სულისა
Line: 2    
იჭუნი წარმომიდგინნეს ჩუენ და ყოვლით-ურთ უტყჳსანი. და
Line: 3    
კუალად უკუჱ, სიტყჳსა-ებრ მისისა,* არა სავსეყოფად სოფელი, არამედ
Line: 4    
ნახევარსრულად; მერმეცა, ესრეთ იტყოდის აწდა სამარადისოდ
Line: 5    
შემატებისა მოქენედ, ვითარ: ხუთ ოდენ ბევრი, სიმცირესა-შორის,
Line: 6    
გონიერთა არსებათა მარად-დღე დაერთვისო მას; და უძჳრესი ესე,
Line: 7    
რომელ, რაჲ განსრულდეს, მაშინ დაიჴსნას, სიტყჳსა-ებრ მისისა,**
Line: 8    
და უკუანაჲსკნელთა კაცთა აღდგომისა-მიმართ სულიერებრთა რიცხუთა
Line: 9    
განსრულებად. რაჲღამცა იყო უუტყუეს მაშინღა თქუმად განხრწნად
Line: 10    
სოფლისა, რაჟამს განსრულდესო. ებაძვის უკუჱ ჩჩჳლთა ყრმათასა
Line: 11    
სახე ესე, ქუაბსა-შინა ყრმებრიობისასა მსწრაფლ განსრულებასავე-თანა
Line: 12    
შემრეველთა მათ-მიერ ქმნულთაჲსა. [მერმეცა] ესრეთ თქუმაჲ,
Line: 13    
ვითარმედ მიზეზითა განგებისაჲთა აწ სული ყოფად [არსო] და არა-თუ
Line: 14    
დაბადებ[ისაჲთა], არ[ც]ათუ ახლისა არსებისა და არცაღა სხჳსა,
Line: 15    
თჳნიერ მისსა, რომელი მყოფა, შემოყვანებად სხეულსა-შორის],
Line: 16    
არამედ, რომელი იგი მყოფა, მებრ განგებისა-[ებრ] დაიკნინებოდესო,
Line: 17    
-- უმეცარ იქმნეს [თქუმაჲ ესე] განყოფილებასა [განგებისასა და]
Line: 18    
ამათ დაბადებულთასა. რამეთუ საქმე განგებისაჲ არს ესე, რათა ურთი-ერთას
Line: 19    
თესლოვნებისა-გან დაიცვიდეს განხრწნადთა ცხოველთა არსებასა:
Line: 20    
ვიტყჳ მათ, რომელნი არა სიმპალისა-გან იქმნებოდინ, ვინაჲთგან ამათთა
Line: 21    
მონაცვალეთა სიმპალე კუალად დაიცავს; არამედ და[მ]ბადებელ[ობ]ისა
Line: 22    
ურსეულესი საქმე ესე არს, რომელ არარაჲსა-გან მოქმედებდეს. ხოლო
Line: 23    
აწ, თუ რად-მე ურთი-ერთობითისა მთესვარეობისა-გან სულნი იქმნებოდინ,
Line: 24    
-- მიზეზი თა განგებისაჲთა იქმნებიან და ხრწნადნი არიან. ვითარ
Line: 25    
იგი სხუანი, რომელნი მონაცვალეობითა ტომისაჲთა იქმნებოდინ;

Page: 44  
Line: 1    
ხოლო, თუ რად-მე არაარსისა-გან წარმოჲჩინებოდინ, -- დამბადებელისაგან
Line: 2    
იყოს მიზეზ[ი] ქმნისა მათისა და არა ვიდრე-მე იყოს
Line: 3    
ჭეშმარიტ მოსჱს-მიერ თქუმული, რომელ იტყჳს, ვითარმედ: "დასცხრა
Line: 4    
ღმერთი ყოველთა-გან საქმეთა მისთა"*; უჯერო უკუჱ ორნივე;
Line: 5    
არღა, ვინაჲვე, აწ სულნი იქმნებიან; რამეთუ ესე სიტყუაჲ ქრისტჱსი,
Line: 6    
ვითარმედ: "მამაჲ ჩემი იქმს"**, არათუ ქმნისა-თჳს და აღგებისა,
