TITUS
Basilius Magnus, Hexaemeron
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Page: 39  
Line: 12   [თქუმული მისივე]
Line: 13  
[თავი მესამე]


Line: 14     ...................................................................................................................................................
Line: 15     
Page of ms. A: 10R  თქუმულისა მარ###ონ ######, ვითარცა თქმულ არს ფსალმუნთა
Line: 16     
შინა, რამეთუ `ტკბილ არიან სასასა ჩემსა სიტყუანი შენნი
Line: 17     
უფროჲს თაფლისა პირსა ჩემსა'*. არამედ გუ[შინ უკუე რა]ოდენიგი
Line: 18     
შესაძლებელ იყო შევ#############ნით სულნი თქუენნი სიტყჳთა
Line: 19     
ღმრთისაჲთა, და [მოსრულ ვართ მეორ]ესა ამას დღესა ხილვად
Line: 20     
საკჳრველებათა #### #####თა, რომელნი იქმნნეს მეორესა მას
Line: 21     
დღესა.

Line: 22        
და არა უცნაურ არა ჩემდა, ვითარ მრავალნი ჴელით-მოქმედნი,
Line: 23     
რომელნი დღითი-დღე მოირეწენ საზრდელსა თჳსსა, იპოვნეს
Line: 24     
აქა და ეძიებენ სიტყჳსა შემოკლებასა, რაჲთა არა მოსცთენ
Line: 25     
საქმარსა თჳსსა. და მე ვეტყჳ მათ, რამეთუ ყოველი ####საგანი,
Line: 26     
რომელი მიევასხოს ღმერთსა, და არა წარუწყმდების იგი, არამედ
Line: 27     
კუალად მიეგების იგი მრავალ ნაწილად. და ყოველი შემთხუევაჲ,
Line: 28     
მოქმედი უცალოვებისაჲ, უფალმან გარეწარ ყოს და მოანიჭოს
Line: 29     
ჴორცთა სიჴნე, ხოლო სულსა მოსწრაფებაჲ და წარმართებულებაჲ
Line: 30     
სავაჭროთაჲ ყოველსა შინა ცხორებასა მათთჳს, რომელთა
Line: 31     
აღირჩიონ სულიერი. დაღაცათუ არა აქუს სასოებაჲ სოფელსა
Line: 32     
ამას, არამედ სწავლაჲ იგი სულისა წმიდისაჲ არს მათა საფასე
Line: 33     
მომავალსა მას. და აწ განაგდე გულისაგან შენისა ყოველი ზრუნვაჲ
Line: 34     
სოფლისაჲ ამის და შეკრიბე გონებაჲ შენი ჩემდა მომართ.
Page: 40   Line: 1     
რამეთუ არად სარგებელ არიან ჴორცნი, რაჟამს გონებაჲ უცალო
Line: 2     
იყოს ძრახვასა შინა სოფლისასა.

Line: 3        
`და თქუა ღმერთმან: იყავნ სამყაროჲ განმაშორებელ
Line: 4     
შორის წყალთა და წყალთა'*. გუესმა გუშინ სიტყჳსაგან
Line: 5     
ღმრთისა: იყავნ ნათელი, და დღეს გუესმა, ვითარმედ
Line: 6     
იყავნ სამყაროჲ. და ამას ჟამსა საგონებელ არს, ვითარმედ
Line: 7     
შესძინა რაჲმე სიტყუასა, რამეთუ არა დაშთა სიტყუაჲ იგი
Line: 8     
მცირითა საქმითა, არამედ მოასწავა მიზეზსა სამყაროჲსასა და
Line: 9     
თქუა, რაჲთა განაშოროს შორის წყალთა და წყალთა.

Line: 10        
არამედ პირველად გამოვიძიოთ, ვითარ-იგი იტყჳს უფალი,
Line: 11     
ნუუკუ ვითარცა ჩ[უენსა-მეა]!? რამეთუ გამოსახვაჲ რაჲსაჲმე იქმნის
Line: 12     
გონებათა ჩუენთა, და [მერმე შემდგომად] მოგონებისა აღვირჩიით,
Line: 13     
რომელ-იგი მოასწავებნ სა#######ეთა; და მიუთხრობდით
Line: 14     
გონებისა საჭურჭლითა მჴმობართა ჰაერის-ცემითა, და გამოვაჩინით
Line: 15     
აღძრვითა Page of ms. A: 10V  ჴმისა შეკრებულისაჲთა, ##### დაფარულ არს
Line: 16     
ბრძანებათა ჩუენთა. ხოლო მტყუვარ არს იგი, რომელმან თქუას
Line: 17     
ღმრთისათჳს, ვითარმედ უჴმს მას ესევითარი განგებაჲ გამოჩინებისათჳს
Line: 18     
გულისჴმის-საყოფელისა. და უფროჲს-ღა სარწმუნო არს
Line: 19     
თქუმად, ვითარმედ: ნებაჲ ღმრთისაჲ და პირველი მიმართებაჲ გონებისა
Line: 20     
აღძრვისაჲ არს სიტყუაჲ ღმრთისაჲ. არამედ წიგნმან ესრეთ
Line: 21     
თქუა, რაჲთა მოასწაოს, ვითარმედ არა ხოლო თუ დაბადებულთა
Line: 22     
არსებაჲ ოდენ უნდა, არამედ რაჲთა თანა-შემწითაცა დაჰბადოს
Line: 23     
იგი. და შესაძლებელ იყო თქუმად, ვითარცა-იგი დასაბამსა ყოვლისათჳს.
Line: 24     
დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ,
Line: 25     
რაჲთამცა თქუა: დაჰბადა ღმერთმან ნათელი და დაჰბადა
Line: 26     
ღმერთმან სამყაროჲ. არამედ რაჟამს-იგი თქჳს, ვითარმედ
Line: 27     
ღმერთმან ბრძანა და თქუა, ამით მოასწავა ბრძანებულსა მას
Line: 28     
და თქუმულსა მის მიერ დაფარულითა მოსწრაფებითა. არა თუ შურობს
Line: 29     
იგი ჩუენთჳს მეცნიერებასა, არამედ გუასურვებს იგი ნებისა
Line: 30     
მიმართ ღმრთისა, რომლითა იგი გჳჩუენებს კუალსა და სახესა
Line: 31     
გამოუთქუმელსა, რამეთუ შრომით მოგებული იგი, სიხარულით შეიწყნარების
Line: 32     
და მოსწრაფებით დაიმარხვის. და რომლისაჲ-იგი მოპოვნებაჲ
Line: 33     
ადვილ არს, შეურაცხ არს. ამისთჳს გზითა და წესითა
Line: 34     
აღგუამაღლებს ცნობად ძისა მხოლოდ-შობილისა .

Line: 35        
და არად უჴმს ბუნებასა მას უჴორცოსა სიტყუაჲ მჴმობიარი,
Line: 36     
რამეთუ პირველ მოგონებული იგი ძლიერად არს შემწისა თანა.
Page: 41   Line: 1     
და რაჲ უკუე საჴმარ არს სიტყუათა მიმართ ზიართა მათთჳს
Line: 2     
ზრახვისათა? რამეთუ ჴმაჲ ქმნულ არს სასმენელთათჳს და სასმენელი
Line: 3     
ჴმისათჳს. და სადა-იგი არა არს ჰაერი და არცა ენაჲ, და
Line: 4     
არცა ყური და არცა ნესტჳ ქცეული, მიმყვანებელი თავად, საცნობელი
Line: 5     
ჴმათაჲ, უკუე მუნ არად საჴმარ არს სიტყუაჲ, არამედ
Line: 6     
ზრახვათაგან გულისათა გზაჲ ნებისაჲ. და რაჲთა განაღჳძოს გონებაჲ
Line: 7     
ჩუენი გამოძიებისათჳს, რომლისა მიმართ იგი არს სიტყუაჲ,
Line: 8     
მოიღო ხატი სიტყჳსაჲ ამის განმზადებით და სიბრძნით.

