Griechische Dialekte in der Antike
Dialekte:
"Äolisch"
Achaiisch
Argolisch
Arkadisch-Kyprisch
Arkadisch
Attisch
Boiotisch
Elisch
Inseldorisch
Ionisch-Attisch
Ionisch
Kretisch
Kyprisch
Lakonisch
Lesbisch
Lokrisch
Messenisch
Nordwestgriechisch
Pamphylisch
Pamphylisch
Phokisch
Thessalisch
Westgriechische Dialekte
Flüsse:
Axios
Strymon
Inseln:
Aigina
Amorgos
Chios
Ithaka
Kephallēnia
Korkyra
Kreta
Kythēra
Lemnos
Lesbos
Leukas
Mēlos
Naxos
Paros
Prokonnesos
Rhodos
Salamis
Samos
Samothrake
Thassos
Thēra
Völker:
Karer
Lyder
Lykier
Makedonier
Phryger
Thraker
Städte:
Abdera
Aigai
Akraiphion
Ambrussos
Anaktorion
Argos
Aspendos
Athēnai
Axos
Byzantion
Chalkis
Delphoi
Ephesos
Epidauros
Eretria
Erythrai
Geronthrai
Gortys
Gytheion
Halikarnassos
Hermione
Ialysos
Kameiros
Knossos
Kolophon
Korinthos
Koroneia
Krannon
Krisa
Kyzikos
Larissa
Lebadeia
Leukas
Leuktra
Malia
Mantineia
Maroneia
Megara
Melitaia
Mende
Methana
Milētos
Mykene
Naupaktos
Oiantheia
Orchomenos
Perge
Phaistos
Pharsalos
Pherai
Phlious
Phokaia
Plataiai
Psōphis
Pylos
Sekyon
Sikyon
Sparta
Stiris
Styra
Tanagra
Tegea
Teos
Thebai
Thespie
Thispe
Zakros


Copyright of the map: Jost Gippert,

Katharina Kupfer, Frankfurt a/M 1993-1999.Back to the TITUS homepage

Copyright of this page: Jost Gippert, Frankfurt a/M 1999. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.

floritura