Line: 7    
არამედ განგებისა-თჳს თქუმულა ესე.***
Line: 8    
ხოლო აპოლინარის უკუჱ ეთნების სულთაჲ სულთა-მიერ შობაჲ,
Line: 9    
ვითარ რაჲ სხეულთა-გან სხეულნი, თანაგანზოგვად და წარმოჩინებად
Line: 10    
სულისა მონაცვლეობითა პირველისა კაცისაჲთა მის-მიერთად
Line: 11    
ყოველთად, ვითარ სხეულებრივი მონაცვლეობაჲ, და არცა წინაჲთვე
Line: 12    
მყოფად დებად სულთა და არცა აწ ახლად და[ბა[დებად; ხოლო რომელნი
Line: 13    
ამას იტყჳან, თანაშემწედ ჰყოფენ ღმერთსა მეძავთაჲსა, რამეთუ
Line: 14    
ამათ-გან ჩჩჳლნი იშობებიან; და ტყუილ უკუჱ იყოს, ვითარმედ
Line: 15    
"დასცხრა ღმერთი ყოველთ-გან საქმეთა მისთა, რომელთა იწყო
Line: 16    
ქმნად", ვინაჲთგან და ჯერ[ე]თ აწ სულთა მოქმედებს.**** არამედ
Line: 17    
ყოველ მონაცვალეობითნი ურთი-ერთას შობის მქონებლად ქმნილნი
Line: 18    
იჩინ[ნ]ენ მოკუდავად, ამისთჳს უკუჱ შობს და იშობების, რათა მოკუდავთა
Line: 19    
ეგოს ტომობაჲ, საჭირო არს და მის-თჳსცა ანუ მოკუდავად
Line: 20    
განჩენაჲ სულისაჲ ურთი-ერთას მშობელობისა-თჳს, ანუთუ არცა
Line: 21    
მონაცვალეობისა-თჳს ურთი-ერთას შობად სულთა. არამედ სიძვით
Line: 22    
შობილთა-თჳს განგებისა-მიერსა მიზეზსა თანაწარვჴდეთ, რამეთუ
Line: 23    
უცნაურა ჩუენ-გან; ხოლო, თუ რაოდენცაღა ჯერარს ამისთჳს მოჰაზრეობაჲ,
Line: 24    
უწყის [ღმერთმან], ვინა იგი შობად [არს], რომელ ანუ
Line: 25    
ცხორებისა ამის და ანუ თავისა თჳსისა საჴმარ იქმნების, და ამისთჳს
Line: 26    
შეუნდობს [ჴორცთა] სულიერ ყოფად. კმა არს უკუჱ საუწყებ ელისა
Line: 27    
მის-გან, რომელი იქმნა დავითის-მიერ და ურიაჲს ცოლის[ა] შობად
Line: 28    
სოლომონისა.

Page: 45  
Line: 1    
და კუალად განვიცადოთ შემდგომთა-შორის თნეობაჲ მანიქეველთაჲ*,
Line: 2    
რომელი აქუს სულისა-თჳს. რამეთუ იტყჳან მას უკუდავად
Line: 3    
და უხრწნელ და ვითარმედ ერთი უკუჱ არსო სული ყოველთაჲ განწვალებული
Line: 4    
და განჭრილი თჳთეულთა სხეულთად -- სულიერთა უკუჱ
Line: 5    
და უსულოთად, და რომელთა-მე უმეტეს თანააქუს იგი, ხოლო რომელთა-მე
Line: 6    
უმცროჲს: უმეტეს უკუჱ სულიერთა, ხოლო უმცროჲს --
Line: 7    
უსულოთა, და უმეტეს ყოველთასა -- ცისათა; სადაჲთ საყოველთაოჲსა
Line: 8    
სულისა ნაწილნი თჳთეულად არიან სულთად. და რომელი-მე უნაწილოდ
Line: 9    
განიწილვისო, იტყოდეს, ვითარ რაჲ ჴმაჲ შორის მსმენელთაჲსა,
Line: 10    
და ოდეს რაჲ ესრეთ იტყოდინ, უდარეს ვინაჲვე იყოს ბოროტი.