Line: 9        
და მეორედ, რაჲთა გამოვიკითხოთ, უკუეთუ სამყაროჲ ესე,
Line: 10     
რომელსა ეწოდა ცაჲ, არს იგი ცაჲ, რომელი-იგი პირველად დაებადა,
Line: 11     
ანუ არა? გინა თუ ორნი ცანი არიანა, ანუ არა?

Line: 12        
Page of ms. A: 11R  რამეთუ რომელნი-იგი სიბრინის-მეტყუელებდეს ცისათჳს,
Line: 13     
უადვილეს არს მათთჳს, რაჲთამცა მოიკუეთნეს ენანი მათნი, ვიდრეღა
Line: 14     
ამისსა შეწყნარებასა ჭეშმარიტად. რამეთუ იტყჳან იგინი,
Line: 15     
ვითარმედ -- ცაჲ ერთი არსო, და ვერ შემძლებელ არს ბუნებასა
Line: 16     
მისსა, რაჲთამცა იყო მეორე, ანუ მესამე, ანუ მრავალი, რამეთუ
Line: 17     
ნივთი იგი მისი ყოველი წარგებულ არს არსებასა შინა მისსაო.
Line: 18     
და ვითარ ეგების გუამსა შინა მრგუალსა, ვინაჲთ აქუს მას დასასრული,
Line: 19     
თუმცა იყო მისგან მეორე ანუ მესამეო!? ესე არს სიტყუაჲ
Line: 20     
მათი, რომელნი-იგი შემოიღებენ ღმრთისა თანა სიჴშირისა დაუბადებელსა,
Line: 21     
დათხეულნი ამაოებისა მათისაგან ტყუვილისა
Line: 22     
მიმართ.

Line: 23        
და ჩუენ ვევედრებით ბრძენთა წარმართთასა, რაჲთა არა გუეკიცხევდენ
Line: 24     
უწინარეს საქმეთა თჳსთა განგებისა. რამეთუ არიან ვინმე მათ
Line: 25     
შორის, რომელნი იტყჳან მრავალთა ცათა და მრავალსა სოფ ელსა.
Line: 26     
რომელთა რაჟამს ემხილოს ბოროტისათჳს სიტყჳსა მათისა სიტყჳთა
Line: 27     
ძლიერითა და უნებლებითა განზომისაჲთა, ვითარმედ არა აქუს
Line: 28     
ცასა ბუნებაჲ გარნა ერთი ხოლო, მაშინ ვჰბასრობდეთ მრავალმეტყუელებასა
Line: 29     
მათსა განშორებულსა, ვინაჲთგან ხედვენ იგინი,
Line: 30     
რამეთუ ამის მიზეზისაგან არიედ და აღბერილნი იგი წყალთა ზედა
Line: 31     
მრავალნი და ერთი, და შეორგულდენ, ვითარმედ ძალი ღმრთისაჲ
Line: 32     
ვერ შემძლებელ არს დამტკიცებასა მრავალთა ცათასა, რომელთა
Line: 33     
ძალი და სივრცე არა უფროჲს არს ღმრთისა თანა აღბერილსა
Line: 34     
მას, რომელ არნ წყალთა ზედა, წყლის სადინელსა ქუეშე.
Line: 35     
და სიტყუაჲ უკუე იგი მათი, რომელსა იტყჳან, ვითარმედ ვერ
Line: 36     
შესაძლებელ არსო, საცინელ არს იგი. ხოლო ჩუენ, დაღაცათუ
Line: 37     
შევიწყნარებთ ორთა ცათა, ვეძიებთ მესამესაცა, რომელსა-იგი
Page: 42   Line: 1     
ხილვად ღირს იქმნა წმიდაჲ პავლე*. და ფსალმუნმან, რაჟამს ცანი
Line: 2     
მოაჴსენნა*, მოასწავა, ვითარმედ მრავალ არიან იგინი.

Line: 3        
და არა უსაკჳრველეს არს ესე შჳდთა მათ მრგუალთა, რომელთა
Line: 4     
შინა ვლენან შჳდნი იგი ვარსკულავნი (შეზავებისაებრ ყოველთა
Line: 5     
სიტყუათა) და შეტყუებულ არიან იგინი ურთიერთას ვითარცა
Line: 6     
სახედ სოლინარი, შეკრული ერთმანერთისა თანა; და იგინი
Line: 7     
იძრვიან გზასა წინააღმდგომსა ყოვლისასა, და განიჴის მის წინაშე
Line: 8     
ათირი Page of ms. A: 11V  და ჴმობნ ჴმასა [შუენიერსა ყურთა] #### ##### ########
Line: 9     
გემოთასა. და რაჟამს ##### ##### ###### ######## მომასწავებელი
Line: 10     
სიტყჳსა #######ისა საცნობელთაგანი, და იგინი [რასა] [ი]ტყჳედ?
Line: 11     
ვითარმედ ჩუეულებისა მისთჳს პირველისა ძალითა დაჩუეულ ვართ
Line: 12     
სმენისაგან ჴმისა, ვინაჲთგან დავიბადენით, წარვიდა ჩუენგან ცნობაჲ
Line: 13     
ესე, ვითარცა იგი, რომელთანი ყურნი მათნი შესულბიან
Line: 14     
ჴმისაგან რკინის-მჭედელთაჲსაო. და მხილებაჲ უძლურთა მათ ღონეთა
Line: 15     
მათთაჲ პირველითგანვე სიტყჳსა მათისაჲთ ცხად არს ყოველთათჳს,
Line: 16     
და არა უჴმს მათ კაცი, რომელმან იცოდის წყალობაჲ
Line: 17     
ჟამისაჲ და ეკრძალებოდის გულისჴმის-ყოფასა მსმენელთასა.

Line: 18        
არამედ ჩუენ დაუტევნეთ გარეშენი იგი გარეშეთა თანა და
Line: 19     
მოვიდეთ სიტყუასა საეკლესიოსა. თქუეს ვიეთმე უწინარეს ჩუენსა,
Line: 20     
ვითარმედ ##### ###### ######ებს დაბადებასა მეორისა ცისასა,
Line: 21     
არამედ არს იგი [თარ]გმანებაჲ პირველ-სახისაჲ, რამეთუ მუნ ითქუა
Line: 22     
შემოკლებულად, ვითარმედ დასაბამად ქმნა ღმერთმან
Line: 23     
ცაჲ და ქუეყანაჲ, და აქა განჰმარტა სიტყუაჲ, რაჲთა
Line: 24     
მოგჳთხრას, ვითარ-იგი დაებადა თითოეული მათი. ხოლო ჩუენ
Line: 25     
ვიტყჳთ, ვინაჲთგან აქუს მას სხუაჲ სახელი და თჳთ საჴმარებაჲ
Line: 26     
უკუე სხუაჲ ვიდრემე არს, და არა პირველ დაბადებული იგი
Line: 27     
ცაჲ, და აქუს მას ბუნებაჲ მყარი. მიმცემელი საჴმარებისაჲ
Line: 28     
ყოვლისაჲვე.

