1. Standartinis teksto pavadinimas: Mikalojus Daukša, Katekizmas, 1595
2. Visas teksto pavadinimas: KATHE=|
CHISMAS |
ARBA MOKSLAS |
KIEKWIENAM |
KRIKSZCZI-|
ONI PRI|
WALVS. |
PARASZITAS PER |
D. IAKVBA LEDES-|
MA Theologa Socie-|
tatis IESV. |
Iʒ̇gulditas iʒ̇ Lie̷ʒ̇u=|
wio La̷nkißko ing Lietu=|
wißka per Kuniga Mi=|
kałoiu Daugßa Ká=|
nonika Ʒemai=|
cʒiu. |
Iʒ̇ſpáuſtas Wilniuie |
Metůſe vʒ̇gimímo |
Wießpaties 1595.
3. Pavadinimo santrumpa: DK 1595
4. Teksto autorius: Mikalojus Daukša (ca. 1527/1528–1613)
Jacobus Ledesma (Diego de Ledesma, 1520–1577)
5. Vertimo autorius: Mikalojus Daukša (ca. 1527/1528–1613)
6. Teksto žanras: proza, poezija, religinis (katalikų) tekstas
7. Teksto rūšis: katekizmas, maldos, giesmės; vertimas, orignalus tekstas
8. Teksto pateikimo forma: spaudinys
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Vilniaus universiteto biblioteka
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): LR 4165
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje): 1144963, Инв. 20411.
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1595
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.):
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): 190 p.
14. 1. Fingerprint; lankų formulė: u.us a:mi epa- daka C 1595A.
):(4; A-G12, H8 superscr., H8 subscr. tuščias
15. Formatas: in duodecimo (12°)
16. Prirašytų lapų skaičius: 190 p.
17. Tuščių lapų skaičius (vacat):
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai): 189, 190 p.
19. Raštas: gotikinis švabachas (pagrindinis tekstas, marginalijos), lotyniškoji antikva (antraštės, marginalijos), kursyvas (antraštės), vinjetės
20. Rankos:
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Vilnius
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: vidurinis (rašomoji „žemaičių kalba“) – vidurio aukštaičių (kėdainiškių) tarmė
25. Kalbos plotas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: vidurio aukštaičių
26. Kitos kalbos: lotynų (lat)
27. Turinys: Intr.-3-8
Inst.-9-108
Sacr.-109-132
Orat.-133-178
Ros.-178-190

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: lenkų
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Jacobus Ledesma (Diego de Ledesma, 1520–1577), Nauka Chrzescianska. Abo Kátechizmik dla dźiatek (prieš 1595)
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Jakštienė, Palionis 1995 – Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595, parengė Vida Jakštienė, Jonas Palionis (Bibliotheca Baltica Lithuania), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
31. Faksimilė: Jakštienė, Palionis 1995 – Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595, parengė Vida Jakštienė, Jonas Palionis (Bibliotheca Baltica Lithuania), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.

http://atmintis.mb.vu.lt/fedora/repository/gluosnis%3AVUB01_000408123
http://gluosnis.vu.lt/biblio/dshow?id=VUB01_408123
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/dauksakt/dauks.htm

Senieji raštai, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, URL: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=1