1. Standartinis teksto pavadinimas: Heinrich Johann Lysius, Mažas Katgismas, 1719
2. Visas teksto pavadinimas: Máʒ́as |
Katgiſmas |
D. Mértino Lutteraus |
ant Małoningiáuſojo Pruſû Ka=|
rálaus Iſákimo, wisſû |
Wÿſkupû ir Klebbonû Lie=|
tuwoj’ Sutarimù iß naujo |
Tilʒ́eje \ pérweiʒdėtas, ir wis=|
ſiems wartotinay Karaláu=|
cʒuje ißſpáuſtas. |
3. Pavadinimo santrumpa: LyK 1719
4. Teksto autorius: Heinrich Johann Lysius (ca. 1670–1731)
Martin Luther (1483–1546)
5. Vertimo autorius: Heinrich Johann Lysius (ca. 1670–1731)
6. Teksto žanras: proza, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: katekizmas, maldos, giesmės; vertimas
8. Teksto pateikimo forma: rankraštis (ms.)
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Biblioteka Jagellońska w Krakowie
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Ms. slav. quart. 4.
10. 1 Kiti egzemplioriai (saugojimo vieta, signatūra): Karaliaučius, –
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje): Hs. qu. 4.
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1719
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.):
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 71 fol.
15. Formatas, lapų dydis cm: in quarto (4°), 20 x 17 cm
16. Prirašytų lapų skaičius: 1–4 įvadas vokiečių kalba, 5v–60r tekstas vokiečių ir lygiagrečiai lietuvių kalbomis, 60–61 Lysijaus kreipimasis į kunigus, rankraščio taisytojus, 62–64 kunigų sąrašas.
17. Tuščių lapų skaičius (vacat): fol. 5r, 64–71
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai):
19. Raštas: gotikinis kursyvas
20. Rankos: ? (tikrai >1)
21. Identifikuotos kitos rankos: 2 – Gabrielius Engelis
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė: Tilžė
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: vakarinis (prūsinis, Prūsijos) – Prūsijos vakarų aukštaičių tarmė
25. Kalbos plotas: Prūsijos karalystė, Mažoji Lietuva: Tilžė
26. Kitos kalbos: lotynų (lat), vokiečių (deu)
27. Turinys: Tit.-6
I._Decal.-7/13
II._Cr.-13/17
III._Or. Dom.-18/23
IV._Bapt.-24/26
V._Alt.-27-29
Conf.-29-33
Ben.-33-36
Orat.-36
Tab.Scr.-37-43
Lib.Matr.-43-49
Lib.Bapt.-49-57
Lib.Conf.-57-60

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: vokiečių
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Martin Luther, Der kleine Katechismus (1529, 1535, 1536, 1542)
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Dini 1993 – Heinrich Johann Lysius. Mažasis Katekizmas, parengė Pietro U. Dini, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.

Panzer 1993 – Der Kleine Catechismus D.M. Lutheri. Máźas Katgismas D. Mertino Lutteraus. Besorgt von D. Henrich Lysius, hrsg. von Baldur Panzer, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1993.
31. Faksimilė: Dini 1993 – Heinrich Johann Lysius. Mažasis Katekizmas, parengė Pietro U. Dini, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/lysius/lysiu.htm