Line: 29        
`და თქუა ღმერთმან: იყავნ სამყაროჲ შორის
Line: 30     
წყალთა და იყავნ განმაშორებელ შორის წყალთა
Line: 31     
და წყალთა. და ქმნა ღმერთმან სამყაროჲ. და განაშოვრა
Line: 32     
შორის წყალთა, რომელნი იყვნეს ქუეშე სამყაროსადა
Line: 33     
შორის წყალთა, რომელნი არიან ზედა
Line: 34     
სამყაროსა'*.

Line: 35        
და ვიდრე შეახლებამდე ჩუენდა გონებასა წერილისასა, ვისწრაფოთ
Line: 36     
დაჴსნად სიტყჳსა, რომელი-იგი მოაქუს #######. გუკითხედ
Page: 43   Line: 1     
ვიეთმე, უკუეთუ ხატი სამყაროჲსაჲ მრგუალ არს, ვითარ-მე
Line: 2     
ხედვაჲ ჩუენი მოასწავებს, და წყალი ბუნებით მდინარე არს და
Line: 3     
მსხლეტარ სიმაღლისაგან, ვითარ შეუძლო მან დადგრომად ზურგსა
Line: 4     
ზედა სამყაროჲსასა? და ჩუენ ვთქუთ, ვითარმედ: არა თუ ყოველი,
Line: 5     
რომელი-იგი ჩანნ მრგულად ქუჱთ კერძო, და უნებლიაჲთმცა თანაედვა,
Line: 6     
რაჲთამცა იყო იგი ზედაჲთ კერძოცა მრგუალ, ვითარცა
Line: 7     
სახედ მრგულიად მოხუეწი\ლი Page of ms. A: 12R  რაჲმე, რ~ [ვხედავთ სართულსა]
Line: 8     
აბანოთასა და ქუაბთა გამოკუვთილთა ##### #####განი შინაჲთ
Line: 9     
კერძო მრგულიად, ხოლო ზედა კერძო მისსა ოდესმე არნ ვაკე.
Line: 10     
და ამისთჳს ნუმცა დაგუაშრობენ ჩუენ და ნუცაღა თავთა თჳსთა,
Line: 11     
ვითარმცა ვერ შემძლებელ ვიყვენით დაყენებად წყალთა ზედაჲთ
Line: 12     
კერძო.

Line: 13        
და ამისა შემდგომად ვთქუათ, რაჲ არს ბუნებაჲ სამყაროჲსაჲ
Line: 14     
და რომლისა მიზეზისათჳს ებრძანა მას, რაჲთა იყოს შორის
Line: 15     
წყალთა.

Line: 16        
ჩუეულებაჲ აქუს წიგნსა, რაჲთა უწოდოს ###### დიდძალსა
Line: 17     
სამყარო, ვითარცა იტყჳს ფსალმუნი. ვითარმედ: `მე დავამყარენ
Line: 18     
სუეტნი მისნი*', და კუალად იტყჳს: `აქებდით მას სამყაროჲთა
Line: 19     
ძალისა მისისაჲთა*', ხოლო გარეშენი იგი იტყჳან, ვითარმედ არს
Line: 20     
იგი გუამი მყარი, მტკიცე, სავსე, მსგავსად საზომისა მის მითხრობისა,
Line: 21     
რომლისა არსებაჲ სივრცით ოდენ არს და ს[იგრძით] და
Line: 22     
განით და [სიღ]რმით თჳნიერ სამყაროჲსა და ს#### ფერი, [რომ]ლისაჲ
Line: 23     
არს არსებაჲ სივრცითა და სამყაროჲთა. და წიგნსა ჩუეულებაჲ
Line: 24     
აქუს წოდებად ყოველსა მაგარსა და დაუცხრომელსა -- სამყაროსა,
Line: 25     
ვითარცა ითქუმის ჰაერისათჳს ოდესმე, რაჟამს განზრქის
Line: 26     
იგი, ვითარმედ `რომელმან დაამყარნის ქუხილნი'*. რამეთუ სიმძაფრემან
Line: 27     
ქარისამან, რომელი დაშთის ღრუბელთა შინა, რაჟამს
Line: 28     
ძნიად გამოეტევის იგი ჴმასა მას ქუხილის-მყოფელსა, უწოდა
Line: 29     
წიგნმან სიმყარე ქუხილისაჲ.

Line: 30        
და უწყით, ვითარმედ ბუნებაჲ იგი წყლისაჲ, ლბილი და მდინარე,
Line: 31     
დამტკიცებულ არს ბუნებასა ზედა მაგარსა და მყარსა ძალითა
Line: 32     
ჴმისა მის მბრძანებელისაჲთა. და არა ჯერ-არს ჩუენდა, რაჲთამცა
Line: 33     
გუეგონა, ვითარცა-იგი მრავალთა, ვითარმედ დამტკიცებაჲ
Line: 34     
იგი სამყაროჲსაჲ წყლისაგან არსო, გინა თუ რაოდენ ჰგავს
Line: 35     
იგი წყალსა განყინებულსა. ამისთჳს ვჰგონებდეთ, ვითარმედ დასაბამი
Line: 36     
იგი არსებისა მისისაჲ არს სიჴშოჲსაგან ნოტიისა, ვითარცაიგი
Page: 44   Line: 1     
ქვაჲ ბროლი, რომელ არს ფრიად ყინელებისაგან წყლისა ქუეყანისაჲსა;
Line: 2     
და მიიცვალების იგი, ვითარცა იტყჳან, ბუნებასა, რომელსა
Line: 3     
არქჳან სფეკლა, რომელი იპოების ადგი/თა რომელთამე.
Line: 4     
და არს ქვაჲ იგი ბრწყინვალე, და აქუს მას სიწმიდე და სისპეტაკე
Line: 5     
დიდძალი. და ოდეს იპოვის იგი წმიდაჲ Page of ms. A: 12V  ბუნებითა თჳსითა
Line: 6     
და არა არს მას შინა ჭმულებაჲ და არცა სიღრუვე, მსგავს არნ
Line: 7     
იგი ჰაერსა სიჭმიდითა თჳსითა. და აწ არარას ვამსგავსოთ სამყაროჲ
Line: 8     
ესევითარსა რასმე. რამეთუ არს ესე ზრახვაჲ ყრმებრი,
Line: 9     
უძლური, უკუეთუ ვჰგონებდეთ ცისათჳს ესევითარსა რასმე. და
Line: 10     
არცაღა რაოდენ ყოველი ყოველსა შინა არს, ესე იგი არს ცეცხლი
Line: 11     
ქუეყანასა შინა და ჰაერი წყალთა შინა და სხუაჲ მრავალი რომელიმე
Line: 12     
რომელსა შინა. და არარაჲ არს ნივთთაგანი, რომელი არს
Line: 13     
საცნობელთა ქუეშე შეურევნელ სხჳსა. ამისთჳს ვიტყჳთ, ვითარმედ
Line: 14     
არსებაჲ სამყაროჲსაჲ არს ერთისაგან განმარტებულთაგანისა,
Line: 15     
ანუ განმარტებულთა მათ შეერთებულთაგანისაჲ. და გუასწავა
Line: 16     
ჩუენ წიგნმან, რაჲთა არა მიუხუნეთ გონებანი ჩუენნი განზრახვად
Line: 17     
ყოველსავე, ვიდრე-იგი მისწუთების.