Line: 11    
ხოლო აწ თჳთ მას არსებასა სულისასა განნაწილებად იტყჳან,
Line: 12    
-- და ყოველთა უძჳრეს ესე, რომელ საკუთრებით შორის ოთხთა
Line: 13    
ასოთაჲსა ეგულების მისი ყოფაჲ და თანაგანყოფად მათდა სხეულთა
Line: 14    
შექმნასა-შინა და კუალად მათდავე შეერთებად, ოდეს რაჲ
Line: 15    
განიხრწნენ სხეულნი, ვითარ რაჲ წყალი, განნაწილებული და კუალად
Line: 16    
შეერთებული და შერეული; და წმიდათა უკუჱ სულთა-შორის ნათლისა
Line: 17    
დატევნად მით, რომელ ნათელ არიან, ხოლო შებღალულთა
Line: 18    
ნივთისა-გან -- დატევნა ოთხთა ამათ ასოთა-შორის და კუალად ასოთა-გან
Line: 19    
ნერგთად და ცხოველთა. და ესრეთ არსებასა მისსა დასჭრიდეს
Line: 20    
და სხეულოანად აღმოაჩენდეს და ვნებათა წინადაუდებდეს, რომელსა
Line: 21    
უკუდავად იტყოდეს. შთაიჭრებიან უკუჱ წინააღმდგომთა თდსთავე
Line: 22    
სიტყუათა-გან, რამეთუ იტყჳან აღყვანებად და შეერთებად სულთა
Line: 23    
შებღალულთა ოთხთა ასოთად და თანშერევად ურთი-ერთას; და
Line: 24    
კუალად იტყჳან ცვალებასა-შორის სხეულთასა დასჯად მათდა სიმრავლისა-ებრ
Line: 25    
ცთომათა მათ-მიერთაჲსა და კუალად განყოფად მათდა მებრ
Line: 26    
გუამოვნებით. და ვითარ ჩრდილთა ოდეს, რაჲ ოდეს იყოს ნათელი,
Line: 27    
განყოფად ურთი-ერთას, ხოლო, დეს რაჲ ღრუბელი იყოს, შეერთებად,
Line: 28    
რომელ შეუძლებელ არს ესე გონიერსა არსებასა-ზედა ქმნად,
Line: 29    
რამეთუ ჩრდილნი გრძნობადთანი არიან, დაღათუ [ი]იჭუნეულნეს იგინი
Line: 30    
ვინ-მე განყოფად და კუალად შეერთებად.

Page: 46  
Line: 1    
ხოლო პლატოს ერთყოფასა სულისასა და მრავალყოფასა, აღმომჩენელი,
Line: 2    
ერთად უკუჱ იტყჳს ყოველთა სულსა*; და არიან უკუჱ
Line: 3    
სხუანიცა რაჲ ნაწილობითნი, ვითარ საკუთრებით უკუჱ ყოველი სულიერ
Line: 4    
იქმნების ყოველთა სულისა-გან, ხოლო განთჳსვით კუალად
Line: 5    
მებრ ნაწილოვნებით სათჳთეულოჲსა სულისა-გან. რამეთუ იტყჳს ყოველთა
Line: 6    
სულსა განფენად და განმარტებად კინტროჲსა-გან ქუჱყანისა
Line: 7    
ვიდრე კიდეთამდის ცისათა, -- ხოლო არა ადგილოვნებით იტყჳს მას
Line: 8    
განფენად, არამედ გონიერებრივ; და ამის უკუჱ სულისა-მიერ გარეშეცვად
Line: 9    
სფეროჲს-სახედ ყოველთა და შემტკიცებად და პყრობად სხეულთა
Line: 10    
სახეობისა სოფლისასა; რამეთუ მოქენეყოფაჲ სხეულთა მჭირვისაჲ
Line: 11    
და მპყრობელისაჲ წინაჲ თვე თქუმულთა-შორის იჩუჱნა; ხოლო
