1. Standartinis teksto pavadinimas: Baltramiejus Vilentas, Enchiridion, 1579
2. Visas teksto pavadinimas: ENCHIRIDION |
Catechiſmas maßas / dæl paſpalitu |
Plebonu ir Koʒnadiju / |
Wokiſchku ließuwiu para=|
ſchits per Daktara Mar=|
tina Luthera. |
O iſch Wokiſchka ließuwia ant |
Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergul=|
ditas / per Baltramieju Willentha |
Plebona Karalaucʒuie ant |
Schteindama. |
Iſchſpauſtas Karalau=|
cʒui per Iurgi Oſterber=|
gera / Metu Diewa |
M.D.LXXIX.
3. Pavadinimo santrumpa: VE 1579
4. Teksto autorius: Baltramiejus Vilentas (vok. Bartholomäus Willent, ca. 1525–1587)
Martin Luther (1483–1546)
Martynas Mažvydas (ca. 1510–1563)
5. Vertimo autorius: Baltramiejus Vilentas (vok. Bartholomäus Willent, ca. 1525–1587)
6. Teksto žanras: proza, religinis (evangelikų liuteronų) tekstas
7. Teksto rūšis: katekizmas, maldos; vertimas, orignalus tekstas
8. Teksto pateikimo forma: spaudinys
9. Originalo saugojimo vieta (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): Bibliothek des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz
10. Signatūra (pagrindiniu korpuso tekstu pasirinkto teksto): XX. HA StUB Königsberg, Nr. 54(1)
11. Senesnė signatūra (jeigu cituojama mokslinėje literatūroje): Cb. 176. 4to
12. Teksto datavimas (rankraščio parašymo, spaudinio leidimo): 1579
13. Patikslintas teksto datavimas (pirminis tekstas, kontrafakcijos, klaidingai nurodyta data originale ir pan.): 2-asis leidimas; 1-asis neišlikęs
14. Lapų, puslapių skaičius (iš viso): [80] p.
15. Formatas, lapų dydis cm: in quarto (4°), 19×14 cm; rink. 15×9,5 cm
16. Prirašytų lapų skaičius: antraštinis lapas + 78 p.
17. Tuščių lapų skaičius (vacat): 2 p.
18. Teksto defektai (įplėšti, nuplėšti lapai): Trūksta lapų B1, B4, K2, K3; jie surinkti iš Vilniaus universiteto bibliotekos egzemplioriaus: VUB, sign. LR 1386
19. Raštas: gotikinis šriftas (fraktūra, švabachas); lotyniškoji antikva
20. Rankos:
21. Identifikuotos kitos rankos:
22. Teksto parašymo (leidimo) vieta: Prūsijos kunigaikštystė: Karaliaučius
23. Pagrindinė kalba: senoji lietuvių (olt)
24. Rašomosios kalbos variantas: vakarinis (prūsinis, Prūsijos) – pažemaičio vakarų aukštaičių tarmė
25. Kalbos plotas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: pažemaičio vakarų aukštaičių ruožas – Jurbarkas, Ariogala, Tytuvėnai
Prūsijos kunigaikštystė: Prūsijos vakarų aukštaičių – Karaliaučius
26. Kitos kalbos: lotynų (lat)
27. Turinys: Intr.-Praef.-1-10
I._Decal.-11-15
II._Cr.-16-19
III._Or. Dom.-20-25
IV._Bapt.-25-27
IVa._Conf.-28-32
V._Alt.-32-34
Ben.-35-36
Orat.-37-38
Tab .Scr.-38-44
Lib.Matr.-45-54
Lib.Bapt.-55-63
Qu.Resp.-65-69
Qu.Conf.-71-75
Grat.-76

28. Vertimo šaltinis / šaltiniai; kalba / kalbos: vokiečių
29. Vertimo šaltinis / šaltiniai; autorius / autoriai: Martin Luther, Der kleine Katechismus (1529, 1535, 1536, 1542)
Martynas Mažvydas, Katekizmas (MžK 1547)
30. Kritinis leidimas (referencinis tekstas): Ročka 1974 – Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, [hrsg. von] Marcelinas Ročka, Vilnius: Vaga, 1974.

Bezzenberger 1874 – Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts 1. Der litauische Katechismus vom Jahre 1547, hrsg. von Adalbert Bezzenberger, Göttingen: Robert Peppmüller, 1874.

Ford 1971 – The Old Lithuanian Catechism of Martynas Mažvydas (1547), ed. by Gordon B. Ford Jr., Assen: Van Gorcum & Comp. N.V., 1971.
31. Faksimilė: Ford 1969 – Gordon B. Ford Jr., The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579). A Phonological, Morphological, and Syntactical Investigation (Slavistic Printings and Reprintings 71, ed. by C. H. van Schooneveld), The Hague, Paris: Mouton, 1969.
32. Duomenų bazė / bazės: TITUS, Frankfurt am Main, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/vilentas/vilen.htm

Senieji raštai, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius: 1) dokumentinis perrašas, parengė Ona Aleknavičienė, Ričardas Petkevičius, 1998;
2) tiesioginės ir atvirkštinės žodžių formų konkordancijos, parengė Ona Aleknavičienė, Ričardas Petkevičius, Vytautas Zinkevičius, 1998; Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazė: Inv. Nr. T-3; K-1-3; K-2-3.