Line: 18        
და არა უდებ ვყოთ ესე, ვითარმედ შემდგომად ბრძანებისა
Line: 19     
ღმრთისა, რაჲთა იყოს სამყაროჲ, არა თქუა წიგნმან: და
Line: 20     
იქმნა სამყაროჲ, არამედ თქუა, ვითარმედ: ქმნა უფალმან
Line: 21     
სამყაროჲ, და სრულიად: განაშორა იგი. ყრუნო, ისმინეთ,
Line: 22     
და, ბრმანო, იხილეთ! და ვინ არს ყრუჲ, გარნა რომელმან-იგი
Line: 23     
არა ისმინნა სიტყუანი სულისა წმიდისანი? და ვინ არს ბრმაჲ,
Line: 24     
გარნა რომელმან-იგი ვერ იხილნა სწავლანი ცხადნი ძისათჳს
Line: 25     
25ღმრთისა მხოლოდ-შობილისა? იყავნ სამყაროჲ, -- ესე ჴმაჲ არს
Line: 26     
მიზეზისა მის პირველ დამწყებელისაჲ! და ქმნა ღმერთმან სამყაროჲ,
Line: 27     
-- ესე წამებაჲ არს ძალისათჳს დამბადებელისა და
Line: 28     
შემოქმედისა!

Line: 29        
არამედ კუალად ვაქციოთ სიტყუაჲ დაშთომილსა მას თარგმანებასა.
Line: 30     
-- "და იყავნ განმაშორებელ შორის წყალთა
Line: 31     
და წყალთა". რაოდენ მიმავალ არს დინებაჲ წყლისაჲ და ყოვლით
Line: 32     
კერძოვე მფარველ ქუეყანისა და მღელვარე მასზედა, ვიდრემდის
Line: 33     
საგონებელცა არს, ვითარმედ უფროჲს არს იგი ყოველთა
Line: 34     
ნივთთა. ამისთჳს ითქუა პირველად, ვითარმედ: უფსკრული იყო ქუეყანასა
Line: 35     
ზედა.

Line: 36        
და შემდგომსა მას კუალად ვთქუათ წყალთა სიმრავლისა მიზეზისათჳს.
Line: 37     
და არავინ მგონიეს ფრთხილთაგანი და წულილად
Line: 38     
მხედველი ბუნებასა ამას მდინარესა და განქარვებადსა, ვითარმცა
Page: 45   Line: 1     
გყუედრიდა, ვითარმედ: მო-რაჲმე-ვიღეთ სიტყუად, რომელი ვერ
Line: 2     
ეგების; და არცა მოგუეჴა\დოს, Page of ms. A: 13R  თუ რასა ზედა დამტკიცნა ბუნებაჲ
Line: 3     
წყალთაჲ. რამეთუ ვითარცა-იგი ქუეყანაჲ უმძიმეს არს წყლისა
Line: 4     
და თქჳს, ვითარმედ: დამოჰკიდავს იგი შუა და განშორებულ არს
Line: 5     
კიდეთაგან, ეგრეთვე დიდძალი იგი წყალი დაღმართ ძრვისა მის
Line: 6     
მისისათჳს და სწორად მიდრეკისა მის მისისათჳს ქუეყანად მიმართ
Line: 7     
ყოვლით კერძოვე აღიარებენ, ვითარმედ შეუძრავ არს იგი. უკუე
Line: 8     
ბუნებაჲ წყლისაჲ ფრიად დათხეულ იყო ქუეყანასა ზედა, არა თუ
Line: 9     
საზომად მისსა ოდენ, არამედ უფროჲს მისა მრავალწილად, რამეთუ
Line: 10     
დიდმან მან მოქმედმან განაგო იგი უკუანაჲსკნელ საჴმარებისა
Line: 11     
მისისათჳს.

Line: 12        
და რაჲ საჴმარება არს სიმრავლისა მისთჳს წყალთაჲსა მიუთხრობელისა?
Line: 13     
რამეთუ ბუნებისა მიმართ ცეცხლისაჲსა უნებლიაჲთ
Line: 14     
არს საჴმარებაჲ არა თუ ქუეყანისა განგებულებისათჳს ოდენ,
Line: 15     
არამედ ყოვლისავე აღმასრულებელად. და უკუეთუმცა ყოეელიეე
Line: 16     
იგი იყო ნაკლულევან რაჲსაგანმე, რომელ არს უსაჴმარეს ყოვლისა,
Line: 17     
მოკლე ვიდრემემცა იყო იგი. რამეთუ ესენი წინააღმდგომ არიან
Line: 18     
და განმაქარვებელ ერთმანერთისა: ცეცხლი -- წყლისა, ოდეს შეუძლოს
Line: 19     
ძალითა, და წყალი -- ცეცხლისა, რაჟამს აღემატოს სიმრავლითა.
Line: 20     
და ჯერ ვიდრემე იყო, რაჲთა არა იყოს ერთისა ნაკლულევანებაჲ
Line: 21     
მიზეზ ყოვლისავე განქარვებისა. და ამის ყოვლისა განგებულებისათჳს
Line: 22     
დააუნჯა სიმრავლე წყალთა განგებულებისაჲ, რაჲთა
Line: 23     
კმა ეყოს სიმტკიცესა სოფლისასა წინა-დასაპყრობელად ცეცხლისა
Line: 24     
მის ბუნებასა. შესაჭმელად მისგან მცირე-მცირედ ვიდრე ჟამადმდე,
Line: 25     
რომელ-იგი განაწესა ღმერთმან სოფლისათჳს, რამეთუ ღმერთმან,
Line: 26     
რომლისა მიერ აღრაცხილ არიან ცუარნი წჳმისანი*,
Line: 27     
უწყის რაოდენნი ჟამნი განუწესებიან სოფლისათჳს, ანუ რაოდენ
Line: 28     
საჴმარ არს დაუნჯებად ცეცხლისა მისთჳს საჴმრად წყლისაგანი.
Line: 29     
და ესე არს სიტყუაჲ არსებისათჳს სიმრავლისა წყალთაჲსა!

Line: 30        
და არავინ კაცთაგანი, რომელი არს ცხორებასა შინა, უარჰყოფს,
Line: 31     
ვითარმედ სოფელსა უნებლიაჲთცა უჴმს ცეცხლი. არა თუ
Line: 32     
საქმართა მათ, რომელ არიან მსახურ ცხორებისა ჩუენისათჳს
Line: 33     
და მათ ოდენ საჴმარ არს ცეცხლი, ვითარცა ქსლის-ქსოვასა და
Line: 34     
ხუროვებასა და ჭედასა და ქუეყანის-საქმესა, არამედ ხეთაცა არა
Line: 35     
გამოიღიან რტოჲ Page of ms. A: 13V  და არცა დაიმწიფიან ნაყოფ და არცა #####
Line: 36     
###### #### ჴმელისანი და წყლისანი და ვერცა [იზარდებიან და
Page: 46   Line: 1     
არ]ცა დაადგრებიან ჟამად რომლადმდე, უკუეთუ არა თანა იყოს
Line: 2     
მჴურვალებაჲ.