Line: 12    
მოქმედად და გუაროან-მყოფელად ყოველთა ესე სული; ცხორებად
Line: 13    
უკუჱ თჳთოეულთა ცხოველთა თჳსითა ცხორებითა და განხრწნად
Line: 14    
თჳთეულთა თჳსითა ხრწნილებითა, რამეთუ, ვიდრემდის იპყრობებოდის
Line: 15    
და იმჭირვოდის, სხეულყოფად ითქუმის, ხოლო, განიბნიოს
Line: 16    
რაჲ, ხრწნილებად; და რეცა თუ ცხოველ ყოველნი, არამედ არა ყოველნი
Line: 17    
იყუნენ ცხოველ. რამეთუ განიყოფვიან ნერგნი მოზარდობითა
Line: 18    
და აღორძინებითა და ესე არს აღორძინებითი და ნერგოვნებითი ძალი;
Line: 19    
ხოლო უტყუნი ცხოველნი ნერგთა-გან -- მგრძნობელობითა, არამედ
Line: 20    
სიტყჳერნი უტყუთა-გან -- სიტყჳთა. და ყოველნი ცხოველ ითქუმიან,
Line: 21    
განყოფილნი თჳთეულნი ბუნებით. ცხოველ ყოფად უკუჱ იტყჳან და
Line: 22    
ყოვლად უსულოთაცა, მყოფობითთა ოდენ ცხორებითა, ვითარ იგი
Line: 23    
იპყრობვიან საყოველთაო[ჲ]სა სულისა-გან გებად ოდენ და არა დაჴსნად.
Line: 24    
რამეთუ ესე არსო, რომელი ჰმართებს ყოველთა, სული, და
Line: 25    
ნაწილო ოვნებითთა სულთა. პირველვე შემოქმედისა-მიერ ქმნილთა,
Line: 26    
შთამოავლენნ საუწყებელად თჳთ მის შემოქმედისა და შჯულთა მისდა
Line: 27    
მიმცემელისა, რაჲზომ თანააც მას წარმოვლენად მოქმედებად ამის
Line: 28    
ყოვლისა, რომელთა შჯულად უწოდს [პლატონ] და მომიძღუანებს ამას
Line: 29    
ჩუენ კმა-საყოფელად და გებად ჩუენდა. არამედ ესე უვრცელესად-რე
Line: 30    
სიტყუათა სჳსა-თჳს თქუმულთა-შინა.

Page: 47  
Line: 1    
რამეთუ ყოველნი [ბერძენნი] ზიარ ურთი-ერთას, სულლთა უკუდავად აღმომჩენელნი,
Line: 2    
სულთ-ცვალებისა ქადაგ არიან, [არამედ] განიყოფვიან
Line: 3    
უკუჱ გუართა-თჳს სულისთა: რამეთუ რომელნი-მე იტყჳან, ვითარმედ
Line: 4    
ერთი არსო სიტყჳერებრი გუარი, და ესე უკუჱ ნერგთადცა და უტყუთა
Line: 5    
ცხოველთად შეიცვალების; და ამას რომელნი-მე რაჲზომთა-მე
Line: 6    
განჩენილთა ჟამის-მოქცევთა-შინა, ხოლო რომელნი-მე მართლ დამთხუჱვით;
Line: 7    
არამედ სხუანი არა ერთსა გუარსა სულთასა, არამედ ორსა
Line: 8    
-- სიტყჳერსა და უტყუსა; და ვიეთნი-მე უკუჱ მრავალთა და რაოდენთაცა
Line: 9    
ცხოველთანი არიან გუარნი. უფროჲს ხოლო და პლატონის-განნი
Line: 10    
ამის თნებისა იქმნეს აღმრჩეველ, მთქუმელისა უკუჱ პლატონის-მიერ
Line: 11    
ესრეთ: გულის-წყრომითთა და მწყრომთა და მტაცებლობითთა
Line: 12    
სულთა მგელთა და ლომთა სხეულობისა თანშემოსად.
