„Dzūkiški poteriai“: Pater noster, Ave Maria, Credo

Line 1: Teve mvſu kuriſ eſi /aſi/ dangwaſu ſʒvijſkiſi vardaſ tava /tavo/
Line 2: athaijki tava karaliſtija buki thava vala kaijp dvn=||gvij
Line 3: theijp ſʒamijaij · dvanv mvſu viſu dʒenv dvaki
Line 4: mvmvſ nv ijr athlaijſki mvmvſ mvſu kaltheſ
Line 5: kaijp ijr meſ athlyaijdʒame mvſu kalcʒijemvſ
Line 6: nijevijaſki mvſu ſʒalanv ale mvſ gijalbijak nvagi
Line 7: viſa piktha amen.
Line 8: Swijeijka maria mijlyſtaſ pijlna dʒevaſ ſvthavimij
Line 9: pagirtha thv tharpu matherv ijr pagirthaſ
Line 10: gimiſ ſʒijvatha thava ijeſus crus
Line 11: Cʒijkijv ijngi dʒewa thijawa viſagalincʒi darijthaijv
Line 12: dangawſ ir ſʒamijaſ, ir ingi
Line 13: yeſu kriſtu ſvnv ija vijenathuri panv mvſu kurijſ
Line 14: praſidijaijſ eſcʒi ſʒwenthv dwaſijv, gimiſ ijſgi mariaſ
Line 15: mergaſ, kinthiſ pa panſkvaijv pilatv, yſʒpijalataſ [vſʒcʒijeſthaſ]
Line 16: alba vſʒmuſʒthaſ anth krijſʒawſ, nvmiriſ ijr pakaſthaſ
Line 17: nvſʒijngi peklvaſnv trijacʒv dʒenv kijalijſi ijſʒgi nv=||mirvſijv,
Line 18: vſʒſʒijngi dangvaſnv [anta dvngv] ſa̷dʒij antha deſʒijnijaſ
Line 19: dʒewa thijava viſagalincʒa, nvagi thi athaijſ
Line 20: ſvdʒijthv giwa ijr nvmiruſijv · cʒijkijv yngi dvaſijv
Line 21: ſʒwenthv, ſʒwenthv baſʒnijcʒv krijkſʒcʒanijv - ſʒwen=||thvijv
Line 22: drawgiſti, athleijdʒijmv grechv, kvnv ijſgi
Line 23: nvmirvſyv kyalijmv, pa ſmercʒi amſʒijv ſʒijvathv
Line 24: ter dicitur
Line 25: dʒeve bvki mijlaſʒijrdaſ mani greſʒnamv ame[n]