Line: 3        
აწ უკუე საჴმარებაჲ იგი მჴურვალებისაჲ უნებლიაჲთ ვიდრემე
Line: 4     
არს სიმტკიცისათჳს დადგომისა არსთაჲსა; ნოტიისა სიმრავლე
Line: 5     
უნებლიაჲთ არს საჴმარად ცეცხლისა, რამეთუ ყოლად ვერ დაეცადების.
Line: 6     
და იხილო მჴურვალებაჲ ცეცხლისაჲ მძლედ ყოველსა
Line: 7     
ზედა, რომელი იშვების და განიხრწნების. ამისთჳს წყალნი მრავლად
Line: 8     
არიან დათხეულ ქუეყანასა ზედა და უშორესცა ხილულისა
Line: 9     
ამის. და კუალად დათესულ არს იგი ქუეშე ყოველთა სიღრმეთა
Line: 10     
ქუეყანისათა. ამისთჳს არიან წყარონი დაუწყუედელნი და ჯურღმულნი
Line: 11     
აღმომცენარენი და მდინარენი წყალთანი, რაჲთა იყოს
Line: 12     
იგი საუნჯე ნოტიისა. ამისთჳს აღმოსავალით მოდინ წყალი იგი
Line: 13     
ჰინდოეთისაჲ, უფროჲს ყოველთა წყალთა, ვითარცა გჳთხრეს ჩუენ
Line: 14     
ვიეთმე შორად მავალთაგანთა. და კუალად შუვა-აღმოსავალსა არს
Line: 15     
მდინარე, რომელსა ჰრქჳან ბაკტროს; და სხუაჲ მდინარე, რომელსა
Line: 16     
ჰრქჳან სხოლების, და სხუაჲ, რომელსა არაგსის, და ამის მდინარისაგან
Line: 17     
გამოვალს #######, სხუაჲ მდინარე, რომელსა ჰრქჳან ტანაის,
Line: 18     
და შთადის იგი ტბასა, რომელსა ჰრქჳან მეოტის. და ამას
Line: 19     
თანა მდინარე, რომელსა ჰრქჳან ფასის, რომელი გარდამოეცემის
Line: 20     
მწუერვალთაგან მთათა კავკასიისათა; და სხუანი
Line: 21     
მრავალნი ჩრდილოჲთ კერძო შთაასხმენ იგინი უფსკრულსა მას,
Line: 22     
რომელსა ჰრქჳან ევქსიონ. და დასავალით კერძო ქუეშე მთასა მას,
Line: 23     
რომელსა ჰრქჳან პორინეოს, გამოვლენ მდინარენი, რომელთა
Line: 24     
ჰრქჳან ტარტისოს და ისტროს; და ერთი მათგანი შთადის ზღუასა
Line: 25     
მას, რომელ არს გარეშე საზღვართა ჰერაკლესთა, ხოლო ისტროს
Line: 26     
თანა-წარჰვლის ევროპსა და შთაასხამს იგი ზღუასა პონტოჲსასა.
Line: 27     
და რავდენსა ვრაცხდე მდინარეთაგანსა, რომელნი მივლენან
Line: 28     
მთათაგან სკჳთიაჲსათა? და არს მათგანი მდინარე, რომელსა
Line: 29     
ჰრქჳან ოროდანოს და ორენტის, სხუათა თანა მდინარეთა მრავალთა,
Line: 30     
რომელთა ზედა ვლენან ნავნი შინაგანთა მიმართ გალატელთა
Line: 31     
და კილტთა მიმართ და ბა\რბაროზთა Page of ms. A: 14R  მიმართ, რომელნი არიან
Line: 32     
მახლობელ მთასა, და შთადის იგი ზღუასა დასავალისასა. ხოლო
Line: 33     
რომელნი-იგი არიან ბღუარით კერძო ზემო კერძო ეთიოპიასა,
Line: 34     
რომელნიმე მათგანნი ჩუენსა ამას ზღუასა შთამოასხმენ, და რომელნიმე
Line: 35     
გარეშე ზღუასა ამას სავალსა მდინარენი, რომელთა
Line: 36     
ჰრქჳან აღონ და ნოსის, და მდინარე, რომელსა ეჭოდების ბრემეტის,
Line: 37     
და მათ თანა ნილოსი, რომელი ბუნებით არა მსგავს არს
Line: 38     
მდინარესა, რაჟამს გარდაერთხის იგი ეგჳპტესა ზედა. ესრეთ შეიმოსების
Line: 39     
ადგილი სამკჳდრებელი კაცთაჲ ზღუებითა დიდ-დიდებითა
Page: 47   Line: 1     
და მდინარითა მრავლითა სიბრძნისა მისგან გამოუთქუმელისა
Line: 2     
და განმგებელისა ბუნებისა მის ცეცხლისა წინააღდგომისა, რაჲთა
Line: 3     
არა მოაკლდეს მას. და ოდესმე განჴმეს ყოველივე ცეცხლითა, ვითარცა-იგი
Line: 4     
თქუა ესაია ზრახვასა მას ღმრთისასა, ვითარმედ: `მე
Line: 5     
ვარ, რომელი ვეტყჳ უფსკრულსა მოოჴრებად და ყოველნი მდინარენი
Line: 6     
შენნი განჴმობად'*. აწ უკუე განაგდე შენგან სიბრძნე განცოფებული
Line: 7     
და შეიწყნარე გონებაჲ იგი ჭეშმარიტისა სწავლისაჲ,
Line: 8     
რამეთუ დაღაცათუ სიტყჳთ უმეცარ არს, არამედ არა გონებაჲ
Line: 9     
უძლურ.

Line: 10        
`იყავნ სამყაროჲ შორის წყალთა და იყავნ განმაშორებელ
Line: 11     
შორის წყალთა და წყალთა'. თქუმულ
Line: 12     
ვიდრემე არს, რომელი-იგი მოასწავა წიგნმან სახელისათჳს სამყაროჲსა,
Line: 13     
რამეთუ არა ბუნებასა მას ჴმელსა და მყარსა და მძიმესა
Line: 14     
უწოდა სამყარო (და უკუეთუმცა ესრეთ იყო, ქუეყანაჲმცა
Line: 15     
ვიდრემე უარზანიგეს იყო ამის სახელის-დებისა), არამედ რაოდენ
Line: 16     
ბუნებაჲ იგი ზედაჲთ წულილ და თხელ არს და ვერ მისაწდომელ
Line: 17     
საცნობელთაგან. ამისთჳს უწოდა მას სამყარო თანა-შეტყუებითა
Line: 18     
მისითა წულილთა თანა, რომელნი არიან ქუეშე საცნობელთა.
Line: 19     
და განიზრახე ადგილისა მისთჳს განმყოფელისა და განმაზოგებელისა
Line: 20     
ნოტიაჲსა, რამეთუ რომელი-იგი არნ მისგან წულილი და
Line: 21     
დაწმედილი, წარავლინის იგი ზე აღმართ, და რომელი-იგი არნ ზრქელი
Line: 22     
ქუეყანისაჲ, წარმოავლინის იგი ყოველთა მომართ, რაჲთა
Line: 23     
დაადგრეს განსწორებაჲ ესე პირველითგან უკუანაჲსკნელადმდე
Line: 24     
მოკლებითა ნოტიისაჲთა მცირე-მცირედ.