Line: 13    
ხოლო, რომელნი სიძვისა-გან ძლეულ იყუ [ნე]ნ, კარაულთა და ესე-ვითართა
Line: 14    
სხუათასა მიიღებენ სხეულთა; ხოლო ესრეთ თქუმულნი ესე
Line: 15    
რომელთა-მე თჳთ საკუთრებით მგელთა და ლომთა-შორის მყოფობისა-თჳს
Line: 16    
სულთაჲსა მიიხუნეს, ხოლო რომელთა-მე შეცვალებით და
Line: 17    
მსგავსებისა-თჳს მათისა თქუმული იუწყეს, ამისთჳს რომელ ჩუჱულებაჲ
Line: 18    
და ქცევაჲ რაჲ-მე მსგავსი ამათი ცხოველთა-მიერ იჩუჱნებოდა.
Line: 19    
არამედ კრონოს წიგნსა მას-შორის "კუალად-ქმნადობისასა", -- ესრეთ
Line: 20    
უწოდა თან-მესხეულობასა, -- ეგულე.ბის ყოველთა სიტყჳერებად თქუმაჲ.
Line: 21    
და მსგავსადვე თეოდორეს პლატონურსა თავსა მას-შინა, რომელსა
Line: 22    
იტყჳს, ვითარმედ "სული ყოველგუარ არსო", და ესრეთვე
Line: 23    
პორფირი. ხოლო იამვლიხოსმან წინააღმდგომი ამათსა ვლო, რამეთუ
Line: 24    
გუართა-ებრ ცხოველთასა სულისა გუარსა იტყჳს ყოფად, ვითარ
Line: 25    
რაჲ გუარნი მრავალნი და ურთი-ერთას განყოფილნი; რამეთუ წერილ
Line: 26    
არს მხოლო წიგნად მის-მიერ ზედაწარწერილსა, ვითარმედ
Line: 27    
არათუ კაცთა-განი უტყუთა ცხოველთად, და არცა ცხოველთა უტყუთა-გან
Line: 28    
კაცთად თანმესხეულობანი იქმნებიან, არამედ ცხოველთა-გან
Line: 29    
ცხოველთად და კაცთა-გან კაცთად. და ვინაჲვე და მეცა მეთნების
Line: 30    
ესე ამათ პირთა-თჳს უმჯობესისა მიწევნილად, რამეთუ არათუ მარტოდ
Line: 31    
პლატონის უწყებისად, არამედ თჳთ მის ჭეშმარიტებისად,

Page: 48  
Line: 1    
რომლისაჲ შესაძლებელა და სხუათა უმრავლესთა-გან ჩუჱნებად, უფროჲს
Line: 2    
ხოლო ამის-გან, რომელ: არა რ[ომელ]თაჲ ჩანს სიტყჳერებრივთა
Line: 3    
მიდრეკათა-განი უტყუთა-შორის ცხოველთა, რამეთუ არცა
Line: 4    
ჴელოვნებანი, არცა სწავლულებანი, არცა განზრახვანი, არცა სათნოებანი,
Line: 5    
არცა სხუანი რაჲ-მე მიმო გონებითნი ყოფად მათ-შორის;
Line: 6    
რომელთა-გან საცნაურ არს, რომელ არარაჲ აქუს სიტყჳერისა სულისა
Line: 7    
ზიარებაჲ მათ, და რამეთუ უჯერო არს, თუმცა უტყჳ სიტყჳერად
Line: 8    
ისიტყუჱბოდა. დაღათუ და განსთქუამს ჩჩჳლთა-თჳს, ვითარმედ
Line: 9    
უტყჳ მხოლოდ მიდრეკაჲ მიექმნების მათ, ვინაჲცა სულისა
Line: 10    
სიტყჳერისა ქონებად ვიტყჳთ მათ-თჳს, ვინაჲთგან უკუჱ მოზარდნი
Line: 11    
სიტყჳერებითისა ცხად ჰყოფენ მოქმედებასა, არამედ უტყჳ არა რომლითა
Line: 12    
ჰასაკითა საჩინო ჰყოფს სიტყჳერებასა, ნამეტნავ ვინაჲვე ჰქონდის
Line: 13    
სიტყჳერებითი სული ყოვლით-ურთ უჴმარ ქმნად სიტყჳერებითისა
Line: 14    
ძალისად. არამედ ესე, რომელ არცა ერთი რაჲ ღმრთისა-მიერ
Line: 15    
უსაქმოდ და ნამეტნავად ქმნულ არს, ყოველთა-მიერ აღსარებულ არს.