Line: 25        
ხოლო შენ უარ-ჰყოფ სიმრავლესა წყალთასა და არა განიზრახავ
Line: 26     
სიმრავლისათჳს ცეცხლისა, რომელი-იგი დაღაცათუ მცირე არს
Line: 27     
სიდიდითა, არამედ Page of ms. A: 14V  შემჭამელ არს იგი წყალთა მრავალთა. და შემსუმელ
Line: 28     
არს იგი ნოტიაჲსა, რომელ არნ წინაშე მისსა, ვითარცა ჭიქაჲ
Line: 29     
გარისაჲ, და განმაქა\რვებელ* Page of ms. B: 1R  არს იგი გამოწოვილისა * მის,
Line: 30     
ვითარცა სახედ, ცეცხლი სანთლისაჲ, რომელი გამოსწოვნ * პატრუკსა *,
Line: 31     
საზრდელსა მისსა, და მყის განაქარვის იგი. ხოლო ჰაერისათჳს
Line: 32     
ვინ-მე ურწმუნო არს, ვითარმედ მჴურვალე არს იგი და შემწუველ?
Line: 33     
და უკუეთუმცა არა უნებლიაჲთ შეპყრობილ იყო იგი
Line: 34     
განსაზღვრებითა მით დამბადებელისა მისისაჲთა, რაჲღამცა აყენებდა
Line: 35     
მას, რაჲთამცა დაწუა ყოველ *, რაჲცა იყო მახლობელ
Page: 48   Line: 1     
მისა * და წარწყმიდა * ყოველი სინოტიე? ამისთჳს წყალი იგი
Line: 2     
ზესკნელი ღრუბელ იქმნის ძესა მას ადგილსა აღსლვითა მით ორთქლისაჲთა
Line: 3     
მდინარეთაჲსა და ტბათაჲსა * და ზღუათაჲსა და ფლისკინათაჲსა,
Line: 4     
რაჲთა არა განაჴურვოს ათერმან * ყოველივე და
Line: 5     
დაწუას.

Line: 6        
და ვხედვიდეთ * მზესა ამას ჟამსა ზაფხულისასა, რაჟამს დაადგრის
Line: 7     
იგი ადგილსა სუელსა * და დიდად * ნოტიასა, მცირესა
Line: 8     
ჟამსა განჴმეს * იგი. აწ უკუე გჳჩუენედ წულილად * გამომეძიებელთა
Line: 9     
მათ, თუ რაჲ იქმნა წყალი იგი? ანუ არა მჴურვალებამან მან * მზისამან
Line: 10     
განაქარვა იგი? და ამას ყოველსა თანა არა იტ\ყჳან Page of ms. B: 1V  იგინი,
Line: 11     
თუ მზე მჴურვალე არსო, ცუდსა მეტყუელნი იგი *. და იხილე-ღა,
Line: 12     
თუ რომელსა ზრახვასა ესვენ და იტყჳან სიტყუასა * საქმისა მისისასა.
Line: 13     
და იტყჳან, ვითარმედ: თეთრ არს ფერი მისი და არა წითელ
Line: 14     
და არცა მწითურ, ამისთჳს არა არს იგი მჴურვალე ბუნებითა.
Line: 15     
და კუალად ამასცა იტყჳან, ვითარმედ: მჴურვალებაჲ არს
Line: 16     
ფრიად ძრვისაგანო. და ამით უნდა მათ, ვითარმედ: მზე არა წარმწყმედელ
Line: 17     
არს ნოტიისაო. ხოლო მე, დაღაცათუ სიტყუაჲ იგი * არა
Line: 18     
მართალ * არს, არავე გარეწარ ვყო *, რამეთუ დამამტკიცებელ
Line: 19     
არს სიტყჳსა * ჩემისა *. რამეთუ ვიტყოდე მე, ვითარმედ: სიმრავლე
Line: 20     
წყალთაჲ უნებლიაჲთცა საჴმარ არს მჴურვალებისა მისთჳს. და არა
Line: 21     
არს მას შინა განყოფაჲ, უკუეთუ მჴურვალებაჲ ბუნებით არს *,
Line: 22     
გინა თუ ვ\ნებისაგან Page of ms. A: 15R   რაჲსამე *, ვინაჲთგან საქმე მისი ესე არს.
Line: 23     
უკუეთუ შეშაჲ ერთმანერთისა დრესითა გამოიღებს ცეცხლსა და
Line: 24     
ალი მოტყინარებითა თჳსითა დასწუავს, არამედ დასასრული ორთაჲვე
Line: 25     
ამათი * ერთი არს, და ვხედაეთ სიბრძნესა ღმრთისასა დიდსა,
Line: 26     
განმგებელსა ყოვლისასა, მისცვალებს მზესა ადგილ\ითი-ადგილად, Page of ms. B: 2R 
Line: 27     
რაჲთა არა იყოს დადგრომილ ერთსა ადგილსა და სიმძაფრითამცა *
Line: 28     
მჴურვალებისა მისისაჲთა განრყუნა ერთკერძოჲ იგი
Line: 29     
ადგილი. და ამისთჳს ოდეს * მიიცვალის იგი ბღუარით კერძო
Line: 30     
ჟამსა ზამთრისასა და ოდესმე მიიცვალის ადგილთა, რომელთა
Line: 31     
შინა განისწორებიან დღენი და ღამენი, და მუნით მიიცვალის ადგილთა *
Line: 32     
ჩრდილოჲთ კერძოთა ჟამთა ზაფხულისათა, რაჲთა განისწოროს
Line: 33     
ადგილი ქუეყანისაჲ განზავებითა თჳსითა, მიცვალებითა
Page: 49   Line: 1     
მზისაჲთა. და იგინი არა დაარღუევენ თქუმულსა თჳსსა *, რამეთუ
Line: 2     
იტყჳან, ვითარმედ ზღუასა არარაჲ შეემატების მდინარეთაგან *.
Line: 3     
რამეთუ * მჴურვალებაჲ მზისაჲ შესუამსო; და კუალად, ვითარმედ *
Line: 4     
რაჟამს შესჳს მზემან ზღჳსაგან ნაწილი ტკბილი სასუმელი, დაშთის
Line: 5     
ზღუაჲ იგი მარილოვან * და მწარე, ქუეყანისაჲ ზრქელი, ვითარცა
Line: 6     
სახედ თხელი *, და მისთჳს * წყალი იგი ზღჳსაჲ განმაჴმობელ
Line: 7     
და მწარე და მარილიანო *. და რომელნი ამას იტყჳან, კუალად
Line: 8     
იქცენ და თქუან, ვითარმედ: მზე არარას * შესუამს
Line: 9     
წყლისაგანსა.

Line: 10        
`და უწოდა ღმერთმან სამყაროსა მას ცაჲ*'. ესე
Line: 11     
სა\ხელი Page of ms. B: 2V  ჭეშმარიტად სხუასა ჰშუენის *, არამედ ესე სხუასა მას
Line: 12     
ემსგავსა სახელითა. და ვიხილეთ, ვითარმედ წიგნმან მან მრავალსა
Line: 13     
ადგილსა უწოდის ადგილსა ხილულსა და მაღალსაცა, ვითარცა იტყჳს,
Line: 14     
ვითარმედ: `მფრინველნი ცისანი და * თევზნი ზღჳსანი*', და კუალად:
Line: 15     
`რომელი ფრინავს სამყაროსა ცისასა*', და კუალად: `ავლენედ *
Line: 16     
იგინი ცადმდე და შთავლენედ უფსკრულთამდე *'*. და კუალად
Line: 17     
მოსე, რაჟამს-იგი აკურთხა ნათესავი იოსებისი ითქუა, ვითარმედ:
Line: 18     
"საზღვართაგან ცისათა და ცუარისაგან მისისა, და მიდრეკისაგან
Line: 19     
მზისა და შეკრებითა თუეთაჲთა და მწუერვალთაგან მთათაჲსა და
Line: 20     
ბორცუთაგან ნაყოფიერთა მოგეცინ კურთხევაჲ*, რამეთუ ადგილი
Line: 21     
ოდეს შეზავებული არნ. ნაყოფიერ არნ *. და კუალად
Line: 22     
წ\ყევათა Page of ms. A: 15V   * მათ ისრაელისათა იტყჳს: `იყავნ ცაჲ ზედა კერძო
Line: 23     
შენსა რვალ'*. ამით ეგულების განჴმობაჲ * წყალთაჲ და დაკლებაჲ
Line: 24     
მათი ყოლადვე, რომლისაგან შობს ქუეყანაჲ ნაყოფთა.

Line: 25        
და რაჟამს თქჳს, ვითარმედ ცუარი ანუ წჳმაჲ ზეცით გარდა
Line: 26     
მოვალს, გულისჴმა-ვყოთ, ვითარმედ წყალთა მათ * იტყჳს, რომელ
Line: 27     
არია დამტკიცებულ ზე. რამეთუ ორთქლნი *, რაჟამს შეკრბიან სიმაღლესა.
Line: 28     
და Page of ms. B: 3R  იქმნის ჰაერი მტკიცე შეთელვითა ქართაჲთა *,
Line: 29     
და განაბნიიის ცუარი ღრუბელთა შინა, სიმძიმსა მის * მისისათჳს
Line: 30     
იქმნის ნაწუეთ, და შთამოექანის იგი ქუე დამომართ; და ესე არს
Line: 31     
არსებაჲ წჳმისაჲ. და რაჟამს პერულოვინ სინოტიე სიმძაფრითა
Page: 50   Line: 1     
ქართაჲთა, და მერმე დაიჭრნიან და დიდისა მისგან სიცივისა
Line: 2     
განყინდიან, და მერმე განიბნიის ღრუბელი, მაშინ გარდამოჴდის
Line: 3     
თოვლი. და ამისვე * თქუმულისაებრ შემძლებელ ხარ შენ ხილვად
Line: 4     
ყოველსა დაბადებასა ნოტიისასა *, დამტკიცებულსა * ჰაერთა შინა,
Line: 5     
რომელნი არიან ზედა კერძო თავთა ზედა ჩუენთა.

Line: 6        
და ნუმცა ვინ შეატყუებს სიმარტივესა თქუმულისა სულიერისასა
Line: 7     
თქუმულსა თანა მეტს-მეტყუელთასა, რომელნი სიბრძნის-მეტყუელებენ
Line: 8     
ცისათჳს. რამეთუ ვითარცა-იგი შუენიერებაჲ სიქალწულისაჲ
Line: 9     
უფროჲს არს შუენიერებასა მეძვობისასა, ესოდენვე არს შორის თქუმულისა
Line: 10     
ჩუენისა და თქუმულისა მის გარეშეთაჲსა. რამეთუ რწმუნებაჲ
Line: 11     
იგი თქუმულისა მათისაჲ უნებლებით არს, ხოლო აქა ჭეშმარიტებაჲ
Line: 12     
წინა ძეს თჳნიერ ღონის-ძიებისა. და რაჲ საჴმარე\ბა Page of ms. B: 3V  არს ჩუენდა, რაჲთამცა
Line: 13     
დავშუერით მხილებად ტყუვილისა მათისა? კმა არს, რაჲთა
Line: 14     
მოიღო წიგნები მათი და შეატყუა იგი ერთმანერთსა დაწყნარებულად,
Line: 15     
რამეთუ იხილო ურთიერთას წინააღდგომაჲ მათი. და არცა *
Line: 16     
უმცირეს არიან იგინი რიცხჳთ ერთმანერთსა * და არცა მთავრობითა
Line: 17     
ურთიერთას წინააღდგომითა ზრახვისა მათისაჲთა იტყჳან,
Line: 18     
ვითარმედ: ყოველივე დაიწუების და კუალად ცხოვნდების * ძალისა
Line: 19     
მისგან, რომელი დაშთომილ იყო ნამწუარსა * მას შინაო. ამისთჳს
Line: 20     
იტყჳან * ვითარმედ აქუს სოფელსა განრყუნილებაჲ და არსებაჲ
Line: 21     
დაუსრულებელი *. ვინაჲთგან იყვნეს იგინი განშორებულ Page of ms. A: 16R  
Line: 22     
ჭეშმარიტებისაგან, ყოვლით კერძოვე ჰპოვებენ იგინი * მიდრეკასა
Line: 23     
ცთომილებისა მათისა მიმართ.

Line: 24        
და გუაქუს ჩუენ სიტყუაჲ ეკლესიათა მიმართ განშორებისათჳს
Line: 25     
წყალთაჲსა, რომელნი-იგი სიმაღლისაგან სიტყუასა * იტყჳან,
Line: 26     
ვითარმედ იგავით * არს იგი, და ვითარმედ ჭყაინი მოაშჭავებენ
Line: 27     
ძალთა სულიერთა და უჴორცოთა, და ვითარმედ კეთილნი იგი *
Line: 28     
მათგანნი დაშთომილ არიან სამყაროსა ზედა და ბოროტნი მივიდეს
Line: 29     
Page of ms. B: 4R  ადგილთა ქუეყანისათა და სიჴშირისათა. ამისთჳს თქუმულ
Line: 30     
არს ფსალმუნსა შინა: `წყალნი ზესკნელს ცათანი, აქებდით
Line: 31     
სახესა უფლისასა'*, ესე იგი არს, ძალნი კეთილნი, რომელნი
Line: 32     
სიწმიდისათჳს გონებისა მათისა ღირს იქმნნეს დიდებისა მიცემად
Line: 33     
ღმრთისა. ხოლო წყალნი იგი, რომელ * არიან ქუეშე ცასა *,
Page: 51   Line: 1     
არიან იგინი სულნი უკეთურნი, განვრდომილნი პატივისაგან ბუნებისაჲსა
Line: 2     
მთხრებლისა მიმართ ბოროტისა; და არიან იგინი
Line: 3     
შფოთისა მათისათჳს, და შფოთისათჳს ვნებისაჲსა ეწოდა მათ ზღუა
Line: 4     
მღელვარე გარდაცვალებისა მათისათჳს და შფოთისა აღძრვითა
Line: 5     
მათითა ძრახვისა მათისათჳსო.