Line: 16    
ვინაჲვე და თუ ესე ნამეტნავად და უქმად სული სიტყჳერებით უტყუთა
Line: 17    
ნადირთა თანშეეკრვოდა. არაოდეს შემძლებელი ჩუჱნებად საქმეთა
Line: 18    
თჳსთად, -- იყოს ვინაჲ ვე ბრალ მომცემელისა მოუზავებელისა სულისა
Line: 19    
სხეულთად. [არამედ] ესე არცა ჴელოვნისა არს საქმე და არცა მისი,
Line: 20    
რომელმან წესი, გინა მომრთველობაჲ უწყოდის. ხოლო თუ ვინ
Line: 21    
თქუას მიდრეკაჲ უკუჱ ცხოველთაჲ სიმარჯჳთა სიტყჳერებისაჲთა,
Line: 22    
არამედ აგებულ.ებისა მათისა უმარჯუ ყოფაჲ ჴელოვანებითთა საქმეთა-მიმართ,
Line: 23    
სარწმუნომქმნელმან სიტყჳსამან კაცთა-მიერ, რომელნი მხოლოდ
Line: 24    
ჴელისა თითთა ოდენ მიხუმისა-გან უმრავლესთა ჴელოვნებათა
Line: 25    
წარსწყმედენ, -- არამედ სიტყუაჲ ესე არა დაჰჴსნის საძიებელსა: ჰგიეს
Line: 26    
უკუჱ მასვე უჯეროობასა-ზედა, ვითარცა ღმრთისა-თჳს უსამართლობისა
Line: 27    
მწამებელი, რომელმან არ მმზავებელი სული შეანაწევრა[ო] სხეულთა,
Line: 28    
არამედ უსაქმოჲ და უჴმარი და მეტი და დაყენებული ყოველთა-შორის
Line: 29    
ჰასაკთა მოქმედებათა მისთა-გან; და ამასვე-თანა [საეჭველ და
Line: 30    
წინაღმდგომ არს], რომელ სიტყუასა მათ-თჳს ჰკაზმიდეს. [ჭეშმარიტად:
Line: 31    
სადაჲთ .ემძლებელ ვართ ცნობად, ვითარმედ შედგომილ არიან]

Page: 49  
Line: 1    
ყოფად უკუჱ სიტყჳერისა [მიდრეკისად] სიმარჯჳსა-ებრ ცხოველნი?...
Line: 2    
რამეთუ უმჯობეს არს უკუჱ აღრჩევად თჳთეულსა ცხოველსა-შორის
Line: 3    
სულისა შენაწევრებად და მორთულყოფად და არა-რაჲს
Line: 4    
უმეტესისა ქონებად მებრ სიმარჯჳთ ცხოველთა-გან, თდნიერ
Line: 5    
საცხადოჲსა საქმეთა-შორის მათთა სიმარტივისა ბუნებითისა. რამეთუ
Line: 6    
თჳთეული გუარი ცხოველთაჲ მებრ თჳსითა მიმართებითა მ[ი]დრკების,
Line: 7    
რომლისა-თჳსცა იქმნა დასაბამით-განვე საჴმარებისა და
Line: 8    
მოქმედებისა და მისდაცა-მიმართ მარჯჳსა აგებულებისა მქონებელი.
Line: 9    
რამეთუ არა შეუწევნელად ყოვლით-ურთ დაუტევნა იგინი შემოქმედმან,
Line: 10    
არამედ თჳთეულსა ბუნებითი და არასიტყჳერებითი მისცა გულის-ხმის-ყოფაჲ,
Line: 11    
რომელთა-მე-შორის და გულარძნილებანიცა დასხნა,
Line: 12    
ვითარ რაჲ ჴელოვნებისა ხატნი და აჩრდილნი სიტყჳერებრნი, ორთა
Line: 13    
ამათ მიზეზთა-თჳს: რათა ზედშემოსრულთა მავნეთა-გან დაიცვებოდინ
Line: 14    
და მომავალთა განეკრძალებოდინ და რათა შეახოს ერთად ყოველი
Line: 15    
აგებული, ვითარ პირველვე ისიტყუა. არამედ, რომელ არცა
Line: 16    
სიტყჳერებრივ იქმს ამას [ცხოველი], საცნაურ არს მებრ გუაროვნობით
Line: 17    
თჳთეულთა ცხოველთა-გან, რამეთუ მსგავსად თჳსა მოქმედებენ და არაჲთ
Line: 18    
ცვალებისა საქმეთაჲსა მოქმედებათა-შინა მათთა, თჳნიერ უფროსობისა
Line: 19    
და უმცროსობისა, არამედ ერთითა მიმართებითა ყოველი გუარი მიდრკების.