Line: 6        
და ესე სიტყუაჲ გარე-წარვიჴადოთ ვითარცა სიზმარი და
Line: 7     
დედაბერებრნი * ზღაპარნი და გულისჴმა-ვყოთ წყალთაჲ, ვითარმედ
Line: 8     
წყალნი არიან, და შევიწყნაროთ განყოფაჲ იგი, რომელ არს
Line: 9     
ქუეშე სამყაროსა მიზეზისა მისებრ თქუმულისა. დაღაცათუ თქუმულ
Line: 10     
არს *, ვითარმედ წყალნი იგი, რომელ არიან ზესკნელს, ცათა,
Line: 11     
აქებენ იგინი უფალსა ყოვლისასა, არამედ ნუმცა გგონიეს, ვითარმედ
Line: 12     
აქუს მათ * ბუნებაჲ მეტყუელი. Page of ms. B: 4V  რამეთუ არცა * ცათა აქუს
Line: 13     
სულ, დაღაცათუ `უთხრობენ იგინი დიდებასა ღმრთისასა', და
Line: 14     
არცა სამყაროჲ არს ცხოველი რაჲმე, მცნობელი, დაღაცათუ უთხრობენ
Line: 15     
იგინი `დაბადებულსა ქმნულსა ჴელთა მისთასა'*. და
Line: 16     
უკუეთუ ვინმე თქუას, ვითარმედ ოდეს თქუნეს * ცანი, ძალთა მეცნიერებისათა
Line: 17     
იტყჳს, და სამყაროდ -- ძალთა საქმისათა, რომელი-იგი *
Line: 18     
ჯერ-არს; და ჩუენ შევიწყნაროთ სიტყუაჲ ესე, ვითარცა განმზადებული,
Line: 19     
ხოლო არა ვითარ * ჭეშმარიტი. უკუეთუ არა, ყოველი *
Line: 20     
ვიდრემე გონიერად და უხილავად შევჰრაცხოთ ბუნებაჲ ცუარისაჲ
Line: 21     
და ნისლისაჲ და ყინელისაჲ და სიცხისაჲ, რამეთუ დანიელ
Line: 22     
უბრძანა მათ*, რაჲთა აქებდენ იგინი * დამბადებელსა ყოველთასა,
Line: 23     
არამედ სიტყუად * გულისჴმის-საყოფელ * ესე არს ამას შინა გონიერთა
Line: 24     
მიერ, Page of ms. A: 16V   ვითარმედ არიან იგინი აღმასრულებელ დიდებასა
Line: 25     
დამბადებელისასა. და არა თუ წყალი იგი, რომელ ზესკნელს
Line: 26     
ცათა არს, პატივ-ეცა მას სათნოებისა მისისაჳს და აღამალა
Line: 27     
იგი, და სიმაღლისა მისისათჳს ადიდებს ღმერთსა, არამედ წიგნი
Line: 28     
იგი * იტყჳს: `აქებდით უფალსა ქუეყანით ვეშაპნი და ყოველნი
Line: 29     
უფსკრულნი, Page of ms. B: 5R  რომელნი ქუეყანისაგან არიან'*. აწ უკუე არა *
Line: 30     
უფსკრული იგი, რომელ განაგდეს უძჳრესსა ადგილსა ესევითარისა
Line: 31     
მეტყუელთა მათ, არავე გარეწარ ყო იგი ფსალმუნმან დიდებისათჳს
Line: 32     
ღმრთისა, არამედ იგიცა მსგავსად სიტყჳსა თჳსისა აღასრულებს
Line: 33     
დიდებასა დამბადებელისასა.

Page: 52  
Line: 1        
`და იხილა ღმერთმან, რამეთუ კეთილ არს'*.
Line: 2     
არათუ საქმენი ღმრთისანი განაცხრობენ თუალთა მისთა და არცა
Line: 3     
შეწყნარებაჲ მისი კეთილისათჳს არს, ვითარცა ჩუენი შეწყნარებაჲ,
Line: 4     
არამედ კეთილ მის წინაშე არს კეთილად შექმნულებითა და შეტყუებითა,
Line: 5     
რომლისათჳს-იგი თქუმულ არს, რამეთუ რომელსა ეგულებოდა
Line: 6     
დაბადებაჲ ყოვლისაჲ, სთნდა წინაჲსწარ საქმე ნაწილთაჲ,
Line: 7     
ვინაჲთგან არიან იგინი აღმასრულებელ ყოვლისა საზღვრითა სიბრძნისა
Line: 8     
მისისაჲთა. და ეგრეთვე არიან * ასონი კერპისანი, რაჟამს
Line: 9     
იყვნიან ასონი მისნი განბნეულ. და * თჳს-თჳს, არა შუენიერ არიედ
Line: 10     
იგინი სახილველად ვისამე *, ხოლო რაჟამს შეკრბიან * იგინი
Line: 11     
წესსა ზედა თჳსსა, მაშინ გამოუჩნდეს უცებთაცა შუენიერებაჲ მისი.
Line: 12     
ხოლო შემოქმედმან მან მისმან ვიდრე შეკრებადმ\დევე Page of ms. B: 5V  ასოთა
Line: 13     
მისთა იცინ შუენიერებაჲ თითოეულთა მათ მისთაჲ * და აქებნ
Line: 14     
მათ, რამეთუ გული *-ეტყჳნ განსრულებასა მისსა. ეგრეთვე ითქუმის
Line: 15     
ღმრთისათჳს, ვითარმედ: აწ აქნა საქმენი ნაწილთანი, და კუალადცა
Line: 16     
მოიღოს ქებაჲ ღირსი სოფლისათჳს *, რაჟამს სრულ იქმნეს იგი.

Line: 17        
და კმა იყავნ სიტყუაჲ ჩუენი დღისა მისთჳს მეორისა *, რაჲთა
Line: 18     
იყოს მოსწრაფედ-მსმენელთა მათ ჟამი გამოძიებად მისა, რომელიგი *
Line: 19     
ესმა; და რომელი რაჲმე იყოს მას შინა სარგებელი, დაიმარხონ
Line: 20     
იგი ჴსენებითა და ძრახვითა მოსწრაფებისაჲთა, მოელოდიან
Line: 21     
სარგებელსა *, ვითარცა საზრდელსა მწიფესა *, რაჲთა უცალოთა
Line: 22     
მათ საქმეთა შინა სოფლისათა მოიცალონ და მწუხრი შეგუემთხჳნენ
Line: 23     
იგინი განწმედილნი ზრახვისაგან მათისა.

Line: 24        
ხოლო ღმერთმან, რომელმან დაჰბადნა დიდ-დიდნი საქმენი,
Line: 25     
რომელმან-იგი განაგო, რაჲთა ითქუნენ მცირედნი ესე Page of ms. A: 17R   სიტყუანი,
Line: 26     
მოგეცინ თქუენ გულისჴმის-ყოფაჲ ჭეშმარიტებისაჲ, რაჲთა
Line: 27     
იხილოთ უხილავი იგი ხილულთაგან და სივრცითა და შუე\ნიერებითა Page of ms. B: 6R 
Line: 28     
დაბადებულთაჲთა ადიდებდეთ შემოქმედსა მისა *. რ~ `უხილავი
Line: 29     
იგი მისი დაბადებულთა შინა საცნაურად სახილველ არს, და დაუსაბამოჲ
Line: 30     
იგი ძალისა მისისაჲ და ღმრთეებაჲ მისი'*, რაჲთა გუეჴსენოს
Line: 31     
კეთილის-მყოფელი იგი ჩუენი ქუეყანითა და ჰაერითა, და
Line: 32     
ცითა და წყლითა და დღითა და ღამითა. და არა ვსცეთ ჟამი
Line: 33     
ცოდვასა და * ადგილი მტერსა გზათა შინა ჩუენთა დადგრომითა
Page: 53   Line: 1     
ღმრთისაჲთა ჩუენ შორის მარადის და ჴსენებითა მისითა, რომლისაჲ
Line: 2     
არს ყოველივე დიდებაჲ და ძლიერებაჲ * აწ და მარადის და
Line: 3     
უკუნითი უკუნისამდე *.

Line: 4              
სტ~ქნი : ქ^ჱ : *
Next partThis text is part of the TITUS edition of Basilius Magnus, Hexaemeron.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.