Line: 20    
რამეთუ ყოველი ყურდგელი მსგავსად იჴელოვნებს და
Line: 21    
ყოველი მგ.ელი მსგავსად გულ[ა]რძნილობს და ყოველი ციდამტკაველი
Line: 22    
მსგავსად იბრძვის. რომელ ესე არა არს კაცსა-ზედა, რამეთუ ბევრნი
Line: 23    
უკუჱ გზანი კაცობრივთა საქმეთა-თჳს. თავის-უფალ ვინაჲვე და
Line: 24    
თჳთჴელმწიფე სიტყჳერებითი, სადაჲთ არა ერთ და იგივე საქმე ყოველთა
Line: 25    
კაცთა, ვითარ რაჲ თჳთეულ[ი]სა გუარ[ი]სა უტყუთა ცხოველთა[ჲ]სა.
Line: 26    
რამეთუ ოდენ ბუნებით ესენი მიდრკებიან, ხოლო ბუნებაჲ
Line: 27    
მსგავსად ყოველთა-შორის, -- არამედ სიტყჳერებითი მოქმედებაჲ სხუაჲ
Line: 28    
სხუათა-მიერ და არა საჭიროდ იგივე ყოველთა-მიერ. ხოლო თუ
Line: 29    
იტყჳან დასასჯელად* პირველთა შეცოდებათა კაცებრივსა-შორის
Page: 50  
Line: 1    
ცხორებასა ქმნულთაჲსა ესევითართა სხეულთა-მიმართ შთამოვლენად,
Line: 2    
შემდგომადთა-გან ჰყოფენ აღმოჩენასა. იკითხვებოდედ, თუ რაჲსა-თჳს
Line: 3    
შეეყუნეს პირველვე ცხოველთა სხეულსა სიტყჳერნი სულნი?..
Line: 4    
რამეთუ არათუ წუთღა სხეულთა-შორის კაცებრივთა მცოდველ იყვნეს
Line: 5    
პირველ კაცებრივთა სხეულთად ყოფისა!
Line: 6    
ჰგავს უკუჱ და ამისვე თნებისა დამდებელად ღალინოსცა* საკჳრველი
Line: 7    
მკურნალი, ვითარმედ თჳთეულთა გუართა-ებრ ცხოველისათა
Line: 8    
ითნებს და სულისა გუარსაცა; რამეთუ იტყჳს მსწრაფლ დამწყებელი
Line: 9    
დასაბამსავე პირველისა წიგნისასა, რომელსა ჰქვიან "ნაწილთ
Line: 10    
ჴმარებისა-თჳს", ესრეთ: "და თუ რად-მე ესრეთო, მრავალ ვიდრე-მე
Line: 11    
იყვნენ ნაწილნი ცხოველთანი, რომელნი-მე უფროჲს და რომელნი-მე
Line: 12    
უმცროჲს, ხოლო რომელნი-მე ყოვლით-ურთ სხუად გუარად
Line: 13    
განუკუჱთელად; რამეთუ საჴმარ ამათ ყოველთა-თჳს არს სული ვინაჲცა
Line: 14    
სხეული მისდა ორღანო; ამისთჳსცა დიდად განშორებულ არიან
Line: 15    
ნაწილ ნი ცხოველთანი, რომელ და სულნიცა". კუალად უკუჱ, წარმვლელი,
Line: 16    
მასვე წიგნსა-შინა დასძინებს** ციდამტკაველსა-ზედა და
Line: 17    
ამასცა: "და ვინაჲ-მე უკუჱ, ოჲ ბრძენო შემასმენელო, თქუას-მეა
Line: 18    
ბუნებამან შენდამი მოცინარ ვიდრე-მე სული ცხოველისაჲ მოცინარისაცა
Line: 19    
ჯერ იყო შემზადებად მისდა სხეულთა აგებულებისა". ესრეთ
Line: 20    
უწყოდა ღალინოს განყოფილთა გუართა სხეულთა-თჳს განყოფილთაცა
Line: 21    
ქონებაჲ სულთაჲ. და ესე უკუჱ [კმა] ამათ-თჳს.
Line: 22    
ხოლო, ვინაჲთგან სული აღმოვაჩინეთ არცა სხეულ ყოფად, არცა
Line: 23    
მორთულება, არცა შეზავება, არცა სხუა ვინა[-მე] რომელობა, -- საცნაურ
Line: 24    
ამათ-გან, რომელ არსებაჲ ვინაჲ-მე არს უსხეულოჲ სული და
Line: 25    
მყოფობაჲ, ყოველთა-მიერ აღსარებული. ხოლო ესე, რომელ არცა
Line: 26    
სხეულა და არცა შემთხუჱვა, საცნაურ, რომელ არსებაჲ ვიდრე-მე
Line: 27    
არს უსხეულოჲ და არცა სხუ[ა]სა-შორის მქონებელი მყოფობისაჲ;

Page: 51  
Line: 1    
რამეთუ ესე იქმნების და გარდაიქმნების თჳნიერ წინამდებარისა
Line: 2    
ხრწნილებისა, -- ხოლო სულისა განშორებისა-გან ჴორცნი ყოვლით-ურთ
Line: 3    
განიხრწნებიან. არამედ მათისავე ჯერარს ჴმარებაჲ აღმოსაჩენელისა[ჲ]
Line: 4    
სულისა უკუდავყოფისა-თჳს. ვითარმედ არცა სხეული არს,
Line: 5    
რომელი ბუნებით განბნევადად აღმოჲჩინა და განხრწნადად, არცა
Line: 6    
რომელობაჲ და რაოდენობაჲ, არცა რაჲ სხუაჲ ხრწნადთა-განი, იუწყებოდედ,
Line: 7    
რომელ უკუდავ არს. მრავალ უკუჱ არიან აღმოსაჩენელნი უკუდავებისა-თჳს
Line: 8    
მისისა პლატონის-მიერ და სხუათა, არამედ იგინი ღულარჭნილ
Line: 9    
და ძნიადგასაგონებელ [არიან] და [მისაწდომელ] მხოლოდ მათ-შორის
Line: 10    
აღზრდილთა-თჳს და ზედმიწევნილებათა და ჴელოვნებათა მეცნიერთა-თჳს.
Line: 11    
ხოლო ჩუენდა კმა არს აღმოსაჩენელთა-მიმართ თჳთ მის
Line: 12    
ჭეშმარიტებისა, გინათუ საღმრთოთა სიტყუათა-მიერ მოძღურებაჲ,
Line: 13    
რომელ რწმუნებაჲ თჳთ თჳს-შორის აქუს, ამისთჳს რომელ ღმრთივ-სულიერ
Line: 14    
არს. ხოლო მათდა-მიმართ, რომელთა არა ჰრწმენოდენ ქრისტიანეთა
Line: 15    
წიგნნი, კმა ეყოფვიან აღმოსანენელნი, რომელ არა არს სული
Line: 16    
პირველ თქმულთა ამათ-განი რაჲვე*; ხოლო თუ რად-მე არა არს
Line: 17    
ხრწნადთა, იყოს ვინაჲვე უხრწნელთა და იყოს უკუდავიცა. რომლისა-თდსცა
Line: 18    
აწ ამათ პირთა-თჳს კმასაყოფელად მქონებელი დაიტყვებოდედ.


Next partThis text is part of the ARMAZI edition of Nemesios of Emessa, De natura hominum.

Copyright ARMAZI Project, Frankfurt a/M, 22.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.